• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz nie których innych ustaw (druki nr 3661 i 3780).

  Bardzo proszę pana posła Stanisława Lamczyka o przedstawienie sprawozdania komisji.

 • Dziękuję.

  Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt w imieniu Komisji Infrastruktury przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw, wraz z projektami aktów wykonawczych, druki nr 3661 i 3780.

  Prace nad tym projektem w Sejmie rozpoczęły się 21 lipca od pierwszego czytania na sali plenarnej. Następnie 22 i 23 lipca obradowała podkomisja nadzwyczajna, której miałem zaszczyt przewodniczyć. Dzisiaj odbyło się czytanie w Komisji Infrastruktury i projekt ten uzyskał akceptację.

  Ustawa jest bardzo oczekiwana, przede wszystkim jest to implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Będą to przepisy regulujące przebieg linii podstawowej morza terytorialnego i granic polskich obszarów morskich oraz szczegółową procedurę uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Jednocześnie do projektu ustawy wprowadzone zostały przepisy nawiązujące do implementacji dyrektywy, w szczególności ustanawiające morską strefę przylegania, usprawniające procesy wydawania pozwoleń na wznoszenie oraz wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zwanych dalej „pozwoleniami”.

  Procedowanie nad projektem ustawy jest istotne również ze względu na potrzebę uregulowania kompetencji organów administracji morskiej oraz doprecyzowania zadań funkcjonującej morskiej służby hydrograficznej. Ustawa ta jest bardzo oczekiwana przez inwestorów, bo jak wiemy, właśnie na morzu mają być budowane farmy wiatrowe, dlatego też potrzebne są wyspy. Myślę, że została ona bardzo precyzyjnie przygotowana. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w jej tworzeniu. Dziękuję bardzo.

 • Bardzo dziękuję panu posłowi sprawozdawcy.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Otwieram dyskusję.

  Jako pierwszy głos w dyskusji zabierze pan poseł Arkadiusz Litwiński z klubu Platforma Obywatelska.

  Każdy z państwa posłów ma 5 minut na wygłoszenie oświadczenia.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję bardzo.

  Pani Marszałek! Pani Minister! Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! To jest bardzo szczegółowy projekt ustawy z uwagi na zakres regulacji. Mogę potwierdzić, tak jak wspomniał mój przedmówca, że bardzo rzetelnie, pomimo ekspresowego tempa, podkomisja, jak i komisja do tego podeszły. Z pełną odpowiedzialnością, biorąc pod uwagę również naniesione poprawki, mogę w imieniu naszego Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska zadeklarować, że będziemy głosowali za przyjęciem projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw w wersji przedstawionej w druku nr 3780. Dziękuję za uwagę.

 • Bardzo dziękuję panu posłowi.

  W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pan poseł Piotr Król.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko w sprawie zmiany ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw, wraz z projektami aktów wykonawczych.

  Wspominał już o tym przedmówca pan poseł Kazimierz Smoliński, ale wspomnę raz jeszcze, że prace nad tym projektem ustawy, a jest to niezwykle obszerny akt, trwały niezwykle krótko. Już z tego tytułu wyrażamy swoją wątpliwość co do jakości tego procedowania. Znajdujemy w uzasadnieniu do tego projektu ustawy dwa główne argumenty przemawiające za tym, aby ją uchwalić. Po pierwsze, czytamy o potrzebie wprowadzenia zmian, która ma wynikać z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego w terminie do 18 września 2016 r. przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Po drugie, czytamy o tym, że państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich do dnia 31 marca 2021 r. W kontekście tego terminu wydaje się więc, że procedowanie nad tak obszernym projektem ustawy zawierającym tak znaczące zmiany w terminie właściwie dwóch tygodni jest zupełnie nieuzasadnione.

  Z drugiej strony znajdujemy w tym projekcie zapisy, które w żaden sposób nie są determinowane przepisami unijnymi. Autorzy projektu piszą, że jednocześnie do projektu ustawy wprowadzone zostaną przepisy niezwiązane z implementacją dyrektywy, w szczególności ustanawiające morską strefę przyległą, usprawniające proces wydawania pozwoleń na wznoszenie oraz wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zwanych dalej „pozwoleniami”, oraz uzgodnień na układanie i utrzymanie kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich, zwanych dalej „uzgodnieniami”.

  Tak więc z jednej strony mamy przepisy unijne, które determinują nas do tego, by je wdrażać do polskiego prawodawstwa, a z drugiej strony próbuje się regulować kwestie zupełnie z tym prawodawstwem niezwiązane. Ze względu na sposób procedowania i ze względu na sposób, w jaki te zagadnienia zostały rozpatrzone, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość nie może poprzeć tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo.

 • Pan poseł Henryk Kmiecik swoje oświadczenie złożył na piśmie do stenogramu

  Bardzo proszę, w imieniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej głos zabierze pan poseł Tomasz Kamiński.

 • Dziękuję.

  Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Pani Minister! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej wyrażę stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich oraz innych ustaw.

  Jak wspominali przedmówcy, jest to kolejna ustawa, która implementuje przepisy unijne, ale też kolejna, która była procedowana w iście ekspresowym tempie. Biorąc jednak pod uwagę konieczność dostosowania tych przepisów do przepisów unijnych, Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował za przyjęciem tego projektu ustawy.

  Zwracam się natomiast z prośbą, jako że kończy się kadencja Sejmu, dotyczącą prac nad projektami ustaw w przyszłej kadencji Sejmu. Otóż wiele projektów ustaw leży w komisjach od dwóch, trzech lat i jakoś nikt nie chce nimi się zająć, a w ciągu dwóch, trzech posiedzeń Sejmu rozpatrujemy wiele tak obszernych projektów ustaw. Kieruję to do wszystkich posłanek i posłów, abyśmy wszystkie projekty ustaw tak traktowali. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Bardzo dziękuję.

  Pan poseł Andrzej Lewandowski z Ruchu Palikota.

  Nie ma posła.

  Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.

  Nikt nie zgłosił się do zadania pytania.

  Zamykam dyskusję Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.

  Nie ma posła sprawozdawcy, a więc ogłaszam 5-minutową przerwę.

  (Przerwa w posiedzeniu od godz. 16 min 32 do godz. 16 min 38)

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz nie których innych ustaw.

  Przystępujemy do trzeciego czytania.

  Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 3780.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3780? Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 432 posłów. Za było 285 posłów, przeciw głosował 1 poseł, wstrzymało się 146 posłów.

  Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw.