• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 59. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3589 i 3721).

  Głos ma pani poseł Elżbieta Gelert, sprawozdawca komisji.

 • Dziękuję bardzo.

  Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałabym przedstawić państwu sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3589.

  Celem projektowanej ustawy jest podjęcie rozwiązań zgłaszanych przez środowisko pielęgniarek i położnych, dotyczących m.in. takich zagadnień, jak niedobór pielęgniarek i położnych a obecne potrzeby rynku, zapewnienie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, utrudniony dostęp cudzoziemców do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, dostosowanie gabinetów pielęgniarskich do potrzeb uczniów szkół publicznych, zgłaszanie zawieszenia lub czasowego zaprzestania wykonywania zawodu.

  Podczas pierwszego posiedzenia komisji została powołana podkomisja, która procedowała projekt ustawy w dniach 8 i 20 lipca 2015 r. W wyniku prac podkomisji wprowadzono 7 poprawek i przedłożono Komisji Zdrowia tekst jednolity. Na posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 22 lipca odbyło się pierwsze czytanie projektu, wniesiono 3 poprawki i projekt został przyjęty jednogłośnie. Projekt był poddawany wcześniej konsultacjom społecznym i nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. W imieniu Komisji Zdrowia wnoszę do Wysokiego Sejmu, aby raczył ten projekt uchwalić.

  Chciałabym też w tym miejscu podziękować członkom podkomisji i komisji za pracę nad projektem, w szczególności pani poseł Jolancie Szczypińskiej, która wniosła cenne uwagi podczas procedowania projektu, oraz panu ministrowi Cieślukowskiemu wraz z departamentem pielęgniarstwa.

  Jeżeli pan marszałek pozwoli, to jednocześnie chciałabym wnieść poprawkę do art. 1 – po pkt 1a dodać pkt 1b, który zrównałby uprawnienia pielęgniarek i położnych specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa polegające na prawie wystawiania recept na leki wymagane do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich.

  Wicemarszałek Marek Kuchciński: Oczywiście pozwolę, pani poseł.

  Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję.

  Podczas dyskusji wysłuchamy 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Otwieram dyskusję.

  Pierwsza głos zabierze pani poseł z klubu Platforma Obywatelska.

 • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Ustawy, które obecnie regulują zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej i których między innymi dotyczy przedstawiony projekt, to ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, która kompleksowo określa zasady funkcjonowania zawodów pielęgniarki i położnej, uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu oraz kształcenia zawodowego i podyplomowego w tych zawodach, oraz ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, która określa organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki jego członków.

  Czteroletni okres obowiązywania tych ustaw i stosowania przyjętych w nich rozwiązań w dynamicznie zmieniających się realiach społeczno-gospodarczych pozwala na ocenę efektywności tych rozwiązań i zaproponowanie zmian

  (Dzwonek)

  w obszarach, gdzie przyjęte rozwiązania przestały być wystarczające i efektywne. Dlatego jest potrzeba zmian, które wprowadza przedłożony projekt, a które wymieniła już pani poseł sprawozdawca.

  Panie marszałku, mogę jeszcze chwilę?

  Wicemarszałek Marek Kuchciński: Proszę bardzo.

  Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy powinny mieć pozytywny wpływ na rozwój rynku pracy. Zniesienie wymogu dwuletniego doświadczenia zawodowego dla pielęgniarek i położnych zamierzających wykonywać ten zawód w ramach działalności gospodarczej powinno przełożyć się na wzrost samozatrudnienia, a także pozwolić na zatrudnienie w ramach tej działalności innych pielęgniarek i położnych oraz osób do obsługi prowadzonej praktyki medycznej.

  Reasumując, pragnę poinformować Wysoką Izbę, że Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska będzie głosował za przyjęciem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, druki nr 3589 i 3721. Bardzo dziękuję za uwagę.

  (Oklaski)

 • Proszę bardzo.

  Głos ma pani poseł Jolanta Szczypińska, Prawo i Sprawiedliwość.

 • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, druki nr 3589 i 3721.

  Tak jak już tutaj powiedziała pani poseł sprawozdawca, projekt ten jest w zasadzie kompilacją ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, ustawy o działalności leczniczej i o zawodach pielęgniarki i położnej. Zawiera on wiele zapisów oczekiwanych przez środowisko samorządu pielęgniarskiego i położnych. Oczywiście te wszystkie zapisy popieramy i będziemy głosować za ich przyjęciem.

  Natomiast mam pewną uwagę. Ten projekt również zawierał to, co było oczekiwane. Jest łatwiejszy dostęp cudzoziemców do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście wynika to z niedoboru pielęgniarek w zakładach opieki zdrowotnej w Polsce. Nasze pielęgniarki, jak państwo wiecie, wyemigrowały, niestety, do krajów Unii Europejskiej w poszukiwaniu godnych warunków zatrudnienia i wynagrodzenia. Również najbliższe lata będą okresem, w którym starsze pielęgniarki również odejdą z tego zawodu. Myślę, że jednak należałoby pochylić się nad tym problemem, którego rozwiązania pielęgniarki i położne, środowisko pielęgniarek i środowisko położnych oczekują, a mianowicie nad problemem uregulowania ustawowego minimalnego wynagrodzenia za ich pracę. Pozwoliłoby to na powstrzymanie nasilającego się exodusu pielęgniarek z kraju. To jest bardzo ważna uwaga. Oczywiście to nie mogło być zawarte w tym projekcie ustawy i zdajemy sobie z tego sprawę. Jednak apelujemy do posłów i do koalicji rządzącej, żeby przyjęła taki projekt ustawy, w której te oczekiwania środowiska pielęgniarek i położnych również zostałyby zrealizowane.

  Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za tym projektem. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w pracach komisji i pani poseł sprawozdawcy Gelert. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Proszę.

  Poseł Marek Gos złożył oświadczenie do protokołu.

  )

  , poseł Piotr Chmielowski podobnież , składając jednocześnie 2 poprawki.

  Zamykam dyskusję

  Ponieważ do projektu ustawy zostały zgłoszone poprawki, proponuję, aby Sejm skierował projekt ustawy ponownie do Komisji Zdrowia w celu przedstawienia sprawozdania.

  Sprzeciwu nie słyszę.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 59. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz nie których innych ustaw.

  Dodatkowe sprawozdanie komisji zawarte jest w druku nr 3721-A.

  Przystępujemy do trzeciego czytania.

  Proszę panią poseł Elżbietę Gelert o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

 • Pani Marszałek! Pani Premier! Wysoka Izbo! W trakcie drugiego czytania wniesiono dwie poprawki. Komisja Zdrowia po rozpatrzeniu tych poprawek proponuje poprawkę 1. przyjąć, a poprawkę 2. odrzucić. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, pani poseł.

  Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 3721.

  Komisja przedstawia poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.

  W poprawce 1. do art. 15a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wnioskodawcy proponują inne brzmienie wprowadzenia do wyliczenia w ust. 1 oraz nowe brzmienie ust. 2.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 436 posłów. Za było 422, przeciw głosowało 14 posłów, nikt się nie wstrzymał.

  Sejm poprawkę przyjął.

 • W 2. poprawce do art. 11 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych wnioskodawcy proponują dodanie ust. 3. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 438 posłów. Za było 207, przeciw – 227, 4 posłów się wstrzymało.

  Sejm poprawkę odrzucił

 • Głosujemy nad całością projektu ustawy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3721, wraz z przyjętą poprawką?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 433 posłów. Za było 426, przeciw – 6, wstrzymał się 1 poseł.

  Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.