• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 27. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie usta wy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

  (druki nr 3725 i 3738)

  Proszę pana posła Arkadiusza Litwińskiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

 • Dziękuję bardzo.

  Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Infrastruktury chciałbym przedstawić sprawozdanie zawarte w druku nr 3738 o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

  Senat w swojej uchwale przedstawił trzy poprawki do uchwalonej ustawy. Przewiduje on powrót do sytuacji, w której szkoły, ale nie tylko szkoły, także parę innych instytucji publicznych, będą mogły prowadzić stacje kontroli pojazdów prowadzone przez diagnostów.

  Senat przyjął trzy poprawki. W 1. poprawce proponuje, ażeby zamiast terminu „szkoła” lub „centrum kształcenia” używać terminu „jednostka systemu oświaty”. W 2. poprawce Senat również zajmuje się terminologią i proponuje, ażeby posługiwać się pojęciem „system Państwowego Ratownictwa Medycznego”. Chodzi tutaj o jednostki, które należą do tego systemu, o to, żeby one też jednak miały uprawnienie do prowadzenia stacji diagnostycznych, mimo że nie są przedsiębiorcą. Poprawka 3. w zasadzie ma charakter czysto redakcyjny. Ona dotyczy wojewódzkich ośrodków doskonalenia ruchu, tzw. WORD-ów, natomiast Senatowi chodzi o to, ażeby usunąć te jednostki z przepisów w pewnym miejscu, gdyż z mocy innych przepisów one i tak są upoważnione do prowadzenia działalności gospodarczej i w tym sensie również do prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

  Komisja Infrastruktury przeanalizowała te trzy poprawki i rekomenduje Wysokiej Izbie następujące głosowanie. Chodzi o to, ażeby poprawkę 1. odrzucić, a poprawki 2. i 3. przyjąć. Dziękuję za uwagę.

  (Oklaski)

 • I ja dziękuję.

  Oświadczenia w imieniu klubów i kół mogą trwać do 3 minut. Otwieram dyskusję.

  Jako pierwszy pan poseł Andrzej Gut-Mostowy, Platforma Obywatelska, a później pan poseł Piotr Król, PiS, jeśli jest na sali.

 • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawić stanowisko wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, druki nr 3725 i 3738.

  Stanowisko klubu Platformy jest tożsame ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury, czyli proponujemy odrzucić 1. poprawkę, a poprawki 2. i 3. przyjąć.

  Poprawka 2. wydaje się dosyć ważna, istotna merytorycznie. Senat sprecyzował, że stacje kontroli pojazdów mogą prowadzić jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • I ja bardzo dziękuję panu posłowi.

  Pan poseł Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość.

  Nie ma pana posła.

  Pan poseł Michał Tomasz Pacholski, Polskie Stronnictwo Ludowe.

 • Bardzo dziękuję.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego PSL mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie sprawozdania Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

  Celem uchwalenia omawianej zmiany do ustawy było umożliwienie prowadzenia stacji kontroli pojazdów przez przedmioty niebędące przedsiębiorcami. Obowiązujące wcześniej regulacje prawne przewidywały, iż prowadzenie stacji kontroli pojazdów stanowi działalność gospodarczą o charakterze regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Jednak wśród podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów…

  Wicemarszałek Jerzy Wenderlich: Pan omawia ustawę, od razu proszę przejść do poprawek.

  Poprawka nr 1 dotyczy rozszerzenia katalogu podmiotów niebędących przedsiębiorcami mogących prowadzić stacje kontroli pojazdów o wszystkie jednostki systemu oświaty kształcące w zawodach związanych z naprawą i eksploatacją pojazdów. Poprawka nie znalazła uznania Komisji Infrastruktury, ponieważ gdyby została przyjęta w kształcie, w jakim zaproponował Senat, katalog podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów nie obejmowałby szkół wyższych. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, takich szkół wyższych w Polsce jest pięć. Gdyby zmiana została dokonana, wymienione podmioty utraciłyby możliwość prowadzenia stacji kontroli pojazdów, a przecież nie taka była intencja całej nowelizacji ustawy. W związku z tym poprawka nr 1 uzyskała negatywną rekomendację.

  Poprawka nr 2 stanowi doprecyzowanie użytej w ustawie nazwy „jednostki pogotowia ratunkowego”, która powinna brzmieć „jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego”. Podobnie doprecyzowujący charakter ma poprawka nr 3, która usuwa z katalogu podmiotów niebędących przedsiębiorcami mogących prowadzić stacje kontroli pojazdów wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, które jako samorządowe osoby prawne mogą wykonywać działalność gospodarczą również w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów. Poprawki nr 2 i 3 uzyskały pozytywną opinię Komisji Infrastruktury.

  Klub Parlamentarny PSL przyjmuje sprawozdanie komisji i będzie głosował za odrzuceniem poprawki nr 1 i przyjęciem poprawek nr 2 i 3. Dziękuję.

  (Burzliwe oklaski)

 • O! To było właśnie na temat sprawozdania. Dziękuję panu posłowi Pacholskiemu, który dostał burzę oklasków. Nie wiem, jak to zostanie zapisane w stenogramie, zazwyczaj tam są oklaski, a będzie trzeba wpisać burzę oklasków. Dość dygresji.

  Pan poseł Maciej Banaszak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

 • Dziękuję.

  Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej w całej rozciągłości popiera ustawę i będzie głosował zgodnie z rekomendacją Komisji Infrastruktury. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję panu posłowi Banaszakowi.

  Pan poseł Jerzy Borkowski, Ruch Palikota.

  Bardzo proszę.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Koło Poselskie Ruch Palikota, które reprezentuję, będzie głosować zgodnie z rekomendacją, zaleceniami komisji. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Zanim powiedziałem, że nie będę przy sprawozdaniach komisji o uchwałach Senatu dopuszczał do zadawania pytań, wcześniej zanim to ogłosiłem, poprosił mnie o to pan poseł Piotr Chmielowski. Pacta sunt servanda.

  Tak więc na zasadzie wyjątku, bardzo proszę.

 • Dziękuję.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam dwa krótkie pytania. Pierwsze pytanie dotyczy tego, ilu naszych europosłów bądź posłów, ile osób z Polski uczestniczyło w konsultacjach przeprowadzonych przez Komisję Europejską w sprawie dyrektywy, która będzie obowiązywała od roku 2017. To pierwsza sprawa. Jakie stanowisko w tej kwestii przyjęliśmy w stosunku do stacji kontroli pojazdów? To pierwsze pytanie, a drugie pytanie: Czy ministerstwo prowadzi statystyki bądź zna instytucję, która prowadzi statystyki, w których mamy do czynienia z analizą tego, ile pojazdów powypadkowych, które ponownie uzyskały dopuszczenie do ruchu, spowodowało wypadki bądź uczestniczyło w wypadkach drogowych? Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję.

  Czy pan minister, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury zechce udzielić odpowiedzi na to pytanie?

  Pan minister Paweł Olszewski.

 • Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Odpowiadając na pytanie pana posła Chmielowskiego – z całym szacunkiem, nie śledzimy i nie monitorujemy aktywności europosłów i posłów. Zarówno państwo tutaj, jak i parlamentarzyści europejscy są wyżej, nad rządem, w związku z czym byłoby to niestosowne. Odnosząc się bezpośrednio do poprawek, stanowisko rządu jest zbieżne ze stanowiskiem komisji i stanowiskiem wszystkich klubów parlamentarnych, jak dobrze usłyszałem. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo panu ministrowi Pawłowi Olszewskiemu.

  Czy sprawozdawca komisji pan poseł Litwiński chciałbym jeszcze zabrać głos, chociaż myślę, że wszystko jasne?

  Tak więc mamy puentę w tym punkcie.

  Zamykam dyskusję.

  Do głosowania nad uchwałą Senatu przystąpimy w bloku głosowań.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 27. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

  W poprawce 1. do art. 83 w dodawanym ust. 2a pkt 1 Senat proponuje, aby stację kontroli pojazdów mogła prowadzić jednostka systemu oświaty kształcąca w zawodach związanych z naprawą i eksploatacją pojazdów.

  Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

  (Głos z sali: Pani marszałek, nie czytamy.)

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 430 posłów. Większość bezwzględna – 216. Za było 272 posłów, przeciw – 9, wstrzymało się 149 posłów.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad 2. poprawką do art. 83.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 420 posłów. Większość bezwzględna – 211. Za było 3 posłów, przeciw – 415, wstrzymało się 2 posłów.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • 3. poprawka do art. 83.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 426 posłów. Większość bezwzględna – 214. Za głosowało 145 posłów, przeciw – 276, wstrzymało się 5 posłów.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.