• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 19. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nad zwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmia-

  nie ustawy Kodeks postępowania karnego

  (druki nr 2826 i 3421)

  Ponownie głos ma sprawozdawca komisji pan poseł Jarosław Pięta.

 • Dziękuję bardzo.

  Panie Marszałku! Ponownie w imieniu nadzwyczajnej komisji kodyfikacyjnej mam zaszczyt przedstawić stanowisko, tym razem wobec projektu z druku nr 2826 dotyczącego zmiany w Kodeksie postępowania karnego. Również i ta zmiana dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tym razem z listopada 2013 r. Trybunał orzekł, że art. 426 Kodeksu postępowania karnego w obowiązującym brzmieniu nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy, i jest niezgodny z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Również w tym zakresie swoją propozycję przedstawił Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproponowana zmiana polegała na dodaniu możliwości zażalenia do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego od postanowienia, o którym po raz pierwszy orzekał sąd odwoławczy, w przedmiocie kosztów procesu lub nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

  Pozytywne stanowisko przedstawiły wszystkie podmioty opiniujące. Nadzwyczajna komisja kodyfikacyjna uwzględniła stanowisko niektórych opiniujących, uznając, że wyodrębnienie kategorii kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, to oczywiście w cudzysłowie, obok zbioru, w którym mieszczą się one, tj. kosztów procesu, rodzi uzasadnione wątpliwości interpretacyjne. Dlatego też nadzwyczajna komisja kodyfikacyjna usunęła z treści projektowanego art. 426 § 2 Kodeksu postępowania karnego zwrot: lub nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu jako odrębnego rodzaju kosztów procesu. Warto również zauważyć, że na gruncie postępowania cywilnego zapewniona jest możliwość zaskarżenia postanowienia sądu w przedmiocie zwrotu kosztów procesu oraz w przedmiocie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w związku z art. 394 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

  Panie Marszałku! W imieniu nadzwyczajnej komisji kodyfikacyjnej wnoszę do Wysokiej Izby o pozytywne przyjęcie przedłożonego projektu. Jestem przekonany, że tak jak miało to miejsce w poprzedniej dyskusji, także teraz wszystkie kluby parlamentarne będą popierać omawiany projekt, ale to jednoznacznie wskazuje na jedną rzecz. Wszystkie te projekty, które wychodzą z komisji, uzyskują zdecydowane poparcie większości parlamentarnej, co stanowi zaprzeczenie tego, co mówił w swoim wystąpieniu mój szanowny kolega. Dziękuję bardzo.

 • Proszę bardzo.

  W tym punkcie również wysłuchamy 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

  Otwieram dyskusję.

  Jako pierwszy głos zabierze poseł Zenon Durka z klubu Platforma Obywatelska.

 • Dziękuję bardzo.

  Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia stanowiska Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego w kontekście sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

  Przedmiotem projektu ustawy jest nowelizacja art. 426 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. Celem projektu jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2013 r. stwierdzającego niezgodność art. 426 § 2 Kodeksu postępowania karnego z konstytucją.

  Zaproponowana zmiana polega na dodaniu możliwości zażalenia do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego od postanowienia w przedmiocie kosztów procesu lub nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, o którym po raz pierwszy orzekał sąd odwoławczy. Sprawozdanie z wnioskami komisji szczegółowo omówił mój szanowny przedmówca, pan poseł sprawozdawca Jarosław Pięta.

  Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska wnosi o przyjęcie sprawozdania komisji i uchwalenie przedmiotowej nowelizacji. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Proszę bardzo.

  Państwo posłowie Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości oraz Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oświadczenia w imieniu klubów popierające projekt ustawy złożyli na piśmie Czy pani minister chciałaby zabrać głos?

  Czy pan poseł sprawozdawca?

  Nie.

  Zamykam dyskusję.

  Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.

  Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 10 czerwca br. Informuję, że nie zgłosili się posłowie do wygłoszenia oświadczeń poselskich, więc na tym kończymy

  Zarządzam przerwę w posiedzeniu do jutra, czyli do 11 czerwca 2015 r., do godz. 9.

  (Przerwa w posiedzeniu o godz. 21 min 33)

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 19. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmia nie ustawy Kodeks postępowania karnego.

  Przystępujemy do trzeciego czytania.

  Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 3421.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3421?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 428 posłów. Za – 425, przeciw – 1, wstrzymało się 2.

  Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego.