• (Początek posiedzenia o godz. 11 min 07)

  (Na posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie Sejmu Jerzy Wenderlich sprawujący obowiązki Marszałka Sejmu, Marek Kuchciński, Elżbieta Radziszewska, Wanda Nowicka i Eugeniusz Tomasz Grzeszczak)

  (Gwar na sali)

  Dziękuję panu posłowi Fedorowiczowi, że dba o to, żeby przygotować warunki, tak żebym mógł za chwilę otworzyć kolejne posiedzenie.

  Otwieram posiedzenie.

  (Oklaski)

  (Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

  Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Agnieszkę Hanajczyk, Marię Małgorzatę Janyską, Przemysława Czarneckiego i Jana Dziedziczaka.

  W pierwszej części obrad sekretarzami będą posłowie Agnieszka Hanajczyk i Przemysław Czarnecki.

  Protokół i listę mówców prowadzić będą posłowie Przemysław Czarnecki i Jan Dziedziczak.

  Pan minister Czapla napisał mi w scenariuszu, że teraz powinienem poprosić sekretarzy o zajęcie miejsc, ale oni już je zajęli, więc witam ich tylko serdecznie.

  Pragnę podkreślić, że protokół 94. posiedzenia Sejmu uważam za przyjęty wobec niewniesienia żadnych zastrzeżeń.

 • Wysoki Sejmie! Informuję, że w związku z wygaśnięciem mandatu pana posła Edwarda Czesaka, na podstawie art. 251 § 5 ustawy Kodeks wyborczy, postanowiłem o wstąpieniu na jego miejsce pani Urszuli Ruseckiej, która zgłosiła się do ślubowania poselskiego.

  (Oklaski)

  Proszę panią poseł o zbliżenie się do stołu prezydialnego.

  Panie i panów posłów proszę o powstanie.

  (Zebrani wstają)

  Obecnie odczytam rotę ślubowania.

  „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

  Pani poseł Urszula Rusecka.

 • Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Pozwoliłem wybrzmieć zasłużonym oklaskom na cześć nowo wybranej pani poseł.

  Stwierdzam, że pani poseł Urszula Rusecka złożyła ślubowanie poselskie.

  (Poseł Marek Balt: Panie marszałku...)

  Panie pośle, jeśli pan pozwoli, może teraz zabiorę głos w sprawie ważnej dla funkcjonowania Sejmu, a później poproszę pana o zabranie głosu.

  Szanowni Państwo! Jak państwo wiecie, kilkanaście dni temu pan marszałek Radosław Sikorski poinformował, że składa rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Dziś w godzinach rannych odbyło się posiedzenie Prezydium Sejmu i podczas niego pan marszałek Radosław Sikorski złożył Prezydium Sejmu rezygnację o treści: Szanowni państwo, składam rezygnację z funkcji marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Z poważaniem, Radosław Sikorski.

  (Oklaski)

  W sprawie formalnej głos zabierze pan poseł Marek Balt.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję bardzo.

  Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym złożyć wniosek formalny o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów, żeby Konwent Seniorów wprowadził do porządku dzisiejszych obrad Sejmu informację rządu na temat planów nowych ministrów konstytucyjnych do końca bieżącej kadencji Sejmu RP. Chodzi o ministrów: Andrzeja Czerwińskiego, Mariana Zembalę i Adama Korola.

  Chciałbym usłyszeć od pana ministra Zembali m.in. to, na jakiej podstawie i w jaki sposób zamierza rozwiązać sprawę łamania jednej z ustaw antykorupcyjnych z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne przez dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca Mariana Zembalę. To jest chyba jedyny dyrektor szpitala w Polsce, który równocześnie prowadzi działalność gospodarczą i zasiada w radzie nadzorczej spółek prawa handlowego. Wymieniona przeze mnie ustawa w jasny sposób określa ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa też określa ograniczenia w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dokładnie ustawa zabrania prowadzenia działalności gospodarczej, a praktyka prywatna jest prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak samo ustawa zabrania również funkcjonariuszom publicznym zasiadania w radach nadzorczych, w organach spółek prawa handlowego, a dyrektor Zembala zasiada w takich organach.

  Chciałbym się dowiedzieć od pana ministra, jak zamierza rozwiązać ten problem ze swoim podwładnym panem Zembalą. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję panu posłowi Markowi Baltowi.

  Z podobną prośbą o możliwość zabrania głosu i złożenia wniosku formalnego zgłosiła się pani przewodnicząca Anna Bańkowska.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję bardzo.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Od czasu kampanii prezydenckiej co chwilę pojawia się problem modyfikacji systemu ubezpieczeń społecznych. Ze strony koalicji rządzącej padają postulaty, żeby wprowadzić przepisy, które dadzą prawo do przechodzenia na emeryturę również osobom, które mają długi staż pracy, a niekoniecznie są w odpowiednim wieku.

  Wnoszę do pana marszałka o zwołanie Konwentu Seniorów i proszę o to, żeby Konwent uzupełnił porządek dzienny obrad o projekty tego zagadnienia dotyczące, złożone przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, i to dawno.

  Proszę państwa, kampania kampanią, ale musi nastąpić koniec hipokryzji. Chcę poinformować, że w 2010 r. złożony został projekt obywatelski. Zbieraliśmy podpisy razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, aby dać ludziom prawo do przechodzenia na emeryturę nie ze względu na wiek, tak jak jest dzisiaj, ale również poniżej wieku emerytalnego w wypadku długiego okresu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Proszę sobie wyobrazić, że projekt ten, rozpatrzony przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny, ma negatywną rekomendację z 6 lutego 2013 r. i do dzisiaj przez Wysoką Izbę nie został rozpatrzony.

  Informuję również pana marszałka, że 1 kwietnia tego roku Sojusz Lewicy Demokratycznej, nie mogąc doczekać się rozpatrzenia przez Sejm projektu obywatelskiego, złożył projekt, który daje mężczyźnie

  (Dzwonek)

  po 40 latach opłacania składek prawo do przejścia na emeryturę poniżej wieku emerytalnego, kobiecie zaś – po 35 latach. Dlaczego po 35? Dlatego że do 1999 r. okresy wychowywania dzieci były traktowane jako okresy nieskładkowe.

  Proszę państwa, ściga się w tej chwili pan prezydent Komorowski z PSL-em, przyznacie państwo. Poprzyjcie projekt Sojuszu Lewicy Demokratycznej i skończy się ta zabawa w hipokryzję. To tyle.

  Sojusz Lewicy Demokratycznej od wielu lat postuluje, aby problem prawa do przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek uregulować. Proszę pana marszałka o to, żeby wprowadzić to do porządku obrad. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Szanowni państwo, może od razu poinformuję o decyzji, którą podjąłem już wcześniej, spodziewając się wniosków formalnych, zresztą decyzję tę podjąłem po rozmowie z panem przewodniczącym Janem Burym. Na godz. 16 zwołuję posiedzenie Konwentu Seniorów. Rozpatrzymy wnioski formalne, o których słyszeliśmy z mównicy sejmowej, a także te, które zostały zgłoszone w regulaminowym czasie, do wczoraj do godz. 21, choć jeden został złożony dzisiaj i on też będzie rozpatrywany. Konwent o godz. 16. Wszystkie wnioski formalne zostaną rozpatrzone.

 • Szanowni państwo, teraz blok informacji, zanim przystąpimy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego, a jest tych informacji sporo.

  Na 94. posiedzeniu Sejm nie przeprowadził głosowań:

  — nad wnioskiem komisji o odrzucenie poselskich projektów uchwał w sprawie uczczenia ofiar przewrotu majowego 1926 roku oraz uczczenia pamięci ofiar zamachu majowego 1926 r.,

  — nad wnioskiem o odrzucenie rządowego dokumentu „Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.”.

  W związku z tym podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące te głosowania.

  Dygresja – właśnie w tych ostatnich dniach planowany wcześniej porządek posiedzenia Sejmu został uzupełniony o osiem dodatkowych punktów.

  Kolejne informacje są takie, że Rada Ministrów przedłożyła projekty ustaw: — o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw,

  — o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw.

  Projekty te zawarte są odpowiednio w drukach nr 3516 i 3524.

  W związku z tym podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące pierwsze czytania tych projektów ustaw.

  Rada Ministrów przedłożyła – to kolejne informacje – projekty ustaw:

  — o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw,

  — Prawo o zgromadzeniach,

  — o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,

  — o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

  Projekty to odpowiednio druki nr 3517, 3518, 3519 i 3522.

  W związku z tym podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące pierwsze czytania tych projektów.

  Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  Grupy posłów przedłożyły projekty ustaw:

  — o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie,

  — o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej.

  Projekty to odpowiednio druki nr 3520 i 3521.

  W związku z tym podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące pierwsze czytania tych projektów.

  Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm tę propozycję przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o projektach ustaw:

  — o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka,

  — o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 r., podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 r.

  Sprawozdania to odpowiednio druki nr 3500 i 3497.

  W związku z tym podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań.

  Pragnę poinformować również, że Komisja Nadzwyczajna przedłożyła sprawozdanie o projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

  Sprawozdanie to druk nr 3490.

  W związku z tym podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania.

  Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm tę propozycję przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o projektach ustaw:

  — o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa,

  — o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

  Sprawozdania to odpowiednio druki nr 3514 i 3528.

  W związku z tym podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań.

  Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm tę propozycję przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o projektach ustaw:

  — o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw,

  — o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

  Sprawozdania to odpowiednio druki nr 3499 i 3495.

  W związku z tym, na podstawie art. 95e regulaminu Sejmu, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań.

  Komisja Zdrowia przedłożyła dodatkowe sprawozdanie o projektach ustaw: o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o leczeniu niepłodności.

  Sprawozdanie to druk nr 3470-A.

  W związku z tym podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący trzecie czytanie tego projektu ustawy.

  Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowego oświadczenia w imieniu koła w dyskusjach: nad informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014, a także nad informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014. Prezydium Sejmu proponuje również, aby Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła w dyskusji nad sprawozdaniem komisji o projekcie ustawy dotyczącym ratyfikacji dokumentu zawartego w druku nr 3435.

  Prezydium Sejmu proponuje także, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła w dyskusjach nad pozostałymi punktami porządku dziennego.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm te propozycje przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  Informuję, że Konwent Seniorów przyjął propozycję Prezydium Sejmu rozpatrzenia na posiedzeniu informacji bieżącej w sprawie rządowego programu na lata 2015–2018 „Bezpieczna plus”, o przedstawienie której wnosił Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska.

  Punkty porządku dziennego bieżącego posiedzenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów.

  Informacja w tej sprawie, a także wykaz ustaw, które Senat przyjął bez poprawek, dostępne są w Systemie Informacyjnym Sejmu.

  Proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów.

  Jeszcze informacja, która być może nie dotarła do wszystkich państwa: wolą całego Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów głosowanie nad tzw. referendum leśnym odbędzie się pojutrze, w czwartek.

 • Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

  — Finansów Publicznych – godz. 11.15,

  — do Spraw Kontroli Państwowej – godz. 11.30,

  — do Spraw Unii Europejskiej – godz. 11.30,

  — Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – godz. 11.30,

  — do Spraw Służb Specjalnych – godz. 12,

  — Kultury i Środków Przekazu – godz. 12,

  — Spraw Zagranicznych – godz. 12,

  — Infrastruktury wspólnie z Komisją Finansów Publicznych – godz. 13,

  — Sprawiedliwości i Praw Człowieka – godz. 13,

  — Polityki Społecznej i Rodziny – godz. 13.30,

  — Administracji i Cyfryzacji – godz. 14,

  — Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Komisją do Spraw Unii Europejskiej – godz. 14,

  — Polityki Społecznej i Rodziny – godz. 14.30,

  — Spraw Wewnętrznych – godz. 14.45,

  — Edukacji, Nauki i Młodzieży – godz. 15,

  — Finansów Publicznych – godz. 15,

  — Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – godz. 15,

  — Skarbu Państwa – godz. 15,

  — Zdrowia – godz. 15, — Finansów Publicznych – godz. 16,

  — Obrony Narodowej – godz. 16,

  — Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii – godz. 16.30,

  — Zdrowia – godz. 16.30,

  — Sprawiedliwości i Praw Człowieka – godz. 17,

  — Infrastruktury – godz. 18,

  — Finansów Publicznych – godz. 18,

  — Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – godz. 18,

  — Polityki Społecznej i Rodziny wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – godz. 18,

  — Edukacji, Nauki i Młodzieży wspólnie z Komisją Gospodarki – godz. 19,

  — Obrony Narodowej – godz. 19.

  Mam jeszcze do odczytania następujące komunikaty.

  W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

  — Parlamentarnego Zespołu ds. Zintegrowanego Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej „Inpronko” – godz. 12.15,

  — Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki – godz. 13.

  Dziękuję.

  (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński)

 • Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 23 czerwca br.

  Informuję, że zgłosili się państwo posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich.

  Jako pierwszy głos zabierze poseł Czesław Sobierajski.

  (Poseł Jerzy Sądel: Nie spodziewał się, że będzie takie przyspieszenie.)

  Zatem pan poseł Henryk Kmiecik, Polskie Stronnictwo Ludowe.

 • Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiejsze wystąpienie kieruję do pani premier Ewy Kopacz w związku z nielegalnymi podsłuchami i nagrywaniem różnych ludzi w warszawskich restauracjach.

  W jednym z wywiadów pani premier stwierdziła, że taśmy powinny przestać być elementem gry politycznej. Gdy to usłyszałem, zastanowiłem się, czy to dotyczy tylko taśm, na których nagrani są politycy Platformy Obywatelskiej, czy także taśm nagranych przez polityków z tejże Platformy. Czy działania służb przeciwko posłowi Janowi Buremu nie są elementem gry politycznej? Od dłuższego czasu wyciąga się sprawę posła Burego, nie mając żadnych dowodów na jakąkolwiek jego winę odnośnie do czegokolwiek. Czy już nie czas, aby albo przedstawić jakiekolwiek dowody na zarzucane mu czyny, albo zamknąć całą sprawę? Na razie jedynym skutkiem tych działań jest odejście jednego z wiceministrów będącego członkiem PO.

  Obecnie ja mówię pani premier: Sprawdzam. Chcę zobaczyć, jak pani premier postąpi w przypadku, gdy przestępstwo polegające na nagrywaniu popełnia członkini Platformy Obywatelskiej. Otóż jestem w posiadaniu nagrań zarejestrowanych przez działaczkę PO. Co prawda jest to działaczka niskiego szczebla, lecz i tak jest to członkini Platformy. Nie wiem, czy panią premier wpuszczono w maliny przypadkowo czy celowo, czy Iwona Krawczyk będąca szefową powiatowych struktur PO w Kamiennej Górze nie ukryła przed panią pewnych brzydkich faktów. Tym krótkim klipem przypomnę pani premier pewną osobę, którą promowała pani przed wyborami samorządowymi.

  (Poseł odtwarza nagranie:

  – Gmina Lubawka potrzebuje solidnego, uczciwego gospodarza. Pani Ewa Kocemba będzie najlepszym waszym wyborem. Zaufajcie jej. Ja jej zaufałam.

  – Dziękuję, pani premier. Jeszcze raz dziękuję serdecznie.)

  Tak, pani premier. Chodzi o Ewę Kocembę. To ta sama osoba, która mówi o sobie, że posiada wysokie morale, a zasłynęła jako aktoreczka filmów erotyczno-pornograficznych, która była wielokrotnie notowana przez Policję za czyny nieobyczajne, gorszące osoby starsze i dzieci, która uprawiała i uprawia brzydki proceder nepotyzmu. Potrafi ona także pozwać posła do sądu za to, że powiedział i napisał, że bezprawnie odwołała dyrektora szkoły, a zaprzyjaźniony z Platformą sąd uznaje tę winę, uzasadniając to tym, że w chwili, gdy to zostało napisane, nie było jeszcze prawomocnego wyroku NSA w tej sprawie, choć ostatecznie NSA potwierdził, że to było bezprawie.

  Do tych i wielu innych wstydliwych dla niej spraw, których nie będę przytaczał ze względu na brak czasu, doszła sprawa potajemnego nagrywania osób, na które zbierała tzw. haki. Taśmy prawdy to w rzeczywistości cyfrowe zapisy rozmów. Nagrani zostali ludzie, w przypadku których szukała powodów do ich odwołania, aby zająć ich miejsce.

  (Poruszenie na sali)

  Wicemarszałek Marek Kuchciński: Przepraszam, panie pośle.

  Wicemarszałek Marek Kuchciński: Upominam pana posła Czesława Sobierajskiego: proszę nie wchodzić na mównicę, gdy inny poseł przemawia. Proszę pana, tak się nie robi.

  Wicemarszałek Marek Kuchciński: Proszę kontynuować.

  Chodzi o starostę, wicestarostę, członka zarządu powiatu, a także urzędników, przedsiębiorców, dziennikarza i, co najśmieszniejsze, także jej koleżanki z Platformy Obywatelskiej. Żeby nie być gołosłownym, zaprezentuję jedno z nagrań, na którym słychać, jak umawiają się z koleżankami partyjnymi, w jaki sposób wytłumaczyć opinii publicznej fakt, że została zatrudniona na specjalnie dla niej stworzonym stanowisku z wysoką pensją w domu pomocy społecznej.

  (Poseł odtwarza nagranie, którego jakość jest bardzo słaba)

  Czy zostanie ona potraktowana tak, jak kelnerzy z restauracji Sowa i Przyjaciele? Czy wszystko zostanie starannie ukryte, bo to członkini słusznej partii, czyli PO? Gdyby te nagrania zachowała dla siebie, to nie byłoby sprawy, ale z chwilą, gdy przekazała je osobie trzeciej, złamała prawo i zgodnie z Kodeksem karnym powinna ponieść karę. Jestem ciekaw, czy pani premier teraz szybko przetnie ten wrzód

  (Dzwonek)

  na ciele Platformy i wyciągnie konsekwencje wobec Ewy Kocemby za ośmieszanie waszej partii i celowe złamanie prawa. Chyba że stanie się tak samo, jak w przypadku Iwony Krawczyk, prezes Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Gdy powiedziałem pani premier o przetargu na samochód służbowy z tylną rozkładaną kanapą, mającą chyba służyć pozyskiwaniu inwestorów dla strefy, jedyną konsekwencją tego było to, że ze strony internetowej strefy znikły materiały o przetargu. Czy takim postępowaniem i z takimi ludźmi chce pani premier odbudować zaufanie społeczeństwa do PO? Dziękuję.

 • Proszę bardzo.

  Zwracam się do pana posła Henryka Kmiecika. Panie pośle, może nie dotarła do pana informacja, że Prezydium Sejmu w dniu 14 lipca 2014 r. podjęło uchwałę nr 22, której § 1 panu zacytuję: „Uprawnienie do udzielenia głosu obejmuje także prawo do wyrażenia przez Marszałka Sejmu zgody na wykorzystanie w wystąpieniu środków umożliwiających przedstawienie treści za pomocą obrazu lub dźwięku

  (prezentacja multimedialna)

  ”. Powinien pan wcześniej wystąpić o taką zgodę. W pierwszej chwili myślałem, że telefon komórkowy panu się włączył, bo nie zrozumiałem treści nagrania, ale proszę pamiętać, że używanie iPadów także mieści się w zakresie tej uchwały. Proszę więc przestrzegać regulaminu.

  (Poseł Henryk Kmiecik: Na przyszłość będę pamiętał.)

  Głos ma pan poseł Waldemar Andzel.

  Nie ma pana posła.

  Pan poseł Jerzy Sądel, Prawo i Sprawiedliwość.

 • Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W związku z jubileuszem 70-lecia istnienia Spółdzielni Miejskiego Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku chciałbym dziś przybliżyć historię tej społecznej inicjatywy.

  Spółdzielnia Miejskiego Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku działa nieprzerwanie od 1945 r. Z inicjatywą jej utworzenia wyszli sami mieszkańcy Kłobucka. 17 września 1945 r. powołano spółdzielnię pod nazwą Samopomoc Chłopska. Trzy lata później na mocy uchwały z dnia 22 grudnia połączono ją z działającą również na terenie miasta Kłobuck Międzyzakładową Spółdzielnią Spożywców, w której skład wchodził państwowy tartak oraz państwowa destylarnia żywicy.

  Przez kolejne lata krystalizowała się nazwa spółdzielni, by w 1989 r. przekształcić się już na stałe w obowiązującą do dziś nazwę Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu.

  Lata 60., 70. i 80. to przede wszystkim czas rozkwitu spółdzielni. Nastąpiła rozbudowa jej zaplecza materialnego. Wtedy powstała sieć sklepów, m.in. w Niwie, Zagórzu, Zakrzewiu, Smugach i Brody-Malina. Wybudowano również magazyny, powstała wytwórnia wód, rozlewnia piwa, masarnia oraz punkt skupu żywca. Kolejne lata to rozpoczęcie działalności domu towarowego Merkury oraz pawilonów handlowych Maluch, Anatol i Delikatesy.

  W 1976 r. Miejską Spółdzielnię Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku połączono z gminną spółdzielnią znajdującą się w sąsiedniej miejscowości Kamyk. W ten sposób zwiększono i tak imponującą bazę zaopatrzeniową, co pozwoliło na budowę i przejęcie sklepów w pobliskich miejscowościach: Libidzy, Łobodnie, Rybnie i Lgocie.

  Rozwój spółdzielni miał przełożenie na inne aspekty ekonomiczne. W tym okresie było zatrudnionych 600 pracowników, przeszkolono 88 uczniów, a spółdzielnia zrzeszała ponad 5300 członków. Dobrze zarządzana Spółdzielnia Miejskiego Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku konkurowała na arenie krajowej z innymi spółdzielniami, zajmując wysokie miejsca w tym współzawodnictwie.

  Czasy jej świetności trwały do 1989 r. W wyniku zmian ustrojowych silna pozycja spółdzielni została zachwiana. Nowy system gospodarczy wymusił sprywatyzowanie niektórych obiektów oraz zmniejszenie liczby pracowników. Sukcesem w tym trudnym okresie było to, że najemcami zostali w większości pracownicy spółdzielni.

  Początek lat 90. był niełatwym okresem dla spółdzielni. Wysoka kwota zadłużenia i okres przemian gospodarczych zagroziły istnieniu spółdzielni. Jednakże nie poddano się, lecz zintensyfikowano siły w celu utrzymania jej stabilności. Determinacja i zaangażowanie pracowników spółdzielni w Kłobucku oraz ich gotowość do wpłacania dodatkowych udziałów i zmniejszenia wysokości swoich pensji umożliwiły dalsze jej funkcjonowanie. Obecnie w skład spółdzielni wchodzi piekarnia, która słynie z chleba tzw. kłobuckiego, lokalnego produktu wpisanego na listę produktów tradycyjnych w 2010 r. Jego wypieku w piecach ceramicznych wedle specjalnej receptury strzeże piekarz z 40-letnim stażem pracy. Smak kłobuckiego pieczywa jest znany i doceniany nie tylko przez mieszkańców Kłobucka, ale i okolic.

  Wiele spółdzielni nie przetrwało okresu przemian gospodarczych. Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku przetrwała, bo jej członkowie potrafili przystosować się do nowych warunków, podtrzymując jednocześnie tradycje regionalne i spółdzielcze. Dziś spółdzielnia może pochwalić się silną pozycją na regionalnym rynku, dając pracę ponad 100 osobom. Miałem zaszczyt wziąć udział w uroczystościach rocznicowych spółdzielni i przekazać na ręce jej prezesa Marka Prubanta gratulacje dla byłych i obecnych członków i pracowników

  (Dzwonek)

  spółdzielni.

  Przez ostatnie 70 lat Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu wrosła w dzieje powiatu kłobuckiego, dając przykład racjonalnego i efektywnego gospodarowania wspólnym majątkiem spółdzielni. Było to możliwe dzięki ludziom, którzy wspólnie potrafili rozwiązywać najtrudniejsze problemy, a swoimi działaniami przyczynili się do rozwoju spółdzielni dla dobra mieszkańców gminy Kłobuck. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Proszę bardzo.

  Głos ma poseł Artur Dębski, Polskie Stronnictwo Ludowe.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym zabrać głos w imieniu mieszkańców Jaktorowa, Radziejowic, Żabiej Woli, Czarnego Lasu, Wężyka, okolicy, gdzie jest planowana budowa sieci o mocy 400 kV, czyli 400 tys. woltów.

  Szanowni państwo, mieszkańcy tamtych okolic w tej chwili są osamotnieni w swym proteście. Inwestując w swoje domy, nieruchomości, piękne działki, sady, nie mieli świadomości, że przez ich działki, te tereny, na których zamieszkali, będzie przebiegać jedna z najpotężniejszych linii energetycznych w naszym kraju – 400 kV. To jest linia łącząca Ołtarzew z Kozienicami, bardzo ważna, jeżeli chodzi o inwestycje, natomiast proponowany przebieg, bo jeszcze nie jest konkretnie zaplanowany, bardzo mocno dotyka mieszkańców, jeżeli chodzi o jakość życia, o ceny nieruchomości, o bezpieczeństwo, a koniec końców – o zdrowie.

  Zwracam się do mieszkańców: nie jesteście sami w tym proteście, przez najróżniejsze działania praktycznie wszyscy już wiedzą o waszych obawach i wszyscy deklarują dobrą wolę w tej sprawie, chodzi o pociągnięcie sieci 400 kV przez teren powiatu grodziskiego wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Mam nadzieję, że władze samorządowe w tej sprawie będą z mieszkańcami, bo mieszkańcy po prostu na to zasługują. Wielu samorządowców wybrano w ostatnich wyborach samorządowych na kolejną kadencję, mało tego, w pierwszej turze. Uważam, że w tej chwili potrzebna jest jedność, jeżeli chodzi o mieszkańców i władze samorządowe, żeby połączyć działania w tej sprawie, żebyście państwo uzyskali to, co chcecie.

  Oczywiście prąd jest potrzebny Warszawie, nie ma o czym dyskutować, i ta linia musi zostać zbudowana, wszyscy o tym wiedzą, natomiast należy zminimalizować szkodliwość budowy tej linii.

  Chciałbym powiedzieć, że są to również okolice, w których tworzył jeden ze słynniejszych polskich malarzy ostatniego okresu Józef Chełmoński. Tam powstawały jego najsłynniejsze dzieła – pejzaże. Dzieła, które zostały stworzone, nie byłyby tak piękne, bo w czasach obecnych, a raczej w niedalekiej przyszłości, na każdym z nich musiałaby być umiejscowiona linia energetyczna. Mam nadzieję, że dzięki determinacji mieszkańców, świadomości swoich praw, tego, że człowiek jest najważniejszy, inwestycje mają służyć człowiekowi, a nie utrudniać mu życie, doprowadzimy wspólnymi siłami do tego, że przebieg planowanej linii będzie zgodny z oczekiwaniami mieszkańców. Dziękuję bardzo.

 • Proszę bardzo.

  Jeśli ten okres, kiedy tworzył Józef Chełmoński, chcielibyśmy zaliczyć do ostatnich, to trzeba by było szeroko interpretować termin „ostatni”.

  (Poseł Artur Dębski: 150 lat.)

  Rzeczywiście.

  Głos zabierze poseł Czesław Sobierajski, Prawo i Sprawiedliwość.

 • Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Po ponad 600 latach odłączenia od Polski Śląsk 93 lata temu powrócił ponownie do Macierzy. Pokolenia czekały na ten moment – Górny Śląsk w granicach Rzeczypospolitej.

  Dnia 15 maja 1922 r. w Genewie podpisany został polsko-niemiecki układ o ostatecznej realizacji podziału Śląska. Zgodnie z decyzją Rady Ligi Narodów z 12 października 1921 r., zatwierdzonej przez Konferencję Ambasadorów, do Polski przyłączono 29% obszaru plebiscytowego – powiaty katowicki, pszczyński, rybnicki, tarnogórski, część powiatu bytomskiego, gliwickiego, lublinieckiego, raciborskiego i zabrskiego oraz miasta posiadające prawa powiatów: Katowice i Królewska Huta. Dnia 18 marca 1922 r. ukazała się odezwa Komitetu Przyjęcia Wojska Polskiego sygnowana przez Józefa Rymera, prezesa Naczelnej Rady Ludowej, oraz Wojciecha Korfantego. Dwa dni później Wojsko Polskie pod dowództwem generała Stanisława Szeptyckiego wkroczyło na Górny Śląsk. Na moście szopienickim na granicznej Brynicy stanęła brama tryumfalna, lecz zamknięta jeszcze żelaznym łańcuchem pomalowanym czarno-białymi pruskimi barwami. Wojsko Polskie witali przedstawiciele Tymczasowej Rady Wojewódzkiej z pierwszym wojewodą śląskim Józefem Rymerem i posłem Wojciechem Korfantym. Delegat biskupi ksiądz Jan Kapica tak przemówił do ludu śląskiego: Narodzie Polski! Ludu Górnośląski! Jesteśmy wolni! Otóż kajdany, które nas krępowały, już opadły. Witając Polskę, witamy ciebie, Biały Orle! Wzbij się wysoko nad ziemię śląską, nad jej miasta, nad jej wioski. Tyś nam symbolem wolności i sławy, symbolem ideałów narodowych. Śląsk przynosi swojej Ojczyźnie hojne dary w ofierze, boć ziemia nasza bogata w skarby nad ziemią i w ziemi. Lecz największym skarbem naszej ziemi to nie węgiel i żelazo, lecz serce ludu katolickiego, to serce proste jak serce dziecka, a jednak mężne, waleczne i stałe jak stal, którą hutnik kuje. Niech żyje Polska! Niech żyje Górny Śląsk!

  I oto następuje moment najdonioślejszy. Do łańcucha podchodzi powstaniec śląski Juliusz Chowaniec i jednym uderzeniem młota rozrywa symbol niewoli i woła: Pękajcie, okowy niewoli! Górny Śląsk jest wolny! Armio polska, wkraczaj nań i połącz go z Polską!

  Zabrzmiał hymn narodowy, pociekły łzy wzruszenia. Pochód prowadzony przez powstańców przemaszerował przez Szopienice, Roździeń, Zawodzie do Katowic. Na ukwieconym, wypełnionym do granic możliwości rynku 20 czerwca odbyły się główne uroczystości. Po przeglądzie wojsk na mszy polowej przemówił trybun górnośląski poseł Wojciech Korfanty: Nareszcie wielka chwila przez tyle pokoleń górnośląskich upragniona! Nareszcie nastał wielki, radosny dzień przez wszystkie serca polskie pożądany! Śląsk łączy się dzisiaj z Matką Ojczyzną! Przybyłaś do nas, Polsko. Sercem przepełnionym czcią nabożną witamy cię, Matko Ojczyzno! W tej wielkiej chwili dziejowej my, najmłodsze twoje dzieci, ślubujemy ci wierność i miłość, posłuszeństwo bez granic. A za to przyjmij nas jako oddane ci sercem i duszą dzieci twoje, które twoje zjawienie się na ziemi naszej gorzkimi łzami wypłakały i potokami krwi okupiły. Polsko, bądź nam Matką troskliwą! Nie żałujemy dziś trudów poniesionych, nie żałujemy prześladowań przecierpianych, nie żałujemy krwi przelanej w trzech krwawych walkach o nasze wyzwolenie w powstaniach śląskich, bo dziś jesteśmy panami swej ziemi, dziś jesteśmy wolnymi obywatelami wolnej Rzeczypospolitej, do nowego życia wskrzeszonej, do nowej świetności powołanej.

  Po tym gorącym powitaniu generał Stanisław Szeptycki zwrócił się do Wojciecha Korfantego: Panie pośle, w imieniu armii polskiej wkraczającej na Śląsk składam w pańskie ręce podziękowanie za entuzjastyczne przyjęcie Wojska Polskiego, jakim lud górnośląski zaszczycił mnie i Wojsko Polskie. Tę radosną chwilę dziejową zawdzięczać należy i Tobie, panie pośle. Byłeś wodzem powstań górnośląskich, łącznie z ludem górnośląskim wykuwając dla tej ziemi zwycięstwo. Kwiaty, którymi zarzucano dziś Wojsko Polskie, nie nam się należą, lecz wielkim duchom męczenników – powstańców. Więc symbolicznie rzucam wręczone mi kwiaty Tobie, panie pośle, czcząc w ten sposób pamięć wielkich poległych bohaterów górnośląskiego ludu!

  Tak oto dokonywał się akt zjednoczenia Śląska z Macierzą. Obustronne pragnienia zrealizowały się wreszcie. Było to dla polskiego ludu śląskiego wielkie święto. Te wzniosłe dni przepojone były niebywałą radością. Wszędzie słychać było odgłosy pieśni polskiej wśród okrzyków radości i obfitych łez szczęścia. Płynęły przez tysięczne rzesze ludzi polskie sztandary. Fala radości niosła się wraz z obejmowaniem

  (Dzwonek)

  przez władze polskie kolejnych powiatów: katowickiego, królewskohuckiego, świętochłowickiego, tarnogórskiego, lublinieckiego, pszczyńskiego i rybnickiego. Dziesiątki bram powitalnych, wielkie manifestacje patriotyczne i podniosłe sceny zbratania śląskiego ludu z Wojskiem Polskim. Te niezapomniane ciągłe uroczystości trwały ponad dwa tygodnie, poczynając od pamiętnego wtorku 20 czerwca do dnia 16 lipca. W tym dniu w Katowicach odbyła się główna uroczystość ponownego zjednoczenia Górnego Śląska z Polską. W tym wiekopomnym wydarzeniu uczestniczyło wiele delegacji z całej Polski z marszałkiem Sejmu Wojciechem Trąmpczyńskim na czele.

  A tak o Śląsku mówił Eugeniusz Kwiatkowski, minister przemysłu i handlu w latach 1926–1930 r. oraz minister skarbu. Przytoczę jego słowa: Właśnie ta dzielnica jak żadna inna w państwie reprezentuje niezwykłe walory moralne i materialne. Śląsk właśnie dał całej Polsce przykład wytrwałości i niezłomności w służbie idei narodowo-państwowej. Śląsk poznany i zrozumiany przez całą Polskę może stać się źródłem nowych sił, nowych mocy naszego państwa. Dlatego uczmy się Śląska, uczmy się dziejów tej dzielnicy i tych ludzi z życia i z książek o Śląsku. Te słowa ministra Kwiatkowskiego są wciąż aktualne. Śląsk wciąż czeka na dobry program, który odrodzi Śląsk i ożywi nadzieję. Taki program przedstawi na swojej konwencji programowej w Katowicach 3–5 lipca Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

  (Głos z sali: Brawo!)

 • Proszę bardzo.

  Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie

  Zarządzam przerwę w posiedzeniu do jutra, tj. do dnia 24 czerwca 2015 r., do godz. 9.

  (Przerwa w posiedzeniu o godz. 20 min 44)

 • (Wznowienie posiedzenia o godz. 9 min 04)

  (Na posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie Sejmu Eugeniusz Tomasz Grzeszczak, Elżbieta Radziszewska, Wanda Nowicka i Marek Kuchciński)

  Wznawiam posiedzenie.

  Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Ewę Kołodziej, Jagnę Marczułajtis-Walczak, Piotra Króla oraz Marka Poznańskiego.

  W pierwszej części obrad sekretarzami będą posłowie Ewa Kołodziej i Piotr Król.

  Protokół i listę mówców prowadzić będą posłanki Ewa Kołodziej oraz Jagna Marczułajtis-Walczak.

  Proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów.

 • Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

  — do Spraw Kontroli Państwowej wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – o godz. 9,

  — Finansów Publicznych – o godz. 9,

  — Gospodarki – o godz. 9,

  — Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Komisją do Spraw Unii Europejskiej – o godz. 9,

  — Etyki Poselskiej – o godz. 9.30,

  — Infrastruktury – o godz. 9.30,

  — Administracji i Cyfryzacji – o godz. 10,

  — do Spraw Kontroli Państwowej – o godz. 10,

  — Edukacji, Nauki i Młodzieży wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – o godz. 10,

  — Kultury i Środków Przekazu – o godz. 10,

  — Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – o godz. 10,

  — Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – o godz. 11,

  — Polityki Senioralnej – o godz. 11.30,

  — Finansów Publicznych – o godz. 12,

  — Infrastruktury – o godz. 12,

  — Regulaminowej i Spraw Poselskich – o godz. 12, — Sprawiedliwości i Praw Człowieka wspólnie z Komisją Zdrowia – o godz. 12,

  — Ustawodawczej – o godz. 13,

  — Łączności z Polakami za Granicą – o godz. 13.30,

  — do Spraw Służb Specjalnych – o godz. 14,

  — Odpowiedzialności Konstytucyjnej – o godz. 14.30,

  — Finansów Publicznych – o godz. 15,

  — Infrastruktury wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – o godz. 15,

  — Obrony Narodowej – o godz. 15,

  — Skarbu Państwa – o godz. 15,

  — Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji – o godz. 15,

  — Infrastruktury – o godz. 16,

  — Rolnictwa i Rozwoju Wsi – o godz. 16,

  — Polityki Społecznej i Rodziny – o godz. 16,

  — Sprawiedliwości i Praw Człowieka – o godz. 16,

  — Spraw Zagranicznych – o godz. 16,

  — Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego – o godz. 16,

  — Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – o godz. 18,

  — Spraw Wewnętrznych – o godz. 19.

  W dniu dzisiejszym odbędą się również posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

  — Parlamentarnego Zespołu ds. Piłki Ręcznej – o godz. 10.50,

  — Parlamentarnego Zespołu ds. Rynku Motoryzacyjnego – o godz. 11.10,

  — Parlamentarnego Zespołu Polska – Unia Afrykańska – o godz. 11.30,

  — Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości – o godz. 12,

  — Dolnośląskiego Zespołu Parlamentarnego – o godz. 15,

  — Parlamentarnego Zespołu ds. Wolnego Rynku – o godz. 19.

  Wpłynął również komunikat w imieniu Parlamentarnego Zespołu ds. Wędkarstwa. Panie posłanki i panowie posłowie otrzymali zaproszenie na konferencję pt. „Nowe perspektywy finansowania na lata 2014–2020”, organizowaną przez Organizację Producentów Ryb Jesiotrowatych, Polski Związek Wędkarski, Związek Producentów Ryb, Polskie Towarzystwo Rybackie, Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych oraz Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb. Konferencja rozpocznie się w środę o godz. 14 w sali kolumnowej. Jednocześnie organizatorzy informują, że po zakończeniu konferencji, o godz. 16.30, w restauracji sejmowej organizatorzy przewidzieli dla uczestników poczęstunek z dań rybnych.

 • Dziękuję.

  Panie i Panowie Posłowie! Właściwe komisje przedłożyły sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

  Sprawozdanie to druk nr 3534.

  W związku z tym marszałek Sejmu podjął decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania.

  Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycje przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  Właściwe komisje przedłożyły również sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw:

  — o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw,

  — o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane.

  Sprawozdania to odpowiednio druki nr 3541 i 3529.

  W związku z tym, na podstawie art. 95f regulaminu Sejmu, marszałek Sejmu podjął decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań.

  Proponuję, aby w dyskusjach nad tymi punktami porządku dziennego Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  Ponadto właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o projektach ustaw:

  — o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi,

  — Prawo konsularne.

  Sprawozdania to odpowiednio druki nr 3527 i 3549.

  W związku z tym marszałek Sejmu podjął decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań.

  Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusjach nad tymi punktami porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycje przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

 • Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw:

  — o zmianie ustawy Kodeks wyborczy,

  — o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego,

  — o Trybunale Konstytucyjnym.

  Sprawozdania to odpowiednio druki nr 3544, 3543 i 3512.

  W związku z tym marszałek Sejmu podjął decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań.

  Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu oraz w dyskusjach nad tymi punktami porządku dziennego wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

  Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Sejm propozycje przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

 • Właściwe komisje przedłożyły sprawozdanie o projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

  Sprawozdanie to jest zawarte w druku nr 3533.

  W związku z tym marszałek Sejmu podjął decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania.

  Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę rozumiał, że Sejm propozycje przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  Informuję, że to sprawozdanie komisji będzie rozpatrywane jeszcze dzisiaj.

 • Rada Ministrów przedłożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, druk nr 3568.

  W związku z tym marszałek Sejmu podjął decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący pierwsze czytanie tego projektu.

  Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycje przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

 • Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Już raz z tej trybuny w dniu 17 grudnia ubiegłego roku poruszyłem sprawę ataków na mnie i na moje biura poselskie ze strony działaczki Platformy Obywatelskiej Ewy Kocemby pełniącej wówczas stanowisko starosty pow. kamiennogórskiego.

  Przypomnę w skrócie, co się wydarzyło. Dziennikarze prosili mnie o zajęcie stanowiska w sprawie pozywania mnie do sądu przez Ewę Kocembę i jej koleżanki za wypowiedzi i komentarze na temat ich działalności. Dlatego w dniu 26 listopada 2014 r. zorganizowałem konferencję prasową w moim biurze poselskim w Kamiennej Górze, aby odpowiedzieć dziennikarzom na pytania w interesujących ich kwestiach. Na konferencję przybył także z kamerą zaprzyjaźniony z Ewą Kocembą dziennikarz jednej z telewizji kablowych. Choć nie był zaproszony, to jednak miał prawo przeprowadzić relację z konferencji. Przypuszczam, że to on wniósł urządzenie podsłuchowe, które w czasie rzeczywistym przekazywało sygnał na zewnątrz budynku. W ukryciu słuchała tego Ewa Kocemba, a jak potrafi ona podsłuchiwać i nagrywać, pokazałem w dniu wczorajszym. Aby więc zapobiec dalszemu przekazywaniu dziennikarzom relacji z rozprawy sądowej, wtargnęła jak w amoku do biura i chciała przerwać konferencję, zastraszając dziennikarzy, że jeżeli wyemitują nagrane materiały, to pozwie ich do sądu. Moment ten nagrała także dyrektorka mojego biura poselskiego i umieściła krótki film na portalu internetowym.

  Czego obawiała się Ewa Kocemba, że zdecydowała się na taki atak? Wyjaśnienie jest proste. Chciała zapobiec ujawnieniu opinii publicznej relacji z sądu, gdyż na sali sądowej wyszły na jaw kompromitujące ją fakty. Okazało się, że chcąc uchodzić za osobę wysoce moralną, zapomniała o tym, że występowała w filmach erotyczno-pornograficznych, zapomniała, że policja wielokrotnie interweniowała w związku z jej skandalicznymi zachowaniami demoralizującymi dzieci i osoby starsze. Chyba wstyd jej było, iż się wyda, że na sali sądowej przyznała, że jej filmy erotyczno-pornograficzne były nagrywane za jej zgodą, jej kamerą i są jej własnością. Problem polegał tylko na tym, że tych filmów, jak widać, było więcej. Tu akurat były inne, niebędące własnością tej pani, więc nie mogła ich pozyskać. Jedyne co wywalczyła, to to, że sąd zabronił publicznego odtwarzania tych filmów ze względu na treść.

  Następnego dnia z samego rana Ewa Kocemba wtargnęła z kolei do mojego biura poselskiego w Jeleniej Górze i zastraszała panią dyrektor, że jeżeli nie wycofa z portalu internetowego filmu nagranego w biurze w Kamiennej Górze, to zaskarży ją do sądu. Później jeszcze dwukrotnie agresywnie dobijała się do drzwi biura, lecz nie została wpuszczona.

  Równocześnie pojawił się na kamiennogórskim portalu internetowym wpis, że ktoś wpadnie do biura w Jeleniej Górze i zniszczy drzwi, a po wejściu zniszczy wyposażenie biura, przy czym nie użyto słowa „zniszczy”, lecz równoznacznie brzmiącego, ale bardziej wulgarnego. Wobec takich gróźb dyrektor biura zamknęła je i dokonała zgłoszenia na Policję, że obawia się o swoje zdrowie i życie, a ja złożyłem w tej sprawie pismo do marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. W styczniu otrzymałem pismo od komendanta głównego Policji, że sprawa zostanie szybko wyjaśniona. Pan komendant obiecał, ale Policja w Jeleniej Górze przez długie miesiące jakoby nie mogła ustalić IP komputera, z którego padły groźby. Gdy już tego dokonała, to ponoć sprawa krąży po prokuraturach, a my do dziś nie wiemy, kto groził, jak zostanie ukarana Ewa Kocemba, gdyż naruszenie miru domowego biur poselskich jest złamaniem prawa. Po prostu upłynęło 7 miesięcy i cisza.

  Nasuwają się pytania: Czy Ewa Kocemba i osoba pisząca te groźby to jedna i ta sama osoba? Czyżby to było celowe opóźnianie wyjaśnienia, dlatego że Ewa Kocemba należy do Platformy Obywatelskiej i trzeba chronić działaczkę tej partii? Czy może pani minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska, Policja i prokuratury czekają, aż groźby zostaną spełnione, tak jak to było w biurze poselskim PiS-u w Łodzi, gdzie szaleniec dokonał mordu? Powtórzę raz jeszcze pytania zadane z tej mównicy w grudniu: Czy słowa pana Bartłomieja Sienkiewicza, że państwo polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje, są prawdziwe? Jeżeli nie potrafi się zapewnić bezpieczeństwa pracownikom biur poselskich, to jak jest traktowany zwykły obywatel naszego kraju? Czy może znowu usłyszymy

  (Dzwonek)

  , że Ewa Kocemba zostanie uznana za winną, dopiero gdy pijana przejedzie na pasach zakonnicę w ciąży? Dziękuję.

 • Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie

  Zarządzam przerwę w posiedzeniu do dzisiaj, to jest do 25 czerwca 2015 r., do godz. 9.

  (Przerwa w posiedzeniu o godz. 1 min 31)

 • (Wznowienie posiedzenia o godz. 9 min 06)

  (Na posiedzeniu przewodniczą marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicemarszałkowie Jerzy Wenderlich sprawujący obowiązki marszałka Sejmu, Elżbieta Radziszewska i Wanda Nowicka)

  Wznawiam posiedzenie.

  Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Dariusza Cezara Dziadzia oraz Jana Ziobrę.

  Protokół i listę mówców prowadzić będzie pan poseł Dariusz Cezar Dziadzio.

  Proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów.

 • Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

  — Finansów Publicznych – bezpośrednio po zakończeniu głosowań, ok. godz. 11.30,

  — Rolnictwa i Rozwoju Wsi – bezpośrednio po zakończeniu głosowań, ok. godz. 11.30,

  — Polityki Społecznej i Rodziny – godz. 12,

  — Spraw Wewnętrznych – godz. 12,

  — do Spraw Służb Specjalnych – godz. 13.

 • Dziękuję.

  Prezydium Sejmu przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

  Wniosek ten to druk nr 3564.

  W związku z tym podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku.

  Grupy posłów zgłosiły kandydatów na stanowisko marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wnioski w sprawie zgłoszonych kandydatur to druki nr 3565 i 3566.

  W związku z tym podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt dotyczący tej sprawy.

  Proponuję, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowego oświadczenia w imieniu koła.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedłożyła sprawozdanie o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

  Sprawozdanie to druk nr 3560.

  W związku z tym podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania.

  Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm te propozycje przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

 • Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o projektach ustaw:

  — o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, druki nr 1085, 1086 i 3020,

  — o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, druki nr 1056 i 1708.

  W związku z tym podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań.

  Proponuję, aby w dyskusjach nad tymi punktami porządku dziennego Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm tę propozycję przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  (Głos z sali: Panie marszałku, był sprzeciw.)

  Jest sprzeciw.

  Uprzejmie proszę panią poseł Annę Bańkowską o sprecyzowanie tego sprzeciwu i jego zakresu.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Uzupełnienie porządku obrad dotyczy trzech fundamentalnych i bardzo ważnych społecznie ustaw zgłoszonych przez klub Sojusz Lewicy Demokratycznej, które są przedmiotem dywagacji Izby już od wielu lat. Przygotowano sprawozdania, które też odczekały kilka lat na to, żeby mogły być dzisiaj rozpatrywane.

  Jeden z projektów jest projektem obywatelskim. Zgodnie z nim do przejścia na emeryturę jest się uprawnionym po przepracowaniu lat składkowych bez względu na wiek. Odbyło się pierwsze czytanie tego projektu ustawy w Sejmie, w Wysokiej Izbie, ale nad pozostałymi projektami dotyczącymi prawa do pobierania przez wdowy i wdowców, oprócz swojej emerytury, do 25% wartości świadczenia przysługującego zmarłemu współmałżonkowi dyskutowano tylko w ramach komisji polityki społecznej. Trzeci projekt dotyczy także świadczeń rodzinnych, ich waloryzacji i progów w tym obszarze. Jego przyjęcie wreszcie dałoby rodzinom z małymi dziećmi perspektywę dobrego życia. Dyskutowano nad nim również podczas pierwszego czytania w komisji polityki społecznej.

  Dlatego wnoszę do pana marszałka o wydłużenie czasu wystąpień do 10 minut celem przedstawienia Wysokiej Izbie najważniejszych kwestii zawartych w tych projektach. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję pani poseł Annie Bańkowskiej.

  Nie chciałbym nad tą kwestią przeprowadzać głosowania. Chciałbym zarekomendować przyjęcie tej argumentacji pani poseł Anny Bańkowskiej. W takim razie zaproponuję, żebyśmy rzeczywiście, zgodnie z wnioskiem pani poseł Anny Bańkowskiej, wydłużyli czas na wygłaszanie oświadczeń w tych punktach, o których mówiła pani poseł.

  Dziękuję.

 • Jurku, zostawiłeś okulary, więc nie wiem, czy będziesz mógł dalej pracować.

  (Wesołość na sali)

  Pani Premier! Wysoka Izbo! Szanowne Koleżanki i Koledzy! Bardzo dziękuję za ten zaszczyt, za ten wybór, za to, że mi zaufaliście. Mam nadzieję, że cztery miesiące to jednak jest dużo czasu i zdążymy uchwalić wiele dobrych, potrzebnych ustaw, dokończyć rozpoczęte sprawy.

  Wiem, że marszałek Sejmu musi stać na straży konstytucji, regulaminu, przestrzegania prawa. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy tworzyli dobre prawo mimo różnic politycznych, bo inaczej się nie da.

  Tych, którzy nam nie ufają, nie mają do nas zaufania, będę się starała przekonać pracą, że Sejm jest miejscem, gdzie można pracować, różnić się, ale nie trzeba się obrażać, nie trzeba się kłócić. Możemy spróbować osiągnąć porozumienie i mam nadzieję, że te cztery miesiące to będzie czas takiej pracy.

  (Oklaski)

  Ponieważ cztery miesiące to nie jest dużo czasu, zapraszam wszystkich do głosowania, bo dzisiaj musimy podjąć bardzo ważne i poważne decyzje. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Przystępujemy do rozstrzygnięcia punktów spornych.

  Przypominam, że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożył wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi

  (druk nr 2512)

  .

  W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, wniosek o uzupełnienie porządku dziennego poddam pod głosowanie.

  Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowanie nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań.

  Przechodzimy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi

  (druk nr 2512)

  ?

  Kto jest za?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Kończę głosowanie.

  Głosowało 446 posłów. Za było 202 posłów, przeciw – 240, wstrzymało się 4.

  Sejm wniosek o uzupełnienie porządku dziennego odrzucił.

 • Przechodzimy do następnego głosowania.

  Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej zgłosił wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o punkty: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

  (druk nr 3530)

  , a także: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

  (druk nr 3474)

  .

  Na posiedzeniu Konwentu Seniorów zgłoszono sprzeciw wobec uzupełnienia porządku dziennego.

  Są to, w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu, punkty sporne porządku dziennego.

  Propozycje uzupełnienia porządku dziennego o te punkty poddam kolejno pod głosowanie.

  Przyjęcie propozycji uzupełnienia porządku dziennego o punkt dotyczący projektu uchwały z druku nr 3530 oznaczać będzie, że Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, druk nr 3530?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 446 posłów. Za było 46, przeciw – 394, wstrzymało się 6.

  Sejm propozycję odrzucił.

 • Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za uzupełnieniem porządku dziennego o punkt w brzmieniu: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, druk nr 3474?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 445 posłów. Za było 197, przeciw – 245, wstrzymało się 3.

  Sejm propozycję odrzucił.

 • Dziękuję.

  Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Chciałbym złożyć wniosek formalny dotyczący następnych głosowań. Z uwagi na to, że każdy z nas ma w urządzeniu bądź na papierze treść poprawek Senatu, zwracam się z prośbą do Wysokiej Izby, aby pani marszałek odczytywała tylko numery kolejnych poprawek, bo ich treść mamy tu, w urządzeniach. To przyspieszy prace parlamentu. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Nie wiem, czy tak możemy zrobić, bo nie wszyscy posłowie… Opisy są bardzo krótkie. Nie możemy zrobić tego teraz w tej formie, ale na pewno podyskutujemy o tym, żeby w przyszłości poprawki Senatu czytać szybciej.

  (Poruszenie na sali)

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 25. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

  Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

  Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa się ją za przyjętą.

  Głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu.

 • W 1. poprawce do art. 5 ust. 1 Senat proponuje, aby trybunał sygnalizował istnienie uchybień i luk w prawie również Senatowi.

  Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki.

  Do pytania zgłosił się pan marszałek Ludwik Dorn.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W sprawie formalnej. Mianowicie praktyka odczytywania tylko numerów miała już miejsce w przypadku ustawy budżetowej i w przypadku bardzo rozszerzonych poprawek Senatu. W związku z tym chciałbym skierować apel do pani marszałek – bo zwołanie Konwentu jest uprawnieniem własnym marszałka – o przerwę i zwołanie Konwentu. Chodzi o króciutkie zebranie, bo jeżeli wszystkie kluby wyrażą na to zgodę, to nie będzie problemu i będziemy mogli szybciej procedować.

 • Ogłaszam 5-minutową przerwę i zapraszam na zebranie Konwentu Seniorów.

  (Przerwa w posiedzeniu od godz. 12 min 13 do godz. 12 min 18)

 • W dniu dzisiejszym zostało odwołane posiedzenie Komisji Finansów Publicznych. Termin posiedzenia zostanie podany wkrótce.

 • Tak jest.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W związku z kolejną kłamliwą wypowiedzią pana posła Kalemby, który przyzwyczaił nas do tego, że co innego mówi, a co innego robi w komisji, chciałbym, aby pani marszałek ogłosiła przerwę i zwołała Konwent Seniorów, żeby pan poseł Kalemba przedstawił nazwisko tego posła z Prawa i Sprawiedliwości, który bronił kapitału zachodniego. Jako przewodniczący komisji, a byłem na wszystkich posiedzeniach komisji, bo je prowadziłem, takiego czegoś sobie nie przypominam. Prawo i Sprawiedliwość, jeśli była taka sytuacja, wyciągnie konsekwencje, ale nie znosi kłamstwa.

  Pani Marszałek! Jest pani od dzisiaj marszałkiem. Opinia prawna, która została przygotowana do tego sprawozdania komisji na 14 stronach, jest druzgocącą. W porządnym Sejmie i w porządnym państwie należałoby ten projekt zwrócić do komisji, aby zostały uwzględnione te wszystkie uwagi. Dlatego jest drugi wniosek do Konwentu, żeby zapoznał się z tą opinią prawną i zwrócił ten projekt ustawy, bo ustawa poza tytułem, który też nie odnosi się do treści, bo ustrój rolny to całokształt stosunków własnościowych dotyczących rynków rolnych, a tutaj jest mowa tylko o obrocie ziemią, nie spełnia w ogóle wymagań.

  (Poseł Rafał Grupiński: To nie jest czas na pytania.)

  Dlatego wczoraj podczas dyskusji zadałem pytanie, to jest też pytanie do Konwentu i do pana ministra. Studium przypadku, jeśli chodzi o spekulacje w przypadku tego projektu ustawy. Przyjeżdża biznesmen z zachodniopomorskiego, który nie ma uprawnień rolniczych, żadnych uprawnień. W Białymstoku kupuje 10 ha ziemi, zawiera umowę przedwstępną.

  (Dzwonek)

  Sąsiad nie skorzysta z prawa pierwokupu, bo nie ma pieniędzy. W agencji, w której pracują teraz urzędnicy PSL, nie ma prawa pierwokupu, więc...

  Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska: Panie pośle, czas się skończył. Bardzo proszę kończyć.

  ...właścicielem ziemi staje się osoba bez wykształcenia rolniczego, bez uprawnień rolniczych. Taka jest ta ustawa rolnicza, szanowni państwo. To jest zachęcanie do spekulacji.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Pan poseł Waldemar Pawlak z wnioskiem przeciwnym.

  Bardzo proszę.

 • Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo Posłowie! Składam wniosek przeciwny. Proszę o przystąpienie do głosowania. Koledzy z prawej strony sali uważają, że ustawa jest za łagodna i trzeba ją zaostrzyć, a koledzy z lewej strony uważają, że ustawa jest za ostra i trzeba ją złagodzić, to znaczy, że jest dobra i warto głosować.

  (Wesołość na sali, oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Jeszcze pan minister Kalemba.

  Bardzo proszę.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nigdy nie posługiwałem się kłamstwem w Sejmie ani na posiedzeniach komisji.

  (Głos z sali: No już dosyć.)

  Uważam, że ci, z którymi współpracowałem, mogą to potwierdzić. Nie zniżę się do tego poziomu, panie pośle Krzysztofie Jurgiel. Natomiast ja, pani marszałek, dam wypowiedź tego posła broniącego. Proszę mi nie zarzucać kłamstwa. Jest tutaj dokument, który z was o tym mówił w Sejmie.

  Jeszcze jedno sprostowanie. Pan poseł Ajchler, powiem delikatnie, mówi oczywistą nieprawdę...

  (Głosy z sali: Ooo...)

  ...zarzucając mi, że jako minister nie pracowałem nad obrotem nieruchomościami i uregulowaniem tych spraw. Tu są pracownicy ministerstwa rolnictwa. To była moja systematyczna praca z przedstawicielami organizacji rolniczych i są na to dokumenty w ministerstwie rolnictwa. Jako minister się tym interesowałem i jako poseł się tym interesuję. Tak długo, jak będzie mi dane, będę chronił polską ziemię przed tymi, którzy chcą ją sprzedawać. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Bardzo proszę, pan poseł Ajchler w trybie sprostowania.

  (Poseł Rafał Grupiński: Już trzeci raz.)

  Ale naprawdę tylko w trybie sprostowania, dobrze?

 • Tak.

  Pani Marszałek! Chciałbym sprostować źle zrozumianą przez pana posła Kalembę moją wypowiedź. Panie pośle, pan jest kłamcą do kwadratu i mogę to panu udowodnić na tej sali.

  (Wesołość na sali, oklaski)

 • Panowie posłowie, naprawdę nie macie w dyskusji innych argumentów? Jest to nietaktowne i takiej dyskusji więcej nie będzie.

  Głos zabierze pan Kazimierz Plocke, sekretarz stanu.

  Bardzo proszę, panie ministrze.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym oświadczyć na początku, że rząd popiera poselski projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w całej rozciągłości. To jest projekt, który został wypracowany w drodze kompromisu, zarówno na posiedzeniach komisji sejmowych, a także ze stroną społeczną.

  Natomiast chcę też zwrócić uwagę na kilka wątków, odpowiadając panu przewodniczącemu Jurgielowi, jeśli chodzi o opinię Biura Analiz Sejmowych. Otóż chcę zwrócić uwagę, że ta opinia była przygotowana w trybie bardzo pilnym i wkradło się do niej wiele nieścisłości. Chciałbym przed Wysoką Izbą zacytować dwie istotne kwestie, które pokazują, w jakim trybie pracowało Biuro Analiz Sejmowych. Po pierwsze, cytuję: W świetle art. 19 pkt 2 projektu dojdzie do istotnego rozbudowania struktur administracyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, ponieważ zostaną stworzone jej oddziały terenowe”. Informuję pracowników BAS, autorów opinii, że oddziały terenowe funkcjonują od początku agencji, to po pierwsze.

  Po drugie, w opinii Biura Analiz Sejmowych zakwestionowano kwestie związane z procesem przeniesienia własności nieruchomości obejmujących gospodarstwa rolne. Informuję Wysoką Izbę, że pan prof. Pisuliński, zastępca przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, wydał pozytywną opinię, na bazie której został przygotowany projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nad którym dzisiaj procedujemy.

  Korzystamy z pomocy ekspertów i wybitnych fachowców z zakresu prawa cywilnego.

  Następna kwestia, która jest ważna – chciałbym, żebyśmy rozmawiali merytorycznie, a nie emocjonalnie i politycznie, dlatego że ta sprawa jest ważna, sprawa ziemi i gospodarowania gruntami rolnymi w Polsce, zwłaszcza po 1 maja 2016 r. Rozumiem, że wszyscy są zainteresowani, wszyscy chcą, żeby te procedury i prawo były jak najlepsze. Chcę powiedzieć, że dzisiaj wedle analiz zapisy tego projektu są zgodne z naszym prawodawstwem krajowym, a także z prawem Unii Europejskiej, co jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o porównywanie naszych przepisów do przepisów węgierskich, to jest to jeszcze rzeczywiście daleka droga. Wszystko wskazuje na to, że te przepisy, które zostały zaproponowane na Węgrzech, mogą być zakwestionowane przez Unię Europejską.

  Ostatnia kwestia dotyczy gospodarowania na gruntach w Polsce przez cudzoziemców.

  (Poseł Wojciech Jasiński: Daj pan już spokój.)

  Chciałbym jeszcze raz powtórzyć przed Wysoką Izbą, że w rozumieniu przepisów prawa dotyczących cudzoziemców, jak mówi ustawa z roku 1920… Podajemy oficjalne dane, 1926 ha zostało zakupionych przez cudzoziemców w rozumieniu tejże ustawy, 85 tys. ha zostało wydzierżawionych przez spółki z większościowym kapitałem zagranicznym, to prawda, a ponad 30 tys. ha ziemi rolnej zostało wydzierżawionych przez spółki z mniejszościowym kapitałem zagranicznym. Rzeczywiście, chcę to jasno stwierdzić na zakończenie, ten projekt jest bardzo trudny. Ten projekt jest w trakcie procedury legislacyjnej, z pewnością będzie kolejna dyskusja w Senacie. Dlatego też uważamy, że należy te argumenty, które zostały wyartykułowane zarówno w komisjach sejmowych, jak i w stanowisku rządu, przyjąć, żeby posuwać tę sprawę do przodu. Dziękuję za uwagę.

  (Oklaski)

 • Dziękuję.

  W związku ze zgłoszeniem wniosku formalnego o przerwę w obradach poddam ten wniosek pod głosowanie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 423 posłów. Za – 163, przeciw – 256, wstrzymało się 4.

  Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił.

 • Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich.

  Czy ktoś z pań posłanek i panów posłów chciałby jeszcze zapisać się do wygłoszenia oświadczenia?

  (Poseł Tadeusz Tomaszewski: Jeszcze ja.)

  Zgłosił się pan poseł Tomaszewski.

  Zamykam listę.

  Jako pierwszy oświadczenie wygłosi pan poseł Jarosław Gromadzki.

  Pan poseł jest posłem niezrzeszonym.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję bardzo.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym zapytać ministra sprawiedliwości o sprawę Zbigniewa Stonogi. Jak to się stało, że w wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Północ z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie o sygn. VIII K 932/10 sędzia tego sądu Agnieszka Ławryńczuk orzekła o niewinności Zbigniewa Stonogi i uwolniła go od zarzutu oszustwa na szkodę Anny Szereszewskiej polegającego na braku zapłaty za samochód marki Lexus, a w dniu 15 czerwca 2015 r. na podstawie tych samych dowodów uznano, iż Zbigniew Stonoga jest winny popełnienia tego przestępstwa? Dlaczego, panie ministrze, na chwilę przed wydaniem wyroku w sprawie apelacyjnej o sygn. VI K 831/14 bez uprzedzenia obrońców pana Stonogi zmieniono skład orzekający, który go skazał? Poprzedni skład, o czym jest bardzo głośno w sądzie, chciał uniewinnić pana Stonogę. Jak pan minister wie, takie postępowanie – niepowiadomienie stron – jest niezgodne z prawem. Dziękuję.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Jako drugi oświadczenie wygłosi pan poseł Tadeusz Tomaszewski.

  Bardzo proszę.

  Pan poseł jest oczywiście z klubu SLD.

 • Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Moje oświadczenie dotyczy dzisiejszych prac nad ustawą o ustroju rolnym. W czasie tych prac Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej zgłosił poprawkę, która umożliwiała spółkom, dzierżawcom, którzy nie wykonali zalecenia Agencji Nieruchomości Rolnych, na podstawie ustawy, o wyłączeniu 30% gruntów rolnych do sprzedaży wśród rolników, kontynuację dzierżawy. Wśród tych spółek jest firma pracownicza Działpol z Działynia w powiecie gnieźnieńskim. Firma ta powstała w miejsce byłego gospodarstwa rolnego jako spółka pracownicza. Wówczas władza mówiła „weźcie sprawy w swoje ręce”. Ludzie wzięli sprawy w swoje ręce, założyli spółkę i rozwijali tę spółkę. Spółka należy do bardzo dobrze gospodarujących na gruntach dzierżawionych, to lider, jeśli chodzi o produkcję mleka, to także lider, jeśli chodzi o wprowadzanie nowoczesnych technologii

  (budowa biogazowni, korzystanie ze środków europejskich, wykup części majątku gospodarczego)

  .

  W trakcie podejmowania decyzji o wyłączeniu 30% zasobu dzierżawionego przez tę spółkę spółka założyła instytut badawczy, niemniej z czasem okazało się, że prywatny instytut badawczy to nie taki instytut, o jakim myślał ustawodawca. Wówczas firmy, które prowadzą te instytuty badawcze, nie były obowiązane do wyłączenia 30%. W tej sprawie była prowadzona korespondencja między spółką a Agencją Nieruchomości Rolnych. Wyraźnie wynika z tej korespondencji, że, jak pisze minister rolnictwa i rozwoju wsi w piśmie do komisji rolnictwa, właśnie agencja „zawaliła terminy”. Krótko mówiąc, uniemożliwiła w terminie złożenie oświadczenia o wyłączeniu 30% gruntów rolnych przez spółkę Działpol.

  Dzisiaj odrzucenie tej poprawki uniemożliwia właściwie kontynuowanie dzierżawy po 2015 r., co grozi zwolnieniem 55 pracowników tej firmy, ale także zaprzestaniem współpracy ze środowiskiem lokalnym, m.in. z grupami producenckimi, które zostały założone wspólnie z rolnikami i są bardzo dobrze oceniane m.in. przez władze samorządowe. Samorządowcy gminy Kłecko na sesji rady miejskiej podjęli uchwałę, czy pewien apel, w którym zwracają się do agencji o uwzględnienie tych aspektów społecznych, ale także faktu tych procedur administracyjnych i umożliwienie dalszej dzierżawy gruntów rolnych przez spółkę Działpol. Mam nadzieję, że deklarowana przez posłów koalicji rządowej pomoc będzie kontynuowana, bo dzisiaj niestety deklaracje składane wobec pracowników nie potwierdziły się w głosowaniach, koalicja odrzuciła ten wniosek.

  Mam nadzieję, że jeszcze Senat będzie chciał pochylić się nad sprawą i pozwoli wszystkim tym, którzy dzierżawią grunty agencyjne, wyłączyć te 30% gruntów do sprzedaży rolnikom, a jednocześnie pozwoli na dzierżawę na korzystniejszych warunkach. Jest to ważne dla wielu tysięcy pracowników środowisk popegeerowskich. Mam nadzieję, że ten aspekt społeczny będzie również brany pod uwagę. Dziękuję.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie

  Informacja o wpływie interpelacji i zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu.

  Na tym kończymy 95. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

  Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu.

  Porządek dzienny 96. posiedzenia Sejmu, wyznaczonego na dni 8, 9 i 10 lipca 2015 r., zostanie paniom posłankom i panom posłom doręczony.

  Zamykam posiedzenie.

  (Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

  (Koniec posiedzenia o godz. 23 min 18)