• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 55. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

  (druki nr 3723 i 3733)

  Bardzo proszę panią poseł Agnieszkę Hanajczyk o przedstawienie sprawozdania komisji.

  Bardzo proszę.

 • Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny mam zaszczyt przedstawić stanowisko komisji wobec uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

  Uchwałą Senatu do przedmiotowej ustawy zostały wprowadzone dwie poprawki. Zostały one omówione na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja rekomenduje przyjęcie obu poprawek. Pierwsza z nich ma charakter wyłącznie redakcyjny, chodzi o poprawę numeracji ustępów w art. 24, natomiast druga jest poprawką o charakterze merytorycznym i dotyczy świadczeń, które będą przysługiwały rolnikowi. Zgodnie z przyjętą poprawką – jak powiedziałam, komisja rekomenduje jej przyjęcie – zostanie wprowadzona zmiana polegająca na zwiększeniu odpisu od funduszu składkowego na fundusz prewencji i rehabilitacji, co spowoduje zapewnienie rolnikom niezmniejszonego zakresu świadczeń udzielanych z tego funduszu. Dziękuję bardzo.

 • Bardzo dziękuję pani poseł sprawozdawcy.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Otwieram dyskusję.

  W imieniu klubu Platforma Obywatelska głos zabierze pani poseł Ewa Drozd.

 • Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko wobec senackich poprawek wprowadzonych do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Senat wprowadził dwie poprawki. Pierwsza jest poprawką techniczną i dotyczy zmiany numeracji ustępów w art. 24. Drugą szczegółowo omówiła pani poseł sprawozdawca, a ma ona na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania funduszu prewencji i rehabilitacji. Dotyczy to ubezpieczeń rolników. W związku z tym, że komisja przyjęła te poprawki, klub Platformy Obywatelskiej również się do nich przychyla. Będziemy głosować za przyjęciem tych poprawek. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Bardzo dziękuję, pani poseł.

  Proszę, pan poseł Stanisław Szwed w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Mój klub będzie głosował za przyjęciem pierwszej poprawki, która ma charakter legislacyjny, i drugiej, która zwiększa odpis na fundusz prewencji i rehabilitacji w KRUS. Będziemy popierać obydwie poprawki. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Bardzo dziękuję panu posłowi.

  Pan poseł Piotr Walkowski w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego popiera obydwie poprawki. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Bardzo dziękuję.

  Pani poseł Anna Bańkowska w imieniu klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej zgłosiła oświadczenie na piśmie

  Bardzo proszę panią poseł Zofię Popiołek z koła Ruch Palikota o zabranie głosu.

 • Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! My również przyłączamy się do tego zgodnego stanowiska i popieramy te poprawki. Jesteśmy za nimi. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Bardzo dziękuję.

  Nikt z państwa posłów nie zapisał się do zadania pytania.

  Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.

  Bardzo dziękuję za udział w dyskusji.

  Zamykam dyskusję

  Do głosowania nad uchwałą Senatu przystąpimy w bloku głosowań.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 55. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadcze niach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

  Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego.

  W 1. poprawce Senat proponuje uporządkowanie numeracji ustępów w art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki Senatu?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 433 posłów. Większość bezwzględna wynosi 217. Za głosowało 8 posłów, przeciw – 425, nikt się nie wstrzymał.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.

 • W 2. poprawce do art. 80 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Senat proponuje, aby wysokość funduszu, o którym mowa w tym przepisie, wynosiła do 6,5%.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki Senatu?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 417 posłów. Większość bezwzględna wynosi 209. Za głosowało 2 posłów, przeciw – 415, nikt się nie wstrzymał.

  Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.

  Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.