• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 28. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie usta wy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

  (druki nr 3752 i 3794)

  Proszę panią poseł Aldonę Młyńczak o przedstawienie sprawozdania komisji.

  Bardzo proszę, pani poseł.

 • Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Infrastruktury pragnę przedłożyć państwu sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, druki nr 3752 i 3794.

  Sejm podczas procesu legislacyjnego wprowadził zmiany w art. 106 ustawy o kierujących pojazdami, gdzie po ust. 2 został dodany ust. 3. Nowy przepis zakłada uchylenie wymogu ukończenia dodatkowego kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych. Rezygnacja z dodatkowego szkolenia ma przynieść oszczędności w wysokości ponad 200 mln zł. Jest to duża kwota zaoszczędzona z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

  Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 25 czerwca br. ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami wprowadził do niej 5 poprawek.

  Poprawka nr 1 rozszerza katalog jednostek, których funkcjonariusze są zwolnieni z obowiązku ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, o funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

  Poprawka nr 2 wymienia wprost w art. 106 ust. 3 podmioty, których funkcjonariusze zostali zwolnieni z obowiązku ukończenia kursu dla kierujących pojazdami bez odsyłania do innych przepisów w celu poprawy komunikatywności ustawy.

  Poprawki nr 3 i 4 dotyczą uzupełnienia przepisów legislacyjnych dotyczących wydawanych dokumentów przedstawianych przez funkcjonariuszy kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, a zwolnionych z wymogu ukończenia dodatkowego kursu.

  Z kolei poprawka nr 5 dotyczy zmiany wejścia w życie ustawy, rekomendując datę 4 stycznia 2016 r. w celu skorelowania terminu wejścia w życie ustawy z datą wygaśnięcia czasowego zwolnienia niektórych kierujących z obowiązku odbycia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, przewidzianego w art. 135b ustawy.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2015 r. uchwały Senatu zawierającej omówione poprawki wnosi, aby Wysoki Sejm raczył przyjąć wszystkie poprawki Senatu zawarte w pkt 1–5. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję, pani poseł.

  Przystępujemy do wystąpień, które mogą trwać nie dłużej niż 3 minuty.

  Otwieram dyskusję.

  Jako pierwsza wystąpi pani poseł Teresa Świło, Platforma Obywatelska.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Platforma Obywatelska w sprawie uchwały Senatu z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami postanowił wprowadzić 5 poprawek.

  Senat zdecydował także o rozszerzeniu katalogu jednostek, których funkcjonariusze są zwolnieni z obowiązku ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi. Zdaniem Izby wyłączenie powinno także dotyczyć funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

  Na posiedzeniu komisji wszystkie poprawki zostały przyjęte, tak że w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej proszę o przyjęcie wszystkich poprawek i proszę o przyjęcie całej ustawy. Dziękuję bardzo.

 • I ja dziękuję, pani poseł.

  Pan poseł Andrzej Adamczyk, Prawo i Sprawiedliwość.

 • Dziękuję bardzo.

  Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko klubu wobec uchwały Senatu z dnia 24 lipca br. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

  Na te rozstrzygnięcia ustawowe długo czekali przede wszystkim członkowie ochotniczych straży pożarnych. One w sposób jasny i klarowny powodują, że to, co wcześniejszymi rozstrzygnięciami zepsuto w ustawie o kierujących pojazdami, niestety za sprawą tego klubu, który dzisiaj oręduje za naprawą, zostało przywrócone do normalności. Otóż ponownie m.in. członkowie ochotniczych straży pożarnych nie będą musieli przechodzić kolejnych szkoleń, za które płaciłyby samorządy. To przede wszystkim zwolnienie samorządów z konieczności finansowania – jeszcze raz mówię – zbędnych szkoleń w przypadku tych wszystkich, którzy potrzebne przeszkolenia już posiadają.

  Z uwagą pochyliliśmy się nad propozycjami i proponujemy, aby przyjąć poprawki 1., 2. i 3., natomiast jesteśmy absolutnie przeciwko psuciu prawa przez zaproponowane kolejne poprawki: 4. i 5. Dziękuję, panie marszałku.

  (Oklaski)

 • I ja dziękuję panu posłowi.

  Pan poseł Michał Tomasz Pacholski, Polskie Stronnictwo Ludowe.

  Bardzo proszę.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie sprawozdania Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

  Ustawa została uchwalona przez Wysoki Sejm 25 czerwca 2015 r. Senat wniósł do niej 5 poprawek. Wszystkie zaproponowane przez Senat poprawki mają charakter doprecyzowujący i mają na celu takie skonstruowanie przepisów ustawy, aby była ona jasna i czytelna.

  Dlatego Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego uznaje za słuszne zgłoszone przez Senat RP poprawki i będzie głosował za ich przyjęciem. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję panu posłowi Pacholskiemu.

  Pan poseł Maciej Banaszak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

 • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jedno zdanie do mojego przedmówcy, posła Andrzeja Adamczyka. Zgadzam się i chciałbym, prosiłbym, aby Polskie Stronnictwo Ludowe, ugrupowanie, które wniosło tę ustawę, nie grało w kampanii wyborczej tym, że oto nie zmusza straży pożarnej do podwójnego szkolenia. To był bubel, który wprowadził rząd i z którego trzeba było szybko się wycofać. Niemniej oczywiście Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował za poprawkami, zgodnie z rekomendacją komisji, jak i za całą ustawą. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję panu posłowi.

  I pan poseł Edward Siarka, Zjednoczona Prawica.

 • Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu mojego klubu przedstawiam stanowisko co do uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która dzisiaj jest procedowana.

  Trzeba w tym momencie powiedzieć, że zapisy, które pojawiły się w rozdziale 16 ustawy o kierujących pojazdami w odniesieniu do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, spowodowały, że oto znaleźliśmy się, jako ci, którzy tym tematem są zainteresowani, głównie ludzie związani z ochotniczymi strażami pożarnymi, w takiej sytuacji, że właściwie od 1 stycznia 2016 r. żaden pojazd strażacki nie mógłby wyjechać na polskie drogi, żeby udzielać ludziom pomocy. Stąd też istniała pilna konieczność, by zapis art. 106 ustawy o kierujących pojazdami został zmieniony. Już powiedziano z tej trybuny, że wprowadzenie tego zapisu i wymogu ukończenia specjalistycznego kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi kosztowałoby budżety gmin w granicach 200 mln zł, oczywiście również Państwową Straż Pożarną, Policję i pozostałe służby.

  Te zapisy trzeba zmienić i to się dzieje, a Senat wniósł poprawki, które, wydaje się, rzeczywiście uchwaloną przez Sejm ustawę modyfikują na tyle, że te zapisy będą bardziej czytelne. Przypomnę, że na podstawie tych uregulowań, które przyjęliśmy, które Sejm przyjął, zniknie z art. 106 zapis o konieczności ukończenia dodatkowych kursów przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Nie ma żadnych podstaw merytorycznych do tego, aby takie wymogi wprowadzać. Zresztą poselski zespół strażacki, który tym tematem się zajmował, również zwraca na to uwagę, a także komendant główny Państwowej Straży Pożarnej – nie ma problemu kierowców pojazdów uprzywilejowanych, bo oni dzisiaj i tak posiadają tak wysoką kategorię uprawnień do kierowania pojazdami, że wprowadzenie dodatkowego kursu tylko komplikowałoby sprawę i narażało budżety gmin na poważne wydatki. Znika w związku z tym ten zapis, znika również zapis ustawy odnośnie do finansowania tego zadania przez budżety gmin.

  Wyrażam zadowolenie w związku z tym, że Senat doprecyzował przepisy ustawy. Przeanalizowaliśmy szczegółowo te zapisy i mam nadzieję, że będą one służyć również ochotniczym strażom pożarnym. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję.

  Pan poseł Jerzy Borkowski, Ruch Palikota.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, nad którą już procedowaliśmy w tej Izbie, wróciła z Senatu z pięcioma poprawkami

  (druk nr 3752)

  , które komisja zarekomendowała pozytywnie. Pozostaje mi przychylić się do decyzji komisji. Koło Poselskie Ruch Palikota będzie głosować za przyjęciem tych poprawek i całej ustawy. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję bardzo.

  Czy pan minister Olszewski chciałby zabrać głos?

  Nie. Pani sprawozdawczyni Młyńczak również w swojej pierwszej wypowiedzi już powiedziała to, co było ważne.

  Zamykam dyskusję.

  Do głosowania nad uchwałą Senatu przystąpimy w bloku głosowań.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 28. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

  Głosujemy nad 1. poprawką do art. 106.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 430 posłów. Większość bezwzględna – 216. Za było 6 posłów, przeciw – 422, 2 posłów się wstrzymało.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • 2. poprawka do art. 106 ust. 3.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 433 posłów. Większość bezwzględna – 217. Za było 3 posłów, przeciw – 429, wstrzymał się 1 poseł.

  Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawkę przyjął.

 • 3. poprawka do art. 107 łącznie z poprawką 4.

  Komisje wnoszą o ich przyjęcie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 3. i 4.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 421 posłów. Większość bezwzględna – 211. Za był 1 poseł, przeciw – 419 posłów, 1 poseł wstrzymał się.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

 • 5. poprawka do art. 2.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 5. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 421 posłów. Większość bezwzględna – 211. Za było 2 posłów, przeciw – 418, 1 poseł wstrzymał się. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

  Ogłaszam 10-minutową przerwę.

  (Przerwa w posiedzeniu od godz. 20 min 53 do godz. 21 min 03)