• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 45. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Go spodarki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej

  (druki nr 3685 i 3768)

  Proszę pana posła Artura Gieradę o przedstawienie sprawozdania komisji.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pani Prezes! Mam zaszczyt i niewątpliwie przyjemność w imieniu Komisji Gospodarki zaprezentować Wysokiej Izbie sprawozdanie zawarte w druku nr 3768, dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, zawartego w druku nr 3685. To bez wątpienia dobra ustawa przyjęta przez naszą komisję. To ustawa w zasadzie zmieniająca dwie kluczowe kwestie, jeśli chodzi o Prawo własności przemysłowej.

  Pierwsza rzecz – obejmuje ona ochroną wzory przemysłowe i wzory użytkowe na imprezach wystawienniczych, na targach przeróżnego rodzaju, jakie się odbywają w naszym kraju. Bez wątpienia to jest oczekiwanie przedsiębiorców, którzy na tych targach się wystawiają, jak również samej branży targowej, ponieważ w wielu innych krajach, między innymi w Izraelu, w Niemczech, w Czechach, taka ochrona obowiązuje. U nas do tej pory nie obowiązywała, a więc nasi przedsiębiorcy byli mniej chronieni i przez to również mniej zachęcani do promowania poprzez wystawy targowe swoich produktów. Tutaj muszę powiedzieć, że taki jakby pewnego rodzaju przywilej zgłaszania takich wystaw będą miały same ośrodki wystawiennicze, ci, którzy zawodowo zajmują się organizacją targów, ewentualnie wojewoda lub właściwy minister.

  Drugą i bardzo ważną rzeczą jest zmiana rodzaju rejestracji znaków towarowych, zmiana systemu rejestracji znaków towarowych. Dzisiaj w naszym kraju mamy system badawczy, a zmieniamy go na system sprzeciwowy, system, który obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej, system, który przede wszystkim jest systemem krótszym od systemu dzisiaj stosowanego przez nasze państwo, i to krótszym o połowę, bo w systemie badawczym taka rejestracja trwa około roku, ponad rok, w systemie sprzeciwowym jest to pół roku. A to, że jest taki system i że na tym czasie zależy naszym przedsiębiorcom, niech potwierdzą dane, które państwu, Wysokiej Izbie, przytoczę. Z analiz statystycznych, jakie posiadamy, wynika, że w 2003 r. nasi przedsiębiorcy rejestrowali w naszym polskim Urzędzie Patentowym 23 330 znaków, a w instytucji Unii Europejskiej – jedynie 184 takie znaki. Dzisiaj w instytucji Unii Europejskiej, OHIM, przez to, że właśnie między innymi ma ten system o wiele krótszy, nasi przedsiębiorcy rejestrują się na poziomie 3211, czyli tak naprawdę z tych 184 wzrosło to do kilku tysięcy, a w naszym polskim instytucie jest to 16 383. Dodatkowo ważnym atutem jest to, że nasz polski system jest o wiele tańszy, ponieważ włącznie z ochroną przez pierwszy okres i rejestracją wynosi to 1700 zł, w przypadku instytucji europejskiej jest to 900 euro, a więc ok. 3700 zł.

  A zatem, mówiąc krótko, po wprowadzeniu tych rozwiązań nasi przedsiębiorcy będą szybciej rejestrowali swoje znaki, będą mieli podobną ochronę i przede wszystkim będzie to tańsze, co rzadko się zdarza, przedsiębiorcy będą mieli to tańsze, a dodatkowo przez to, że będą więcej rejestrowali w naszych instytucjach, budżet państwa będzie zasilony również większą kwotą. Dlatego Komisja Gospodarki rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie naszego sprawozdania i skierowanie ustawy do trzeciego czytania. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję bardzo posłowi sprawozdawcy.

  Chciałabym panie posłanki i panów posłów poinformować, że do głosowania przystąpimy o godz. 19.15.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Otwieram dyskusję.

  Głos zabierze pani poseł Renata Janik, klub Platformy Obywatelskiej.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pani Prezes! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, druki nr 3685 i 3768.

  Projekt ustawy reguluje dwie kluczowe zmiany: zmianę systemu rejestracji znaków towarowych, z systemu badawczego, który mamy obecnie w kraju, na system sprzeciwowy, oraz objęcie ochroną wzorów użytkowych i przemysłowych na wystawach publicznych w Polsce. Przyjęcie systemu sprzeciwowego spowoduje, że wyłączne prawo na znak towarowy będzie udzielane znacznie szybciej niż dotychczas, co ma duże znaczenie przy intensywnie zmieniających się warunkach rynkowych. Dzięki wprowadzonym zmianom po usprawnieniu systemu rejestracji zyska budżet państwa i zyskają przedsiębiorcy.

  Przedstawiona propozycja zmiany dotycząca wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych odpowiada interesom środowisk zajmujących się w Polsce organizacją wystaw publicznych i jest zgodna z interesami przedsiębiorców zainteresowanych eksponowaniem swoich produktów zawierających wzory użytkowe lub wzory przemysłowe na wystawach publicznych w Polsce.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pani Prezes! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska w pełni popiera sprawozdanie przedłożone przez Komisję Gospodarki i rekomenduje Wysokiej Izbie uchwalenie projektu. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Bardzo proszę, pan poseł Wojciech Zubowski w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość.

 • Dziękuję.

  Pani Marszałek! Pani Prezes! Pani Minister! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt zaprezentowania stanowiska Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie sprawozdania Komisji Gospodarki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej.

  Projekt poselski wpłynął do Sejmu w czerwcu, w lipcu i sierpniu odbyły się posiedzenia Komisji Gospodarki i specjalnie powołanej podkomisji mające na celu dyskusje nad zaproponowanymi rozwiązaniami. Trzeba przypomnieć, że jeszcze niedawno przyjęliśmy rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę Prawo własności przemysłowej i jeszcze kilka dni temu ustawa ta oczekiwała na podpis prezydenta. Dziś omawiamy kolejne zmiany i to chyba najlepiej pokazuje tryb i pośpiech mający istotne znaczenie dla jakości stanowionego dziś prawa.

  Podczas bardzo intensywnych prac w podkomisji pojawiły się wątpliwości dotyczące przyznawania pierwszeństwa dla wzoru przemysłowego albo użytkowego z wystawy krajowej. W omawianym dziś projekcie m.in. przywraca się przepisy, które przestały obowiązywać 1 listopada 2007 r. Wówczas zostały zniesione z powodu konieczności przestrzegania przez Polskę porozumień międzynarodowych, w tym Konwencji o wystawach międzynarodowych.

  Jak możemy przeczytać na stronie Urzędu Patentowego, pierwszeństwo przyznawane przez prezesa Urzędu Patentowego w formie obwieszczenia nie były uznawane w przypadku ubiegania się o patent europejski, jak również przy dokonywaniu zgłoszeń w trybie międzynarodowym w ramach Układu o współpracy patentowej. To oznaczało, iż zgłaszający, wystawiając wynalazek na takiej wystawie, ponosił ryzyko, iż europejskie biuro patentowe bądź też urząd patentowy kraju, w którym ubiegano się o ochronę, odmówi udzielenia patentu na zgłoszony wynalazek ze względu na brak nowości. Wobec tego obecnie istnieje jedynie możliwość ubiegania się o pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego i prawa z rejestracji w przypadku wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej w rozumieniu wcześniej wymienionej Konwencji o wystawach międzynarodowych.

  Dziś ponownie chce się przywrócić możliwość przyznania pierwszeństwa do uzyskania patentu w przypadku wystawienia wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na wystawie innej niż międzynarodowa oficjalna albo oficjalnie uznana, jeżeli zostanie wskazana przez prezesa Urzędu Patentowego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Z inicjatywą wskazania takiej wystawy może wystąpić też właściwy minister, wojewoda lub podmiot zawodowo zajmujący się organizacją wystaw. Zastrzeżenie do proponowanego zapisu zgłosiło Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych.

  Pozostałe zapisy omawianego dziś projektu mają na celu wprowadzenie nowego modelu postępowania w sprawie udzielenia praw ochronnych na znaki towarowe i spowodują reorganizację pracy Urzędu Patentowego. Inne zmiany wynikają z konieczności dostosowania treści krajowych przepisów do odpowiednich norm prawa Unii Europejskiej i celowości wyeliminowania regulacji, które nie znajdują uzasadnienia w systemie prawa znaków towarowych.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z jednej strony generalnie pozytywnie należy ocenić chęć wprowadzenia zmian w prawodawstwie dotyczącym własności przemysłowej, z drugiej strony błyskawiczny tryb prac nad tymi i innymi projektami ustaw, jaki możemy zaobserwować w ostatnich dniach, nie może sprzyjać i nie sprzyja tworzeniu prawa klarownego, a przede wszystkim dopracowanego. Posłom nie dano wystarczającej ilości czasu, by z należytą starannością mogli zapoznać się ze wszystkimi przyjmowanymi dziś zapisami i ich konsekwencjami. Wszystko to usprawiedliwiane jest kończącą się kadencją Sejmu, chociaż nie jest to przecież dla nikogo zaskoczeniem, omawiane dziś zapisy mogły być przedmiotem obrad wiele miesięcy temu.

  Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość nie wyklucza zaproponowania zmian do projektu podczas prac w Senacie, a na tym etapie podczas głosowania sejmowego najprawdopodobniej nie będziemy głosować przeciwko projektowi ustawy. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję panu posłowi.

  W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego głos zabierze pan poseł Mieczysław Kasprzak.

 • Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Prezes! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt zająć stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej.

  Pan poseł sprawozdawca bardzo szczegółowo omówił elementy zawarte w projekcie, więc nie ma sensu, żebym po raz kolejny to powtarzał. Powiem tak, ustawa jest ważna, jest potrzebna, dlatego że elementy, o których już mówiono, szybsza możliwość rejestracji znaku towarowego, są ważne przy prowadzeniu działalności gospodarczej na szeroką skalę, gdy ważne jest, aby mieć ochronę znaku towarowego. Ważne jest też, że będzie taniej. Jeżeli jest taniej, jeżeli jest szybciej, to znaczy, że jest sprawniej. Takie rozwiązania należy popierać. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie to popierał. Dziękuję, pani marszałek.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Chciałabym państwa poinformować, że pani marszałek podjęła decyzję o przesunięciu głosowań na godzinę 19.45.

  (Poruszenie na sali)

  (Głos z sali: Oooo!)

  Myślę, że zdążymy z porządkiem obrad przed tą godziną, żeby odbyło się wszystko to, co zostało zaplanowane.

  W imieniu klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej głos zabierze pan poseł Jan Cedzyński.

  (Gwar na sali)

  Bardzo proszę.

  Jeśli mogę prosić, jeśli chcecie państwo porozmawiać, bardzo proszę robić to poza salą.

  Panie pośle, bardzo proszę. Oddaję panu głos.

 • Dziękuję bardzo.

  Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Prezes! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz sprawozdania Komisji Gospodarki, druki nr 3685 i 3768.

  Wysoka Izbo! Celem projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej jest potrzeba nadania większej ochrony przedsiębiorcom krajowym prezentującym swoje dobra intelektualne w postaci wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych na wystawach krajowych w Polsce, jak również podniesienie rangi tychże wystaw. Wyłączność przyznawana przedsiębiorcom do korzystania z określonych dóbr niematerialnych, w tym wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, przez ich rejestrację w Urzędzie Patentowym zakłada, że prawa takie są przyznawane zgłaszającemu na jego wniosek. Nie zawsze jednak ochrona taka jest możliwa przed rejestracją w Urzędzie Patentowym, a to z kolei w dużej mierze uniemożliwia…

  (Gwar na sali, dzwonek)

  Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska: Bardzo proszę państwa o nieprzeszkadzanie panu posłowi w wygłaszania oświadczenia w tym punkcie obrad.

  Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska: Bardzo proszę, panie pośle.

  Dziękuję bardzo, pani marszałek.

  Nie zawsze jednak ochrona taka jest możliwa przed rejestracją w Urzędzie Patentowym, a to z kolei w dużej mierze uniemożliwia i hamuje możliwość prezentowania nowych wzorów na renomowanych i często prestiżowych imprezach wystawowych.

  Wnioskodawcy wskazują, że aby umożliwić prezentację nowych wzorów i jednocześnie zabezpieczyć prawnie twórców innowacji przed zgłoszeniem wzoru do Urzędu Patentowego, należy przywrócić instytucję pierwszeństwa z wystawienia na polskich wystawach w odniesieniu do wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych. Przywrócenie omawianej instytucji może mieć duże znaczenie dla polskich wystawców – przedsiębiorców prezentujących innowacyjne rozwiązania, polskich organizatorów wystaw, a także wizerunku miast, w których takie wystawy się odbywają. Tego rodzaju rozwiązania powinny również wpłynąć na wzrost liczby wniosków o uznanie patentów wpływających do Urzędu Patentowego.

  O celowości i zasadności tych rozwiązań mówili na posiedzeniu podkomisji zarówno przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Targowego, jak również posłowie i przedstawiciele Urzędu Patentowego. Zarówno pan przewodniczący Gierada, jak i pan poseł Marek Niedbała wykazali się sporą determinacją w walce o te dobre dla rozwoju polskiego wzornictwa przemysłowego i użytkowego rozwiązania. To dobrze, bo proponowane zmiany będą przecież służyły rozwojowi polskiej myśli technologicznej i przyczynią się do poprawy wizerunku oraz wsparcia organizowanych w Polsce imprez targowych.

  Wysoka Izbo! Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej z zadowoleniem przyjmuje propozycje zmian ustawy Prawo własności przemysłowej, mając jednocześnie świadomość, że nie rozwiązują one wszystkich kwestii związanych z obszernym zagadnieniem, jakie reguluje ustawa. Wprowadzają jednak do obrotu prawnego rozwiązania, które niewątpliwie pomogą chronić wzory przemysłowe i użytkowe, a także będą miały wpływ na rozwój przemysłu targowego w naszym kraju. W związku z powyższym klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował za ich przyjęciem. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Bardzo dziękuję panu posłowi.

  Na tym lista posłów zapisanych do głosu w tym punkcie obrad została wyczerpana.

  Do zadania pytania zgłosił się pan poseł Wojciech Zubowski, klub Prawo i Sprawiedliwość.

  Pan poseł ma 1 minutę na zadanie pytania.

 • Dziękuję, wystarczy.

  Pani Marszałek! Pytanie jest albo do posła sprawozdawcy, albo do przedstawiciela rządu, albo do pani prezes. Skoro bój toczy się głównie o sprawy związane z wystawami i z możliwością uznawania prawa z pierwszeństwa, chciałbym tylko spytać, czy dużym problemem jest zorganizowanie oficjalnie uznanej międzynarodowej wystawy, skoro to w zasadzie załatwiłoby te wszystkie kwestie i wątpliwości związane też z podnoszonym przeze mnie zarzutem dotyczącym fałszywego przeświadczenia wystawiających o tym, że w przypadku wystawy krajowej będą chronieni również na arenie międzynarodowej. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję panu posłowi.

  Odpowiedzi udzieli prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pani Alicja Adamczak.

  Bardzo proszę, pani prezes.

 • Szanowna Pani Marszałek! Szanowna Izbo! Dziękując panu posłowi Zubowskiemu za tak zadane pytanie, z przyjemnością pragnę oświadczyć, że jest ogromny problem z organizacją w Polsce wystawy publicznej bądź publicznie uznanej, zgodnej z wymogami konwencji paryskiej z 1928 r. Do tej pory w historii działalności przemysłu targowego w Polsce żadna z naszych wystaw – ani na Międzynarodowych Targach Poznańskich, ani w Kielcach, ani w Łodzi czy w Gdańsku, bo to są najbardziej prestiżowe miejsca wystawowe w Polsce – nie spełniała wymogów tej konwencji. One są bardzo restrykcyjne i wskazują na to, że może być organizowana tylko wystawa branżowa, tylko raz na cztery lata bądź pięć lat – są specjalne wymogi – musi trwać do około sześciu miesięcy. Jest jeszcze wiele innych wymogów, których do tej pory nie spełniała żadna w historii Rzeczypospolitej Polskiej organizowana w Polsce wystawa. Przykładowo Expo jest wystawą publicznie uznaną. Żadna z naszych wystaw nie spełnia tych wymogów. Dziękuję.

 • Dziękuję bardzo.

  Głos zabierze jeszcze pan poseł sprawozdawca, pan poseł Artur Gierada.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Już bardzo krótko, bo do pytania ustosunkowała się już pani prezes. Chciałbym tylko nawiązać do wystąpienia klubowego przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, bo rzeczywiście potwierdzam, że tempo pracy jest dosyć szybkie, ale niestety mamy proces legislacyjny, który trwa dosyć długo, i pod koniec kadencji, jeśli chcemy, żeby dane ustawy weszły w życie, czasami musimy takie tempo narzucić.

  Chciałbym bardzo panu posłowi podziękować, bo wiem, że też zamierzał wnosić pewne poprawki, ale dżentelmeńsko umówiliśmy się, że będziemy sugerowali naszym kolegom z Senatu, żeby to oni je przedyskutowali. Zresztą dwie ze zmian, które były w pierwotnym projekcie tej ustawy, też musieliśmy wycofać, czekając na wcześniejszą nowelizację ustawy, żeby weszła w życie, aby nie narazić się na niekonstytucyjność. Dlatego, panie pośle, bardzo dziękuję.

  Proszę również złożyć podziękowania panu przewodniczącemu Jasińskiemu, bo myślę, że ten projekt ustawy też pokazał, że możemy pracować ponadpolitycznie na rzecz dobrych rozwiązań.

  Dodatkowo składam też panu posłowi Markowi Niedbale z SLD bardzo duże podziękowania za wniesienie wkładu w prace nad tym projektem ustawy. Dziękuję uprzejmie.

  (Oklaski)

 • Bardzo dziękuję panu posłowi.

  Zamykam dyskusję.

  Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.

  Przypominam państwu, że blok głosowań rozpoczniemy o godz. 19.45.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 45. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o poselskim projekcie ustawy o zmia nie ustawy Prawo własności przemysłowej.

  Przystępujemy do trzeciego czytania.

  Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 3768.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3768?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 419 posłów. Za było 275, przeciw – 8, 136 się wstrzymało.

  Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej.