• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 37. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów

  (druki nr 3750 i 3769)

  Proszę panią poseł Marię Małgorzatę Janyską o przedstawienie sprawozdania komisji.

 • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Sejm 25 czerwca br. uchwalił ustawę o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, po czym Senat rozpatrzył tę ustawę w dniu 24 lipca br. na swoim posiedzeniu. W uchwale zawartej w druku nr 3750 Senat przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie i zgłosił 56 poprawek.

  Zdecydowana większość poprawek ma charakter redakcyjno-legislacyjny, a te, które można by uznać za poprawki merytoryczne, nie zmieniają założeń ustawy, lecz mają jedynie charakter doprecyzowujący. Mają one na celu eliminację zbędnych powtórzeń, czytelniejsze określenie woli ustawodawcy, dokładniejsze przywołanie przepisu, do którego było odesłanie, zastąpienie danego określenia bardziej czytelnym, eliminację przepisów niemających wartości normatywnej, eliminację ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, likwidację nałożonego obowiązku, którego funkcjonalność nie jest zapewniona przepisem nakładającym ten obowiązek, wyłączenia synonimów, które były użyte w jednym zdaniu i uściślenie odesłania.

  Komisja w dniu wczorajszym rozpatrzyła uchwałę Senatu i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie 47 poprawek oraz odrzucenie 9 zgodnie ze sprawozdaniem zawartym w druku nr 3769. Jednocześnie również rekomenduje głosowanie łączne i wymienia, które poprawki są w tej rekomendacji przedstawione do głosowania łącznego.

  Pragnę jeszcze zauważyć, że podczas posiedzenia zarówno Biuro Legislacyjne, jak i pan minister informowali, że być może będzie taka sytuacja – jeszcze nie było to formalnie sprawdzone – że jedną z ustaw, która była podstawą wprowadzenia przez Senat trzech poprawek, a mianowicie ustawę o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach, pan prezydent zawetował. Dzisiaj ta informacja jest potwierdzona – ta ustawa została zawetowana. A zatem trzy poprawki, które Senat przyjął na podstawie tejże zawetowanej ustawy, a mianowicie poprawki nr 37, 49 i 55, w zasadzie powinny być w związku z tym odrzucone, a one były przyjęte przez komisję, dlatego że ta sytuacja, o której mówię, jeszcze wówczas nie była potwierdzona. Ale to już pozostanie do dyspozycji i do podjęcia decyzji przez poszczególne kluby. Myślę, że kluby podejmą właśnie taką decyzję, że zaproponują odrzucenie tych poprawek, przeciwnie do rozstrzygnięcia komisji. Dziękuję bardzo.

 • I ja dziękuję pani poseł sprawozdawczyni.

  Otwieram dyskusję.

  Wystąpienia klubowe.

  Rozpocznie je pan poseł Józef Lassota, Platforma Obywatelska.

 • Dziękuję.

  Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska chciałbym przedstawić stanowisko wobec poprawek, które zgłosił Senat. Stanowisko klubu jest takie, że przyjmuje on rekomendację komisji, z wyjątkiem tych trzech poprawek, o których pani przewodnicząca Janyska mówiła, tj. poprawek 37., 49., 55. Nie będę tego uzasadniał, bo to już zostało przedstawione. Bardzo serdecznie dziękuję.

 • Dziękuję bardzo.

  Pan poseł Przemysław Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość.

 • Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jako poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko mojego klubu wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

  Moje wystąpienie chciałbym przeznaczyć na refleksje dwojakiego rodzaju: te dotyczące konkretnie senackiej uchwały i regulacji w niej zawartych oraz te o charakterze bardziej ogólnym dotyczącym dotychczasowego przebiegu i efektów deregulacji.

  Senacka uchwała i przebieg dyskusji w Senacie są najlepszym dowodem na to, iż decyzja Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o braku poparcia dla rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów była słuszna. Rząd przedstawił legislacyjny bubel, który mimo wytężonych prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji nie spełnił legislacyjnych standardów. Wyrazem tego było przeszło 70 poprawek zgłoszonych podczas prac nad tą ustawą w Senacie i finalnie 56 poprawek przedstawionych w senackiej uchwale w sprawie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, z których praktycznie wszystkie dotyczą braków natury legislacyjnej oraz semantycznej. Zresztą wyraz zdziwieniu liczbą poprawek proponowanych przez legislatorów oraz pierwotną treścią i jakością ustawy dawali w dyskusji w Senacie również przedstawiciele Platformy Obywatelskiej.

  Same założenia ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów są naszym zdaniem jak najbardziej słuszne i sama jej idea jest popierana przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, gdyż – tu przywołam słowa, które wypowiedziałem z tej mównicy podczas prac nad tą ustawą – likwidacja sztucznych barier ograniczających dostęp do zawodów regulowanych jest od lat jednym z priorytetów Prawa i Sprawiedliwości.

  Niestety podczas prac Senatu nie naprawiono największych mankamentów tejże ustawy, które dotyczą przepisów dotyczących dopuszczania do zawodu rzecznika patentowego przedstawicieli innych aplikacji prawniczych oraz tych wprowadzających zmiany w ustawie o broni i amunicji.

  Tutaj odniosę się do słów pani przewodniczącej Janyskiej, która podczas 95. posiedzenia Sejmu opacznie zrozumiała moje słowa, iż deregulacja nie powinna odbywać się kosztem grup zawodowych objętych danym procesem. Nadrzędnym celem deregulacji winien być interes społeczeństwa, ale tam, gdzie można tego uniknąć, powinniśmy unikać gwałtownych i niekorzystnych zmian w przepisach. Państwo, regulując zasady funkcjonowania aplikacji rzecznikowskiej, zawarło pewnego rodzaju umowę z przyszłymi rzecznikami patentowymi, a zmiany wprowadzane przez ustawę o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów podważają sens istnienia i funkcjonowania całej grupy zawodowej, co więcej, nie zapewniając obywatelom należytego standardu i bezpieczeństwa usług.

  Również zmiany w ustawie o broni i amunicji nie mają nic wspólnego z deregulacją zawodową i jako takie nie powinny znaleźć się w tejże ustawie.

  Tutaj pojawia się drugie zagadnienie, które wymaga zaakcentowania. Już niedługo politycy partii rządzących będą się chwalić setkami otwartych zawodów i korzyściami z tego płynącymi dla gospodarki. Jak się to ma do rzeczywistości? Czy tak samo jak banialuki premiera Tuska mówiącego z tego miejsca o 100 tys. nowych miejsc pracy? Czemu mimo ogromu pracy włożonej w procesy deregulacyjne społeczeństwo z roku na rok ma coraz gorsze zdanie o funkcjonowaniu państwa i jego zbiurokratyzowaniu? Zamiast w sposób rzeczywisty ułatwiać życie codzienne obywatelom, skupiono się nad wycinkiem prawodawstwa dotykającego często kompletnie niszowych zagadnień. Skupiając się na poszczególnych drzewach, nie zauważono wielkiego lasu. Jeszcze zanim ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów weszła w życie, do nas, parlamentarzystów, zgłaszają się przedstawiciele deregulowanych zawodów, których pytania i troski stawiają pod znakiem zapytania

  (Dzwonek)

  sens wielu z regulacji.

  Reasumując, idee stojące za ustawą są korzystne i właściwe, ale zaczynając od błędów natury legislacyjnej, czego dowodem jest liczba senackich poprawek, a kończąc na zapisach niekorzystnych z punktu widzenia społeczeństwa, wciąż mamy do czynienia z ustawą niespełniającą społecznych oczekiwań. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle.

  Pan poseł Józef Racki, Polskie Stronnictwo Ludowe.

 • Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego oświadczam, że Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez komisję do spraw deregulacji zawodów. Pani przewodnicząca Maria Janyska szczegółowo omówiła wszystkie poprawki, powiedziała o tych, które podlegają łącznemu głosowaniu, zwróciła również uwagę na poprawki nr 37, 49 i 55.

  Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za 50 poprawkami, które będą podlegały pozytywnej ocenie, natomiast jeśli chodzi o pozostałe poprawki, będziemy głosowali za ich odrzuceniem. Dziękuję uprzejmie.

 • I ja dziękuję.

  Pan poseł Dariusz Joński z Sojuszu Lewicy Demokratycznej miał wystąpić, ale nie ma go w tej chwili na sali.

  A więc pan poseł Andrzej Dera, Zjednoczona Prawica.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec uchwały Senatu zawierającej poprawki do ustawy deregulacyjnej, tak to nazwijmy, kolejnego etapu deregulacji.

  Nasz klub nie zmienia swojego stanowiska wobec deregulacji. Deregulacja w Polsce jest potrzebna, ale przede wszystkim jest potrzebna dobra jakość przepisów prawa. Niestety ta ustawa nie jest dobrej jakości, dlatego nie popieramy takiego tworzenia prawa, jak w tej ustawie. O tym, że ta ustawa jest kiepskiej jakości, świadczy liczba poprawek, które wprowadził Senat. To jest zatrważające, że Senat wprowadza aż tyle poprawek. Widać, że prace były nie do końca rzetelnie przeprowadzane w tym sensie jakościowym, bo nie chcę mówić o zaangażowaniu i innych rzeczach, tylko o jakości tworzenia prawa. Nie powinno być tak, że aż tyle poprawek wychodzi z Senatu.

  Stąd nasze stanowisko wobec tych poprawek jest następujące. Te oczywiste poprawki, w których Senat poprawia błędy, będziemy popierać, natomiast wobec poprawek, które wchodzą już w materię merytoryczną, będziemy się dystansować, gdyż nie możemy, niestety, akceptować jakości tej ustawy i przynajmniej niektórych rozwiązań, które są w tej ustawie zaproponowane. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję bardzo.

  Pani poseł Zofia Popiołek, Ruch Palikota.

  Bardzo proszę.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje koło, Ruch Palikota, będzie głosowało zgodnie z rekomendacją komisji, z tym że jesteśmy za odrzuceniem poprawek 37., 49. i 55. Dziękuję bardzo.

  (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska)

 • Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.

  Nikt nie zapisał się do zadania pytań.

  Czy pani poseł sprawozdawca pragnie zabrać głos?

  Bardzo proszę.

 • Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Nie chciałam zabierać głosu, ale zostałam wywołana do tablicy. Chciałabym zauważyć, proszę państwa, że bardzo długo pracowaliśmy nad deregulacjami zawodów. To jest trzecia transza, w sumie jest to niemal 250 zawodów, które zostały uwolnione podczas tej kadencji, do których ułatwiliśmy dostęp wielu ludziom, w tym wielu młodym ludziom. Przede wszystkim zwrócę uwagę na przykład na zawody prawnicze, w przypadku których zawsze był problem z dostępem dla ludzi młodych. Równocześnie podkreślaliśmy cały czas cel tych ustaw, który miał być osiągnięty, a mianowicie zwiększenie liczby usługodawców i potanienie usług.

  Chciałabym bardzo podziękować komisji, która bardzo dobrze pracowała. Wszyscy byli bardzo zaangażowani. Szkoda tylko, że być może tego większego zaangażowania niektórzy nie przejawiali podczas prac komisji, a na sali sejmowej z całą pewnością, bo być może jakość tego prawa byłaby lepsza. Każdy z nas zdecydowanie ma wpływ na to, jak to prawo stanowimy, zarówno w komisjach, jak i na sali sejmowej. Tym, którzy byli bardzo zaangażowani w to, aby jakość tych ustaw była dobra, raz jeszcze bardzo dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Wystąpienie pani poseł Marii Małgorzaty Janyskiej zamyka dyskusję w tym punkcie.

  Do głosowania nad uchwałą Senatu przystąpimy w bloku głosowań.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 37. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

  Głosować będziemy nad poprawkami 1., 6., 8., 10., 11., 13., 17., 18., 22., 23., 25., 26., od 28. do 31., 34., 41., od 45. do 48.

  Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

  Komisja wnosi o ich przyjęcie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem wymienionych poprawek?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 429 posłów. Większość bezwzględna wynosi 215. Za był 1 poseł, przeciw głosowało 286, wstrzymało się 142.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 2.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 420 posłów. Większość bezwzględna wynosi 211. Za był 1 poseł, przeciw – 418, wstrzymał się 1 poseł.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad 3. poprawką.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 426 posłów. Większość bezwzględna wynosi 214. Za było 4 posłów, przeciw – 414, wstrzymało się 8 posłów.

  Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawkami 4., 32., 38. i 43.

  Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

  Komisja wnosi o ich odrzucenie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 4., 32., 38. i 43.?

  Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

  Głosowało 428 posłów. Większość bezwzględna wynosi 215. Za było 274, przeciw – 153, 1 poseł się wstrzymał.

  Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 5.

  Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 5. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 422 posłów. Większość bezwzględna wynosi 212. Za było 266, przeciw – 154, 2 posłów się wstrzymało.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad 7. poprawką.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 7. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 427 posłów. Większość bezwzględna wynosi 214. Za było 148 posłów, przeciw – 278, wstrzymał się 1 poseł.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 9.

  Łączy się z nią poprawka 12.

  Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

  Komisja wnosi o ich przyjęcie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 9. i 12.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 429 posłów. Większość bezwzględna wynosi 215. Za był 1 poseł, przeciw – 427, wstrzymał się 1 poseł.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki Senatu przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 14.

  Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 14. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 419 posłów. Większość bezwzględna wynosi 210. Za było 268, przeciw – 150, wstrzymał się 1 poseł.

  Sejm odrzucił poprawkę Senatu bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 15.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawki Senatu?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 419 posłów. Większość bezwzględna wynosi 210. Za było 4 posłów, przeciw – 414, 1 poseł się wstrzymał.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 16.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 16. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 428 posłów. Większość bezwzględna wynosi 215. Za było 3 posłów, przeciw – 421, wstrzymało się 4 posłów.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 19.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 19. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 422 posłów. Większość bezwzględna wynosi 212. Za było 2 posłów, przeciw – 279, wstrzymało się 141.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 20.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 20. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 418 posłów. Większość bezwzględna wynosi 210. Za był 1 poseł, przeciw było 275, wstrzymało się 142 posłów.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad 21. poprawką.

  Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 21. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 418 posłów. Większość bezwzględna wynosi 210. Za było 264 posłów, przeciw – 152, 2 posłów się wstrzymało.

  Sejm poprawkę odrzucił bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 24.

  Z nią łączy się poprawka 54. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

  Komisja wnosi o ich przyjęcie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 24. i 54.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 425 posłów. Większość bezwzględna – 213. Za było 144 posłów, przeciw – 279, wstrzymało się 2 posłów.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 27.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 27. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 404 posłów. Większość bezwzględna – 203. Za było 3 posłów, przeciw – 266, wstrzymało się 135 posłów.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 33.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 33. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 415 posłów. Większość bezwzględna – 208. Nikt nie był za, przeciw głosowało 413 posłów, wstrzymało się 2 posłów.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 35.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 35. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 422 posłów. Większość bezwzględna – 212. Nikt nie głosował za, przeciw głosowało 420 posłów, wstrzymało się 2 posłów.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 36.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 36. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 421 posłów. Większość bezwzględna – 211. Nikt nie głosował za, przeciw – 283 posłów, wstrzymało się 138. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 37.

  Z nią łączą się poprawki 49. i 55.

  Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

  Komisja wnosi o ich przyjęcie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 37., 49. i 55.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 428 posłów. Większość bezwzględna – 215. Za było 234 posłów, przeciw – 47, wstrzymało się 147.

  Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 39.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 39. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 427 posłów. Większość bezwzględna – 214. Za było 2 posłów, przeciw – 421, 4 posłów się wstrzymało.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 14.

  (Głos z sali: Nad 40. poprawką.)

  Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 40. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 425 posłów. Większość bezwzględna – 213. Za było 255 posłów, przeciw – 168, wstrzymało się 2 posłów.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 42.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 42. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 426 posłów. Większość bezwzględna – 214. Za było 5 posłów, przeciw – 420, 1 poseł się wstrzymał.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 44.

  Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 44. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał? Głosowało 425 posłów. Większość bezwzględna – 213. Za było 262, przeciw – 162, 1 poseł się wstrzymał.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 50.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 50. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 416 posłów. Większość bezwzględna – 209. Za było 9 posłów, przeciw – 403, wstrzymało się 4 posłów.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad 51. poprawką.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 51. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 428 posłów. Większość bezwzględna – 215. Za głosował 1 poseł, przeciw – 426, 1 poseł się wstrzymał.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 52.

  Z nią łączy się poprawka 56.

  Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

  Komisja wnosi o ich przyjęcie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 52. i 56.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 428 posłów. Większość bezwzględna – 215. Za był 1 poseł, przeciw – 423, wstrzymało się 4 posłów.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 53.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 53. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 427 posłów. Większość bezwzględna – 214. Nikt nie głosował za, przeciw głosowało 426 posłów, wstrzymał się 1 poseł.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy poprawkę 1.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 419 posłów. Większość bezwzględna wynosi 210. Za było 5 posłów, przeciw – 413 posłów, wstrzymał się 1 poseł.

  Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 2.

  Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 430 posłów. Większość bezwzględna wynosi 216. Za było 272 posłów, przeciw – 157, wstrzymał się 1 poseł.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawkami 3., 8. i 10.

  Będziemy głosować nad nimi łącznie.

  Komisja wnosi o ich przyjęcie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 3., 8. i 10.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 421 posłów. Większość bezwzględna wynosi 211. Za był 1 poseł, przeciw – 419, wstrzymał się 1 poseł.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 4.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 418 posłów. Większość bezwzględna wynosi 210. Za głosowało 4 posłów, przeciw – 413, wstrzymał się 1 poseł.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 5.

  Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 5. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 419 posłów. Większość bezwzględna wynosi 210. Za było 379, przeciw – 37, wstrzymało się 3 posłów. Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 6.

  Z poprawką tą łączy się poprawka 11.

  Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

  Komisja wnosi o ich przyjęcie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 6. i 11.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 422 posłów. Większość bezwzględna wynosi 212. Za było 4 posłów, przeciw – 417, wstrzymał się 1 poseł.

  Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawki przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 7.

  Komisja wnosi odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 7. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 416 posłów. Większość bezwzględna wynosi 209. Za było 392 posłów, przeciw – 23, wstrzymał się 1 poseł.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

  Ogłaszam 2-minutową przerwę.

  (Głosy z sali: 1-minutową.)

  (Przerwa w posiedzeniu od godz. 21 min 48 do godz. 21 min 52)