• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 44. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Fi nansowym (druki nr 3792 i 3801).

  Proszę panią poseł Krystynę Skowrońską o przedstawienie sprawozdania komisji.

 • Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! Mam przyjemność w imieniu Komisji Finansów Publicznych przedłożyć sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

  W dniu dzisiejszym Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła 13 poprawek zgłoszonych przez Senat. Chciałabym bardzo krótko powiedzieć przy każdej poprawce przynajmniej, jaki jest element nowy, co zamierza się w tej poprawce zaproponowanej przez Senat uregulować.

  A zatem w poprawce 1. określamy formę składania reklamacji. Komisja była za przyjęciem tej poprawki. W 2. poprawce określamy na nowo zakres obowiązku informacyjnego podmiotu rynku finansowego co do miejsca i formy składania reklamacji. A zatem doprecyzowujemy taki obowiązek. W poprawce 3. chodzi tylko o błędne odesłanie. W poprawce 4. zaś chodzi o ujednolicenie określeń stosowanych w ustawie. Propozycja komisji jest również taka, aby ją przyjąć. Poprawka 5. umożliwia uznanie wywiązania się z obowiązku udzielenia odpowiedzi na reklamację, jeżeli odpowiedź zostanie wysłana przed upływem terminu określonego w ustawie, nawet gdyby została doręczona po jego upływie. W przypadku przyprawki 7. chciałabym powiedzieć, że to jest ważne rozwiązanie. Chodzi o to, że niedotrzymanie terminu, który tu jest określony, udzielenia odpowiedzi w zakresie złożonej reklamacji sprawia, że taką reklamację uważa się za rozstrzygniętą zgodnie z wolą klienta.

  Duże wątpliwości budziła poprawka 8. i 9. Poprawka 8. mówi o ustanowieniu Biura Rzecznika Finansowego w Łodzi, nie, jak wcześniej określono, w Warszawie. W poprawce 9. jest mowa o ustanowieniu oddziałów biur rzecznika. W tym zakresie w swej rekomendacji pani minister wskazywała na dodatkowe, wyższe koszty związane z funkcjonowaniem biura w Łodzi. Zawsze mamy taki dylemat. Podobnie było w przypadku agencji atomistyki. Wtedy była mowa o Gdańsku, teraz mówimy o Łodzi. Zgadzamy się, że jest to funkcjonalnie mniej wygodne. Chodzi o tę pewność ze strony i dla klientów, a także jeśli chodzi o funkcjonowanie biura i współpracę z instytucjami, w których rzecznik finansowy ma prowadzić mediacje: zarówno z Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  (Gwar na sali)

  Pewno tak, i komisja skłoniła się, żeby to odrzucić. Niemniej jednak tak naprawdę chcielibyśmy, żeby zgodnie z tą zasadą tam, gdzie jest to możliwe, można było umieścić również w jakimś innym regionie taki ważny urząd, taką ważną instytucję. Te inne regiony tak naprawdę są przygotowane do funkcjonowania takich instytucji na ich terenie. A zatem taka była opinia członków Komisji Finansów Publicznych, którzy w głosowaniu w tym zakresie podzielili stanowisko zaprezentowane przez panią minister Izabelę Leszczynę, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

  O poprawce 9. już mówiłam. Jeżeli chodzi o biuro rzecznika, rekomendacja jest negatywna. W przypadku poprawki 11. chodzi o doprecyzowanie i uzupełnienie zapisu określającego funkcje, których pełnienie przez rzecznika finansowego może podważać zaufanie do jego bezstronności w podejmowanych przez niego działaniach. A zatem zakazuje się rzecznikowi bycia udziałowcem w podmiocie rynku finansowego. Ta uwaga Senatu, którą sformułował poprzez taki zapis, została przyjęta pozytywnie. Poprawka 12. mówi, iż rzecznik w celu zapewnienia ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego powinien mieć możliwość kontroli wszystkich wzorców umów stosowanych przez te podmioty w związku ze swoją działalnością.

  Poprawki 6., 7., 10. i 13. mają charakter redakcyjny. Reasumując, stwierdzam, że komisja rekomenduje przyjęcie poprawek od 1. do 7. i od 10. do 13. Pozostałe poprawki, mówiące o siedzibie i oddziałach biura rzecznika, czyli 8. i 9., należy odrzucić.

  Szanowna Pani Marszałek! Proszę mi jeszcze pozwolić na przedstawienie tego, jak ważne rozwiązanie wprowadziliśmy dla rynku finansowego, klientów tego rynku. Oni mają możliwość składania reklamacji. Bardzo precyzyjnie określono, jak powinno wyglądać składanie reklamacji, w jakim terminie powinny być one rozpatrywane i przez kogo. Ustanowiono instytucję rzecznika finansowego, który zastąpi rzecznika ubezpieczonych. Przejmie on rolę rzecznika ubezpieczonych, a zakres jego działania będzie obejmował cały rynek bankowy, więc w tym zakresie mamy nową, ważną instytucję. Instytucje, które będą jej podlegały, muszą złożyć się na jej funkcjonowanie. Pieniądze na funkcjonowanie biura rzecznika będą przechodziły przez budżet, a zatem będą środkami budżetowymi, żeby nikt nie mówił, że jest inaczej, gdyby były uwagi i wątpliwości. Wprowadziliśmy ważny instrument – mediacje. Mamy nadzieję, że również ten dobry przepis będzie służył klientom, konsumentom.

  Ponieważ została wykonana ogromna praca, a współpraca z przedstawicielami Ministerstwa Finansów dobrze się układała, chciałabym bardzo serdecznie pani minister i jej zespołowi, a także paniom i panom posłom podziękować. Projekt tej ustawy złożyliśmy w maju jako grupa posłów. Teraz, po dyskusji nad uchwałą Senatu, po rozstrzygnięciu poprawek, pan prezydent będzie mógł tę ustawę podpisać. A zatem będziemy mieli nowy, ważny instrument dla konsumentów rynku finansowego. Raz jeszcze dziękuję.

  (Oklaski)

 • Bardzo dziękuję pani poseł sprawozdawcy.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Otwieram dyskusję.

  Jako pierwsza głos zabierze pani poseł Grażyna Ciemniak, klub Platforma Obywatelska.

 • Pani Marszałek! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych zawartego w druku nr 3801 o uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z druku nr 3792 w sprawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

  Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska jest za przyjęciem poprawek Senatu od 1. do 7. i od 10. do 13., które doprecyzowują zapisy ustawy uchwalonej przez Sejm. Pani przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych jako sprawozdawca szczegółowo omówiła już poprawki. Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska jest za odrzuceniem poprawek 8. i 9., uznając, że w celu sprawnego kontynuowania dotychczas realizowanych i nowych zadań siedziba rzecznika finansowego powinna pozostać w Warszawie, gdyż rzecznik ubezpieczonych staje się z dniem wejścia w życie ustawy rzecznikiem finansowym i nie ma uzasadnienia, by ponosić dodatkowe koszty związane z przeniesieniem siedziby instytucji, która funkcjonuje, a która będzie miała, co wynika z ustawy, poszerzony zakres zadań.

  Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska będzie więc głosował zgodnie ze sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję za uwagę.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Proszę, w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pani poseł Barbara Bubula.

 • Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Przedstawiam opinię Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

  Rozpatrujemy poprawki Senatu do ważnej dla milionów ludzi ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Podczas debat sejmowych ubolewaliśmy, że prace nad tym istotnym dla tylu ludzi projektem były prowadzone w trybie, który nie służył dobrym praktykom parlamentarnym. Na szczęście Senat wychwycił kilkanaście mankamentów ustawy, formułując poprawki, z których niemal wszystkie zasługują na poparcie. Niestety nie ma pewności, czy ustawa w ostatecznym kształcie nie będzie wymagała w niedługim czasie kolejnych korekt. Oczywiście mamy świadomość, że problem społeczny w postaci krzywdy licznych klientów instytucji finansowych istnieje. Mamy przecież ofiary lichwiarskich pożyczek, oszukanych frankowiczów, najwyższe w Europie koszty bankowe dla klienta. Jednak dopiero na koniec kadencji, pod groźbą przegranych wyborów, od posłów koalicji i z rządu w trybie nadzwyczajnym trafiają do Sejmu projekty, które cząstkowo odnoszą się do tych problemów. Skutki tych nowych regulacji są jednak odłożone w czasie i tylko w niewielkim stopniu poprawią sytuację obywateli.

  Senat nie odniósł się do wielu wątpliwości, które wiążą się z tą ustawą. Nadal nie ma pewności, czy zaproponowane obciążenia dla poszczególnych typów instytucji finansowych, które mają łożyć na koszty utrzymania rzecznika i jego biura, są sprawiedliwe, brakuje bowiem wiarygodnych obliczeń w tym zakresie, a dane, jakie przedstawiło Ministerstwo Finansów w przypadku firm pożyczkowych, są danymi szacunkowymi. Nie ma danych, które by określały, potwierdzały taki zakres kosztów akurat po stronie tych najbardziej obciążonych krzywdami ludzkimi instytucji. Ponadto pragnę przypomnieć, że do ustawy wprowadzono przepis, na mocy którego ustawowo pominięta została procedura powołania nowego rzecznika finansowego. Platforma i większość rządowa chcą, by na mocy ustawy obecny rzecznik ubezpieczonych stał się automatycznie rzecznikiem finansowym i by natychmiast, automatycznie rozpoczęła się dla niego nowa 4-letnia kadencja. W ten sposób, bez odpowiednich procedur i tuż przed wyborami, w trybie forsowania partyjnego ustępującej koalicji rządowej rozstrzyga się o obsadzie arcyważnego urzędu dysponującego 30-milionowym budżetem, urzędu o znacznym wpływie społecznym. Dzieje się tak właśnie, choć to po wyborach parlamentarnych nowy premier na wniosek nowego ministra finansów powinien powołać nowego rzecznika finansowego. Ten typ działania politycznego w związku z powołaniem tak ważnej instytucji w końcówce kadencji należy ocenić zdecydowanie negatywnie.

  Podsumowując, problem społeczny istnieje. Za pomocą tej naprędce pisanej ustawy koalicja rządowa chce jednak zniwelować

  (Dzwonek)

  czy zasłonić swoją 8-letnią nieudolność w tej sprawie. Cieszymy się, że po przyjęciu poprawek Senatu zakres i skuteczność ustawy będą mogły być ocenione już przez nowego pana prezydenta Andrzeja Dudę. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję.

  Bardzo proszę, w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego głos zabierze pan poseł Jan Łopata.

 • Bardzo dziękuję.

  Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego pragnę zabrać głos i przedstawić nasze stanowisko wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

  Wysoki Sejmie! O tym, że istnieje nierówność podmiotów na rynku finansowym, nikogo nie trzeba przekonywać. Z jednej strony są duże, o potężnym kapitale instytucje finansowe, banki, nawet te mniejsze, zwane parabankami, a z drugiej strony jest klient, często osoba w ogromnej potrzebie, zagubiona, niezorientowana w gąszczu przepisów umowy, często pisanej jeszcze najdrobniejszą, najmniejszą czcionką. Zaczynamy to zmieniać, zaczynamy to porządkować, można nawet powiedzieć, niejako już w trybie dokonanym, porządkujemy. Świetność bankowego tytułu egzekucyjnego przeszła już do historii. W ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, o której wcześniej dyskutowaliśmy, próbujemy te zasady panujące w świecie parabanków, tak przeze mnie nazywanych, uregulować, a w ustawie omawianej w tej chwili chcemy dać więcej możliwości klientom, a w zasadzie chcemy co nieco je wyrównać w odniesieniu do klientów instytucji finansowych, w szczególności w zakresie reklamacji, bowiem dzisiejszy stan, dowolność w zakresie terminów i zasad ustosunkowywania się do skarg i wniosków klientów w procedurze reklamacyjnej niestety nie buduje zaufania do rynku finansowego.

  Wysoki Sejmie! W odniesieniu do zgłoszonych przez Senat 13 poprawek Komisja Finansów Publicznych uznała za właściwe, za do zaakceptowania 11 z nich, w tym chodzi o 4 poprawki o charakterze redakcyjnym. My, to znaczy klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, do tego stanowiska się przychylamy. Dyskusję, może nawet emocje pewne, wzbudziła poprawka dotycząca siedziby rzecznika finansowego, o czym też pani poseł sprawozdawca raczyła kilka zdań powiedzieć. Otóż argumentacja rządu co do pewnej wygody, nazwę to tak, technicznej jest do zaakceptowania, do przyjęcia, ale również chciałbym stwierdzić, że argumenty przedstawiane przez przedstawiciela Senatu, który mówił o dawaniu szansy innym miejskim ośrodkom, też nie są pozbawione sensu. Myślę jednak, że nie w przypadku tej instytucji, która powstaje w miejsce już funkcjonującej czy w wyniku jej przekształcenia, należy zastosować to rozwiązanie, ale w innych przypadkach warto to wziąć pod uwagę. A tak à propos tworzenia tej instytucji i 30-milionowego budżetu, o którym posłanka przede mną występująca mówiła, chcę przypomnieć, że budżet państwa to ponad 300 mld zł, a poza tym trochę nieelegancko brzmi ta pewność siebie

  (Dzwonek)

  co do tego, kto będzie tworzył nową koalicję, kto będzie tegoż rzecznika ustanawiał. Tak mi się wydaje. To tak na marginesie tej wypowiedzi.

  Jak powiedziałem, zachowamy się zgodnie z rekomendacją Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Bardzo dziękuję.

  Bardzo proszę, pan poseł Wincenty Elsner w imieniu klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej.

 • Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Przedstawiam stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej wobec uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, druk nr 3792. Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej nad poprawkami od 1. do 7. będzie głosował zgodnie z zaleceniem komisji, nad poprawkami od 10. do 13. również, natomiast odmiennie od zaleceń komisji będzie głosować nad poprawkami 8. i 9., czyli w sprawie sugerowanego przez senatorów dążenia do decentralizacji organów władzy i instytucji państwowych w celu umożliwienia rozwoju innym regionom kraju posiadającym na swoim terenie ważne z punktu widzenia państwa i społeczeństwa organy i instytucje i dającym im możliwości rozwoju.

  Burzliwa debata toczyła się kilka miesięcy temu w momencie, kiedy zmieniliśmy lokalizację siedziby tworzonej właśnie agencji kosmicznej z Warszawy na Gdańsk. Powiem tak: zasadne są sugestie ministra finansów, że przenoszenie instytucji już istniejącej w jakimś stopniu jest kłopotliwe, ale zawsze będzie jakieś „ale” i zawsze będą jakieś racje przemawiające za Warszawą. A więc jesteśmy zdania, że w którymś momencie ten słuszny proces decentralizacji organów władzy państwowej trzeba zacząć. Zaczęliśmy od agencji kosmicznej i kontynuujemy, mimo że w jakimś stopniu instytucja rzecznika finansowego będzie wynikiem przekształcenia istniejącej instytucji rzecznika ubezpieczonych. Zresztą tak na marginesie, od wielu lat budowane jest dość nieudolnie połączenie kolejowe Łodzi z Warszawą. Być może po skutecznym zakończeniu budowy tego połączenia okaże się, że łatwiej jest dojechać z Łodzi do Warszawy niż z jakichś oddalonych regionów Warszawy do centrum.

  Konkludując, poprawkę 8., dotyczącą zmiany lokalizacji, będziemy popierać, natomiast kolejnej poprawki, w której sugeruje się utworzenie oddziałów instytucji rzecznika finansowego, nie będziemy popierać, uznając, że generowałoby to niepotrzebnie zbyt wysokie koszty, jesteśmy natomiast zdania, że przy obecnie istniejących systemach komunikacji elektronicznej jednolity urząd rzecznika finansowego jest w stanie podołać zadaniom narzuconym mu ustawą. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Proszę, pan poseł Krzysztof Popiołek w imieniu klubu Zjednoczona Prawica.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica przedstawiam opinię o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica będzie głosował za odrzuceniem 8. poprawki, natomiast pozostałe poprawki akceptujemy. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję.

  Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.

  Jako jedyny do zadania pytania zgłosił się pan poseł Wincenty Elsner.

  (Poseł Krystyna Skowrońska: Ależ niech pan nie bije rekordu.)

  Ma pan poseł 1 minutę.

  Zamykam listę.

 • Pani Marszałkini! Pani Minister! Mam pytanie dotyczące tego, o czym mówiłem, ewentualnego przeniesienia siedziby do Łodzi. Nowy urząd rzecznika finansowego będzie instytucją znacznie rozbudowaną w stosunku do obecnie istniejącego budżetu i stanu zatrudnienia, a więc stawiam pytanie: Na ile będzie większy ten planowany urząd? Jeżeli go przeniesiemy, na ile utracimy zasoby i ludzkie, i lokalowe, jakie posiadamy dotychczas, a na ile faktycznie będzie on powiększony, jeżeli będzie w docelowym kształcie już nie jako urząd rzecznika ubezpieczonych, lecz urząd rzecznika finansowego? Czy widzi pani minister jakieś możliwości zagospodarowania zasobów kadrowych czy lokalowych posiadanych obecnie przez rzecznika ubezpieczonych, jeżeli ta poprawka Senatu zostałaby przyjęta? Dziękuję.

 • Dziękuję.

  Bardzo proszę, odpowiedzi udzieli pani poseł, minister Izabela Leszczyna, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

 • Bardzo dziękuję.

  Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Pośle! Dzisiaj budżet rzecznika ubezpieczonych wynosi ok. 7 mln zł, zatrudnionych jest 40 osób i kompetencje rzecznika obejmują swoim zakresem rynek ubezpieczeń. Ponieważ poszerzamy ten zakres o rynek bankowy i rynek kapitałowy, to śmiało można powiedzieć, że to będzie trzy razy tyle, a być może więcej. Instytucja ta nie powstanie z dnia na dzień, na pewno wymaga to zatrudnienia specjalistów, takich pracowników, którzy będą w stanie zrównoważyć siłę instytucji finansowych, popartą najlepszymi kancelariami prawnymi. Stąd też wydaje się, że pozostawienie tej instytucji na bazie tego, co już mamy, wieloletniego doświadczenia rzecznika ubezpieczonych, jest bardzo ważne, i uważamy, że taki stopniowy rozrost tej instytucji w pozytywnym sensie tego słowa, nabywanie nowych kompetencji, przyjmowanie nowych ludzi tu, w Warszawie, odbyłoby się najmniejszym kosztem społecznym, ekonomicznym i jednocześnie byłoby chyba najbardziej racjonalne. Dlatego jeszcze raz apeluję i bardzo proszę: zostawmy urząd rzecznika finansowego w Warszawie. On tu będzie miał największą siłę rażenia, a przecież o to nam wszystkim w tej ustawie chodziło. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo, pani minister.

  Głos zabierze jeszcze pani poseł sprawozdawca Krystyna Skowrońska.

 • Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Myślę, że specjalistów znajdziemy i w innych regionach, nie tylko w Warszawie, naprawdę. I kolej, jak mówił pan poseł Elsner, z Łodzi do Warszawy, kolej z Rzeszowa do Warszawy będzie. Ale to na marginesie.

  Pani poseł Barbarze Bubuli chciałabym życzyć więcej wiary w to, co zrobiliśmy wspólnie. W Sejmie zrobiliśmy wspólnie dobrą ustawę. Zrobiliśmy tę ustawę dla ludzi. Przyjęliśmy w trakcie procedowania w Sejmie poprawki, które zgłaszała opozycja. Pani poseł w tej chwili nie ma na tej sali, ale sama zgłaszała poprawki, które zostały przyjęte.

  Mówienie dzisiaj, że przyjdzie jutro nowy prezydent… I co? Wszystkie nasze dobre ustawy, nad którymi pracujemy, będzie odsyłał do Trybunału Konstytucyjnego? Wszystkie są złe? Przecież tak nie możemy nawet mówić, jeżeli mamy mówić o polityce, tak jak prezydent elekt napisał o zgodzie. Ja mam więcej wiary w to, że potrafimy wspólnie pracować nad dobrymi projektami dla ludzi. Ten projekt jest takim dobrym. Jaka będzie praktyka i czy trzeba będzie go zmieniać, to jest sprawa przyszłości i oceny, jak będzie funkcjonował urząd, jakie będą mediacje, jak dobra będzie współpraca rzecznika finansowego z Ministerstwem Finansów, o co zabiega pani minister. Na tym wszystkim nam naprawdę bardzo, bardzo zależy. I mamy więcej wiary w to, że zrobiliśmy dobrą ustawę, która będzie chroniła konsumentów rynku finansowego, ubezpieczeniowego, bankowego, kapitałowego, ta ustawa będzie im dobrze służyła. Ja mam tej wiary trochę więcej niż niektórzy, którzy krytykowali to rozwiązanie. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję.

  Zamykam dyskusję.

  Do głosowania nad uchwałą Senatu przystąpimy w bloku głosowań.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 44. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Fi nansowym.

  Głosujemy nad poprawką 1.

  Z nią łączy się poprawka 2.

  Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

  Komisja wnosi o ich przyjęcie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 1. i 2.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 425 posłów. Większość bezwzględna wynosi 213. Za był 1 poseł, przeciw – 423, wstrzymała się 1 osoba.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 3.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 426 posłów. Większość bezwzględna wynosi 214. Za nikt nie głosował, przeciw – 425 posłów, wstrzymał się 1 poseł.

  Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 4.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 415 posłów. Większość bezwzględna wynosi 208. Za nie było nikogo, przeciw głosowało 414 posłów, wstrzymał się 1 poseł.

  Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 5.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 5. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 417 posłów. Większość bezwzględna wynosi 209. Za było 4 posłów, przeciw 411, wstrzymało się 2 posłów. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawkami 6., 7., 10. i 13.

  Nad tymi poprawkami będziemy głosować łącznie.

  Komisja wnosi o ich przyjęcie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 6., 7., 10. i 13.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 425 posłów. Większość bezwzględna – 213. Za nikt nie głosował, przeciw – 424 posłów, wstrzymał się 1 poseł.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 8.

  Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 8. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 428 posłów. Większość bezwzględna – 215. Za było 384, przeciw – 40, 4 posłów się wstrzymało.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 9.

  Komisje wnosi o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 9. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 424 posłów. Większość bezwzględna – 213. Za było 237 posłów, przeciw – 160, wstrzymało się 27 posłów.

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Głosujemy nad poprawką 11.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 11. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 422 posłów. Większość bezwzględna – 212. Za było 4 posłów, przeciw – 416, wstrzymało się 2 posłów.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 12.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 12. poprawki?

  Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

  Głosowało 425 posłów. Większość bezwzględna – 213. Za nikt nie głosował, przeciw – 424 posłów, wstrzymał się 1 poseł.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

  Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.