• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 15. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektó rych innych ustaw (druk nr 3761).

  Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki panią minister Grażynę Henclewską o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy.

  Bardzo proszę.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej m.in. poprzez uproszczenie prawa. W oparciu o nowe rozwiązania prawne nastąpi usprawnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego CEIDG, a także usprawnienie pracy administracji, przede wszystkim w gminach oraz w urzędzie obsługującym organ prowadzący CEIDG.

  Doświadczenia 4-letniego okresu funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bo rejestr rozpoczął działanie w dniu 1 lipca 2011 r., wskazały, że możliwe jest wprowadzenie szeregu usprawnień w funkcjonowaniu CEIDG prowadzących m.in. do uproszczenia procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów, uproszczenia i ujednolicenia zasad uzyskiwania zaświadczeń, udostępniania dodatkowych danych zawartych we wpisie czy ograniczenia zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę, jeśli składa wniosek o zmiany wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej. Odnosi się to też do rozwiązań dotyczących wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów ustawy.

  Te nowe rozwiązania to przede wszystkim uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG. W niektórych przypadkach kwalifikujących przedsiębiorcę do wykreślenia z rejestru CEIDG, wynikających z obecnego art. 34 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wykreślenie z CEIDG będzie następować bez wszczynania postępowania administracyjnego i wydawania decyzji ministra gospodarki, w drodze czynności materialno-technicznej. Dotyczy to wykreślania przedsiębiorców z powodu zgonu, z powodu upływu 24-miesięcznego okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, dotyczy to również wykreślenia z powodu orzeczenia przez sąd prawomocnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. To uproszczenie będzie polegać również na umożliwieniu organom gminy poprawiania własnych błędów powstałych w procesie przekształcania wniosków o wpis do ewidencji poprzez ponowne przekształcenie wniosku zamiast postanowienia ministra gospodarki, poprzedzanego często żmudnym i długotrwałym postępowaniem administracyjnym. Takie rozwiązanie skróci czas oczekiwania na wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji i sprostowanie wpisu w CEIDG oraz poprawi jakość danych w CEIDG.

  Proponowane nowe rozwiązania to również uproszczenie i ujednolicenie zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Udostępnianie danych przez CEIDG odbywa się elektronicznie, a przedsiębiorca będzie miał możliwość uzyskiwania z ewidencji zaświadczenia dotyczącego jego własnego wpisu, zawierającego także dane dotyczące adresu jego zamieszkania oraz inne dane niejawne, takie jak numer PESEL czy data urodzenia. Będzie tak na przykład w przypadku wystąpienia potrzeby uzyskania kredytu bankowego.

  Usprawnienie funkcjonowania CEIDG i nowe rozwiązania dotyczą również udostępniania dodatkowych danych zawartych we wpisie do CEIDG zgodnie z postulatami przedsiębiorców. I tak w wyniku postulatów m.in. przedsiębiorców dane w CEIDG będą uzupełniane m.in. o informacje dotyczące numeru telefonu przedsiębiorcy – przedsiębiorca sam będzie decydował, czy chce, by ten numer był widoczny we wpisie, czy tylko będzie służył do kontaktu z administracją publiczną – będą również uzupełniane o dane przedstawiciela ustawowego. Stworzona zostanie również podstawa prawna do zamieszczania przez przedsiębiorcę we wpisie informacji o dacie trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej oprócz informacji o wykreśleniu wpisu z ewidencji.

  Będzie także możliwość dołączenia do wniosku o wpis danych niezbędnych do zgłoszenia przedsiębiorcy oraz jego rodziny do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, tylko społecznego lub tylko zdrowotnego. Rozwiązanie to umożliwi przedsiębiorcom złożenie na jednym wniosku o wpis do CEIDG również tych informacji i przekazanie ich elektronicznie do ZUS czy KRUS. Obecnie przedmiotowych zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio w wybranym oddziale.

  Nowe rozwiązania dotyczą również ograniczenia zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zawieszenie działalności, we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG będzie podawał mniej danych identyfikacyjnych.

  Kolejne nowe rozwiązanie to ułatwienie w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Ustawa przewiduje wskazanie adresu do doręczeń zamieszczonego w ewidencji jako rodzącego skutki administracyjne. Ułatwi to dochodzenie przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do tego systemu.

  Jest obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Zaproponowano, że przedsiębiorca posługujący się adresem nieruchomości, do której nie ma tytułu prawnego, zostanie wykreślony z CEIDG przez ministra gospodarki. Rozwiązanie to wpłynie na zapewnienie prawdziwości danych wpisanych do CEIDG oraz ułatwi walkę z nieuczciwymi przedsiębiorcami, podającymi nieprawdziwe dane adresowe w ewidencji, np. w celu uniknięcia płacenia podatków czy uniemożliwienia realizacji czynności prowadzonych przez komornika.

  Nowe rozwiązania również dotyczą umożliwienia rezygnacji z wpisu w ewidencji przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca, wpisując się do CEIDG, poda przyszłą datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, to do czasu nadejścia tego terminu będzie mógł zrezygnować z wpisu i wtedy jego dane nie będą publikowane w CEIDG. Według prawa osoba taka nie jest przedsiębiorcą, nie rozpoczęła wykonywania działalności gospodarczej.

  Nowe rozwiązania dotyczą również rozwiania wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów ustawy w części dotyczącej dokonywania wpisów do ewidencji, uporządkowano siatkę pojęciową, głównie w rozdziale 3 ustawy, szczególnie w zakresie pojęć wpisu do CEIDG czy w CEIDG, wpisu przedsiębiorcy, wykreślenia wpisu z CEIDG, wykreślenia przedsiębiorcy, wnioskodawcy czy osoby uprawnionej.

  Reasumując, powiem, że wprowadzenie zmian umożliwi sprawniejszą i skuteczniejszą obsługę przedsiębiorców, a także skuteczniejsze wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru CEIDG. Biorąc to pod uwagę, Rada Ministrów zwraca się o uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw. Bardzo dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, pani minister.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Otwieram dyskusję.

  Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Krzysztof Gadowski i przedstawi stanowisko klubu Platforma Obywatelska.

  Panie pośle, bardzo proszę.

 • Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu klubu Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko odnośnie do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3761.

  Omawiany dziś projekt ustawy dotyczy właściwie rozdziału 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a przede wszystkim Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pamiętamy ten rozdział, który oficjalnie wszedł w życie 1 lipca 2011 r. Generalnie ta nowa instytucja miała za zadanie – jak jest zapisane w pierwszych artykułach tego rozdziału – przede wszystkim ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie, umożliwianie wglądu do danych bezpłatnie udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, a także umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian opisanych w CEIDG oraz wprowadzającego je organu. Takie były założenia rozdziału 3 dotyczącego działania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Bardzo dobrze, że praktycznie po 3 latach funkcjonowania zapisów tej ustawy ministerstwo pochyliło się nad danymi, które spływały w ramach tego systemu, przeanalizowało je i wspólnie z przedsiębiorstwami przygotowało wiele zmian i poprawek, które należałoby wnieść w nowym projekcie.

  Otóż, jak wiemy, system miał funkcjonować on-line, przedsiębiorca mógł swobodnie złożyć wniosek o wpis według nowego formularza, który został przygotowany w ramach nowo obowiązującej wtedy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. I co się działo? Wniosek ten stanowił również jednoznaczne zgłoszenie do ZUS, KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Oczywiście wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej miał być zgodnie z ustawą bezpłatny i tak też było. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku, tak jest do dzisiaj. Organy polskiej administracji publicznej nie mogą domagać się złożenia dodatkowych zaświadczeń czy oświadczeń. Przedsiębiorca mógł również samodzielnie złożyć ten wniosek przez Internet albo w urzędzie gminy.

  Okazuje się, kiedy analizujemy te dane, że we wspomnianym okresie, czyli od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2014 r., ogólnie w tym rejestrze znalazło się ponad 3229 tys. osób fizycznych zarejestrowanych jako przedsiębiorcy. Okazuje się jednak, że tylko 3% w ramach tego systemu on-line, więc mamy co korygować, mamy co zmieniać. Powinniśmy w jakiś sposób zachęcić przedsiębiorców, żeby z tego systemu skorzystali. Między innymi ten projekt, który dzisiaj tak rzetelnie i szczegółowo przedstawiła pani minister, ma doprowadzić do uproszczenia procedury wykreślenia i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG. Ma również doprowadzić do uproszczenia i ujednolicenia zasad uzyskiwania z CEIDG zaświadczeń o wpisie. Ma też poszerzyć zakres danych zawartych we wpisie, ma doprowadzić do ograniczenia zakresu danych podstawowych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszania działalności gospodarczej, ma również ułatwić dochodzenie przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do systemu, a także umożliwić rezygnację z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

  Warto również wspomnieć, że zmiany mają również usprawnić działalność tego systemu, która mocno obciążała ministra gospodarki...

  (Dzwonek)

  Panie marszałku, już kończę.

  ...kiedy wprowadzano zmiany i poprawki w trybie administracyjnym. Tych uwag było bardzo dużo, liczba tych poprawek dochodziła nawet do 200 tys. Te zmiany i szczegółowe zapisy projektu ustawy mają skutecznie ten problem zlikwidować.

  Klub Platforma Obywatelska pozytywnie opiniuje przedstawiony przez rząd projekt ustawy. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję panu posłowi.

  W celu przedstawienia stanowiska klubu Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pan poseł Wojciech Zubowski.

  Panie pośle, proszę.

 • Dziękuję.

  Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt zaprezentowania stanowiska Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3761.

  Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu, omawiany dziś projekt został opracowany na podstawie założeń ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 4 grudnia 2012 r., a proponowane w projektowanej ustawie rozwiązania dotyczą przede wszystkim przepisów rozdziału trzeciego, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli CEIDG, weszły w życie w dniu 1 lipca 2011 r., a proponowane dziś zmiany mają na celu usprawnienie procesów związanych z tą bazą przedsiębiorców. System miał być, przynajmniej w zamierzeniu, ogólnopolską centralną ewidencją działalności gospodarczej osób fizycznych z rozbudowaną funkcją informacyjną funkcjonującą jedynie wirtualnie. Proces rejestracji działalności gospodarczej miał być całkowicie zelektronizowany i oparty na rejestracji samodzielnej dokonywanej online przez przedsiębiorców. To w teorii, bo praktyka wykazała coś zupełnie innego. Jak się okazało, już w pierwszym roku funkcjonowania systemu z możliwości dokonania wpisu drogą elektroniczną skorzystało tylko 3% przedsiębiorców, a pozostała część zrobiła to tradycyjnie metodą papierową za pośrednictwem urzędów gmin. Skutkiem tego liczba błędów i pomyłek przy wprowadzaniu danych do systemu jest olbrzymia. To z kolei znacznie obciążyło Ministerstwo Gospodarki, które jest zobowiązane do tego, by na te nieprawidłowe wpisy reagować.

  Warto tu przytoczyć kilka danych. Ogólna liczba przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG w okresie od 1 lipca 2011 r., kiedy to system rozpoczął swoje funkcjonowanie, do 30 czerwca 2014 r. wyniosła 3 229 097. Liczba przedsiębiorców, którzy działalność gospodarczą zarejestrowali online w okresie od 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 r., wyniosła tylko 25 195. Widać więc, że założenie, które przyświecało idei stworzenia rejestru online z dostępem do niego bez pośrednictwa organów administracji, mimo że zostało zrealizowane, w zasadzie nie jest przez przedsiębiorców wykorzystywane. Przy tworzeniu przepisów o CEIDG nie przewidziano też tak małego odsetka przedsiębiorców zainteresowanych elektroniczną formą dokonywania zgłoszeń.

  Warto tutaj przytoczyć kolejne dane. Od początku funkcjonowania CEIDG do dnia 30 czerwca 2014 r. wpłynęło do ministra gospodarki łącznie ponad 210 tys. wniosków wymagających wydania decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z bazy bądź wydania postanowienia o sprostowaniu jego wpisu. Mimo wdrożonych w resorcie rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych usprawniających rozpatrywanie tych wniosków udało się w terminie do 30 czerwca 2014 r. załatwić 139 679 z tych zgłoszonych spraw. Według stanu na dzień 1 lipca 2014 r. na rozpatrzenie nadal oczekiwały 70 453 wnioski, przy czym miesięcznie wpływało około 6900 nowych wniosków dotyczących sprostowania. Największy odsetek przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG to przedsiębiorcy wpisani do bazy w wyniku migracji z ewidencji gminnych.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Omawiany dziś projekt ma za zadanie ułatwić dokonywanie wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w przyszłości ułatwić postępowanie związane z wnioskami, które czekają na swoją kolej w Ministerstwie Gospodarki. Projekt miały okazję zaopiniować liczne podmioty, a pole do szerszej dyskusji nad proponowanymi zmianami z pewnością będziemy mieć na posiedzeniu właściwej komisji, dlatego Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość jest za dalszymi pracami nad projektem we właściwych komisjach. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Pan poseł Mieczysław Kasprzak zabierze głos i przedstawi stanowisko klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego w tym punkcie.

  Proszę bardzo.

 • Dziękuję bardzo.

  Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałbym w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odnieść się do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw.

  Ten projekt w zasadzie w zdecydowanej większości dotyczy jednego zagadnienia: funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W 2011 r., kiedy wprowadzano ten system, było to naprawdę duże osiągnięcie, wymagające zaangażowania wielu resortów, administracji samorządowej, i udało się to stworzyć. Przypomnę, że dzisiaj warunki są takie, że można rejestrować firmę on-line bardzo szybko, w przeciągu kilkunastu godzin, bez dodatkowych zaświadczeń, bez NIP-ów czy REGON-ów. To można zrobić z miejsca, siedząc w domu za komputerem. Zresztą nawet postępowanie prowadzone z wykorzystaniem formy papierowej też jest ogromnie uproszczone, bo później trafia to do ogólnodostępnej informacji.

  To rozwiązanie, po pierwsze, ułatwia rejestrację, a po drugie, osoby prowadzące działalność gospodarczą mają w to wgląd i mogą sprawdzić, z jaką firmą zawierają kontrakty, prowadzą działalność gospodarczą, i czy ta firma jest wiarygodna, czy jest to firma krzak. Pamiętam wcześniejszą dyskusję, która miała miejsce, o tzw. jednym okienku przy rejestrowaniu działalności gospodarczej, ale to był właśnie moment przełomowy, kiedy udało się zapisy tej ustawy – trudne, skomplikowane, wymagające synchronizacji wielu baz danych, bo o to m.in. chodziło – wprowadzić w życie. Później oczywiście były różne zacięcia, np. dotyczące systemów, bo wystąpiły jakieś kłopoty, ale w konsekwencji mamy dobrą ustawę dotyczącą ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Te problemy, które gdzieś tam po drodze wystąpiły, były eliminowane już wcześniej, a dzisiaj kolejny zbiór rozwiązań jest zawarty w projekcie ustawy, który ma na celu usprawnienie funkcjonowania tej formuły, tego systemu ewidencji działalności gospodarczej.

  Dlatego też w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mówię, że będziemy popierać dalsze prace nad tym projektem. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję.

  Głos zabierze pan poseł Marek Niedbała i przedstawi stanowisko klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej.

  Proszę bardzo.

 • Dziękuję bardzo.

  Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku nr 3761.

  Proponowane zmiany w ustawie dotyczą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podstawowym założeniem tego systemu było stworzenie jednej, ogólnopolskiej centralnej ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych. Dziś, po blisko czterech latach działania systemu, który miał ułatwić i usprawnić rejestrowanie firm przez osoby fizyczne, możemy z całą pewnością stwierdzić, że tak się nie stało. Liczba przedsiębiorców, którzy działalność gospodarczą zarejestrowali on-line w okresie od 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 r., wyniosła 25 195. To zaledwie 3% ogółu rejestrujących się przedsiębiorców. Wynika z tego, że zdecydowana większość z nich nadal korzysta z pomocy organów gminnych, wypełniając dokumenty w formie papierowej.

  Proponowane w projektowanej ustawie rozwiązania mają za zadanie poprawić funkcjonowanie systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w taki sposób, aby stał się on jeszcze bardziej przyjazny, a przez to również prostszy w obsłudze. Zasadnicze zmiany dotyczą: po pierwsze, uproszczenia procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w centralnej ewidencji; po drugie, ujednolicenia zasad uzyskiwania samego zaświadczenia o wpisie; po trzecie, zakresu danych zawartych we wpisie, chodzi o jego poszerzenie; po czwarte, wprowadzenia zmian pozwalających na zgłaszanie on-line danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i KRUS; po piąte, nowych rozwiązań ułatwiających dochodzenie przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do bazy i, po szóste, kwestii adresowych, jeśli chodzi o przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bowiem dotychczas obowiązywała tu pewna dowolność, co często prowadziło do trudności z ustaleniem adresu właściwego przedsiębiorcy i powodowało niemożność – albo poważne utrudnienia w tym zakresie – prowadzenia postępowań administracyjnych. Nowela omawianej ustawy w znacznym stopniu reguluje te kwestie.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rozwój przedsiębiorczości w naszym kraju jest kluczowym elementem budowania trwałych fundamentów wzrostu gospodarczego. Przedsiębiorczość, szczególnie nasza, rodzima, powinna być pod szczególną ochroną. Rola organów państwa w sferze przedsiębiorczości powinna ograniczać się do kształtowania dobrego klimatu dla podejmowania działań. Mam tu na myśli ułatwienia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, ale nie tylko. Również przez rozmaite działania wspierające ochronę nowych podmiotów i przychylność urzędniczą państwo powinno wspierać ludzi, którzy tworzą i budują polską gospodarkę. Dziś, niestety, bywa z tym różnie.

  Ustawa, którą mamy nowelizować, miała za zadanie ułatwić i przyspieszyć pewne procedury związane z rejestracją i funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych. Jak się później okazało w praktyce, nie przyniosła zamierzonego efektu. Sławne tzw. jedno okienko jest dowodem na to, że trzeba bardzo dokładnie przygotować się do zmian, zanim się te zmiany wprowadzi. Eksperymenty w sferze działalności gospodarczej nie są wskazane i nie powinno się ich przeprowadzać bez przygotowania.

  Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej rozumie jednak, że zmiany zaproponowane przez rząd trzeba wprowadzić i poprawić złe prawo tak, by lepiej służyło przedsiębiorcom i obywatelom. Opowiadamy się zatem za dalszym procedowaniem zaproponowanych zmian do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw.

  Chciałbym na koniec wyrazić przekonanie, że proponowana dziś przez rząd nowelizacja rzeczywiście spełni oczekiwania i nie stanie się jedną z wielu zmian, które w mijającej kadencji były przyjmowane i nie przyniosły deklarowanych skutków. Może warto nie tylko deklarować medialnie, że proponuje się zmiany ułatwiające życie przedsiębiorcom. Aż dziw bierze, że kraje Unii Europejskiej już dawno poradziły sobie z tym problemem. Dziękuję za uwagę.

 • Dziękuję panu posłowi.

  W imieniu koła Ruch Palikota stanowisko przedstawi pan poseł Jerzy Borkowski.

  Proszę bardzo.

 • Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Ruch Palikota mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu nowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, druk nr 3761.

  Omawiany dzisiaj rządowy projekt nowelizujący ustawę dotyczy przede wszystkim przepisów rozdziału 3, tj. „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej”. Podstawowym założeniem tego systemu było stworzenie jednej, spójnej i ogólnopolskiej centrali ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych z rozbudowaną funkcją informacyjną. W ten sposób przedsiębiorca miałby dokonać samorejestracji i mógłby dokonywać zmian we wpisie. Pierwszy roku funkcjonowania CEIDG pokazał, że bardzo znikoma liczba przedsiębiorców korzysta z tego, bo było to bodajże ok. 3% przedsiębiorców, którzy sami dokonywali wpisów do CEIDG w systemie on-line, pozostała część dokonuje wpisów i kolejnych zmian drogą papierową za pośrednictwem organów gmin.

  W związku z tym system z założenia w pełni oparty na rejestracji on-line stał się systemem bazującym na troszkę tradycyjnej współpracy przedsiębiorca – gmina, której towarzyszy na dzień dzisiejszy wiadomo papierowy obieg dokumentów. To z kolei generuje znacznie większą niż zakładano liczbę błędów popełnianych przy przekształcaniu wniosków papierowych na dokumenty w formie elektronicznej, a w konsekwencji większą liczbę postępowań administracyjnych w sprawie sprostowania wpisu. Nie przewidziano również, jak duża będzie liczba postępowań administracyjnych związanych z nieprawidłowymi wpisami przedsiębiorców w CEIDG, do których wszczęcia i prowadzenia zobowiązany jest, jak wiemy, minister gospodarki.

  Cele i założenia nowelizowanej ustawy przedstawili moi przedmówcy, więc nie będę powtarzał, skupię się może na samym fakcie, można powiedzieć, że nareszcie, że dobrze się stało, że po trzech latach funkcjonowania systemu konieczna jest zmiana i że rząd pochylił się nad nowelizacją ustawy i zaproponował kolejne rozwiązania prawne, które mają na celu sprawniejszą, skuteczniejszą obsługę przedsiębiorców.

  Wprowadzenie zaproponowanych zmian przyczyni się na pewno do skuteczniejszej obsługi przedsiębiorców, dlatego je popieramy. Jestem byłym przedsiębiorcą i nawet obecnym przedsiębiorcą i wiem, co znaczy łatwość dostępu do możliwości otworzenia i prowadzenia działalności, do sprawniejszego systemu rejestracji, żeby nie było potrzeba żadnych oświadczeń, zaświadczeń czy składania przysłowiowej tony papierów, aby zarejestrować działalność. Jest to bardzo ważna nowelizacja, dlatego też Koło Poselskie Ruch Palikota w pełni ją popiera i zaleca dalszą pracę w komisjach. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję panu posłowi.

  Zakończyliśmy wystąpienia w imieniu klubów i kół.

  Do pytań zapisało się trzech posłów. Czy ktoś z pań lub panów posłów chciałby dołączyć do listy zadających pytania?

  Nie widzę.

  Zamykam listę.

  Czas na zadanie pytań ustalam na 1,5 minuty.

  Pierwszy będzie zadawał pytania pan poseł Krzysztof Gadowski.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję.

  Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej funkcjonuje w systemie teleinformatycznym przy ministrze gospodarki. Pani minister, chciałbym zapytać: Ile kosztuje w ogóle utrzymanie systemu? Wiadomo, że był on innowacyjny, pionierski, zlikwidowaliśmy wiele zaświadczeń, oświadczeń, sprawnie to wszystko przeprowadziliśmy i nie ukrywam, że tak się zastanawiałem, co się stało, że aż tylu przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy składali swoje oświadczenia, którzy korygowali, nie było chętnych. Nie robili tego w systemie on-line, tylko szli do gminy, składali tradycyjnie wniosek, już może o wiele cieńszy, bez zaświadczeń, oświadczeń, tylko jedyny dokument. Co się stało, że akurat to tylko 3%? Czy minister gospodarki prowadzi jakąkolwiek akcję promocyjną, informacyjną dla tych osób? Przecież pamiętajmy, że są to osoby fizyczne, więc nie każdy ma dostęp do informacji, skoro zawsze chodził do urzędu gminy i tam składał dokument. Te osoby dalej chodzą tą ścieżką, mimo że mają tak sprawny system, bo nie muszą tylu dokumentów składać, mogą to zrobić w króciutkim czasie, w ciągu kilku minut w systemie on-line. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję panu posłowi.

  Głos zabierze w celu zadawania pytań pan poseł Wojciech Zubowski.

 • Dziękuję.

  Panie Marszałku! Pani Minister! Wiem, że roczne utrzymanie systemu kosztuje ok. mln zł, bo takie są dane w informacjach, i wiem też, że akcja promocyjna mająca na celu zachęcenie przedsiębiorców do korzystania z systemu miała miejsce przy jego wdrażaniu. Prosiłbym tylko o informację od państwa, jaki był koszt przeprowadzenia tej akcji, bo jak widać skuteczność na poziomie 3% nie jest zbyt wysoka. To pierwsze pytanie. Jeżeli chodzi o drugie, skoro państwo otrzymujecie miesięcznie ok. 7 tys. nowych wniosków o sprostowanie danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i w zasadzie dzieje się to od momentu wprowadzenia systemu, to pytanie jest bardzo proste: Dlaczego w takim razie o tym potrzebnym pod tym względem projekcie rozmawiamy dopiero teraz, kilka lat po jego wdrożeniu, skoro w zasadzie już na samym starcie było wiadomo, że będą z nim problemy? Ta migracja z systemów gminnych też chyba nie była dla państwa zaskoczeniem. Mogliśmy do tego usiąść, jak mi się wydaje, rok, półtora roku temu, wcześniej. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję panu posłowi.

  Pytania będzie zadawał pan poseł Marek Niedbała.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję bardzo.

  Mam pytania do pani minister. W związku z tym, że, jak przytoczyłem informację, zaledwie 3% przedsiębiorców korzysta z rejestracji on-line, mam dwa pytania. Pierwsze pytanie: Jakie działania zamierza prowadzić rząd, aby zachęcić większą liczbę przedsiębiorców do korzystania z możliwości, jakie daje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej? Drugie pytanie: Czy informacja o tych możliwościach dociera do przedsiębiorców i ewentualnie w jaki sposób dociera, a jeżeli rząd uważa, że ten sposób dotarcia jest mało skuteczny, to jakie działania zamierza w tej chwili podjąć, żeby powiadomić jak największą liczbę przedsiębiorców o tej możliwości? Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję panu posłowi.

  Lista posłów zadających pytania została wyczerpana.

  Proszę o odpowiedź na zadane przez panów posłów pytania podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki panią minister Henclewską.

  Bardzo proszę.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rzeczywiście Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to system, który ułatwił, dał przedsiębiorcom możliwość bezpośredniej rejestracji przez Internet, ale jak świadczą dane po 4 latach, przedsiębiorcy nie w pełni z tego korzystają. Chcę odpowiedzieć na te pytania po kolei.

  Ile kosztuje ten system? Pan poseł już odpowiedział, że jest to ok. 1 mln rocznie. Co się dzieje, jaka jest przyczyna tego, że przedsiębiorcy z tego nie korzystają? Chcę powiedzieć, że do dokonania tego wpisu potrzebny jest podpis elektroniczny lub zaufany profil. Z naszych informacji wynika, że nie wszyscy przedsiębiorcy to mają. Ten problem jest powodem tego, że przedsiębiorcy jednak chętniej zanoszą wersję papierową i podpis złożony na papierze.

  Ministerstwo Gospodarki rzeczywiście prowadzi akcję informacyjną. Ta akcja informacyjna była już prowadzona w ramach tych działań, które były związane z powstawaniem i zakładaniem CEIDG. Pytanie dotyczyło tego, jaki był koszt tej akcji informacyjnej. To było w ramach tego pakietu, w ramach przetargu na to. Kosztów samej akcji informacyjnej nie można wyodrębnić. Rzeczywiście informacja dociera, prowadzimy tę akcję informacją. Wiele firm, które prowadzą księgowość, jest tym zainteresowanych. Udziela się informacji.

  Zamierzamy również podjąć działania, jeśli chodzi o podpis elektroniczny i zaufany profil. Zaufany profil jest za darmo, podpis elektroniczny jeszcze nie, ale w tym zakresie też będziemy podejmować pewne działania, po to żeby dotrzeć do tego, aby z tego narzędzia korzystało jak najwięcej przedsiębiorców. Myślę, że ta ewidencja umożliwiła też znalezienie błędów, które były często w tych ewidencjach w gminach. Pozwoliło to na to, że w momencie kiedy są one w jednym miejscu, w jednej ewidencji, przedsiębiorca, który wchodzi na swój profil, ma możliwość zobaczenia, że są tam błędy, i może je skorygować. Dotychczas w tych ewidencjach w gminach te błędy utrzymywały się pewnie dłużej.

  Tak że te wszystkie zmiany, które proponujemy, plus jeszcze ta akcja informacyjna, doprowadzą do tego, że ten system będzie sprawniejszy i łatwiejszy w obsłudze dla przedsiębiorców, ale też będzie łatwiejszy w obsłudze dla Ministerstwa Gospodarki. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, pani minister.

  Zamykam dyskusję.

  Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 3761, do Komisji Gospodarki w celu rozpatrzenia.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę. Panie i Panowie Posłowie! Informuję, że punkt 16. porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3765, zostanie rozpatrzony w dniu dzisiejszym po punkcie 18.