• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 42. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

  (druki nr 3790 i 3802)

  Bardzo proszę pana posła Michała Jarosa o przedstawienie sprawozdania komisji.

 • Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Finansów Publicznych chciałbym zaprezentować państwu sprawozdanie komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3790.

  Ustawa przyjęta na posiedzeniu Sejmu w dniu 10 lipca 2015 r. została przekazana do rozpatrzenia przez Senat, który na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2015 r. wprowadził do jej tekstu cztery poprawki, które postaram się omówić.

  W przypadku poprawki 1. uzasadnieniem zmiany jest fakt, iż zakres przedmiotowy rozpatrzonej przez Senat ustawy obejmuje trzy odrębne zagadnienia regulowane w czterech ustawach. Żadnej z nowelizowanych ustaw nie można uznać za wiodącą w stosunku do pozostałych ustaw, w których zmiany miałyby mieć charakter jedynie niezbędnych konsekwencji. Tę poprawkę komisja rekomenduje odrzucić.

  Poprawka 2. dotyczy zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Senat podjął decyzję o zmianie normatywnego wyrażenia zasady „in dubio pro tributario”, kierując się brzmieniem pytania trzeciego zawartego w postanowieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnopolskiego referendum. Przepis Ordynacji podatkowej powinien być maksymalnie bliski wskazanemu pytaniu referendalnemu, czy jest pani/pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Zgodnie z wyjaśnieniem do tego pytania udzielenie odpowiedzi pozytywnej „tak” oznacza zgodę na bezpośrednie wpisanie do ustawy Ordynacja podatkowa zasady, zgodnie z którą w przypadku istnienia wątpliwości prawnych organ zobowiązany jest wątpliwości te rozstrzygać na korzyść podatnika. Tak więc zasada „in dubio pro tributario” ma obejmować przypadki, w których brzmienie przepisu dopuszcza różne i równoważne jego wykładnie. Ponadto warto zwrócić uwagę, iż kwestionowany przepis nakazuje rozstrzygać nienadające się usunąć wątpliwości na korzyść podatnika. Poza zakresem przepisu pozostaje więc nakaz uwzględniania wątpliwości na korzyść płatników, inkasentów, następców prawnych i osób trzecich odpowiadających za zaległości podatkowe. Poprawka Senatu zmierza do rozszerzenia zakresu art. 2a Ordynacji podatkowej także na innych niż podatnicy adresatów przepisów prawa podatkowego, gdyż w innym przypadku wskazana grupa podmiotów byłaby pozbawiona ochrony wynikającej z nakazu rozstrzygania wątpliwości na ich korzyść. Tę poprawkę komisja rekomenduje przyjąć.

  W przypadku poprawki 3. sens zmiany jest tożsamy z uzasadnieniem poprawki 1. i ją również komisja rekomenduje odrzucić.

  Poprawka 4. usuwa sprzeczność w przepisach i skreśla rozwiązanie, zgodnie z którym podatnik, na żądanie kontrolującego, zobowiązany jest zapewnić dostęp do dokumentacji w miejscu jej przechowywania. Zgodnie z art. 80a ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o swobodzie działalności gospodarczej kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorcy przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji jedynie za zgodą kontrolowanego.

  Jednocześnie, zgodnie ze zdaniem drugim tego przepisu, kontrolowany jest obowiązany do zapewnienia dostępu do dokumentacji w miejscu jej prowadzenia lub przechowywania, jeśli udostępnienie jej w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić wykonywanie przez kontrolowanego działalności gospodarczej. Przepis ten z jednej strony pozwala na przeprowadzenie kontroli w miejscu przechowywania dokumentacji tylko za zgodą przedsiębiorcy, z drugiej strony stanowi o obowiązku zapewnienia dostępu do dokumentacji w miejscu prowadzenia lub przechowywania, jeśli udostępnianie jej w siedzibie może utrudniać prowadzenie działalności przez przedsiębiorcę. W celu usunięcia tej sprzeczności Senat zdecydował się na skreślenie zdania drugiego w przedmiotowym zapisie. Komisja rekomenduje przyjęcie poprawki 4.

  W związku z tym, ażeby podsumować, powiem, że Komisja Finansów Publicznych proponuje odrzucić poprawki 1. i 3., zaś poprawki 2. i 4. proponuje przyjąć.

  Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Proszę o przyjęcie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych dotyczącego uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3790. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Bardzo dziękuję panu posłowi sprawozdawcy.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Otwieram dyskusję.

  Bardzo proszę, jako pierwsza głos w dyskusji zabierze pani poseł Krystyna Szumilas, klub Platforma Obywatelska.

 • Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 10 lipca Sejm przegłosował zmianę ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw i wprowadził do polskiego systemu podatkowego zasadę rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść podatnika. To naprawdę niezwykle istotna zmiana. Przepisy w tym zakresie, poprawka przyjęta przez Sejm była nieprecyzyjna, dlatego Senat zaproponował inny zapis tego konkretnego przepisu. Poprawka przyjęta przez Sejm nie określała adresata tej zasady, poza tym zawężała możliwość jej stosowania jedynie do podatników.

  Klub Platformy Obywatelskiej poprze poprawkę 2. Senatu jako niezwykle ważną, poprze też poprawkę 4., a będzie głosował przeciwko przyjęciu poprawek 1. i 3. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Bardzo dziękuję.

  Bardzo proszę, w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pani poseł Maria Zuba.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Tryb postępowania i procedowania nad tą ustawą jest kolejnym przykładem złego tworzenia prawa. To jest ustawa z 26 maja 2014 r. i w lipcu 2014 r. odbyło się jej pierwsze czytanie. Potem nastąpiło 11 miesięcy przerwy. Ponownie prace rozpoczęliśmy 4 czerwca tego roku. Po 6 tygodniach w bardzo galopującym tempie kończymy pracę nad tą ustawą.

  Teraz rozpatrujemy uchwałę Senatu, która zawiera 4 poprawki, przy czym chciałabym się skupić na poprawce 2., poprawce merytorycznej, dotyczącej materii, obszaru, o którym najszerzej dyskutowano zarówno na posiedzeniu podkomisji, potem komisji, jak i podczas debat plenarnych.

  Co wprowadza ta poprawka zaproponowana przez Senat? Zamienia wyraz „treść” na wyraz „wykładnia”. Mam teraz pytanie, czy sąd, który może rozstrzygać w procesie wypracowywania wykładni, odnosi się do wykładni czy do treści przepisu. W związku z tym uważamy, że pierwsza wersja, w której była mowa o treści przepisu, była zapisem bardziej prawidłowym. Chciałabym, żeby pan minister jeszcze dzisiaj się do tego odniósł.

  Jednocześnie mówimy, że wprowadzając zapis „inne strony postępowania”, tak naprawdę rozszerzamy możliwości korzystania z tego przepisu, obejmujemy nim inne podmioty. Rzeczywiście jest to zapis, który daje taką możliwość, daje również możliwość skorzystania z tego stowarzyszeniom. A co będzie, jeżeli powstanie stowarzyszenie na rzecz obrony dochodów budżetu państwa? Jak w tej sytuacji ono będzie stroną, tą inną stroną postępowania? Gdzie w związku z tym będzie rozstrzygnięcie i jak należałoby to w tej sytuacji rozstrzygnąć?

  Dzisiaj podczas prac na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych zadaliśmy panu ministrowi pytanie, czy przepis ten jest przepisem przejrzystym w ocenie pana ministra.

  (Dzwonek)

  Sam pan przyznał, że były zaniedbania na etapie procedowania. W związku z tym proszę dzisiaj to wyraźnie rozstrzygnąć.

  Kolejny zapis, który państwo wprowadzacie, stanowi, że organ rozstrzyga. Czy organ w tym momencie nie będzie stroną? Przecież to nie kto inny, tylko organ jest stroną postępowania, bo on ma wątpliwości, jak rozstrzygać, a przeciwko jego stanowisku występuje podatnik. Stąd też organ jest stroną w tym postępowaniu. Czy nie należało zostawić pierwotnego zapisu, który dawał możliwość, aby sąd był tym, który dokonuje wyboru właściwej wykładni?

  Kolejna sprawa. Są przypadki, że część urzędów skarbowych, organów podatkowych stosuje wykładnię bliską treści przepisu, natomiast w innym obszarze funkcjonowania tego samego prawa jest stosowana zupełnie odrębna wykładnia. Kto wobec tego będzie mówił, która wykładnia jest potrzebna? Czy w jednym regionie Polski w tym obszarze nadal będzie obowiązywała wykładnia części organów podatkowych, a w drugim – zupełnie inna, ale stosowana przez większość urzędów skarbowych? To jest kluczowe pytanie, nasze głosowanie uzależniamy od odpowiedzi na nie. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Pani poseł, znacznie pani przekroczyła czas.

  Bardzo proszę, pani poseł Genowefa Tokarska.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego pragnę przedstawić stanowisko wobec sprawozdania o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

  Senat wniósł cztery poprawki. Komisja Finansów Publicznych nie zaakceptowała poprawek 1. i 3., dotyczących zmiany tytułu ustawy, oraz pozytywnie zaopiniowała poprawki 2. i 4. Podobnie jak klub Prawa i Sprawiedliwości, niestety, mamy wątpliwości co do poprawki 2., natomiast nad poprawkami 1., 3., i 4. na pewno będziemy głosować zgodnie z rekomendacją Komisji Finansów Publicznych.

  Poprawka 2. dotyczy sprawy zasadniczej, a mianowicie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Dużo było dyskusji na ten temat podczas prac komisji, podkomisji. Wróciliśmy ostatecznie do zapisu z pierwotnego, prezydenckiego projektu, który wydaje się taki prosty, zrozumiały, po prostu lepszy. Brzmi on, przypomnę: „Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”, koniec, kropka. Natomiast zwrot: „organ rozstrzyga na korzyść podatnika lub innej strony postępowania” budzi, niestety, duże wątpliwości. Wprawdzie w zawartych w uzasadnieniu wyjaśnieniach dotyczących poprawek Senatu jest mowa o tym, że chodzi tu o interpretację obejmującą nie tylko podatników, lecz także płatników, inkasentów, następców prawnych osób trzecich odpowiadających za zaległości, a więc jest to rozszerzenie, ale dla mnie strona postępowania to również organ podatkowy i to budzi przynajmniej takie zastrzeżenie, czy nie wracamy do tego, co było.

  Na ten moment nie mam podjętej decyzji co do głosowania nad 2. poprawką, ponieważ ten zapis jest mało precyzyjny, nasuwa wątpliwości, a pierwotna, prezydencka wersja była jasna, czytelna i zrozumiała. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Bardzo dziękuję.

  Bardzo proszę, pan poseł Wincenty Elsner zabierze głos w imieniu klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej.

 • Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3790, jest następujące.

  Tak jak moi przedmówcy, jako klub zgadzamy się ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych, aby poprawkę 1. odrzucić, poprawkę 3. też odrzucić, a poprawkę 4. przyjąć, natomiast będziemy głosowali za odrzuceniem także poprawki 2, znowu tak jak moi przedmówcy. Jestem zdania, że przepis zaproponowany w przedłożeniu pana prezydenta Bronisława Komorowskiego był przepisem optymalnym, i zgłaszam te same zastrzeżenia, co moi poprzednicy. Zapis o rozstrzyganiu niedających się usunąć wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika lub innej strony postępowania jest ewidentną próbą rozmycia tego jasnego i klarownego przepisu, bo, tak jak mówili państwo posłowie i z Prawa i Sprawiedliwości, i z PSL-u, tą stroną postępowania bardzo często może być organ podatkowy, a więc ten przepis będzie oznaczał tylko tyle, że sąd będzie musiał rozstrzygać albo na korzyść podatnika, albo na korzyść skarżonego organu, czyli wrócimy do punktu wyjścia.

  To jest klasyczny przykład na to, jak – dodając cztery słowa – można z sensownego przepisu zrobić bzdurę, dlatego będziemy głosowali za odrzuceniem tej poprawki. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję.

  Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Popiołek, Zjednoczona Prawica.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica przedstawiam stanowisko wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3790.

  Najważniejsza zmiana, jaką proponuje Senat, to zmiana przyjętego przez Sejm przepisu, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Nasz klub będzie głosował za odrzuceniem tej zaproponowanej przez Senat poprawki, gdyż pogarsza ona sytuację podatnika w przypadku wątpliwości co do przepisów podatkowych. Można powiedzieć, że to gmatwa sytuację. Pierwotny, sejmowy zapis jest korzystniejszy dla podatnika.

  Jeśli chodzi o pozostałe poprawki, to nasz klub będzie głosował zgodnie z rekomendacją komisji. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.

  Jedna pani poseł zgłosiła się do zadania pytania.

  Czy ktoś z państwa jeszcze wyraża akces do zadania pytania?

  Nie widzę.

  Zamykam listę.

  Bardzo proszę, pani poseł Krystyna Skowrońska, klub Platforma Obywatelska.

  Ma pani poseł 1 minutę.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję bardzo.

  Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Chciałabym, żeby pan minister jednak mimo wszystko wyjaśnił różnicę, jeśli chodzi o poprawkę senacką, która mówi o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika, czyli o zasadzie in dubio pro tributario. Myślę, że w tym przypadku nie padały wprost tego typu pytania, w pracach Senatu brali udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, i z tego, co wiem, skłonili się oni do takiego rozwiązania. W tym zakresie inicjatywa pana prezydenta, nad którą dzisiaj, w przeddzień zakończenia prezydentury, będzie przeprowadzone w Sejmie głosowanie, przekazana w toku prac również do Senatu, kończyłaby to postępowanie.

  Chciałabym w tym miejscu, pomimo długiego czasu… Myślę, że pan minister jeszcze wyjaśni-

  (Dzwonek)-

  , jaki był tego powód. Mieliśmy duże wątpliwości, jeśli chodzi o przepisy ustawy dotyczące przedawnienia i inne, ale wyciągnięto z tego najważniejszą intencję, z którą prezydent zwrócił się do parlamentu, mianowicie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.

  Chciałabym z tego miejsca, po zadaniu pytań, bardzo serdecznie podziękować za tę inicjatywę panu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. Myślę, że za tę inicjatywę i za ten przepis będą dziękowali również podatnicy, będą dziękowali za to, że taka inicjatywa została podjęta. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Bardzo proszę, odpowiedzi udzieli pan minister Janusz Cichoń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

 • Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zacznę od tego, co budzi emocje, a moim zdaniem te emocje są zupełnie nieuzasadnione. Wybrzmiało to i w wypowiedzi pani poseł Zuby, i pana posła Elsnera, i przedstawicieli PSL. Ordynacja podatkowa definiuje wyraźnie strony postępowania. Art. 133 Ordynacji podatkowej mówi wyraźnie, że stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoba trzecia. Nie ma tutaj organu podatkowego. W myśl przepisów Ordynacji podatkowej organ podatkowy nie jest stroną postępowania. Jeszcze raz przypomnę: stroną postępowania jest, zgodnie z ordynacją, podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoba trzecia. Jeśli nie skorzystamy z propozycji Senatu, to te osoby, poza podatnikiem, wyłączymy z dobrodziejstwa tego rozwiązania, a przynajmniej będą wątpliwości interpretacyjne co do tego, czy możemy je obejmować tymi przepisami. Bo ordynacja wyraźnie definiuje stronę postępowania. Stroną postępowania – jeszcze raz powtarzam – nie jest organ podatkowy. To jest nieporozumienie, które rzutuje na debatę, to, co wygląda na merytoryczną dyskusję, opiera się na fałszywym założeniu, mocno to podkreślam.

  Jeśli chodzi o różnice w tych zapisach, to zasadnicza kwestia sprowadza się do tego, że w propozycji, która wyszła z Sejmu, a która brzmi tak samo jak propozycja prezydencka, nie ma adresata normy prawnej. Nie wskazujemy, kto rozstrzyga wątpliwości. Mamy niedające się usunąć wątpliwości i mówimy: rozstrzyga się. Nie ma tam strony postępowania. Oczywiście możemy się odwoływać do sądu, ale nie chcemy, żeby wszystkie tego typu wątpliwości co do wykładni prawa rozstrzygały sądy. Chcemy, by to rozstrzygał organ podatkowy, biorąc pod uwagę interes podatnika lub innej strony postępowania, albo strony postępowania, bo przypomnę, że w propozycji, która wyszła z Komisji Finansów Publicznych, była mowa o stronie postępowania. Żeby uniknąć nieporozumienia, rozwinęliśmy ten zapis tak, żeby była mowa o podatniku i innych stronach postępowania. To jest zasadnicza kwestia. Opinie prawne, które mieliśmy, także te pochodzące od ekspertów sejmowych wskazywały na zasadniczą wadę tego zapisu, właśnie brak adresata tej normy prawnej. Dzięki tej zmianie usuwamy bardzo istotny mankament.

  Kolejna kwestia, którą poruszała także pani poseł Zuba, dotyczy treści przepisu i rozstrzygania w sytuacji, kiedy są niedające się usunąć wątpliwości dotyczące treści przepisu. Jak wynika z opinii ekspertów – znajdzie pani poseł w tych opiniach potwierdzenie tego, co mówię – w gruncie rzeczy takich sytuacji nie ma. Formuła, którą zaproponował Senat, czyli wykładnia prawa i niedające się usunąć różnice, to są sytuacje, w których ten sam przepis może mieć różne wykładnie. Wtedy organ rozstrzyga na korzyść podatnika. Dzięki temu z jednej strony przepisy te nie będą martwe, a z drugiej unikniemy ryzyka olbrzymiego zamieszania, które by się pojawiło, gdyby podatnicy potencjalnie mogli rozstrzygać wątpliwości na swoją korzyść, np. przy samoobliczaniu podatku. To nie są rozwiązania, które warto wspierać. Natomiast zawsze – także jeśli chodzi o zastosowanie tej zasady – podatnik lub inna strona postępowania będzie miała prawo odwołać się do sądu, tyle że sama idea sprowadza się do tego, aby do tego sądu zgłaszać się jak najrzadziej i rozstrzygać to na korzyść podatnika tam, gdzie się pojawiają różne wykładnie prawa podatkowego. Tyle. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Bardzo dziękuję, panie ministrze.

  Zamykam dyskusję.

  Do głosowania nad uchwałą Senatu przystąpimy w bloku głosowań.

 • Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 1. i 3.?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 434 posłów. Większość bezwzględna wynosi 218. Za głosowało 287 posłów, przeciw – 145, 2 posłów się wstrzymało.

  Sejm odrzucił poprawki Senatu bezwzględną większością głosów.

  Głosujemy nad 2. poprawką Senatu.

  Komisja wnosi o jej przyjęcie.

  Do głosu zgłosił się pan poseł Wincenty Elsner.

  Bardzo proszę.

 • Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Pani Minister! My posłowie Prawa i Sprawiedliwości, posłowie Zjednoczonej Prawicy, posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego i posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej kilka tygodni temu staliśmy murem po stronie polskich podatników, broniąc zapisu mówiącego, że wątpliwości związane z przepisami prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatników, podczas gdy wy, posłowie Platformy Obywatelskiej, staliście tam, gdzie stoją poborcy skarbowi.

  (Poruszenie na sali)

  Byliście przeciwni zapisowi o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatników.

  (Głos z sali: Tam gdzie ZOMO.)

  (Poseł Krystyna Skowrońska: Nieprawda.)

  Wygraliśmy tamto głosowanie. Właściwie nie my wygraliśmy, wygrali podatnicy. Ale Senat zmienił ten korzystny dla podatników zapis podczas swoich obrad. Podczas dyskusji dwie godziny temu wątpliwości dotyczące tego nowego zapisu zgłaszali przedstawiciele klubu SLD, przedstawiciele klubu PSL i przedstawiciele klubu PiS.

  (Dzwonek)

  Mimo wyjaśnień ministra finansów...

  (Poseł Rafał Grupiński: Czas się skończył.)

  Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska: Panie pośle, bardzo proszę o pytanie.

  ...klub SLD jest zdania, że należy powrócić do tego jasnego i prostego zapisu.

  (Dzwonek)

  (Poseł Rafał Grupiński: On nie obejmuje wszystkich podatników.)

  Pytanie: Pani premier, dlaczego rząd boi się jak święconej wody tego prostego i oczywistego zapisu z oryginału przysłanego nam przez kończącego dziś urzędowanie…

  Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska: Dziękuję, dziękuję panie pośle.

  …prezydenta Komorowskiego: wątpliwości w przepisach prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatników? Koniec, kropka.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle.

  Głos zabierze przedstawiciel Ministerstwa Finansów sekretarz stanu pan Janusz Cichoń.

 • Szanowna Pani Marszałek! Szanowna Pani Premier! Wysoka Izbo! Powtórzę z całą mocą to, co wielokrotnie już mówiłem z tej trybuny. Platforma Obywatelska podpisywała się od samego początku, także rząd, pod ideą in dubio pro tributario

  (Oklaski)

  i pod koniecznością wpisania tej zasady do Ordynacji podatkowej. Mieliśmy tylko spór dotyczący sposobu uwzględnienia tej zasady w tej ustawie. Kluczowy spór dotyczył brzmienia i zakresu działania tej klauzuli. Propozycja, która wyszła z Sejmu, nie uwzględnia wszystkich stron postępowania podatkowego. Przypomnę, że strony postępowania podatkowego to nie tylko podatnik...

  (Poseł Rafał Grupiński: Spadkobierca.)

  ...ale też na przykład płatnik, inkasent – tych osób ten zapis nie uwzględnia – także osoby trzecie, których ten przepis nie będzie obejmował, jeśli pozostanie w brzmieniu, przy którym państwo się upieracie. Będzie to też rodziło spore problemy interpretacyjne, w gruncie rzeczy wynikające z faktu, że ta norma prawna nie ma adresata. Nie wiadomo, kto ma rozstrzygać niedające się rozstrzygnąć wątpliwości.

  W propozycji senackiej mamy wyraźne wskazanie, że to organ rozstrzyga niedające się usunąć wątpliwości na korzyść strony postępowania – podatnika bądź innej strony postępowania. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 432 posłów. Większość bezwzględna wynosi 217. Za było 240 posłów, przeciw – 192.

  (Oklaski)

  Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

 • Poprawka 4. do art. 80a.

  Komisja wnosi o jej przyjęcie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 437 posłów. Większość bezwzględna wynosi 219. Za było 2 posłów, przeciw – 434, 1 poseł się wstrzymał.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął.