• (Początek posiedzenia o godz. 9 min 01)

  (Na posiedzeniu przewodniczą marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicemarszałkowie Jerzy Wenderlich, Elżbieta Radziszewska, Marek Kuchciński, Eugeniusz Tomasz Grzeszczak i Wanda Nowicka)

  Otwieram 97. posiedzenie Sejmu.

  (Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

  Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Ewę Kołodziej, Przemysława Czarneckiego, Marka Poznańskiego oraz Jana Ziobrę.

  W pierwszej części obrad sekretarzami będą posłowie Marek Poznański oraz Jan Ziobro.

  Protokół i listę mówców prowadzić będą posłowie Marek Poznański oraz Przemysław Czarnecki.

  Protokół 96. posiedzenia Sejmu uważam za przyjęty wobec niewniesienia zastrzeżeń.

 • Rada Ministrów przedłożyła projekt ustawy o zdrowiu publicznym.

  Projekt – druk nr 3675.

  W związku z tym podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący pierwsze czytanie tego projektu ustawy.

  Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  Senat wniósł poprawki do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

  Uchwała – druk nr 3656.

  W związku z tym podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący głosowania nad poprawkami Senatu.

  Proponuję, na podstawie art. 54 ust. 8 regulaminu Sejmu, rozpatrzenie poprawek zawartych w uchwale Senatu bez uprzedniego skierowania ich do komisji.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę. Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm przeprowadził łączną debatę krótką nad sprawozdaniami komisji:

  — o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą…

  (Gwar na sali)

  Bardzo panów posłów przepraszam, ale nie słyszę tego, co czytam.

  …wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium,

  — o przedstawionej przez prezesa Rady Ministrów „Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2014 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego”,

  — w sprawie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 roku.

  Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowych oświadczeń w imieniu kół w dyskusjach nad sprawozdaniem z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku, a także nad informacją z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku.

  Ponadto Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół w dyskusjach nad pozostałymi punktami porządku dziennego.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę

  Informuję, że Konwent Seniorów przyjął propozycję Prezydium Sejmu dotyczącą rozpatrzenia na posiedzeniu informacji bieżącej w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych, o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska.

  Punkty porządku dziennego bieżącego posiedzenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów.

  Informacja w tej sprawie, a także wykaz ustaw, które Senat przyjął bez poprawek, dostępne są w Systemie Informacyjnym Sejmu.

  Proszę pana posła sekretarza o odczytanie komunikatów.

 • Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

  — do Spraw Unii Europejskiej – godz. 9.15,

  — Finansów Publicznych – godz. 9.15,

  — Sprawiedliwości i Praw Człowieka – godz. 9.30,

  — Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych – godz. 9.30,

  — do Spraw Kontroli Państwowej wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – godz. 10,

  — Polityki Społecznej i Rodziny – godz. 10,

  — Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – godz. 11,

  — Edukacji, Nauki i Młodzieży – godz. 12,

  — Gospodarki – godz. 12,

  — Mniejszości Narodowych i Etnicznych – godz. 12,

  — Sprawiedliwości i Praw Człowieka – godz. 12,

  — Finansów Publicznych – godz. 12.30,

  — Infrastruktury – godz. 13,

  — Administracji i Cyfryzacji wspólnie z Komisją Mniejszości Narodowych i Etnicznych – godz. 14,

  — Finansów Publicznych – godz. 14,

  — Spraw Wewnętrznych – godz. 14,

  — Gospodarki wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych – godz. 14.15,

  — Infrastruktury wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – godz. 15,

  — Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – godz. 15,

  — Zdrowia – godz. 15,

  — Polityki Społecznej i Rodziny wspólnie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi – godz. 16,

  — Infrastruktury – godz. 16.30,

  — Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – godz. 18,

  — Infrastruktury wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – godz. 19.30.

  W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

  — Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii – godz. 10,

  — Parlamentarnego Zespołu Ratownictwa Wodnego, Brzegowego i Morskiego – godz. 11,

  — Parlamentarnego Zespołu Siatkówki – godz. 14.30.

  Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Wenderlich, poseł Eugeniusz Czykwin oraz prezes Fundacji im. Księcia Konstantego Ostrogskiego Anna Radziukiewicz mają zaszczyt zaprosić na uroczystość otwarcia wystawy „Bieżeństwo

  (uchodźstwo)

  1915. Wspólna historia”, która to uroczystość odbędzie się 21 lipca o godz. 11 w holu głównym na pierwszym piętrze. Wejście głównym wejściem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję.

 • Wznawiam obrady.

  Marszałek Sejmu podjęła decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, druki nr 3465 i 3553.

 • Właściwe komisje przedłożyły sprawozdanie o projekcie ustawy o rewitalizacji.

  Sprawozdanie to zawarte jest w druku nr 3679.

  W związku z tym marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania.

  Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycje przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

 • Panie i Panowie Posłowie! Wznawiam obrady.

  Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Sprawozdanie jest w druku nr 3698.

  W związku z tym marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania.

  Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycje przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

 • Informuję, że zgłosili się posłowie i posłanki w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich.

  Czy ktoś z państwa chciałby się jeszcze zapisać do wygłoszenia oświadczenia?

  Nikt się nie zgłasza.

  Zamykam listę.

  Jako pierwsza oświadczenie wygłosi pani posłanka Maria Nowak z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

  Bardzo proszę, pani posłanko.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W pierwszej połowie lipca miałam zaszczyt i wielką przyjemność uczestniczyć w obchodach 20-lecia działalności stowarzyszenia Polonia w Jakucku. Założycielką stowarzyszenia w roku 1995, czyli przed 20 laty, oraz jego przewodniczącą jest pani Walentyna Szymańska. Stowarzyszenie skupia mieszkańców Jakucji, którzy utożsamiają się z Polakami, mają polskie korzenie.

  Przez 20 lat działalności stowarzyszenie popularyzowało wiedzę o wkładzie polskich zesłańców w rozwój Jakucji. Będąc tam, wielokrotnie mieliśmy okazję odbierać dowody sympatii ze strony Jakutów, którzy często powoływali się na swoich polskich przodków. Pozytywne nastawienie mieszkańców Jakucji do Polski jest w dużej mierze zasługą działalności stowarzyszenia Polonia, które wraz z miejscowym Instytutem Nauk Humanistycznych dokumentuje wkład polskich zesłańców w historię Jakucji, a jest to wkład niemały, w wielu dziedzinach wręcz fundamentalny. Muszę dodać, że w ciągu 20 lat odbyło się 7 konferencji poświęconych tej tematyce.

  Delegacja z Polski, która wzięła udział w obchodach, liczyła sześć osób. Byli wśród nas między innymi wiceprezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie pani Ewa Ziółkowska, przedstawiciel Episkopatu ksiądz Leszek Kryża, który zajmuje się pomocą polskim parafiom na Wschodzie, a także moja skromna osoba. W obchodach uczestniczył także wicekonsul z Irkucka pan Bartosz Szeliga.

  Uroczystości rozpoczęły się koncertem organowym, który miał miejsce w katolickim kościele w Jakucku. Panna Anna Wietługina, organistka z Moskwy działająca w Fundacji Bone Art, zagrała utwory polskich kompozytorów. Następnie w Domu Przyjaźni Narodów odbyło się spotkanie członków stowarzyszenia Polonia i gości z Polski z przedstawicielami władz miasta, parlamentu i władz Republiki Sacha oraz zaprzyjaźnionymi organizacjami skupiającymi inne grupy narodowościowe zamieszkałe w Jakucji.

  W następnym dniu odbyło się sympozjum, tzw. okrągły stół, w Instytucie Badań Humanistycznych i Problemów Mniejszości Narodowych Północy. Na sympozjum prezentowano referaty dotyczące polskich zesłańców, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój Jakucji, oraz prezentowano aktualny stan badań historycznych w tym temacie.

  Kulminacyjnym punktem obchodów była msza święta w intencji zesłańców oraz ofiar represji stalinowskich. Po mszy świętej delegacje udały się pod pomnik upamiętniający Polaków – zesłańców i ofiar terroru komunistycznego. Zapaliliśmy znicze, zmówiliśmy modlitwę i chwilą ciszy i zadumy uczciliśmy pamięć naszych rodaków. Pomnik, który znajduje się obok kościoła katolickiego, złożony jest z kilku głazów, na których umieszczono tablice, a na nich w języku polskim i rosyjskim upamiętnieni zostali Jan Czerski, Edward Piekarski, Wacław Sieroszewski i Aleksander Czekanowski.

  (Poseł Jan Rzymełka: Geolodzy.)

  Ja wiem, że geolodzy, oczywiście. Odzywa się geolog. Wieczorem w Domu Młodzieży im. Księdza Jana Bosko, który znajduje się przy katolickiej parafii w Jakucku, odbyło się spotkanie z członkami stowarzyszenia Polonia, potomkami Polaków, którzy mieszkają w Jakucji. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze, przy wspólnych śpiewach. Choć tylko kilku członków stowarzyszenia zna język polski, to wszyscy uczestnicy spotkania żywo interesowali się Polską, a także z dumą i rozrzewnieniem, choć po rosyjsku, opowiadali o swych polskich korzeniach.

  Moim zdaniem istnieje potrzeba, by zintensyfikować działania w Jakucji, między innymi popularyzować informacje o współczesnej Polsce oraz stworzyć warunki do nauki języka polskiego. Ubolewam także, że na obchody 20. rocznicy swojego istnienia stowarzyszenie Polonia nie otrzymało żadnej pomocy finansowej z Polski, choć aplikowało o wsparcie. Ludzie, których tam spotkałam, są otwarci i życzliwi. Ciepło odnoszą się do swoich polskich korzeni, dlatego uważam, że zasługują na wsparcie. Jest to obowiązkiem rządu Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ to MSZ przejęło przed kilkoma laty środki finansowe na ten cel

  (Dzwonek)

  , wcześniej dysponował nimi Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że gdyby to Senat RP i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” dysponowały finansami na wsparcie organizacji polonijnych, byłyby one efektywnie wydawane i nie byłoby takiej sytuacji, że organizacja stowarzyszenie Polonia nie otrzymuje – i nie otrzymywało w przeszłości – żadnych środków finansowych na swoją działalność. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, pani posłanko.

  Głos zabierze pan poseł Jan Rzymełka z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

  (Poseł Jan Rzymełka: Marysiu, byłem dwa razy w Jakucku, bardzo ładna kraina.)

  (Poseł Maria Nowak: Ja pierwszy raz.)

  (Poseł Jan Rzymełka: Byłem służbowo.)

  Bardzo, proszę panie pośle.

 • Pani Marszałkini! Moje oświadczenie poselskie będzie dotyczyło wspaniałego otwarcia stadionu miejskiego w Tychach, które odbyło się w minioną sobotę. Otóż otwarto w Tychach najładniejszy stadion na Górnym Śląsku – stadion piłkarski GKS Tychy. Warto powiedzieć, że jest to stadion miejski drugiej ligi, a eksperci uważają, że jest to jeden z najładniejszych stadionów w Europie. W dodatku zbudowano go za pieniądze miasta, nie było tam żadnej kasy z Unii, co świadczy o dobrej pracy samorządowców i o dobrych sponsorach. Przypuszczam, że słynne zakłady piwowarskie, kopalnie czy słynni producenci samochodów z tego miasta, nie wymieniam nazw, dołożyli się do tego. Warto powiedzieć, że otwarcie wypadło rewelacyjnie. Jest to jeden z elementów modernizacji Górnego Śląska. Górny Śląsk nie jest w ruinie. Gdybyśmy pokazali po kolei te wspaniałe obiekty, most w Katowicach, Muzeum Śląskie, to okazałoby się, że jest ich bardzo wiele. Do tego należałoby dołączyć stadion w Tychach. Dziękuję panu prezydentowi, dziękuję radzie miasta.

  Chcę powiedzieć, że było to dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Na przykład wiata przystanku autobusowego przed stadionem była zrobiona z pleksi na kształt bramki piłkarskiej z siatką, co było niesamowite. Było kilkadziesiąt dodatkowych autobusów, które przywoziły i odwoziły. Mógłbym mówić po kolei…

  (Poseł Maria Nowak: I bardzo ładny stadion.)

  Tak, na którym odbył się mecz towarzyski z FC Köln z Bundesligi. Jest to jedna z najlepszych drużyn, wielokrotny mistrz Bundesligi. Wynik 1:0 dla Niemiec. Wynik nie był najważniejszy. Ważne, że była wspaniała gra, grał Peszko i inni znani piłkarze z Polski. Chcę państwu powiedzieć, że jest to rewelacyjny stadion. Jest podgrzewana murawa, kilkadziesiąt czujników temperatury murawy, są sauny dla zawodników, kriokomora, loże vipowskie, supervipowskie. Na otwarciu był trener selekcjoner biało-czerwonych Adam Nawałka i bardzo wielu znanych sportowców. Są tzw. siedzenia skybox, sala konferencyjna, dwie sale, jedna na 300 osób. To jednak jest europejski poziom, jeżeli chodzi o budowę stadionu. Jest galeria sportu, bo Tychy słyną również z hokeja i wielu innych dyscyplin. Wirtualną wersję galerii można sobie otworzyć w komórce. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, na tym małym stadionie, który jest zbudowany za 130 mln zł, jest 128 kamer. Mostostal Warszawa wykonał go w ciągu 30 miesięcy. Rzadko się to udaje. Warto zauważyć, zwrócić uwagę na wpisy w Internecie. Internauci zazdroszczą, żałują, że nie mieszkają w mieście Tychy. Każda mała miejscowość w Polsce, która chciałaby mieć pierwszo- lub drugoligową drużynę, chciałaby mieć też taki stadion. Prezydent Andrzej Dziuba publicznie wyraził aprobatę. Ten stadion jest początkiem powrotu do sukcesów GKS Tychy z lat 70., kiedy zespół był wicemistrzem Polski i przegrał tylko ze Stalą Mielec, czyli przegrał z Grzegorzem Lato, Kasperczakiem, Domarskim. W sezonie 1975/1976 GKS Tychy był najlepszą drużyną rundy jesiennej, wiceliderem ligi, czyli w Tychach potrafili to zrobić. W związku z tym zapraszam państwa do odwiedzania tego stadionu. Zapraszam również na moje strony na Facebooku i Twitterze, gdzie można zobaczyć piękny film, który nagrałem. W pewnym momencie odpalono race w trzech kolorach, kolorach klubowych, czyli w kolorach zielonym, czarnym i czerwonym. Połowa stadionu była zasłana kolorową mgłą. Oczywiście gdyby to był mecz ligowy, to sędzia musiałby ten mecz przerwać.

  (Poseł Maria Nowak: I tak była przerwa.)

  Była tylko przerwa, nie było przerwania meczu. Pani poseł, to było piękne widowisko. I zachęcam państwa do zwiedzenia stadionu.

  Chcę również powiedzieć, że w Tychach powstało bardzo ciekawe muzeum miniatur, o czym do niedawna nie wiedziałem. Część moich miniagatów znalazła się w tym miejscu na wystawie. Śląskie miniagaty można oglądać do końca wakacji w muzeum miniatur na ul. Żwakowskiej.

  (Dzwonek)

  Kolejny ładny obiekt jest w starostwie w Bieruniu, gdzie też przez dwa miesiące będzie wystawa kartin z Jakucji, to akurat jest nawiązanie. Kartiny to takie obrazy, po włosku nazywa się to panno. Z okruchów szlachetnych minerałów budowane są przestrzenie i obrazy, które są przyklejane do podłoża. Razem z agatami będzie można to zobaczyć w nowej pięknej siedzibie starostwa w Bieruniu Starym.

  Dziękuję za uwagę i zapraszam, również panią marszałek, na najpiękniejszy stadion Europy.

 • Dziękuję, panie pośle. Dziękuję również za zaproszenie.

  (Poseł Maria Nowak: Stadion piękny, ale mecz beznadziejny.)

  (Poseł Jan Rzymełka: Bo było strasznie gorąco, był upał.)

  (Poseł Maria Nowak: Było fajnie.)

  (Poseł Jan Rzymełka: Muszę powiedzieć jeszcze jedno zdanie. Było wszystko, ale brakowało automatów do produkcji kostek lodu, bo wszyscy chcieli mieć jakieś zimne napoje. Tego nie było. Nikt nie przewidział, że przy zmianie klimatu na stadionach powinny być automaty do kostek lodu. Ludzie pili piwo i inne napoje, a nie było lodu.)

  Dziękujemy za tę relację.

  Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie

  Zarządzam przerwę w posiedzeniu do jutra, tj. do dnia 22 lipca br., do godz. 9.

  (Przerwa w posiedzeniu o godz. 22 min 23)

 • (Wznowienie posiedzenia o godz. 9 min 05)

  (Na posiedzeniu przewodniczą marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicemarszałkowie Jerzy Wenderlich, Marek Kuchciński, Eugeniusz Tomasz Grzeszczak, Elżbieta Radziszewska i Wanda Nowicka)

  Wznawiam posiedzenie.

  Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Marię Małgorzatę Janyską, Monikę Wielichowską, Jana Dziedziczaka oraz Łukasza Krupę.

  W pierwszej części obrad sekretarzami będą posłowie Maria Małgorzata Janyska oraz Jan Dziedziczak.

  Protokół i listę mówców prowadzić będą posłowie Maria Małgorzata Janyska oraz Łukasz Krupa.

  Proszę pana posła sekretarza o odczytanie komunikatów.

 • Dziękuję bardzo.

  Uprzejmie informuję, że dziś odbędą się posiedzenia Komisji:

  — Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych – godz. 9.30,

  — do Spraw Kontroli Państwowej – godz. 10,

  — Infrastruktury wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – godz. 10,

  — do Spraw Unii Europejskiej wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych – godz. 11,

  — Ustawodawczej – godz. 11,

  — Infrastruktury – godz. 11.30,

  — Regulaminowej i Spraw Poselskich – godz. 12,

  — Zdrowia – także w południe,

  — Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – godz. 13,

  — Administracji i Cyfryzacji wspólnie z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisją Mniejszości Narodowych i Etnicznych – godz. 14,

  — Polityki Społecznej i Rodziny wspólnie z Komisją Infrastruktury oraz Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – godz. 15, — Skarbu Państwa – godz. 15,

  — Edukacji, Nauki i Młodzieży wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – godz. 16,

  — Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wspólnie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi – godz. 16,

  — Spraw Wewnętrznych – godz. 16,

  — Sprawiedliwości i Praw Człowieka wspólnie z Komisją Obrony Narodowej – godz. 16,

  — Obrony Narodowej – godz. 16.15,

  — Finansów Publicznych – godz. 16.30,

  — Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii – godz. 17,

  — Infrastruktury wspólnie z Komisją Finansów Publicznych – godz. 17,

  — Spraw Zagranicznych – godz. 17,

  — Finansów Publicznych – godz. 18.

  Dziękuję uprzejmie.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Komisja Nadzwyczajna przedłożyła dodatkowe sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

  Sprawozdanie to zostało zawarte w druku nr 3602-A.

  W związku z tym podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący trzecie czytanie tego projektu.

 • Komisja do Spraw Unii Europejskiej przedłożyła sprawozdanie w sprawie informacji dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2015 r.

  (przewodnictwo Łotwy w Radzie Unii Europejskiej)

  .

  Sprawozdanie jest zawarte w druku nr 3669.

  W związku z tym marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tej informacji.

  Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wysłuchał w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowych oświadczeń w imieniu kół.

  Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  Rada Ministrów przedłożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

  Projekt jest zawarty w druku nr 3697.

  W związku z tym marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący pierwsze czytanie tego projektu.

  Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o projektach ustaw:

  — o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw,

  — o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw,

  — Prawo o zgromadzeniach,

  — o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

  Sprawozdania są zawarte odpowiednio w drukach nr 3699, 3687, 3693 i 3694.

  W związku z tym marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań.

  Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusjach nad tymi punktami porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw:

  — o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw,

  — o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw,

  — o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw.

  Sprawozdania te są zawarte odpowiednio w drukach nr 3716, 3703 i 3695.

  W związku z tym, na podstawie art. 95f regulaminu Sejmu, marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań.

  Proponuję, aby w dyskusjach nad tymi punktami porządku dziennego Sejm wysłuchał 3-minutowch oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  Właściwe komisje przedłożyły sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

  Sprawozdanie jest w druku nr 3709.

  W związku z tym marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania.

  Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

 • Informuję, że punkt 26. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowych projektach ustaw o: nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

  (druki 3576 i 3595)

  nie zostanie rozpatrzony na bieżącym posiedzeniu Sejmu w związku z niezakończeniem prac komisji.

 • Informuję, że zgłosili się posłowie i posłanki w celu wygłoszenia oświadczeń.

  Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zapisać się do wygłoszenia oświadczeń?

  Jeśli nie, listę zamykam.

  Pierwszy oświadczenie wygłosi pan poseł Henryk Kmiecik z Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Szanowna Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Mija właśnie 18 miesięcy od chwili, gdy zwróciłem się do ówczesnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego ze słowami: Norman Davies nie bez przyczyny wszem i wobec głosi, że: „Aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi. Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci”. Z tego rodzaju trudnościami z określeniem swojej historycznej tożsamości mamy do czynienia między innymi na Dolnym Śląsku. Region ten, mający za sobą burzliwą historię, w dalszym ciągu wymaga z naszej strony determinacji i odwagi w odkrywaniu tego, co jest jeszcze nieznane, ukryte czy też zapomniane. Taki przypadek ma miejsce w Antonówce k. Kamiennej Góry.

  W październiku 2013 r. na zlecenie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze miejscowy historyk oraz nauczyciel podjął się trudu zbadania terenu znajdującego się pomiędzy wioską Dębrznik a dzielnicą Kamiennej Góry Antonówką. Prace pana Jana Lubienieckiego były poprzedzone pracami archeologicznymi prowadzonymi przez grupę archeologów pod kierownictwem Wojciecha Grabowskiego. W chwili obecnej wiadomo już, że na terenie tym znajduje się kilka mogił zbiorowych oraz że szczątki ludzi tam spoczywających są szczątkami więźniów między innymi Stalagu VIII F

  (318)

  w łącznej liczbie około 400. Odnaleziony nieśmiertelnik wskazuje, że mamy do czynienia z mogiłami zbiorowymi żołnierzy radzieckich. Przecież wszyscy żołnierze, którzy ginęli na frontach II wojny światowej, zasługują na uszanowanie przelanej przez nich krwi i ochronę ich miejsca pochówku, także żołnierze Armii Czerwonej, która pomagała wyzwolić naszą ojczyznę.

  W odpowiedzi na te słowa napisano mi: W latach wojny w Kamiennej Górze utworzono kilka obozów. Osadzeni w nich więźniowie wykorzystywani byli do przymusowej pracy w miejscowym przemyśle, okolicznym rolnictwie oraz przy pracach komunalnych. Stan wiedzy na ten temat jest jednak niewystarczający. W literaturze odnotowano istnienie w Kamiennej Górze obozów jenieckich, pracy przymusowej dla Żydów, dla robotników przymusowych oraz filii KL Gross-Rosen. Do chwili obecnej Urząd Wojewódzki we Wrocławiu poinformował, że obiekt został wprowadzony do ewidencji grobów i cmentarzy wojennych prowadzonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa poinformowała również, że w 2014 r. w miejscu odkrycia szczątków zostanie urządzony cmentarz wojenny.

  Przed 2 tygodniami udałem się ponownie na miejsce pochówku zmarłych robotników przymusowych pracujących w fabryce zbrojeniowej w Antonówce. To, co zobaczyłem, nie było budujące. Do dnia dzisiejszego nic nie uczyniono, aby godnie uczcić pochowanych tam zmarłych. Przeciwnie, postępuje dalsza dewastacja tego miejsca, palone są tam ogniska, wszechobecne są tam śmieci. Choć wszystkie groby i cmentarze wojenne z mocy ustawy pozostają pod opieką państwa, to akurat w tym miejscu nie można tej opieki zauważyć. Sporządziłem dokumentację fotograficzną tego miejsca, aby móc ponownie zainteresować tym tematem jak najszersze grono osób, gdyż pochowani tam robotnicy przymusowi są przedstawicielami wszystkich krajów koalicji antyhitlerowskiej i wszyscy zasługują na szacunek pośmiertny. Dziękuję.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Czy jest pan poseł Pięta?

  Nie ma.

  A zatem oświadczenie teraz wygłosi pani posłanka Maria Zuba z klubu Prawo i Sprawiedliwość.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję bardzo.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 13 lipca br. wraz z mieszkańcami Michniowa przyszło nam przy okazji tragicznej rocznicy pacyfikacji Michniowa znów spotkać się z wielką nauczycielką życia – historią i odebrać od niej kolejną lekcję. Oddając hołd pomordowanym w Michniowie, wyrażaliśmy swój szacunek dla wyboru, jakiego w czasie II wojny światowej dokonali mieszkańcy Michniowa, a także wielu innych świętokrzyskich miejscowości, miast, miasteczek i wsi, gdzie aktywnie działało polskie podziemie zbrojne.

  Nie były to wybory łatwe – wybór między własnym życiem a służbą ojczyźnie i współobywatelom. Są to często dla nas wybory niezrozumiałe. Nam, żyjącym już w drugim dziesięcioleciu XXI w., wydaje się, że wybory są proste. Jesteśmy przyzwyczajeni do możliwości wielu wyborów, kiedy to podawane nam są rozwiązania, jedno lepsze od drugiego i może tylko jedna czy dwie możliwości są w jakiś sposób dla nas złe i niekorzystne. Tymczasem przed 70 ponad laty mieszkańcy naszych ziem stawali przed wyborami, gdzie jedno rozwiązanie było gorsze od następnego.

  Mogli mieszkańcy Michniowa podporządkować się niemieckiej władzy okupacyjnej, znosić wszystkie upokorzenia związane ze stosunkiem, jaki narodowy socjalizm miał wobec Polski i Polaków, wypełniać zobowiązania kontyngentowe, odmawiać pomocy partyzantom, Armii Krajowej i rządowi RP na uchodźstwie, powołując się na niebezpieczeństwo niemieckie. Mogli, wybrali jednak inaczej. Może pamiętali o tej jeszcze przedwojennej przemowie pana ministra Józefa Becka, który 5 maja 1939 r. w Sejmie przemówił, iż „jest jedna tylko rzecz na świecie, która jest bezcenna, i tą rzeczą jest honor”, i tym samym niejako określił nasz cel wojenny w II wojnie światowej. Może kierowało nimi poczucie zwykłej przyzwoitości, że tym chłopcom marzącym o wolnej Polsce, gotowym do służby w oddziałach partyzanckich nie wypada nie pomagać. Na pewno gdzieś były jakieś sympatie, miłości, przyjaźnie, jakie się zawiązywały pomiędzy mieszkańcami wsi a oddziałami partyzanckimi. Niestety prawa wojny są zawsze silniejsze. Mieszkańcy Michniowa za swój wybór zapłacili swoim życiem.

  Myślimy dziś o tych wydarzeniach i obserwujemy dzisiejszą rzeczywistość. Słysząc wieści z Ukrainy czy z Bliskiego Wschodu, wspominając rocznicę masakry w bośniackiej Srebrenicy czy rzezi wołyńskiej, uświadamiamy sobie, jak łatwo ludzkość zapomina o tym, jakim nieszczęściem jest wojna. Przychodzi refleksja o niedoskonałości gatunku ludzkiego, który ciągle popełnia te same błędy, te same zbrodnie. Obiecuje poprawę, a potem znów wkracza na drogę wojny i pożogi. Czy jesteśmy w stanie temu błędnemu kołu zapobiec? Przerwać je?

  Dwa słowa: pamięć i modlitwa. Pamięć o tym, co wydarzyło się tu, w Michniowie, przed 72 laty, tak aby każdemu z nas tu obecnych stawała przed oczyma tragedia Michniowa, gdyby zapragnął spór polityczny, społeczny czy też ekonomiczny rozwiązywać za pomocą wojny. I modlitwa, bo pomni naszej ludzkiej niedoskonałości, poprawy i nadziei musimy szukać w Panu Bogu, do którego zanosimy modlitwy błagalne: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie!”.

 • Dziękuję, pani posłanko.

  Kolejne oświadczenie wygłosi pan poseł Mirosław Pluta z klubu Platforma Obywatelska.

  Bardzo proszę.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jest to kolejne, trzecie moje oświadczenie. Dwa wcześniejsze oświadczenia zakończyłem dwoma przykładami, wspomnę o nich – chodzi o DOW-y i o ministra do spraw młodzieży. Są to przykłady działań, które moim zdaniem mogą stać się początkiem debaty i zmian w Polsce. Nie są to propozycje na dzień dzisiejszy, są to propozycje raczej wybiegające w przyszłość i mówiące o przyszłości.

  Proszę o popatrzenie na te moje oświadczenia w całości. Mój przyjaciel powiedział kiedyś do mnie po jednym z tych oświadczeń, że są one może zbyt górnolotne, może troszkę trącą pompatycznością. Odpowiedziałem mu, że niestety staram się być tylko patriotą i to wszystko jest po prostu we mnie.

  Dzisiaj spróbuję przedstawić, aby jaśniej zrozumieć całą koncepcję tego, co mówię, kilka założeń filozoficznych, które są podstawą wszystkich przedstawianych przeze mnie pomysłów. Nie będę oczywiście omawiał tych założeń, bo czas, który mamy przy oświadczeniach poselskich, nie pozwala na to. Wobec tego będą to tylko hasła.

  Pierwsze z nich to jest uświadamianie Polakom ich potencjału i kreatywności, drugie to wykorzystanie tego potencjału i tej kreatywności na rzecz działania w Polsce. Chciałbym również wprowadzić zasadę odpowiedzialności za samych siebie, zarówno instytucji, jak i każdego z nas, każdego człowieka, postawić na uczciwość i służbę drugiemu człowiekowi, traktować społeczeństwo jako świadomego uczestnika życia społecznego, docenić tę świadomość, która jest w naszym społeczeństwie, stworzyć mechanizmy, który nie przeszkadzają najlepszym, a jednocześnie chronią najsłabszych, urzeczywistnić prawdziwą zasadę solidarności społecznej – tworzenie prawa dla potrzeb obywateli, stała edukacja uczestnictwa w życiu publicznym, choćby np. nauka prawa w szkołach, wykorzystanie systemu demokracji do ciągłego poszerzania grona elit, bo wydaje mi się, że te elity będą nadawały ton naszemu krajowi w przyszłości, docenianie każdego, kto tworzył i tworzy nasz kraj, często się zauważa, że brakuje w Polsce myślenia o tych, którzy byli wcześniej, przed nami w Polsce i dzięki którym tu jesteśmy, premiowanie najlepszych, premiowanie za działania i pracę. To też są elementy tych założeń, które mają na celu ukierunkowanie naszego postępowania, aby nasza wspólnota budowała jedność w oparciu o podmiotowość każdego uczestnika – to bym podkreślił wyraźnie – i wprowadzała przede wszystkim samoograniczenie się władzy i jej samokontrolę.

  Przez te ostatnie kilka minut chciałbym podać kolejny przykład nowego systemu referendalnego, który wymyśliłem i który składam jako propozycję. Polegałoby to na tym: w każdej kadencji parlamentarnej proponuję wprowadzenie systematycznego, obligatoryjnego i wiążącego referendum. Odbywałoby się ono trzy razy w ciągu całej kadencji parlamentarnej, z wyjątkiem roku wyborczego. Tematy pytań, bardziej nawet, bo tu też chciałbym wprowadzić niewielkie zmiany, stwierdzeń referendalnych, przygotowane byłyby przez koalicję rządzącą, opozycję, byłyby również wnioski obywatelskie. Każda grupa maksymalnie mogłaby się zająć dwoma tematami i przygotować te stwierdzenia, na dzień dzisiejszy: pytania, zaraz wytłumaczę, o co chodzi, ale do każdego pytania i stwierdzenia dwie uczestniczące grupy, te, które byłyby zaangażowane w te referenda, mogłyby sformułować pytania, stwierdzenia przeciwne. Przygotowanie wniosków, według mnie, powinno odbywać się do czerwca, do końca sierpnia powinny być stworzone pytania i stwierdzenia przeciwne, we wrześniu powinniśmy mieć okres przekonywania do swoich idei i pomysłów w tych referendum, i w każdym roku, przez 3 lata, jak powiedziałem, w październiku powinno odbywać się referendum.

  Jeszcze jedna nowość w tych referendach, podam ją na konkretnym przykładzie, żeby zobrazować, jak to mogłoby wyglądać. Jeżeli wzięlibyśmy sprawę aborcji, przykładowe stwierdzenia, które mogłyby się znaleźć w takim referendum, pierwsza grupa, przyjmijmy, że to jest opozycja, stwierdza: jestem za całkowitym zakazem aborcji. Druga grupa, przyjmijmy, że to jest wniosek obywatelski: jestem za liberalizacją aborcji. Trzecia grupa, przyjmijmy, że to jest koalicja rządząca: jestem za dotychczasowym rozwiązaniem. W obecnej sytuacji wybór większościowy pierwszego lub drugiego stwierdzenia, opowiedzenia się za tym, skutkowałby przygotowaniem projektów ustawy, które w kolejnym-

  (Dzwonek)-

  roku, czyli za rok, przygotowane konkretne ustawy byłyby ponownie przegłosowane w tych referendach, o których mówię, które odbywałyby się systematycznie. Jeśli chodzi o konkretne rozwiązanie, również te grupy, które przegrałyby w poprzednich referendach, mogłyby przygotować swoje propozycje, zgodne z wynikiem tego pierwszego, ogólnego referendum. Jeżeli zdarzyłoby się, że za trzecim stwierdzeniem, czyli że jestem za dotychczasowym rozwiązaniem, czyli za obowiązującą ustawą, opowiedziałaby się większość, referendum zamykałoby ten temat i można by było powrócić do niego dopiero w następnej kadencji.

  Myślę, że takie rozwiązania pozwoliłyby uciec w Sejmie od ciągłej debaty na tematy światopoglądowe i wielu innych rzeczy. Wnioski obywatelskie mogłyby być realizowane. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że trzeba by było zmienić konstytucję, że dochodzą problemy z udziałem w referendum, trzeba by się było zastanowić, czy nie można zmniejszyć tego udziału do 30%. Wiadomo, że jest to koszt, jest również jest sprawa głosowania przez Internet. To są już rzeczy, które wynikałyby z tego, jeżeli ta moja idea, ten mój pomysł gdzieś zostałby zauważony.

  Pani marszałek, serdecznie dziękuję, że pozwoliła mi pani na dokończenie wywodu.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie

  Zarządzam przerwę w posiedzeniu do jutra, to jest do dnia 23 lipca br., do godz. 9.

  (Przerwa w posiedzeniu o godz. 0 min 16)

 • (Wznowienie posiedzenia o godz. 9 min 13)

  (Na posiedzeniu przewodniczą marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicemarszałkowie Jerzy Wenderlich, Eugeniusz Tomasz Grzeszczak, Wanda Nowicka, Elżbieta Radziszewska i Marek Kuchciński)

  Wznawiam posiedzenie.

  Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Iwonę Guzowską, Jagnę Marczułajtis-Walczak, Wojciecha Zubowskiego oraz Piotra Króla.

  (Na salę wchodzi prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz, oklaski)

  W pierwszej części obrad sekretarzami będą posłowie Jagna Marczułajtis-Walczak oraz Wojciech Zubowski.

  Protokół i listę mówców prowadzić będą posłowie Jagna Marczułajtis-Walczak oraz Piotr Król.

  Proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów.

 • Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

  — Finansów Publicznych – bezpośrednio po zakończeniu głosowań,

  — do Spraw Służb Specjalnych – o godz. 10,

  — Gospodarki – o godz. 10.30,

  — Administracji i Cyfryzacji wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – o godz. 10,

  — Rolnictwa i Rozwoju Wsi – o godz. 11,

  — Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach – o godz. 11.30,

  — do Spraw Unii Europejskiej – o godz. 12,

  — Finansów Publicznych wspólnie z Komisją Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii – o godz. 12,

  — Polityki Senioralnej – o godz. 12.30,

  — Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych – o godz. 12.30,

  — Infrastruktury – o godz. 13,

  — Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – o godz. 13,

  — Finansów Publicznych – o godz. 14, — Spraw Wewnętrznych – o godz. 14,

  — Zdrowia – o godz. 14,

  — Odpowiedzialności Konstytucyjnej – o godz. 14.30,

  — Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – o godz. 15,

  — Skarbu Państwa – o godz. 15,

  — Edukacji, Nauki i Młodzieży – o godz. 16,

  — Finansów Publicznych – o godz. 16,

  — Polityki Społecznej i Rodziny – o godz. 16,

  — Rolnictwa i Rozwoju Wsi – o godz. 16,

  — Sprawiedliwości i Praw Człowieka – o godz. 16,

  — Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego – o godz. 16,

  — Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – o godz. 18,

  — Polityki Społecznej i Rodziny – o godz. 18,

  — Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach – o godz. 18.

  Ponadto odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

  — Parlamentarnego Zespołu ds. Referendum Ustrojowego – o godz. 10,

  — Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki – o godz. 11,

  — Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii – o godz. 14,

  — Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii – o godz. 16,

  — Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego – o godz. 18.

  Parlamentarna Grupa Kobiet zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy „90 lat kobiet w Policji” o godz. 10 w holu głównym oraz na konferencję „90 lat kobiet w Policji”, która rozpocznie się o godz. 10.30 w sali kolumnowej. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Na posiedzeniu Konwentu Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec uzupełnienia porządku dziennego o punkty:

  — Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, druki nr 3609 i 3720, — Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, druki nr 3589 i 3721,

  — Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, druki nr 1859 i 3704,

  — Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustaw o straży gminnej, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druki nr 2973, 3222 i 3705.

  W myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu są to punkty sporne porządku dziennego.

  Propozycje uzupełnienia porządku dziennego o te punkty poddam kolejno pod głosowanie.

  Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowania te nie są poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań.

  Przyjęcie propozycji uzupełnienia porządku dziennego oznaczać będzie, że Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu.

  Marszałek Marek Kuchciński z wnioskiem formalnym.

  Bardzo proszę.

 • Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Wniosek formalny dotyczy potrzeby ponownego rozpatrzenia przez Konwent uzasadnienia wprowadzenia do porządku obrad dziewięciu punktów, nad którymi teraz będziemy głosować. Sprzeciw, został zgłoszony sprzeciw.

  Został on zgłoszony, Wysoki Sejmie, w trosce o przestrzeganie zasady poprawnej legislacji, która naszym zdaniem poprzez taką decyzję marszałka Sejmu nie jest przestrzegana.

  (Oklaski)

  Na to, Wysoki Sejmie, Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie zwracał uwagę Wysokiej Izbie i w tej, i w poprzednich kadencjach, ale szczególnie w tej kadencji Sejmu. Dzisiaj ta zasada jest łamana i uważamy, że to spowoduje, że posłowie, nie mając czasu na zapoznanie się ze sprawozdaniami komisji, z projektami ustaw, będą podejmowali decyzje, tworząc w konsekwencji potencjalnie złe prawo. To jest potencjalne psucie prawa, dlatego też zwracam się do pani marszałek o zwołanie Konwentu Seniorów i ponowne rozstrzygnięcie, czy projekty ustaw powinny być wprowadzone do porządku dziennego. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie marszałku.

  Przed głosowaniami mieliśmy posiedzenie Konwentu i rozmawialiśmy na ten temat, dlatego nie zwołam teraz Konwentu i przejdziemy do głosowania.

  (Poseł Rafał Grupiński: Był Konwent.)

  O zwołaniu Konwentu Seniorów decyduje marszałek Sejmu.

  (Poruszenie na sali)

  Tę dyskusję odbyliśmy przed godz. 9. Rozmawialiśmy na ten temat i uzyskałam informacje o decyzjach wszystkich klubów, dlatego te punkty są poddane teraz pod głosowanie.

  (Oklaski)

  Przechodzimy do głosowania.

  Głosujemy nad uzupełnieniem porządku dziennego o punkt dotyczący zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

  Kto z pań i panów posłów jest za uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, druki nr 3609 i 3720?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 423 posłów. Za głosowało 269, przeciw – 149, wstrzymało się 5 posłów.

  Stwierdzam, że Sejm propozycję przyjął.

 • Głosujemy nad uzupełnieniem porządku o punkt dotyczący zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

  Kto z pań i panów posłów jest za uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, druki nr 3589 i 3721?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 424 posłów. Za głosowało 271, przeciw – 148, wstrzymało się 5 posłów.

  Stwierdzam, że Sejm propozycję przyjął.

 • Głosujemy nad uzupełnieniem porządku o punkt dotyczący zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym.

  Kto z pań i panów posłów jest za uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, druki nr 1859 i 3704?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 424 posłów. Za było 225, przeciw – 195, wstrzymało się 4 posłów.

  Stwierdzam, że Sejm propozycję przyjął.

 • Głosujemy nad uzupełnieniem porządku o punkt dotyczący zmiany ustawy o straży gminnej i niektórych innych ustaw.

  Kto z pań i panów posłów jest za uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o straży gminnej, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druki nr 2973, 3222 i 3705?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 423 posłów. Za było 271, przeciw – 149, wstrzymało się 3 posłów.

  Sejm propozycję przyjął.

  Proponuję, aby w dyskusjach nad dodanymi punktami porządku dziennego Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  Ogłaszam 10 minut przerwy.

  (Przerwa w posiedzeniu od godz. 10 min 10 do godz. 10 min 24)

 • Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedłożyła sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw.

  Sprawozdanie to druk nr 3732.

  W związku z tym na podstawie art. 95f regulaminu Sejmu marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania.

  Proponuję, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

 • Do stenogramu swoje oświadczenia do 51. punktu obrad zgłosili pani poseł Grażyna Ciemniak z klubu Platformy Obywatelskiej i pan poseł Romuald Garczewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego . Byli oni nieobecni w czasie debaty z uwagi na prace w Komisji Finansów Publicznych.

  Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw:

  — o kontroli niektórych inwestycji,

  — o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw,

  — o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,

  — o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

  — o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.

  Sprawozdania – odpowiednio druki nr 3736, 3737, 3733, 3734 i 3742.

  W związku z tym marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań.

  Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu oraz aby w dyskusjach nad tymi punktami porządku dziennego wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.

  Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

 • (Wznowienie posiedzenia o godz. 9 min 03)

  (Na posiedzeniu przewodniczą marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicemarszałek Elżbieta Radziszewska)

  Wznawiam posiedzenie Sejmu.

  Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Agnieszkę Hanajczyk oraz Piotra Łukasza Babiarza.

  Protokół i listę mówców prowadzić będzie poseł Agnieszka Hanajczyk.

  Proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów.

 • Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

  — Zdrowia – bezpośrednio po zakończeniu głosowań, ok. godz. 12,

  — Finansów Publicznych – 30 minut po zakończeniu głosowań na posiedzeniu plenarnym Sejmu, ok. godz. 12.30.

  Komunikaty.

  W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

  — Ukraińskiego Zespołu Parlamentarnego – bezpośrednio po głosowaniach,

  — Zespołu Parlamentarnego do spraw budowy Muzeum Lotnictwa w Poznaniu – bezpośrednio po głosowaniach,

  — Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii – godz. 12.30. Dziękuję.

 • Dziękuję bardzo.

  Prezydium Sejmu przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

  Wniosek – druk nr 3739. W związku z tym podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku.

  (Gwar na sali)

 • Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 48. porządku dziennego: Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych

  (druk nr 3739)

  .

  Prezydium Sejmu, na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 148a ust. 12 regulaminu Sejmu, po...

  (Poseł Jakub Rutnicki: W sprawie formalnej.)

  Bardzo proszę.

 • Bardzo dziękuję.

  Pani Marszałek! Pani Premier! W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej chciałbym poprosić o przerwę i zwrócić się do posłów PiS-u o wyjaśnienie w sprawie tego, co się wydarzyło w ostatnią noc w czwartek. Mamy doniesienia w tej chwili szeroko komentowane, jeżeli chodzi o skandaliczne zachowanie i łamanie przepisów Prawa o ruchu drogowym. Warto by było, żeby pan przewodniczący klubu też zajął stanowisko albo Konwent Seniorów tę rzecz wyjaśnił. Jest to bulwersujące zachowanie i chcemy jako Platforma Obywatelska dowiedzieć się, co się w rzeczywistości tej nocy stało. Bardzo dziękuję.

  (Oklaski)

  (Głos z sali: Co się stało?)

 • Dziękuję, panie pośle.

  To nie był wniosek formalny.

  Rzeczywiście sprawa jest bulwersująca i na pewno zostanie wyjaśniona.

  Teraz, po głosowaniu, następny punkt.

 • Czy ktoś z państwa jeszcze chce się zgłosić do wygłoszenia oświadczenia?

  Nie widzę.

  Zgłosiła się trójka posłów do wygłoszenia oświadczeń.

  W takim razie listę uważam za zamkniętą.

  Bardzo proszę, jako pierwszy oświadczenie poselskie wygłosi pan poseł Roman Jacek Kosecki, klub Platformy Obywatelskiej.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W ostatnich dniach opinię publiczną, ale także, z tego co wynikało z publicznych wypowiedzi ministra sprawiedliwości, również i jego zbulwersowała sprawa wypuszczenia z aresztu człowieka handlującego dopalaczami, w tym środkiem o nazwie „Mocarz”. Mimo iż podejrzany może mataczyć w śledztwie, sąd zdecydował się na zezwolenie temu człowiekowi na odpowiadanie z wolnej stopy.

  Bulwersująca jest również sprawa 20-latka, który pod Toruniem pod wpływem alkoholu, mimo iż miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu, potrącił śmiertelnie 11-letniego Kacpra. Odpowiada przed sądem z wolnej stopy, ponieważ prokurator nie wystąpił o areszt śledczy, mimo iż podejrzany złamał zakaz sądowy i może znów siąść za kółko pod wpływem alkoholu.

  Kolejny bulwersujący przykład, sąd w Gdańsku wypuścił na wolność podejrzanego o gwałt, który odpowiadał z wolnej stopy, mógł zastraszać ofiarę, na dodatek w czasie procesu dopuścił się po raz kolejny gwałtu. Takich przypadków jest wiele.

  Dlaczego o tym mówię? Bo dostrzegam w tym miejscu olbrzymi dysonans ze sprawą pana Macieja Dobrowolskiego, człowieka, który od ponad 3 lat jest pozbawiony wolności, przebywa w areszcie śledczym. Z doniesień medialnych oraz z rozmów z rodziną Maćka – spotkałem się z ojcem w ramach dyżuru poselskiego, napisałem interpelację do ministra sprawiedliwości – wynika, iż jedynym dowodem w sprawie są zeznania tzw. świadka koronnego, które nie mają jak dotąd żadnego, choćby poszlakowego, potwierdzenia w innych środkach dowodowych. Zarzuca mu się rolę tłumacza podczas transakcji narkotykowych. Inny świadek koronny zaprzecza temu. Panu Dobrowolskiemu ogranicza się również widzenia z rodziną oraz kontakt z adwokatem.

  Z opinii nr 1445/2015 napisanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka wynika, iż oceniając wagę czynu i potencjalną długość orzeczonej kary, nie można jednakowo podchodzić do sytuacji oskarżonego, któremu zarzuca się najcięższe zbrodnie, w tym podżeganie do zabójstwa, oraz sytuacji oskarżonego Macieja Dobrowolskiego. Konieczne jest zatem przeprowadzenie przez sąd indywidualnej analizy dotyczącej zasadności dalszego stosowania tymczasowego aresztowania dla każdego spośród współoskarżonych w niniejszej sprawie. Podkreślić należy, że tymczasowe aresztowanie nie jest obligatoryjnym środkiem zapobiegawczym, jest środkiem ultima ratio i jego stosowanie powinno mieć charakter ostateczny.

  Niestety w żadnym z postępowań dotyczących przedłużenia wobec Macieja Dobrowolskiego tymczasowego aresztowania nie skorzystano z możliwości zastosowania innego środka zapobiegawczego ani nie odpowiedziano jednoznacznie na pytanie, dlaczego tymczasowe aresztowanie miałoby być jedynym środkiem zapobiegawczym mogącym skutecznie zabezpieczyć toczące się w tej sprawie postępowanie. Za taką analizę trudno bowiem uznać ograniczenie się do sztampowej formuły, iż tymczasowe aresztowanie jest jedynym środkiem mogącym zabezpieczyć prawidłowy bieg postępowania.

  Podsumowując, z opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wynika, iż występuje tu poważny problem naruszenia standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz naruszenia art. 5 ust. 3 Europejskiej konwencji praw człowieka w kontekście stosowania tymczasowego aresztowania wobec pana Macieja Dobrowolskiego. Konkludując, należy zadać pytanie: Czy Polska przestrzega konwencji rzymskiej z 1950 r. w całości, czy też wybiórczo? Czy tak mają wyglądać standardy demokratycznego państwa? Muszę pokazać to.

  (Poseł Roman Jacek Kosecki pokazuje kartkę z napisem „Uwolnić Maćka”)

  Przyłączam się do akcji „Uwolnić Maćka”. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo, panie pośle.

  Do wygłoszenia oświadczenia zgłosiła się również pani poseł Maria Nowak, Prawo i Sprawiedliwość.

  Bardzo proszę, pani poseł.

 • Dziękuję, pani marszałek.

  Wysoka Izbo! We wtorek, w trakcie tego posiedzenia Sejmu, przedstawiłam Wysokiej Izbie oświadczenie, w którym informowałam o obchodach 20. rocznicy działalności Stowarzyszenia Polonia w Jakucji, w których miałam zaszczyt uczestniczyć. Dziś chciałabym uzupełnić tę wypowiedź o informacje i wrażenia ze spotkań, jakie odbyłam w czasie pobytu w Jakucji.

  Jakucja, czyli inaczej Republika Sacha, to część Federacji Rosyjskiej obejmująca wschodnią część Syberii. Jej obszar jest 10-krotnie większy od Polski, a mieszka tam jedynie 1100 tys. ludzi. Wielu z mieszkańców przyznaje się do posiadania polskich przodków. Według informacji przekazanych nam w czasie spotkania w ministerstwie Republiki Sacha szacuje się, że co czwarty mieszkaniec Jakucji ma wśród przodków Polaków. Polacy docierali do Jakucji już w XVII w. wraz z oddziałami moskiewskimi, które podbijały te tereny, następnie w XIX w. do Jakucji dotarło wielu zesłańców carskich. Ostatnia fala Polaków to okres represji stalinowskich, czyli głównie lata 40. ubiegłego wieku.

  Ponieważ wielu zesłańców z Polski odcisnęło bardzo pozytywne ślady w historii Jakucji, np. Wacław Sieroszewski, prowadząc badania etnograficzne, Edward Piekarski, spisując pierwszy słownik języka jakuckiego, Jan Czerski i Aleksander Czekanowski, prowadząc badania geologiczne, architekt Leszewicz, projektując budynki użyteczności publicznej, które dzisiaj są perełkami w Jakucku, student medycyny Aleksander Sipowicz, lecząc bezpłatnie miejscową ludność i wielu, wielu innych, Jakuci często z dumą podkreślają swoje związki z Polską. Niejednokrotnie mieliśmy okazję przekonać się o tym, gdy w czasie rozmowy podchodzili do nas i pytali, czy mówimy po polsku i czy jesteśmy z Polski. Gdy potwierdzaliśmy, sami chwalili się związkami z naszym krajem, oczywiście w języku rosyjskim, ponieważ znajomość języka polskiego jest tam bardzo, bardzo nikła. Spotkaliśmy także młodych Jakutów, którzy wprawdzie nie mieli bezpośrednich korzeni polskich, ale ze względu na zainteresowania naukowe dobrze opanowali język polski i nawiązali współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi.

  W czasie pobytu w Jakucji odwiedziliśmy także wsie leżące poza Jakuckiem, w których zachowały się polskie ślady. Jedną z nich była wieś Maguty, w której spotkaliśmy panią Katarzynę Wolnoralską, liczącą już 95 lat, wnuczkę polskich zesłańców. Odwiedziliśmy też miejsce, w którym przebywał zesłaniec Sipowicz, gdzie w ubiegłym roku postawiono pomnik upamiętniający jego pobyt i bezinteresowne leczenie miejscowej ludności, niejednokrotnie z narażeniem się na dalsze represje ze strony carskiej administracji. We wsi Appany, miejscu pobytu Wacława Sieroszewskiego, zwiedziliśmy muzeum, w którym jest stała wystawa poświęcona jego działalności.

  Gospodarze republiki Sacha ukazywali nam także swoje tradycje, przyrodę i historię. Zwiedziliśmy muzeum historyczne, muzeum skarbów Jakucji, muzeum przyrodnicze oraz królestwo wiecznej zmarzliny. Wielkie wrażenie zrobiła na mnie przyroda, dziewicza, nieskażona jeszcze działalnością człowieka. Przyrodę mogliśmy podziwiać, płynąc Leną, największą rzeką Syberii, a także podróżując terenami tajgi do wsi pod Jakuckiem. Wszędzie spotykaliśmy się z życzliwością, wielkim szacunkiem i uznaniem dla naszych przodków, którzy jako zesłańcy żyli na terenie Jakucji, przyczyniając się do rozwoju tych terenów. Powinniśmy umieć to wykorzystać do promocji Polski i zacieśniać stosunki środowisk naukowych, ale także gospodarczych z Jakucją. Dziękuję bardzo.

 • Bardzo dziękuję.

  Bardzo proszę, jako ostatni oświadczenie wygłosi pan poseł Bogdan Rzońca, Prawo i Sprawiedliwość.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dnia 14 lipca 2015 r. w Dydni, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, odbyła się konferencja naukowa pod nazwą „Związki Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Podkarpaciem”. Konferencja została zorganizowana przez wójta gminy Dydnia, Zespół Szkół w Dydni oraz Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju Szkoły” w ramach obchodów jubileuszowych 50-lecia kapłaństwa księdza prof. Józefa Mandziuka. Nie bez znaczenia jest też lokalizacja spotkania, bowiem gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dydni od pięciu lat nosi imię kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  Na program konferencji złożyły się wystąpienia zaproszonych gości – prelegentów, którzy wygłosili tematyczne referaty. Jako pierwszy głos zabrał Bogdan Adamski, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Krośnie, który przedstawił prezentację pt. „Internowanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy na Podkarpaciu”. Następnie Katarzyna Kyc z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie ukazała „Wspólne drogi Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego i Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka”. Z kolei Dorota Chilik, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przedstawiła opracowanie „Wizyta Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sanktuarium w Starej Wsi”.

  Na zakończenie Jerzy Ferdynand Adamski, wójt gminy Dydnia, historyk i samorządowiec, przedstawił działalność Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dorobek naukowy księdza prof. Józefa Mandziuka. Po wystąpieniu prelegentów wszyscy zgromadzeni na konferencji wzięli udział w uroczystej mszy świętej z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa księdza prof. Józefa Mandziuka. Msza była odprawiana w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni. Pragnę z Sejmu złożyć księdzu prof. Józefowi Mandziukowi, wybitnemu historykowi Kościoła, najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności za 50 lat tak owocnej posługi kapłańskiej. Życzę wielu łask bożych oraz życzliwości ludzkiej z modlitewną pamięcią. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Bardzo dziękuję panu posłowi.

  Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu.

  Na tym kończymy 97. posiedzenie Sejmu.

  Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu.

  Porządek dzienny 98. posiedzenia Sejmu, zwołanego na dni 4 i 5 sierpnia 2015 r., został paniom i panom posłom doręczony.

  Zamykam posiedzenie.

  Dziękuję bardzo, do widzenia.

  (Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

  (Koniec posiedzenia o godz. 14 min 39)