• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 14. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, usta wy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

  (druk nr 3760)

  Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki pana ministra Mariusza Haładyja o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy.

  Panie ministrze, bardzo proszę.

 • Panie Marszałku! Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Przedstawiany dzisiaj państwu projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw podyktowany jest z jednej strony potrzebą zapewnienia pełnej zgodności krajowych przepisów z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, z drugiej zaś – potrzebą ujednolicenia i uproszczenia systemu naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym.

  Planowane zmiany można ująć w trzech grupach.

  Po pierwsze, dostosowanie do wymogów dyrektywy mechanizmu naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych poprzez wprowadzenie mechanizmu wynikającego wprost z dyrektywy według wzoru: stopa referencyjna plus 8 punktów procentowych.

  Po drugie, uporządkowanie i dostosowanie do brzmienia dyrektywy niektórych pojęć ustawy o terminach zapłaty oraz doprecyzowanie przepisów, które wywołują dzisiaj trudności w stosowaniu. Przykładem tutaj może być naliczanie rekompensaty w przypadku umów, na podstawie których wystawianych jest wiele faktur. Zmiany w tej drugiej grupie wynikają przede wszystkim z praktycznych doświadczeń w dotychczasowym korzystaniu przez przedsiębiorców z ustawy. Korzystając jakby z tego pierwszego powodu, również postanowiliśmy tutaj zaproponować te zmiany, ułatwiające przede wszystkim korzystanie z tej ustawy.

  Po trzecie, uspójnienie mechanizmu ustalania wysokości odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym poprzez wprowadzenie zmian w Kodeksie cywilnym w odniesieniu do odsetek ustawowych oraz konsekwentnie również w szeregu ustaw szczegółowych. W obecnym stanie prawnym uregulowanych jest kilka rodzajów odsetek, które stosowane są w obrocie cywilnoprawnym. W Kodeksie cywilnym funkcjonują tzw. odsetki ustawowe, które mogą występować jako odsetki kapitałowe, czyli za korzystanie z cudzego kapitału, lub odsetki za opóźnienie. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach z kolei przewiduje możliwość naliczania odsetek za opóźnienie w tzw. obrocie profesjonalnym, czyli w transakcjach między przedsiębiorcami oraz tych z udziałem przedsiębiorców i podmiotów publicznych. Oprócz tego w kodeksie przewidziany jest także pułap odsetek

  (kapitałowych i za opóźnienie)

  , jakie można zawrzeć w umowach, czyli tzw. odsetki maksymalne.

  Odsetki za opóźnienie w transakcjach między przedsiębiorcami obliczane są obecnie zgodnie z mechanizmem określonym w Ordynacji podatkowej, poprzez odwołanie się do stopy lombardowej, i wynoszą one dzisiaj 8%. Biorąc pod uwagę konieczność dostosowania przepisów ustawy o terminach do dyrektywy unijnej, w projektowanej nowelizacji tej ustawy proponujemy wprost wynikający z dyrektywy mechanizm naliczania odsetek za opóźnienie, w oparciu o stopę referencyjną NBP. Konieczność tej zmiany powstała w wyniku ostatnich obniżek stóp procentowych.

  Na gruncie Kodeksu cywilnego brak jest takiego precyzyjnego mechanizmu wyznaczania wysokości odsetek ustawowych. Wysokość ta jest ustalana obecnie przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia, kierującą się generalnymi wytycznymi, takimi jak konieczność zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych NBP. Te odsetki wynoszą dzisiaj, zgodnie z rozporządzeniem, 8%. Natomiast brak jest ściśle sprecyzowanych przesłanek określania wysokości odsetek ustawowych i to sprawia, że co jakiś czas dochodzi do zachwiania relacji między odsetkami ustawowymi, tymi cywilnymi, a podatkowymi, jak również między odsetkami ustawowymi a maksymalnymi. Mieliśmy ostatnio taką sytuację, że de facto odsetki ustawowe były wyższe od odsetek maksymalnych. Takie zachwiania powodują każdorazowo konieczność zmiany rozporządzenia, które określa wysokość odsetek ustawowych.

  Z kolei odsetki maksymalne mają jeszcze inny mechanizm ustalania ich wysokości. On jest określony z kolei jako iloczyn stopy lombardowej według algorytmu określonego w Kodeksie cywilnym.

  W celu utrzymania w naszym prawie spójności systemowej w zakresie naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym proponujemy wprowadzenie mechanizmu naliczania odsetek w oparciu o stopę referencyjną – idąc właśnie za zmianami w ustawie o terminach zapłaty – również w obrocie nieprofesjonalnym i w transakcjach z udziałem konsumentów. Stąd w nowelizacji proponowane są te zmiany w Kodeksie cywilnym.

  Biorąc pod uwagę, że odsetki kodeksowe mogą pełnić rolę odsetek kapitałowych lub odsetek za opóźnienie, proponujemy zróżnicowanie ich wysokości, co też jest nowością w stosunku do stanu obecnego. Proponujemy zatem, aby odsetki ustawowe za opóźnienie były – z uwagi na ich swego rodzaju funkcję sankcyjną – wyższe od kapitałowych, co wyraźnie odróżni zachowanie zgodne z umową od jej naruszenia. Jednocześnie odsetki kodeksowe za opóźnienie, a więc przede wszystkim dotyczące obrotu nieprofesjonalnego, byłyby niższe od odsetek za opóźnienie naliczanych na podstawie ustawy o terminach zapłaty, które z kolei są stosowane w obrocie profesjonalnym. I tak dla odsetek ustawowych kapitałowych proponujemy przyjęcie poziomu stopa referencyjna plus 3 punkty procentowe, dla odsetek ustawowych za opóźnienie – stopa referencyjna plus 5 punktów procentowych, natomiast dla odsetek maksymalnych – dwukrotność odpowiednio odsetek ustawowych bądź odsetek za opóźnienie.

  Powyższy stosunek w ramach różnych rodzajów odsetek wynika z czterech podstawowych założeń, które przyjęliśmy, przygotowując projekt. Po pierwsze, biorąc pod uwagę uregulowania dyrektywy, wydaje się, że niewłaściwe byłoby przyjmowanie innego mechanizmu dla odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych, innego w odniesieniu do innych odsetek cywilnoprawnych, znowu rodziłoby to bowiem ryzyko zakłócenia właściwych relacji między poszczególnymi rodzajami odsetek. Po drugie, odsetki kapitałowe jako odsetki za korzystanie z cudzych pieniędzy zgodnie z prawem lub treścią stosunku prawnego, np. umową, powinny być naszym zdaniem niższe od odsetek za opóźnienie, których istotną funkcją jest swoista sankcja za naruszenie warunków korzystania z cudzych pieniędzy na podstawie umowy. Po trzecie, odsetki za opóźnienie w obrocie handlowym powinny być wyższe niż odsetki za opóźnienie w obrocie pozaprofesjonalnym, w obrocie handlowym bowiem ta funkcja sankcyjna musi być szczególnie wyraźnie zaakcentowana, aby wzmacniać pożądane postawy płatnicze w obrocie gospodarczym, a więc de facto zachęcać do płacenia kontrahentom w terminie, czy też zniechęcać do płacenia po terminie, szczególnie że w obrocie handlowym, gospodarczym te odsetki częściowo mają także zrekompensować w jakimś sensie odłożenie w czasie możliwości inwestowania tych środków. Myślę, że można to odnieść szczególnie do kredytu konsumenckiego, a więc umowy z odroczonym terminem płatności, kiedy to przedsiębiorca godzi się na taki sposób transakcji. Powinno się jednak tworzyć mechanizmy zachęcające, motywujące do płacenia w terminie. Z kolei w obrocie pozahandlowym, w stosunkach rodzinnych, koleżeńskich, spadkowych np., odsetki mają pełnić funkcję przede wszystkim rekompensaty za korzystanie z tych pieniędzy. I po czwarte wreszcie, jeżeli chodzi o górny pułap odsetek, jaki strony mogą ustalić w umowie, czyli poziom odsetek maksymalnych, to powinno się przyznawać stronom pewną swobodę, z jednej strony, ale z drugiej strony, powinien oczywiście stanowić on tamę dla określania odsetek rażąco wygórowanych, czyli tzw. odsetek lichwiarskich, stąd przyjęliśmy, że odsetki maksymalne będą ustalone na poziomie dwukrotności odsetek ustawowych i odsetek ustawowych za opóźnienie, co też wyeliminuje prawne ryzyko, że wysokość odsetek ustawowych przewyższy wysokość odsetek maksymalnych.

  W związku z propozycją wprowadzenia nowego mechanizmu naliczania odsetek w Kodeksie cywilnym, jak również w związku ze zróżnicowaniem wysokości odsetek kapitałowych i odsetek za opóźnienie w propozycji zakłada się także jako konsekwencję przyjętego założenia zmiany szeregu ustaw szczegółowych. Zmiany te, co do zasady, polegają na wprowadzeniu pojęcia „odsetki ustawowe za opóźnienie” w tych przepisach, które dotyczą naliczania odsetek po upływie terminu uregulowania należności, jak również wykorzystania środków finansowych sprzecznie z warunkami ich udostępnienia czy zwrotu środków przyznanych nienależnie.

  Jeżeli chodzi o to, jakich skutków spodziewamy się w wyniku przyjęcia ustawy, to przede wszystkim zaproponowane rozwiązania powinny pozytywnie wpłynąć zarówno na gospodarkę, jak i sytuację gospodarstw domowych, ponieważ zbliżą one poziom stóp ustawowych, w szczególności pułapu odsetek maksymalnych, do poziomu stóp rynkowych w większym stopniu niż obecnie stosowany w Kodeksie cywilnym mechanizm wielokrotności stopy lombardowej. W razie zatem wzrostu stóp procentowych, a pewnie teraz raczej z tym należy się liczyć bardziej niż z dalszym obniżaniem stóp, proponowany mechanizm ustalania odsetek będzie wpływał stabilizująco zarówno na sytuację gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Propozycja zawarta w projekcie dzięki łagodnemu wzrostowi odsetek maksymalnych istotnie także zmniejszy ryzyko gwałtownego wzrostu zadłużenia, w przypadku gdy stopy procentowe w Polsce będą rosły. Szybszy wzrost zadłużenia przy zastosowaniu tego wysokiego iloczynu stopy bazowej, np. stopy lombardowej, tak jak jest dzisiaj, wywołuje negatywne skutki dla gospodarki, ponieważ pojawiająca się spirala zadłużenia wpływa ewidentnie hamująco na wzrost gospodarczy i może nawet doprowadzić w sytuacjach skrajnych do dużych perturbacji w gospodarce. Stąd wydaje się, że ta podwójna wysokość stanowi taki rozsądny kompromis uwzględniający potrzebę wynagrodzenia wierzycieli i ochronę dłużnika. To jest tym bardziej istotne, że według raportu, który udostępniony został przez Związek Banków Polskich, w Polsce mamy w tej chwili ponad 2 mln dłużników, którzy mają kłopoty ze spłatą zadłużenia, a to zadłużenie przekracza ponad 40 mld zł.

  Podsumowując, w wymiarze prawnym efektem nowelizacji będzie nie tylko usunięcie niespójności z dyrektywą, ale również zachowanie spójności mechanizmów naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym. W wymiarze skutków społeczno-gospodarczych nowe mechanizmy naliczania odsetek powinny przyczynić się do stabilizacji sytuacji gospodarstw domowych i przedsiębiorstw poprzez zmniejszenie ryzyka gwałtownego wzrostu zadłużenia, w przypadku gdy stopy procentowe będą rosły.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mając na uwadze konieczność dostosowania przepisów krajowych do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach, jak również zakładane pozytywne skutki wprowadzenia jednolitego mechanizmu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym, Rada Ministrów zwraca się z prośbą o uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Dziękuję za uwagę.

  (Oklaski)

 • Dziękuję panu ministrowi.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Otwieram dyskusję.

  Jako pierwsza stanowisko klubu Platforma Obywatelska przedstawi pani poseł Alicja Olechowska.

  Bardzo proszę.

 • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw zawartego w druku nr 3760 jest przeciwdziałanie opóźnieniom w płatnościach w transakcjach handlowych oraz wprowadzenie ujednoliconego mechanizmu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym. Projekt ten uzupełnia ponadto wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE dotyczącej zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

  Najważniejsze zmiany w zaproponowanym projekcie dotyczą terminów zapłaty w transakcjach handlowych. Proponuje się w nich dostosowanie do wymogów dyrektywy mechanizmu ustalania odsetek za opóźnienia, wprowadzenie w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych mechanizmu naliczania odsetek za opóźnienie wynikającego wprost z dyrektywy, a także rozwiązanie, zgodnie z którym wysokość stopy referencyjnej ustalana będzie dwa razy w roku: 1 stycznia – dla pierwszego półrocza i 1 lipca – dla drugiego półrocza. Dostosowuje się też pojęcia używane w ustawie do brzmienia dyrektywy, w szczególności w zakresie przesłanek warunkujących możliwość wydłużenia terminu zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami. Najważniejsze jest wprowadzenie do ustawy pojęcia „rażąca nieuczciwość”. Projekt doprecyzowuje również, poprzez przeredagowanie, przepisy, których stosowanie wywołuje trudności, w szczególności chodzi tu o przepisy dotyczące tzw. rekompensaty oraz innych kosztów odzyskiwana należności.

  Odnośnie do zmian w Kodeksie cywilnym proponuje się wprowadzenie mechanizmu obliczania odsetek ustawowych w oparciu o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego. Punkty procentowe, odsetki za opóźnienie, stopa referencyjna i dodatkowe pięć punktów procentowych – to wszystkie czynniki, o których mowa w tym projekcie ustawy, a które zdecydowanie poprawią sytuację wszystkich osób działających na rynku gospodarczym.

  Biorąc pod uwagę konieczność wprowadzenia w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych mechanizmu naliczania odsetek za opóźnienie wynikającego bezpośrednio z dyrektywy, proponuje się wprowadzenie mechanizmów związanych ze stopą referencyjną, zawartych także w Kodeksie cywilnym. Ważną rolę odgrywają odsetki kapitałowe lub odsetki za opóźnienie. Proponuje się wprowadzenie zróżnicowania ich wysokości. Zmiany te byłyby ważnym sygnałem ze strony ustawodawcy dotyczącym podejścia uwzględniającego moralność w transakcjach płatniczych, gdyż odsetki kodeksowe byłyby niższe od odsetek za opóźnienie naliczanych na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

  Efektem nowelizacji ustawy o terminach zapłaty będzie zwiększenie ochrony wierzycieli poprzez wyeliminowanie ryzyka ustalania odsetek na poziomie niższym niż wynikający z przepisów dyrektywy. Zmiany mogą przyczynić się do zmniejszenia zatorów płatniczych i tym samym do poprawy dyscypliny płatniczej poprzez zmniejszenie opłacalności opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych.

  Z punktu widzenia nowego mechanizmu efektem nowelizacji, w tym zmian w Kodeksie cywilnym, będzie ujednolicenie i uproszczenie systemu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym, co ułatwi korzystanie z projektowanych przepisów. Wyeliminuje to również ryzyko występowania odsetek ustawowych wyższych od odsetek maksymalnych. To właściwie najważniejszy punkt tej nowelizacji. Ponadto w wyniku zróżnicowania wysokości odsetek za opóźnienie i odsetek kapitałowych zaakcentowana zostanie funkcja sankcyjna odsetek za opóźnienie. Uporządkowanie kwestii odsetek w obrocie cywilnoprawnym jest bardzo istotne ze względu na relacje w życiu gospodarczym. Proponowane rozwiązania spowodują, że zachowana zostanie stała relacja między odsetkami kapitałowymi i za opóźnienie oraz odpowiednim rodzajem odsetek maksymalnych.

  (Dzwonek)

  W przypadku podwyższenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej wartość odsetek, szczególnie tych maksymalnych, będzie rosła wolniej niż przy rozwiązaniu dzisiejszym, gdy możemy stopę lombardową, która jest zawsze wyższa od stopy referencyjnej, pomnożyć przez cztery. Nowy mechanizm zapobiegnie powstawaniu ewentualnej spirali zadłużenia w przyszłości. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

  Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak: Dziękuję, pani poseł.

  Chciałabym dodać, że klub Platformy Obywatelskiej będzie za przyjęciem tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję za tę konkluzję.

  Głos zabierze pan poseł Maks Kraczkowski, który przedstawi stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość.

  Proszę bardzo.

 • Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Proponowana nowela ustawy z dnia 28 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3760, związana jest, jak mówili moi przedmówcy, zarówno z potrzebą zapewnienia spójności polskich regulacji w tym zakresie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z lutego 2011 r., jak i z potrzebą ujednolicenia oraz uproszczenia systemu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym.

  Dotychczas występujące wątpliwości interpretacyjne stworzyły potrzebę przejrzenia w pewnym sensie regulacji, często fragmentarycznie odnoszących się do tego zagadnienia. Stosunkowo spójna materia prawna zaproponowana w projekcie ma szansę pozytywnie wpłynąć na system naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym. Warto również pamiętać o tym, że regulacja ta w zakresie odsetek za opóźnienia stanowi lex specialis wobec uregulowań Kodeksu cywilnego. Oczekiwany efekt nowelizacji, jak wspominałem, dotyczy – oprócz wykluczenia pewnych wątpliwości co do stosowania prawa w zakresie odsetek – zmniejszenia potencjalnego występowania zatorów płatniczych i poprawienia dyscypliny płatniczej.

  Tak jak był uprzejmy powiedzieć to pan minister, szereg ustaw wymaga wprowadzenia dość szczegółowych zmian w związku z funkcjonowaniem w obrocie dyrektywy Parlamentu i Rady. Ta sytuacja ma szansę zarówno radykalnie zmienić pozycję wierzycieli w obrocie profesjonalnym, jak i pozytywnie wpłynąć na to, żeby nie było narastającej skali zadłużenia, jak to obserwujemy na tym etapie.

  Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie ocenia proponowane zapisy noweli. Bardzo dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję panu posłowi.

  W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego głos zabierze pan poseł Mieczysław Kasprzak.

  Proszę bardzo.

 • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odnieść się do projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

  Myślę, że ten projekt ustawy to kolejny projekt przedstawiony przez ministra gospodarki, a szczególnie przez ministra Mariusza Haładyja, który od wielu lat pracuje nad usprawnianiem rozwiązań stosowanych w obrocie gospodarczym, rozwiązań prawnych, które są na styku prawa, gospodarki i rozliczeń finansowych. To jest dobra propozycja, bo jest ona oczekiwana zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez osoby indywidualne, gospodarstwa domowe. Mam na myśli zatory płatnicze, które bardzo często powstają w wielu przypadkach w wyniku niezrozumiałości. Jest kilka form, rodzajów odsetek, więc na pewno jest to dobre rozwiązanie, aczkolwiek skomplikowane, trudne. Myślę, że dyskusja prowadzona w komisji nie będzie trudna, ale będzie musiała być bardzo precyzyjna.

  Jak powiedziałem, jest to kolejne dobre rozwiązanie w zakresie usprawniania, ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej, panie ministrze, czego gratuluję. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego chciałbym powiedzieć, że będziemy to rozwiązanie, jak i inne podobne rozwiązania, popierać. Dziękuję bardzo, panie marszałku.

  (Oklaski)

 • Dziękuję panu posłowi.

  Stanowisko klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawione będzie przez pana posła Marka Niedbałę.

  Bardzo proszę.

 • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3760.

  Nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ma na celu ujednolicenie i uproszczenie systemu naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym, ma zapewnić zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych i doprecyzować przepisy wprowadzone w związku z wdrożeniem dyrektywy 2011/7/UE.

  Dziś w obrocie cywilnoprawnym uregulowanych jest kilka rodzajów odsetek. W Kodeksie cywilnym funkcjonują tzw. odsetki ustawowe, które występować mogą jako tzw. odsetki kapitałowe, lub odsetki za opóźnienie. Brak ściśle sprecyzowanych przesłanek określenia wysokości odsetek ustawowych sprawia, że w przypadku różnicy w ich wysokości za każdym razem konieczna jest zmiana rozporządzenia określającego ich wysokość. Omawiana nowelizacja powinna ten problem rozwiązać. Proponowane zmiany mają za zadanie doprowadzić do spójności mechanizmów naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym, co jest oczywiście rzeczą pożądaną. Nowelizacja ma odpowiedzieć na wątpliwości interpretacyjne związane z rekompensatami za koszty dochodzenia należności, a także przyczynić się do zmniejszenia zatorów płatniczych i poprawy dyscypliny płatniczej w transakcjach handlowych.

  Większość tych zmian ma charakter porządkujący oraz dostosowujący do unijnych przepisów. Ustawa zawiera również zapisy niezwykle ważne z punktu widzenia podmiotów gospodarczych, które w naszym kraju borykają się z nierzetelnymi płatnikami. Projekt rozwiązuje problemy związane z kwotą tzw. rekompensaty za czynności podejmowane przez wierzyciela w celu odzyskania wierzytelności. Zmiana art. 10 ust. 1 ustawy wskazuje wyraźnie, w jaki sposób będą one naliczane.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Procedowany projekt ustawy jest kolejnym krokiem zmierzającym do poprawy prawa odpowiedzialnego za kwestie przepływów finansowych w transakcjach handlowych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla gospodarki i funkcjonujących w niej podmiotów jest zapewnienie jasnych i czytelnych zasad dotyczących odzyskiwania należności za towary czy usługi. Regulacja prawa i dostosowanie go do unijnych przepisów w tym zakresie to działania celowe i wskazane.

  W związku z powyższym Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada się za kontynuowaniem w komisji prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Dziękuję za uwagę.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Nie widzę na sali pana posła Dery.

  Czy na listę osób zadających pytania zapisali się jacyś posłowie?

  Nie zapisali się.

  Nie ma pytań, w związku z tym nie ma konieczności odpowiadania na niezadane przez posłów pytania.

  Zamykam dyskusję

  Marszałek Sejmu, po zaciągnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 3760, do Komisji Gospodarki w celu rozpatrzenia.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  Jednocześnie marszałek Sejmu, na podstawie art. 95b regulaminu Sejmu, wyznacza termin przedstawienia sprawozdania przez komisję do dnia 8 września 2015 r.