• Przestępujemy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 r.

  Proszę pana posła Mirona Sycza o przedstawienie sprawozdania komisji.

  Proszę bardzo.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu połączonych Komisji: Spraw Wewnętrznych oraz Spraw Zagranicznych mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku. Celem dokonywanych zmian jest przede wszystkim dostosowanie postanowień umowy do prawa unijnego, a także wyjście naprzeciw zgłoszonym przez stronę ukraińską propozycjom zmian w zakresie wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego. Najważniejsze postanowienia drugiego protokołu do umowy przedstawiają się następująco. Pierwsza z przewidywanych zmian dotyczy zniesienia obowiązku posiadania ubezpieczenia medycznego przez osoby ubiegające się o zezwolenie dotyczące MRG. Konieczność jej przyjęcia związana jest z wymogami prawa unijnego. Druga zmiana odnosi się do wydłużenia okresu pobytu w strefie przygranicznej. Posiadacze zezwoleń dotyczących MRG będą uprawnieni do każdorazowego pobytu w strefie przygranicznej trwającego do 90 dni. Zmiana ta odzwierciedla dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Celem trzeciej zmiany jest zwolnienie z opłaty konsularnej każdego wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie drugiego i kolejnego zezwolenia dotyczącego małego ruchu granicznego. Obecnie taka opłata wynosi 20 euro. Czwarte usprawnienie dotyczy obsługi wydawania zezwoleń i możliwości tworzenia na podstawie umów z prywatnymi usługodawcami zewnętrznych punktów przyjmowania wniosków. Zmiana ta ma na celu skrócenie czasu oczekiwania na złożenie wniosku oraz umożliwienie ich składania w punktach ulokowanych w tych miastach, w których nie ma urzędów konsularnych. Piątą zmianą jest uzupełnienie, zgodnie z oczekiwaniami strony ukraińskiej, załącznika nr 1 do umowy, czyli wykazu jednostek podziału administracyjnego, o cztery miejscowości położone na terytorium Ukrainy, które nie były uwzględnione w dotychczasowym wykazie. Chodzi o trzy miejscowości w obwodzie wołyńskim, czyli Hevyn, Orani i Rusniv, oraz jedną miejscowość w obwodzie lwowskim – Tysovets.

  Podstawową konsekwencją wejścia w życie projektowanych zmian będzie ułatwienie mieszkańcom strefy przygranicznej uzyskania zezwolenia dotyczącego małego ruchu granicznego, a co za tym idzie, prawdopodobne dalsze zwiększenie liczby osób zainteresowanych korzystaniem z dobrodziejstwa małego ruchu granicznego. Należy przy tym odnotować, że strona polska wydała już blisko 300 tys. kart MRG dla obywateli Ukrainy. Korzyści płynące ze zwiększenia małego ruchu granicznego odnoszą obie strony umowy. Korzyścią dla obywateli Ukrainy jest fakt, że mały ruch graniczny istotnie ułatwia regularne przekraczanie granicy. Po stronie polskiej natomiast obowiązywanie umowy przynosi wymierne korzyści ekonomiczne dla regionów przygranicznych. Zgodnie z danymi GUS, ruch osobowy posiadaczy zezwoleń dotyczących małego ruchu granicznego wzrasta, mimo że dane za rok 2014 nie są jeszcze dostępne. Tytułem przykładu można wskazać, że w 2013 r. liczba każdorazowych przekroczeń granicy przez obywateli Ukrainy na podstawie zezwoleń dotyczących MRG wzrosła o 20,4% w stosunku do 2012 r.

  Szacunkowa wartość wszystkich wydatków ponoszonych w Polsce przez obywateli Ukrainy przekraczających granicę w ramach małego ruchu granicznego w 2013 r. wynosiła 2,3 mld zł, tj. o 54,3% więcej niż w 2012 r. W IV kwartale 2014 r. wartość ta wynosiła 718,6 mln zł, zaś wedle szacunków w skali całego roku będzie to ok. 2,8 mld zł. Wydatki tej kategorii osób stanowią niemalże 50% wszystkich wydatków obywateli Ukrainy dokonujących zakupu towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W 2013 r. średnie wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemca przekraczającego granicę polsko-ukraińską w ramach MRG wyniosły 617 zł, natomiast w ostatnim kwartale 2014 r. – 661 zł. Prognozuje się, że po wprowadzeniu projektowanych zmian liczba obywateli Ukrainy przekraczających granicę RP w ramach małego ruchu granicznego dalej będzie wzrastała, co przyczyni się też do wzrostu wydatków ponoszonych na zakup towarów i usług w Polsce.

  Zmiana umowy przyniesie niewątpliwe korzyści polityczne w stosunkach polsko-ukraińskich. Ułatwienie, jeżeli chodzi o możliwości otrzymywania zezwolenia dotyczącego MRG, sprzyjać będzie budowaniu lokalnych kontaktów transgranicznych oraz przyczyni się do dalszego polepszenia wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej wśród mieszkańców Ukrainy. Dokonywane zmiany będą stanowiły też cenny wkład w kształtowanie idei Partnerstwa Wschodniego. Z tych względów wysoce zasadne jest przyjęcie ustawy o wyrażeniu zgody na ratyfikację drugiego protokołu zmieniającego umowę między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a gabinetem ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego.

  Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu połączonych Komisji: Spraw Wewnętrznych oraz Spraw Zagranicznych wnoszę, aby Wysoki Sejm raczył uchwalić projekt ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Panie pośle, bardzo dziękuję.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

  Otwieram dyskusję.

  Pierwszy zabierze głos pan poseł Przemysław Krysztofiak, który przedstawi stanowisko klubu Platforma Obywatelska.

  Proszę bardzo, panie pośle.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu klubu Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku, druk sejmowy nr 3435.

  Jak powiedział przede mną poseł sprawozdawca, co powtórzę, celem zmiany przedmiotowej umowy poprzez ratyfikację drugiego protokołu jest przede wszystkim wprowadzenie do niej nowych rozwiązań, które uwzględniają w pewnym zakresie propozycje zgłoszone przez stronę ukraińską, a także dostosowanie postanowień umowy do prawa unijnego. Nie będę się w tej chwili skupiał na różnicach pomiędzy obecnym a przyszłym stanem prawnym, bo o tym powiedział już poseł sprawozdawca, natomiast chciałbym podkreślić kilka ważnych czynników, które spowodują, że ta umowa rzeczywiście będzie wartością dodaną w relacjach polsko-ukraińskich.

  Przede wszystkim konsekwencją wejścia w życie tego drugiego protokołu będzie znaczne ułatwienie dostępu mieszkańców strefy przygranicznej obu państw do uzyskania zezwolenia w ramach tzw. małego ruchu granicznego. Zmiana umowy będzie również sprzyjać budowaniu lokalnych kontaktów transgranicznych.

  Zapisy drugiego protokołu mogą co prawda spowodować zmniejszenie dochodów budżetu państwa z powodu zwolnienia z opłaty osób ubiegających się o drugie i kolejne zezwolenie, ale z drugiej strony ze względu na ułatwienia w małym ruchu granicznym należy spodziewać się wzrostu wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków pośrednich. Zgodnie zresztą z danymi Głównego Urzędu Statystycznego obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli w 2012 r. polską granicę na podstawie właśnie zezwoleń w zakresie małego ruchu granicznego, zakupili w Polsce towary i usługi o wartości prawie 1,5 mld zł. Rok później, czyli w roku 2013, była to już kwota 2,3 mld zł i jest to tendencja rosnąca, nie tylko w zakupie towarów i usług, lecz także w całym ruchu osobowym w przypadku osób, które posiadają zezwolenie dotyczące małego ruchu granicznego, które przekraczają granicę polsko-ukraińską. Korzyści płynące ze zwiększenia się małego ruchu granicznego odnoszą i będą odnosić również przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność w regionach przygranicznych, a w sposób pośredni korzyści muszą odnieść same samorządy

  (Dzwonek)

  , które znajdują się w strefie przygranicznej.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mając na uwadze powyższe okoliczności, klub Platforma Obywatelska jest za przyjęciem projektu ustawy o ratyfikacji drugiego protokołu w ramach umowy z Ukrainą. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję panu posłowi.

  Głos zabierze pan poseł Bogdan Rzońca, który przedstawi stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Panie Marszałku! Panowie Marszałkowie! W takim razie w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam przyjemność odnieść się do druku nr 3435, czyli projektu ustawy o ratyfikacji drugiego protokołu między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy.

  Moi przedmówcy dosyć dokładnie analizowali ten projekt ustawy. My także zgadzamy się z tym, że te poprawki należy do tego protokołu wprowadzić, bo w gruncie rzeczy mówimy o granicy polsko-ukraińskiej w ramach małego ruchu granicznego, gdzie w III kwartale 2014 r. odnotowano 2,2 mln odpraw, co stanowi prawie 52% przekroczeń tego odcinka granicy przez cudzoziemców.

  W obecnej umowie są zawarte niezgodne z prawem Unii Europejskiej zapisy. I to jest jeden z powodów do jej zmiany. Renegocjacja umowy była też konieczna, bo do zasad dotyczących małego ruchu granicznego nie należy stosować postanowień konwencji schengeńskiej. Powstała też konieczność zmiany obecnie obowiązującej umowy stosownie do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu zapewnienia zgodności przedmiotowej umowy z dorobkiem orzeczniczym Trybunału, a szerzej – z prawem Unii Europejskiej. Celem renegocjacji umowy było również wyjście naprzeciw zgłoszonym przez stronę ukraińską propozycjom dotyczącym zniesienia opłat za wydawanie zezwoleń dotyczących małego ruchu granicznego oraz skrócenia czasu oczekiwania na wydanie tych dokumentów.

  Pierwsza z przyjętych zmian odnosi się do art. 4. Tutaj dosyć wyraźnie, tzn. jednoznacznie, zapisano, wydłużono termin do 90 dni każdorazowo od dnia przekroczenia granicy. To jest zmiana także na korzyść tych osób, które korzystają z zapisów dotyczących małego ruchu granicznego.

  Druga zmiana dotyczy zwolnienia z opłaty konsularnej. Oczywiście my mamy świadomość tego, że z tego tytułu mogą być ubytki w budżecie, niemniej jednak te ubytki mogą być równoważone właśnie poprzez podatki bezpośrednie.

  Trzecia zmiana wprowadzona do umowy dotyczy możliwości udziału usługodawcy zewnętrznego, czyli wprowadzenia tzw. outsourcingu w przypadku zbierania wniosków o wydanie zezwoleń dotyczących małego ruchu granicznego. Ta sytuacja na pewno przybliża urząd konsularny do obywateli, którzy chcą korzystać z tych wniosków. Celem czwartej zmiany jest zniesienie obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. I tu też zauważamy poważną zmianę. Ona może także skutkować dla polskiego budżetu konsekwencjami finansowymi, ponieważ nie każdy, kto korzysta z małego ruchu granicznego, może być czy będzie ubezpieczony prywatnie. Mogą się zdarzyć przypadki losowe, choroby, zawały serca etc. To może być koszt po stronie Polski.

  Jednak generalnie stoimy na stanowisku, że po wprowadzeniu tych zmian do załącznika nr 1 i załącznika nr 4 należy ten projekt ustawy

  (Dzwonek)

  poprzeć. Dlatego też w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zgłaszam takie stanowisko, bo wiem, że przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, ludzie zajmujący się biznesem, handlem skorzystają z tej umowy. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

  (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński)

 • Proszę.

  Głos ma poseł John Godson, Polskie Stronnictwo Ludowe.

 • Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku.

  Tak jak sprawozdawca już powiedział, głównym celem niniejszego protokołu jest uwzględnienie propozycji zgłoszonej przez rząd ukraiński i dostosowanie postanowień umowy do prawa unijnego, zniesienie opłaty za wydawanie zezwoleń oraz skrócenie czasu oczekiwania na wydanie tych dokumentów. Jak widzimy, ma to sprzyjać budowaniu lepszych lokalnych kontaktów między mieszkańcami miejscowości przygranicznych i zwiększeniu obrotów handlowych. Patrząc na to wszystko, jesteśmy zdania, że są po prostu same plusy.

  Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Uważamy, że ratyfikacja niniejszego protokołu wiąże się wyłącznie z korzyścią dla strony polskiej. Z tego powodu Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego jest za przyjęciem omawianej ustawy. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Proszę.

  Głos ma poseł Artur Ostrowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

 • Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawię stanowisko dotyczące ratyfikacji drugiego protokołu do umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, która została podpisana w Kijowie 28 marca 2008 r.

  Ten drugi protokół wprowadza pewne istotne i korzystne z punktu widzenia mieszkańców tej przygranicznej strefy zapisy. W obecnym stanie prawnym przewiduje się, że zezwolenie w ramach MRG uprawnia mieszkańca strefy przygranicznej do wjazdu do tej strefy i pobytu w niej każdorazowo do 60 dni. Ten drugi protokół, który jest przedmiotem dzisiejszych obrad, przewiduje, że zezwolenie w ramach MRG będzie uprawniać do przekroczenia wspólnej granicy oraz nieprzerwanego pobytu w strefie przygranicznej do dni 90. Jest to zmiana naszym zdaniem korzystna z punktu widzenia mieszkańców tej strefy przygranicznej.

  Druga bardzo ważna zmiana dotyczy zwolnienia z opłaty konsularnej każdego wnioskodawcy, który ubiega się o wydanie drugiego i kolejnego zezwolenia w ramach małego ruchu granicznego. Zmiana ta polegać będzie na modyfikacji dokładnie art. 9 tej umowy. Opłata ta ustalona jest w wysokości 20 euro.

  Celem kolejnej zmiany jest zniesienie obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, zaś następna zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom strony ukraińskiej i polega na uzupełnieniu załącznika nr 1 do tej umowy, który zawiera wykaz jednostek podziału administracyjnego znajdujących się w strefie przygranicznej. Uwzględnia się w tym załączniku dodatkowe cztery miejscowości położone na terytorium Ukrainy.

  W związku z tymi zmianami zawartymi w drugim protokole do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, korzystnymi z punktu widzenia mieszkańców strefy przygranicznej, klub Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował za ratyfikacją tego protokołu. Dziękuję.

 • Proszę.

  Nie widzę posła Mularczyka ani posła Wydrzyńskiego.

  Do zadania pytania zgłosił się pan poseł Bogdan Rzońca, Prawo i Sprawiedliwość.

  Proszę bardzo.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do przedstawicieli rządu. Jakie mogą być i czy w ogóle są szacowane ewentualne koszty po stronie polskiej w związku z tym, że obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego jest zniesiony? Ile to nas może kosztować? Ukraińcy korzystają jednak z polskich szpitali, z polskiej służby zdrowia. Czy w ogóle możemy tu mówić o jakichś szacunkach? Jakie są ewentualne ubytki związane z tym, że będą zniesione opłaty za drugi i trzeci wniosek? To też jest konsekwencja finansowa, zresztą piszecie państwo o tym w uzasadnieniu.

  Teraz pytanie ogólniejsze. Czy są jakieś standardy w zakresie umów o małym ruchu granicznym, jeśli chodzi o zasięg terytorialny ich obowiązywania? Dziękuję bardzo.

 • Proszę bardzo.

  Proszę o zabranie głosu przedstawiciela rządu, wiceministra spraw zagranicznych pana Konrada Pawlika.

 • Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiadając na pytania pana posła Bogdana Rzońcy, pozwolę sobie zacząć najpierw od tego ogólniejszego pytania dotyczącego pewnych standardów zawierania umów o małym ruchu granicznym. Rzeczywiście są przyjęte pewne ogólne zasady zarówno co do zakresu geograficznego, jak też okresu pobytu w ramach małego ruchu granicznego. Jeżeli chodzi o zakres geograficzny, jest to przedział od 35 do 50 km.

  Jeśli chodzi o okres pobytu, jest on określony w granicach od 30 do 90 dni. Wyjątek od tej reguły stanowi porozumienie o małym ruchu granicznym z Federacją Rosyjską, w przypadku którego ten zakres geograficzny jest większy. Natomiast jeżeli porównujemy okres pobytu w odniesieniu do małego ruchu granicznego z Rosją i małego ruchu granicznego z Ukrainą, to tutaj występują pewne różnice. W przypadku Rosji jest to 60 dni, a w przypadku Ukrainy – 90 dni, i to jest nieco bardziej wyjątkowa sytuacja na tle Partnerstwa Wschodniego, chyba wspominał też o tym poseł sprawozdawca, to ustanawia pewien nowy trend, jeżeli chodzi o uaktualnianie protokołów związanych z małym ruchem granicznym.

  Co do ubezpieczenia zdrowotnego i kosztów, mamy pewne wstępne szacunki. Oczywiście aktualnie obowiązuje ubezpieczenie zdrowotne. Zdarzały się też takie sytuacje, że w ramach ubezpieczenia osoby, które przekroczyły granicę i znajdowały się na naszym terytorium, korzystały z karty MRG i ubezpieczenia zdrowotnego, w nagłych przypadkach korzystały z opieki zdrowotnej na terytorium RP. Były to przypadki jednostkowe i nie przekraczały kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych, do 100 tys. zł. To są obecne szacunki dotyczące grupy tych 300 tys. osób, które posiadają kartę MRG i ubezpieczenie zdrowotne. Takie są koszty związane z ubezpieczeniem zdrowotnym. Chciałbym jednak jednoznacznie podkreślić to, o czym już była mowa w Wysokiej Izbie, a mianowicie że oczywiście pewne opłaty znosimy, jeśli chodzi o drugą i kolejną kartę, nie będą pobierane opłaty w myśl drugo protokołu, rzeczywiście nie będzie obowiązywać ubezpieczenie zdrowotne, niemniej jednak jeśli chodzi o zyski wynikające z tego potencjalnego zwiększenia, to siłą rzeczy zniesienie pewnych opłat, uproszczenie pewnych procedur, a przede wszystkim wydłużenie okresu pobytu będą zwiększać atrakcyjność korzystania z małego ruchu granicznego dla obywateli ukraińskich, a co za tym idzie, umożliwią również zwiększenie potencjału w zakresie przychodów, a w konsekwencji – podatków dla budżetu państwa wynikających z zakupów realizowanych przez obywateli ukraińskich korzystających z małego ruchu granicznego w Polsce. Dziękuję bardzo.

 • Proszę bardzo.

  Informuję, że do protokołu zostało przekazane oświadczenie pana posła Macieja Wydrzyńskiego z Twojego Ruchu jako oświadczenie niewygłoszone

  Czy sprawozdawca komisji pan poseł Miron Sycz chciałby zabrać głos?

  (Poseł Miron Sycz: Dziękuję.)

  Nie.

  W takim razie lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.

  Zamykam dyskusję.

  Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku.

  Przystępujemy do trzeciego czytania.

  Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 3435.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów, jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3435?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 416 osób. Za było 411, przeciw – 3, 2 się wstrzymały.

  Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku.