• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (druki nr 3388 i 3455).

  Proszę pana posła Arkadiusza Litwińskiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

  Proszę bardzo.

 • Dziękuję bardzo.

  Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym zwięźle przedstawić zawarte w druku nr 3455 sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z druku nr 3388.

  Projekt ten wpłynął do Sejmu 20 marca bieżącego roku, a 12 maja został skierowany do połączonych komisji. Pierwsze czytanie odbyło się właśnie na połączonym posiedzeniu komisji 27 maja i dzięki zaangażowaniu parlamentarzystów, także z uwagi na znaczenie tego projektu, udało się w trakcie połączonego posiedzenia obu komisji po wprowadzeniu drobnych zmian przede wszystkim natury redakcyjnej i legislacyjnej wypracować sprawozdanie, które zawiera tekst projektu ustawy.

  Istota tego projektu sprowadza się do niemal chirurgicznego poprawienia pewnych przepisów, które, najkrócej rzecz ujmując, statuują terminy, w jakich można wykorzystać tzw. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jak wiemy, od lat funkcjonującą w polskim obrocie prawnym. Chodzi o decyzję niezbędną do tego, ażeby można było realizować m.in. inwestycje drogowe. Na nich chcemy się tutaj, w tym projekcie, skupić. Otóż w obecnym stanie prawnym decyzje, potocznie mówiąc, środowiskowe mogą zostać wykorzystane w ciągu 4 lat od ich wydania, a w przypadku inwestycji, które są realizowane w etapach – przez 6 lat od ich wydania. Projekt, o którym mówię, a który przedkładają połączone komisje, przewiduje wydłużenie tych dwóch okresów, odpowiednio z 4 do 6 lat i z lat 6 do lat 10.

  Prace były prowadzone przy udziale nie tylko ministra infrastruktury, ale przede wszystkim ministra właściwego do spraw środowiska i oba punkty widzenia zostały wzięte pod uwagę. Jesteśmy przekonani, że można dokonać tego typu zmian w celu usprawnienia budowy przede wszystkim dróg ekspresowych i autostrad bez szkody dla ekosystemów, które podlegają analizie w ramach postępowania środowiskowego. Istnieje w tej chwili co najmniej kilkanaście przypadków, w których budowy dróg, te inwestycje mogłyby zostać przyhamowane, a to oznacza, że mogłoby być zagrożone wykorzystanie środków unijnych, nawet nie tyle w tej, co w przyszłej perspektywie unijnej.

  Projekt zakłada również wprowadzenie pewnych usprawnień polegających na tym, że już na podstawie decyzji środowiskowej, która zawiera wykaz działek podlegających przyszłej inwestycji, będzie można przeprowadzać pewne wstępne prace związane z usunięciem drzew czy zakrzewień, zanim jeszcze zostanie wydana tzw. decyzja ZRID, która umożliwia przystąpienie do prac w pełnym zakresie.

  Projekt ten był przedmiotem zarówno konsultacji przeprowadzonych z odpowiednimi organami, jak i analizy Biura Analiz Sejmowych. Jego wersja przedłożona przez komisje w sprawozdaniu uwzględnia, jak myślę, wszystkie, a było ich niewiele, zgromadzone wówczas uwagi. Stanowi ona też, mam przekonanie, konkluzję konstruktywnej dyskusji, która odbyła się na posiedzeniu komisji, Były zgłaszane pewne wątpliwości dotyczące tego, czy te mechanizmy, które tutaj statuujemy, nie będą stosowane zbyt szeroko. W mojej ocenie te kwestie zostały wyjaśnione, takiego zagrożenia nie ma.

  Wobec tego w imieniu połączonych komisji, panie marszałku, wnoszę, aby Wysoki Sejm raczył przyjąć przedstawiony projekt. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję panu posłowi za przedstawienie sprawozdania komisji.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

  Otwieram dyskusję. Pierwsza zabierze głos i przedstawi stanowisko klubu Platforma Obywatelska pani poseł Krystyna Sibińska.

  Zanim jednak poproszę panią poseł o zabranie głosu, poinformuję wszystkich, którzy będą przedstawiać stanowisko w imieniu klubu, że obradom przysłuchuje się młodzież z Bulowic, gmina Kęty, którą to młodzież zaprosiła pani poseł Dorota Niedziela, która zmierza na galerię.

  (Oklaski)

  Pozdrawiamy młodzież i opiekunów.

  Pani poseł, bardzo proszę o zabranie głosu.

 • Dziękuję bardzo.

  Panie Marszałku! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawiam stanowisko dotyczące zawartego w druku nr 3388 poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a także zawartego w druku nr 3455 sprawozdania połączonych Komisji: Infrastruktury oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, które dotyczy właśnie tego projektu poselskiego.

  Panie Marszałku! Jak wszyscy wiemy, proces inwestycyjny jest długi, skomplikowany i czasami przygotowanie samej inwestycji trwa dużo dłużej niż jej realizacja. Jeden z elementów przygotowania inwestycji stanowi tzw. decyzja środowiskowa, która ma określić warunki realizacji inwestycji związane z ochroną środowiska, z procesami, które mają przebiegać w taki sposób, żeby to środowisko było zabezpieczone, żeby prowadzenie inwestycji nie pozostawało w rozbieżności z ekosystemem. Wydawanie takich decyzji jest poprzedzone długotrwałą, ale też kosztowną procedurą. Wydanie tej decyzji wymaga wielu procedur. Zdarza się tak, że po uzyskaniu tej decyzji środowiskowej, po uzyskaniu wszystkich pozostałych zgód, pozwoleń wszystko jest gotowe, ale nie ma jeszcze finansowania inwestycji drogowej. Zdarza się tak, że zanim inwestor, bardzo często gmina, uzyska środki publiczne na finansowanie inwestycji, poszczególne dokumenty tracą już powoli ważność. Obecna perspektywa unijna na lata 2014–2020 to są bardzo duże pieniądze na inwestycje drogowe. Są one przygotowane, często czekają właśnie na finanse, które będzie można uzyskać z różnych programów unijnych. Jak pan poseł sprawozdawca wspominał, zdarza się też tak, że niektóre dokumenty są na pograniczu utraty ważności.

  W związku z tym ten złożony przez posłów Platformy Obywatelskiej projekt zmian w dwóch ustawach jest niezwykle istotny, żeby dać możliwość realizacji tych inwestycji i wykorzystania środków unijnych. Zmiany, które proponujemy, to oczywiście wydłużenie okresu wykorzystania decyzji środowiskowych. Chodzi o to, żeby ich ważność była przedłużona do 6 lat, ale też o to, żeby była możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydłużenie o kolejne 4 lata. Jest to związane m.in. z tym, że te duże projekty drogowe często są realizowane etapowo, a decyzje były przygotowywane do projektu jako do całości.

  Chcemy również wprowadzić możliwość dokonywania zmiany decyzji dotyczącej realizacji inwestycji drogowej bez konieczności zmiany decyzji środowiskowej. To jest związane m.in. z tym, że te procedury, tak jak mówiłam, są dosyć czasochłonne i kosztochłonne, a w zasadzie nic się nie zmienia w tych warunkach, jeśli chodzi o realizację inwestycji.

  Jak wspomniał również pan poseł sprawozdawca, chodzi też o możliwość wejścia z pracami przygotowawczymi na plac budowy jeszcze zanim właściwa inwestycja się rozpocznie. Bardzo często zdarza się tak, szczególnie przy badaniach geologicznych, że odkrycie jakiegoś obiektu archeologicznego powoduje zatrzymanie całej budowy na długie miesiące, a w związku z tym nic innego nie może być realizowane. Jeśli na podstawie decyzji środowiskowej damy możliwość wejścia na plac budowy właśnie z takimi pracami, to na pewno usprawnimy proces inwestycyjny.

  Dlatego też, panie marszałku, zmiany, o których wspomniałam, których dotyczy projekt, są bardzo ważne i istotne w całym procesie realizacji inwestycji i oczywiście klub Platformy Obywatelskiej w pełni popiera przedłożony projekt. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, pani poseł.

  Proszę o zabranie głosu panią poseł Annę Paluch, która przedstawi stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość.

  Proszę bardzo.

 • Dziękuję bardzo.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Omawiana dziś ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, zgłoszona do laski marszałkowskiej, jak czytamy w druku nr 3388, przez grupę posłów PO, ma służyć usprawnieniu przygotowania inwestycji drogowych, szczególnie w kontekście wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w latach 2014–2020. To jest cytat z uzasadnienia. Proponowane zmiany dotyczą, po pierwsze, rozszerzenia katalogu przypadków, w których zmiana określonej decyzji administracyjnej nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Katalog przypadków jest rozszerzony o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzję o budowie lotniska użytku publicznego, decyzję o budowli przeciwpowodziowej i decyzję o zezwoleniu na budowę obiektu jądrowego. Reasumując, chodzi o inwestycje realizowane z zastosowaniem tzw. specustaw.

  Dalsze zmiany dotyczą wydłużenia terminu obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. W art. 72 ust. 3 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku mają ulec wydłużeniu z 4 lat do 6 lat i z 6 lat do 10 lat terminy na złożenie wniosku o wydanie określonych decyzji, do których dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Warunkiem przedłużenia terminu z 6 do 10 lat na złożenie wniosku o wydanie decyzji lub dokonanie zgłoszeń, o których mowa w ust. 4 tegoż art. 72, jest otrzymanie przed upływem tychże 6 lat stanowiska organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo i że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji.

  Zgodnie ze zmianą w art. 82a ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przed decyzją ZRID, w której wskazano działki koniecznie do przeprowadzenia prac przygotowawczych, będzie stanowić podstawę do wycinki drzew i krzewów, przeprowadzenia badań archeologicznych, a także przeprowadzania kompensacji przyrodniczej na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe. Konsekwencje tej zmiany są ujęte w dodanym pkt 7 w art. 74 ust. 1 oraz w dodanym art. 21a w specustawie drogowej.

  Sporo kontrowersji w trakcie prac połączonych komisji wzbudził proponowany zapis w art. 155 ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko, bowiem jest to przepis przejściowy, dotyczący decyzji wydanych jeszcze na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, i to dodawany po 7 latach od dnia wejścia w życie nowej ustawy, czyli ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko. Ta zmiana do art. 155 najlepiej obrazuje sytuację w dziedzinie postępowań środowiskowych poprzedzających wydanie decyzji ZRID. Po 7 latach od zmiany procedury w tym zakresie wydłuża się o dalsze 8 lat ważność starych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Czy zmiana zawarta w sprawozdaniu połączonych Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, okaże się remedium na wlokące się niemiłosiernie postępowania administracyjne konieczne dla przygotowania inwestycji, czas pokaże. Trudno tu jednak nie powiedzieć „tu l’as voulu, Georges Dandin”, czyli: sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało.

  W 2008 r., kiedy w komisji ochrony środowiska procedowaliśmy ustawę o ocenach oddziaływania na środowisko, ostatecznie uchwaloną 3 października 2008 r., a normującą procedury w tym zakresie i tworzącą nowe organy administracji: generalną dyrekcję i regionalne dyrekcje ochrony środowiska, koalicja PO–PSL nie słuchała głosów krytyki, ba, nawet nieśmiałych głosów rozsądku płynących ze strony opozycji, że stanowiony właśnie system będzie drogi, nieefektywny i zablokuje przygotowania do realizacji programu budowy dróg za unijne pieniądze. Na dodatek, jak zwykle, rząd nie nadąża i wyręcza się tym razem projektem poselskim procedowanym w pośpiechu, z marszu, na jednym posiedzeniu komisji. Dobrze, że przynajmniej rządząca większość przyjęła moją uwagę o terminie wejścia w życie procedowanych zmian i w art. 4 zawarto najkrótszy z możliwych, ale dopuszczalny termin 14 dni wejścia ustawy w życie.

  Działanie rządzącej większości w omawianej dzisiaj sprawie przypomina jako żywo zachowanie przysłowiowego Jasia, który najpierw, nie słuchając przestróg, wszedł na minę, w wyniku wybuchu tejże miny stracił nogę, a później kupił protezę i wszystkim się chwalił, jaką ma piękną protezę. Spartaczyliście przepisy, to je naprawcie. Niestety nie wróci to upływającego czasu ani zmarnowanych szans.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W głosowaniu nad tym projektem mój klub wstrzyma się od głosu. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję, pani poseł.

  Stanowisko klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawi pan poseł Józef Racki.

 • Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, druk nr 3388.

  Omawiany projekt ustawy ma na celu usprawnienie przygotowania inwestycji drogowych, szczególnie w perspektywie finansowej 2014–2020. Proponowane zmiany przyczynią się do eliminacji zagrożeń terminowej realizacji zadań i do gospodarnego wydatkowania środków publicznych. Przedłużając ważność decyzji środowiskowych, uniknie się konieczności ponownego ich uzyskiwania. Proponowane zmiany wydłużają odpowiednio z 4 do 6 lat oraz z 6 do 10 lat terminy na złożenie wniosku o wydanie decyzji, do których dołącza się decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydłużenie terminu może nastąpić, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali od organu, który wydał tę decyzję, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przed decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w której wskazano działki, konieczna do przeprowadzenia prac przygotowawczych, stanowić będzie podstawę do wykonania prac polegających na wycince drzew i krzewów, przeprowadzenia badań archeologicznych lub geologicznych, a także przeprowadzania kompensacji przyrodniczej na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach uprawnia do nieodpłatnego wejścia na teren, na którym jest przewidziana realizacja inwestycji, w celu wykonania prac.

  Mając na uwadze dalsze usprawnienie przygotowania inwestycji drogowych, szczególnie w kontekście wydatkowania funduszy unijnych, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem sprawozdania komisji zawartego w druku nr 3455. Dziękuję za uwagę.

 • Dziękuję panu posłowi.

  Pan poseł Jarosław Gromadzki złożył stanowisko w imieniu klubu na piśmie . Stanowisko to zostało załączone do stenogramu.

  Pana posła Rybakowicza nie ma na sali.

  Żaden poseł nie zapisał się do pytań.

  Czy wolę zabrania głosu wyraża sprawozdawca komisji pan poseł Arkadiusz Litwiński?

  Tak.

  Proszę bardzo, panie pośle.

 • Panie Marszałku! Rozumiem, że również i w tym załączonym do protokołu oświadczeniu nie zgłoszono poprawek w drugim czytaniu. Jeśli tak, to chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim przedmówcom. Pani poseł Paluch miała rację, rzeczywiście jej uwagi zostały przyjęte. Mam nadzieję, że ten projekt będzie z pożytkiem wykorzystany przez wszystkich, którzy zajmują się w Polsce budową dróg. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję panu posłowi sprawozdawcy.

  Zamykam dyskusję

  Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

  Przystępujemy do trzeciego czytania.

  Komisje wnoszą o uchwalenie projektu z druku nr 3455.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3455?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 430. Za – 284, przeciw – 1, wstrzymało się 145.

  Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.