• Wznawiam obrady.

  Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowych projektach ustaw o — nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, — zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie których innych ustaw

  (druki nr 3576, 3595 i 3770)

  Bardzo proszę panią poseł Bożenę Szydłowską o przedstawienie sprawozdania komisji.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych z druku nr 3770 o rządowych projektach ustaw o: nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, druk nr 3576, zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3595.

  Marszałek Sejmu skierowała przedmiotowe projekty ustaw do Komisji Finansów Publicznych do pierwszego czytania. Komisja Finansów Publicznych powołała podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia tych projektów ustaw na swoim posiedzeniu w dniu 8 lipca br. Podkomisja nadzwyczajna, której miałam zaszczyt przewodniczyć, pracowała w dniach 20 i 21 lipca i w dniu 3 sierpnia przedstawiła na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z prac nad projektami ustaw. Przypomnę, że pierwszy projekt, z druku nr 3576, dotyczy implementacji zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, natomiast drugi projekt dotyczy m.in. wzmocnienia struktury organizacyjnej instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz dodatkowych wymagań stawianych członkom rad nadzorczych i zarządów, a także ograniczenia możliwości arbitrażu poprzez harmonizację sankcji nadzorczych w Unii Europejskiej.

  Komisja Finansów Publicznych na swoim posiedzeniu w dniu 3 sierpnia br. przyjęła sprawozdanie przedstawione przez podkomisję nadzwyczajną. Do sprawozdania wniesiono poprawki merytoryczne i trzy poprawki legislacyjne. Komisja Finansów Publicznych przyjęła sprawozdanie i przedkłada je Wysokiej Izbie. Dziękuję bardzo za uwagę.

 • Bardzo dziękuję pani poseł sprawozdawcy.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Otwieram dyskusję.

  Jako pierwsza w debacie zabierze głos pani poseł Krystyna Szumilas, klub Platforma Obywatelska.

  Bardzo proszę, pani poseł, oddaję pani głos.

 • Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Ostatni kryzys finansowy w Unii Europejskiej ujawnił słabości systemu finansowego i zapoczątkował zmiany zmierzające do przywrócenia równowagi i wzmocnienia sektora finansowego m.in. poprzez przyjęcie pakietu CRD IV/CRR, w skład którego wchodzi dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/ UE w sprawie warunków podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, tzw. dyrektywa CRD IV, oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, tzw. rozporządzenie CRR. Ponadto państwa członkowskie Unii Europejskiej decydują się na wyznaczenie w swoich jurysdykcjach organów odpowiedzialnych za prowadzenie polityki makroostrożnościowej w obszarze ryzyka systemowego, realizując tym samym zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, odpowiedzialnej za kwestie nadzoru makroostrożnościowego na szczeblu europejskim.

  Powstały w wyniku połączenia projekt, który dzisiaj omawiamy, trafił do Sejmu jako dwa oddzielne projekty rządowe, druki nr 3576 i 3595, i ten projekt jest właśnie transpozycją dyrektywy CRD IV do polskiego porządku prawnego, wiąże się z dostosowaniem prawa krajowego do przepisów rozporządzenia CRR i wprowadza na gruncie prawa polskiego formalne ramy polityki makroostrożnościowej, dzięki którym możliwe będą ocena, monitorowanie oraz ograniczenie ryzyka systemowego krajowego systemu finansowego. W przedłożonym projekcie ustanawia się również Komitet Stabilności Finansowej, organ odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy w odniesieniu do systemu finansowego oraz za zarządzanie kryzysowe. W trakcie prac nad projektem na wniosek posłów, m.in. posłów klubu Platformy Obywatelskiej, wprowadzone zostały zmiany wychodzące naprzeciw oczekiwaniom podmiotów sektora finansowego. Są to m.in. przepisy zmierzające do uniknięcia nadmiernego obciążenia podmiotów nadzorowanych, dodano przepis przejściowy wprowadzający stopniowo przez okres 3 lat bufor zabezpieczający dla instytucji, rozwiązanie dopuszczalne na gruncie implementowanej dyrektywy CRD IV.

  W przepisach dotyczących nakładania przez Komisję Nadzoru Finansowego kar pieniężnych na osoby fizyczne doprecyzowano oraz dodano nowe kryteria miarkowania ich wysokości, co również pozostaje w zgodzie z dyrektywą.

  Zaproponowano wprowadzenie instytucji przedawnienia w przypadku deliktów administracyjnych mogących skutkować nałożeniem kar pieniężnych przez organ nadzoru oraz dokonano zmiany umożliwiającej bankom z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie działalności na rachunek własny w obrocie zorganizowanym w zakresie dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych, których instrumentem bazowym jest dłużny papier wartościowy, stopa procentowa lub waluta.

  Zaproponowana zmiana ma wspierać dalszy harmonijny rozwój polskiego rynku kapitałowego, co jest szczególnie ważne w kontekście dyskutowanej na poziomie europejskim unii rynków kapitałowych.

  Klub Platforma Obywatelska pozytywnie ocenia przedkładany projekt ustawy. Dziękuję.

 • Bardzo dziękuję, pani poseł.

  W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pan poseł Jerzy Żyżyński.

  Nie ma pana posła Żyżyńskiego.

  W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego pan Romuald Garczewski.

  Nie ma pana posła.

  Pan Zbigniew Matuszczak złożył wystąpienie na piśmie

  Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.

  Nikt z państwa posłów nie chciał zapisać się do zadania pytania.

  Zamykam dyskusję.

  Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowych projektach ustaw o — nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, — zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie których innych ustaw.

  Przystępujemy do trzeciego czytania.

  Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 3770.

  Do pytania zgłosił się pan poseł Jerzy Żyżyński.

  Bardzo proszę.

  1 minuta.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Głosujemy w sumie nad ważną ustawą, która jest potrzebna, ustawą o procedurze zabezpieczenia przed ryzykiem systemowym w gospodarce. Ale jest to źle przygotowana ustawa, tak samo jak wiele tych zmian, w pośpiechu, na chybcika, jak to się mówi.

  Chciałbym zapytać pana ministra, ale go niestety nie ma, jak sobie wyobraża pracę Komitetu Stabilności Finansowej, który właściwie nie ma przewodniczącego. Dlatego że mówi się, że przewodniczącym jest prezes Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji zadań dla banku i minister finansów w zakresie realizacji jego zadań. To jest takie bardzo dosłowne rozumienie tzw. policy mix. Jednak powinien być ktoś, kto czuwa nad całością, a nie jeden swoje, drugi swoje, taki smok dwugłowy, czyli potwór o dwóch głowach.

  (Poseł Krystyna Skowrońska: Nieprawda.)

  Jedna głowa myśli o lewej nodze, druga głowa myśli o prawej nodze. Tak to będzie

  (Dzwonek)

  niestety funkcjonowało.

  My się wstrzymamy, nie będziemy popierać tej ustawy, która jest po prostu złą, niedopracowaną ustawą. Niestety było za mało czasu, komisja bardzo pobieżnie pracowała nad tą ustawą. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję bardzo.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3770? Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 428 posłów. Za było 278 posłów, przeciw był 1 poseł, wstrzymało się 149 posłów.

  Sejm uchwalił ustawę o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.