• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 43. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3791 i 3803).

  Bardzo proszę pana posła Jacka Brzezinkę o przedstawienie sprawozdania komisji.

 • Dziękuję.

  Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Finansów Publicznych mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Senat po rozpatrzeniu ustawy postanowił wprowadzić do jej tekstu 12 poprawek, które Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu dzisiejszym.

  Poprawki, które przyjął Senat, generalnie nie zmieniają istoty uchwalonej przez Sejm ustawy. A przypomnę, że istotą rządowego projektu ustawy było, po pierwsze, objęcie szczególną ochroną osób korzystających z usług finansowych firm udzielających kredytów konsumenckich, tzw. chwilówek, mówimy tu o firmach, których działalność nie jest objęta obowiązkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, a po drugie – ochrona konsumentów przed nieuczciwą i nielegalną działalnością firm na rynku finansowym poprzez wprowadzenie rozwiązań pozwalających na skuteczne eliminowanie z rynku podmiotów prowadzących działalność nielegalnie i podmiotów prowadzących działalność z zamiarem oszustwa. To ważne rozwiązania z punktu widzenia osób korzystających z usług tych firm.

  Jeśli chodzi o poprawki Senatu, to Senat postanowił doprecyzować okoliczności sporządzania protokołów w postępowaniu wyjaśniającym przed przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, przesądzić, iż zajęcie dokumentu lub innego nośnika informacji niezbędnego w postępowaniu wyjaśniającym następuje w drodze postanowienia. Senat postanowił także wskazać termin, w jakim Biuro Informacji Kredytowej będzie dokonywało aktualizacji informacji. Termin ten ma wynosić siedem dni. Ponadto Senat zdecydował, czy też proponuje, iż wyłączenie ze stosowania przepisów o pozaodsetkowych kosztach kredytów powinno dotyczyć tylko podmiotów nadzorowanych, udzielających kredytu konsumenckiego w drodze umowy o kartę kredytową oraz kredytu w ramach rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Celem tej poprawki jest zapobieganie obchodzeniu ustawowych rygorów w zakresie pozaodsetkowych kosztów kredytu i zwiększenie ochrony konsumentów.

  Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący, ujednolicający terminologię i są jeszcze poprawki typowo legislacyjne. Po ich rozpatrzeniu Komisja Finansów Publicznych opowiada się za przyjęciem poprawek 1. i 3., nad którymi będziemy głosować łącznie z poprawkami 8. i 10., poprawki 4., poprawki 6., nad którą głosować będziemy łącznie z poprawką 11., a także poprawek 9. i 12. Jeśli chodzi o pozostałe trzy poprawki, czyli 2., 5. i 7., komisja rekomenduje Wysokiej Izbie ich odrzucenie. Dziękuję, pani marszałek.

 • Bardzo dziękuję panu posłowi sprawozdawcy.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Otwieram dyskusję. Pani poseł Zofia Czernow wygłosi oświadczenie w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

  Bardzo proszę.

 • Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Pani Minister! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska dotyczące uchwały Senatu Rzeczypospolitej z 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, druki nr 3791 i 3803.

  Senat Rzeczypospolitej Polskiej po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 10 lipca 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw wprowadził do jej tekstu 12 poprawek. Poseł sprawozdawca Jacek Brzezinka szczegółowo omówił poprawki, nie ma więc powodu, żebym powtarzała ich uzasadnienie. Większość zgłoszonych poprawek ma charakter legislacyjny, doprecyzowujący i ujednolicający terminologię.

  Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska popiera poprawki Senatu z wyjątkiem poprawek 2., 5. i 7. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

  (Poseł Krystyna Skowrońska: Brawo!)

 • Bardzo dziękuję.

  Proszę, pani poseł Gabriela Masłowska wygłosi oświadczenie w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość.

  Nie ma pani poseł.

  Pan poseł Jan Łopata zabierze głos w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Bardzo dziękuję, pani marszałek.

  Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego pragnę przedstawić stanowisko klubu wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.

  Wysoki Sejmie! W roku 2013 rynek pożyczek w Polsce był wart ponad 3 mld zł. Szacuje się, bo oczywiście dokładnych danych nie ma, że przez Internet udzielono pożyczek na kwotę ok. 2 mld zł. Właśnie z taką konkretną sytuacją próbujemy się zmierzyć, pracując czy kończąc prace nad tą ustawą. Trzeba zauważyć, że nadal jest to jednak rynek powstający, rozwijający się i pewnie pomysłowość plus duże pieniądze, o czym wcześniej mówiłem, spowodują, że za chwilę będziemy musieli nowelizować tę ustawę, bo np. zabraknie tu opisu jakichś nowych zjawisk czy nowych ofert.

  Na dzisiaj jednak, co warto podkreślić, wprowadzamy regulacje w znacznym stopniu cywilizujące ten rynek, rozszerzamy m.in. uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego do prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zostały zaostrzone sankcje karne za gromadzenie bez zezwolenia środków finansowych innych osób w celu obciążenia ich ryzykiem. Komisję Nadzoru Finansowego uprawniono do ściślejszej współpracy z organami ścigania. A działalność polegająca na udzielaniu konsumentom pożyczek ze środków własnych będzie reglamentowana przez określenie niezbędnych wymogów przy podejmowaniu i wykonywaniu działalności pożyczkowej. Ograniczymy, co też jest bardzo istotne i co chciałbym podkreślić, koszty kredytów konsumenckich.

  Wysoki Sejmie! Do rozwiązań zaproponowanych przez Sejm Senat zaproponował, o czym tu już wcześniej była mowa, 12 poprawek. Komisja Finansów Publicznych podzieliła zdanie Senatu co do 10 poprawek, z dwoma się nie zgodziła.

  Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego popiera stanowisko komisji. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję panu posłowi.

  Bardzo proszę, głos w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej zabierze pan poseł Wincenty Elsner.

 • Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej w sprawie druku nr 3791, a więc poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych ustaw, jest następujące. Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował zgodnie z rekomendacją Komisji Finansów Publicznych.

  Jedynym, na co chciałbym dodatkowo zwrócić uwagę, jest to, że szczególnie cenna jest tutaj poprawka nr 9 zaproponowana przez Senat, mówiąca o tym, że wyłączenie ze stosowania przepisów o pozaodsetkowych kosztach kredytów dotyczyć może tylko podmiotów nadzorowanych, udzielających kredytu konsumenckiego w drodze umowy o kartę kredytową oraz kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Ta poprawka, tak jak Senat sugerował w sposób słuszny, dodatkowo uszczelni system nakładający ograniczenia ilościowe, jeżeli chodzi o pozaodsetkowe koszty kredytu dla firm pożyczkowych, i zapobiegnie jakimś ewentualnym próbom obchodzenia rygorów narzucanych przez ustawę. Tak jak podkreślałem podczas całego procesu legislacyjnego, ten system powinien być maksymalnie szczelny, dlatego ta poprawka zasługuje na szczególne uwzględnienie. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Proszę, w imieniu klubu Zjednoczona Prawica głos zabierze pan poseł Krzysztof Popiołek.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica przedstawiam opinię dotyczącą uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3791.

  Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica będzie głosował za odrzuceniem poprawek 2., 5. i 7. Jeśli chodzi o pozostałe poprawki, to nasz klub będzie głosował za ich przyjęciem. Dziękuję.

 • Dziękuję.

  Nikt z państwa posłów nie zapisał się do zadania pytania.

  Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.

  O głos poprosiła pani minister Izabela Leszczyna, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

  Bardzo proszę.

 • Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Chciałabym tylko serdecznie podziękować wszystkim klubom parlamentarnym za pracę nad tą ustawą. Bardzo się cieszę, że wprowadzamy w życie ustawę, która chroni konsumentów na rynku firm pożyczkowych. Jeszcze raz dziękuję wszystkim państwu za pracę.

 • Bardzo dziękuję, pani minister.

  Zamykam dyskusję.

  Do głosowania nad uchwałą Senatu przystąpimy w bloku głosowań.

 • Wznawiam obrady.

  Kontynuujemy punkt 43.

  Głosujemy nad poprawką 9.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  (Gwar na sali)

  Bardzo proszę o zajęcie miejsc, rozpoczęliśmy głosowanie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 9. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 369 posłów. Większość bezwzględna wynosi 185. Za było 3 posłów, przeciw głosowało 366, nikt się nie wstrzymał.

  Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawkę przyjął.

 • Głosujemy nad poprawką 12.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 12. poprawki? Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 397 posłów. Większość bezwzględna wynosi 199. Nikt nie głosował za, przeciw było 397 posłów, nikt się nie wstrzymał.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.

  Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

  Bardzo proszę, pan poseł Adam Abramowicz z wnioskiem formalnym.