• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 33. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządo wego projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

  (druk nr 3464)

  .

  Głos zabierze sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pan Piotr Stachańczyk w celu przedstawienia uzasadnienia projektu ustawy.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 3464.

  Jednym z powodów, który legł u podstaw opracowania tego projektu ustawy, była potrzeba dostosowania regulacji związanych ze Strażą Graniczną do aktualnej, ale także możliwej do przewidzenia, sytuacji na granicy północno-wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej, a także realizacja nałożonych na ministra spraw wewnętrznych celów programowych zawartych w przyjętym w grudniu zeszłego roku przez Radę Ministrów dokumencie „Plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa”. Najważniejszym punktem tych założeń jest wzmocnienie systemu ochrony nienaruszalności granicy państwowej oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa poprzez umożliwienie wsparcia Straży Granicznej w jej działaniach, w sytuacjach nadzwyczajnych, przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Dotyczyć ma to przypadków wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa publicznego lub zakłócania porządku publicznego na przejściach granicznych lub w strefie nadgranicznej w takiej skali, do której zwalczania Straż Graniczna nie jest przygotowana, albo przy użyciu takich metod, takich środków, do których zwalczania również Straż Graniczna, z uwagi na specyfikę tej formacji, nie jest przygotowana.

  Ponadto ustawa zakłada rozszerzenie właściwości Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępstw dotyczących wiarygodności dokumentów i nadanie jej kompetencji w sprawie dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także uprawniających do uzyskania tego typu dokumentów. Zwiększa się także możliwości Straży Granicznej odnośnie do uruchamiania systemu telewizji dozorowanej, instalowanej w pasie dróg publicznych w strefie nadgranicznej.

  Ponadto uproszczona winna być procedura realizacji poszukiwań, a w szczególności powinna być zlikwidowana możliwość sytuacji, w której prowadzi się poszukiwania, a dane osób poszukiwanych umieszcza się równocześnie w tym samym kształcie w dwóch różnych systemach informatycznych, bo nie wystarczy, że w trakcie kontroli będzie istniała możliwość odpytania jednego systemu informatycznego.

  Oprócz tego w pakiecie zmian przewidziane są zmiany dotyczące funkcjonariuszy formacji, w tym zmiana zwiększająca ich ochronę poprzez wprowadzenie możliwości – a nie, tak jak jest obecnie, obowiązku – zawieszenia funkcjonariusza Straży Granicznej w czynnościach służbowych, jeśli wniesiony został przeciwko niemu prywatny akt oskarżenia. To jest zmiana, którą kilka miesięcy temu Wysoka Izba przyjęła również w stosunku do funkcjonariuszy Policji.

  Ponadto zmieniane są reguły wprowadzania zaliczania funkcjonariuszowi Straży Granicznej zwolnionemu ze służby, który następnie podjął pracę, okresu służby w Straży Granicznej, jeśli chodzi o zakres uprawnień wynikających z prawa pracy, bez względu na okres, który upłynął między zwolnieniem a zatrudnieniem. Dzisiaj jest to ograniczone do jednego roku.

  Zmieniane są reguły dotyczące wypłacania świadczeń funkcjonariuszom i pracownikom przebywającym poza granicami, wykonującym zadania w ramach działań związanych z Unią Europejską. Będą one wypłacane według stawek przewidzianych przez regulacje unijne.

  Wprowadzane są zasady zawierania umów szkoleniowych, które pozwalają ewentualnie odzyskać kwoty, które Straż Graniczna wydała w celu kształcenia funkcjonariuszy, chodzi szczególnie o szkolenia wysokospecjalistyczne, od osób, które prawie zaraz po szkoleniu zrezygnowały ze służby w Straży Granicznej.

  Ponadto likwidowany jest, to był postulat wielokrotnie zgłaszany przez związki zawodowe, obowiązek informowania przełożonych o przekroczeniu granicy i udaniu się do kraju Unii Europejskiej lub kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Likwidowany jest i wprowadzany jako możliwy do stosowania przez przełożonych obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez pracowników Straży Granicznej niezajmujących w Służbie Cywilnej takich stanowisk, które według odrębnych przepisów wymagają składania oświadczeń majątkowych. W praktyce chodzi tutaj o rezygnację z konieczności składania oświadczeń majątkowych przez osoby, które w Straży Granicznej pełnią funkcje bardzo ważne, ale czysto pomocnicze, czyli przez portierów, sekretarki, stolarzy, mechaników samochodowych itd. To też jest postulat wielokrotnie przedstawiany przez Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych, postulat, który należy uznać. Związek wskazywał wielokrotnie, że mówimy tutaj o ludziach, którzy w Straży Granicznej zarabiają kwoty w wysokości od 2,5 do 3 tys. zł i oczekiwanie od nich wypełniania oświadczeń majątkowych dotyczących liczby akcji posiadanych w spółkach, liczby składników majątkowych przekraczających 10 tys. zł itd. jest przez nich raczej uważane za, powiedziałbym, niewłaściwe i traktowane jako pewien rodzaj ironii w stosunku do nich, wiadomo bowiem, że nie mają też oni żadnego, dokładnie żadnego wpływu na decyzje w Straży Granicznej, żadnych decyzji nie podejmują, za żadne decyzje dotyczące formacji, zakupów formacji, przetargów itd. nie odpowiadają.

  Kolejna zmiana dotyczy nowego modelu mundurowego, tzw. modelu punktowego, przy czym ustawa wprowadza tylko generalne zasady tego systemu, natomiast zasady szczegółowe, obejmujące wycenę poszczególnych punktów, kwotę równoważnika itd., przewidziane są w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych i w tym zakresie będą przedmiotem dalszych konsultacji ze związkami zawodowymi.

  Natomiast poza ustawą o Straży Granicznej zmieniana jest jeszcze ustawa o ochronie granicy państwowej w kwestii finansowania przejść granicznych, tak aby wyłączyć z obowiązku finansowania przez wojewodów te elementy przejść lotniczych, które nie służą kontroli, nie służą też służbom wykonującym kontrolę.

  Wreszcie projekt ustawy dopasowuje polskie prawo do prawa Unii w zakresie rozwiązań dotyczących tzw. Eurosuru, czyli systemu nadzorowania granic. Jest to system informatyczno-optyczny, który pozwala przekazywać dane o sytuacji na granicy w systemie ciągłym do centrali agencji Frontex. Takim krajowym ośrodkiem koordynacyjnym do spraw Eurosuru zgodnie z tym projektem zostanie komendant główny Straży Granicznej.

  Reasumując, powiem, że projekt ustawy wprowadza jedną zmianę, która jest naszym zdaniem bardzo ważna w dzisiejszej sytuacji militarno-politycznej poza naszymi granicami, oraz wiele zmian, które ułatwią działanie formacji, a także ułatwią służbę jej funkcjonariuszy.

  W związku z tym wnoszę do Wysokiej Izby o skierowanie projektu ustawy do dalszych prac. Dziękuję.

 • Proszę bardzo.

  W tym punkcie wysłuchamy dyskusji opartej na 5-minutowych oświadczeniach w imieniu klubów i koła.

  Otwieram dyskusję.

  Jako pierwszy głos zabierze poseł Konstanty Oświęcimski, Platforma Obywatelska.

 • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wielu nas już nie zostało tu o tej porze, więc postaram się w miarę skrótowo przekazać stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej, w którego imieniu tutaj występuję.

  A więc klub Platformy Obywatelskiej wnosi o przekazanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3464, do dalszych prac, czyli do Komisji Spraw Wewnętrznych.

  Pan minister bardzo szczegółowo wymienił wszelkie zmiany, które występują w tym projekcie ustawy. Przede wszystkim one odpowiadają na potrzeby aktualizacji ustawy o Straży Granicznej – przypomnę, że ustawa ta została uchwalona w 1990 r., a więc funkcjonuje już 25 lat – jak również wynikają z doświadczeń Polski z obecności w strefie Schengen. Jeszcze tylko wspomnę, że projekt ustawy będzie oddziaływać na ok. 15,5 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 3,5 tys. pracowników cywilnych Straży Granicznej.

  Tak jak pan minister nam tutaj to przekazał, jest jedna ważna kwestia – projekt ustawy zakłada wsparcie działań Straży Granicznej w sytuacjach nad wyraz poważnych siłami jednostek Sił Zbrojnych, o czym jest kilka artykułów. Oczywiście pozostałe zmiany, o których pan minister też mówił, a więc dotyczące umundurowania, nowych zadań w strefie przygranicznej, jak również ścigania nowej kategorii przestępstw, zwłaszcza jeżeli chodzi o dokumenty, powodują, mam nadzieję, że zadania Straży Granicznej na potrzeby ochrony naszych granic będą należycie wykonywane. Oczywiście to też odnosi się do bezpieczeństwa naszych granic, zwłaszcza, jak powiedział pan minister, na odcinku wschodnim i wschodnio-północnym.

  Jeszcze raz w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej wnoszę o przekazanie projektu ustawy do dalszych prac, tak aby w miarę szybko można było go przyjąć. Dziękuję bardzo.

 • Proszę.

  Głos ma pan poseł Jarosław Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość.

 • Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Wśród przesłanek uzasadniających zmiany proponowane przez rząd w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej zawartym w druku nr 3464 wymienia się dostosowanie przepisów do aktualnych zadań Straży Granicznej w strefie Schengen, konieczność zareagowania na aktualną sytuację w kontekście zagrożenia na granicy północno-wschodniej i wschodniej oraz ułatwienie funkcjonowania formacji.

  Jak dowiedzieliśmy się z charakterystyki proponowanych zmian, którą przedstawił pan minister Piotr Stachańczyk, mamy tutaj do czynienia ze zmianami różnego typu, większymi i mniejszymi. Jedne dotyczą zadań Straży Granicznej, kwestii zasadniczych, inne dotyczą różnego kalibru kwestii związanych z pragmatyką służby. Tego wszystkiego razem jest rzeczywiście sporo.

  Wśród tych zmian jest cały szereg propozycji sensownych, takich, które rzeczywiście warto wprowadzić, choćby ta, którą pan minister uznał za najważniejszą, czyli zapis o możliwości wsparcia Straży Granicznej ze strony Sił Zbrojnych i Żandarmerii Wojskowej w strefie przygranicznej, wtedy kiedy jej siły w sytuacji zagrożenia okażą się niewystarczające.

  Tu niewątpliwie trzeba wymienić także sprawy związane z poszerzeniem zakresu przestępstw ściganych przez Straż Graniczną w przypadku przeciwdziałania nielegalnej migracji w odniesieniu do przestępstw wobec dokumentów. To jest poszerzenie zakresu przestępstw określonych w art. 270–276 Kodeksu karnego. Można tu także wskazać choćby przyznany wgląd do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji odnośnie do osób poszukiwanych, tak aby Straż Graniczna mogła z tego korzystać.

  Jest cały szereg innych zmian: możliwość zawierania umów cywilnoprawnych dotyczących ewentualnego zwrotu kosztów poniesionych w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w przypadku rezygnacji funkcjonariusza z dalszego pełnienia służby lub przerwania nauki z własnej winy, oczywiście przy przekroczeniu określonej wysokości tych kosztów; możliwość uruchamiania na drogach publicznych systemu telewizji dozorowej w strefie nadgranicznej czy zaliczanie okresu służby w Straży Granicznej do okresu zatrudnienia w zakresie uprawnień wynikających z prawa pracy, gdy funkcjonariusz zwolniony ze służby podejmuje pracę w innym miejscu. Można wymienić cały szereg jeszcze innych zagadnień, w przypadku których proponowane rozwiązania należy uznać za racjonalne.

  Ale są też sprawy, na które chciałbym zwrócić uwagę, budzące dość zasadnicze wątpliwości, ponieważ, panie ministrze, trzeba postawić pytanie, w jakim kierunku przekształcamy charakter tej służby. Jeżeli chodzi o relacje pomiędzy systemem obronnym państwa, Siłami Zbrojnymi a Strażą Graniczną, poszło to w jedną stronę. Dobrze, ale tak naprawdę to nic nowego w sensie jakościowym. To tylko ureguluje pewne działania, ale wciąż brakuje mi wyposażenia Straży Granicznej w pewne funkcje obronne związane z systemem obronnym państwa. O tym już wielokrotnie mówiłem. Pan minister się z tym nie zgadza, także obecny rząd, ale będę tę sprawę stawiał po raz kolejny, także podczas dalszych prac. Chodzi o sytuację, w której zaistniałaby potrzeba użycia formacji Straży Granicznej do celów wojskowych. Jest to kierunek odwrotny do tego, który został zaproponowany. Ten jest oczywiście dobry, ale myślę o wektorze, który jest w drugą stronę. W obecnej sytuacji państwa naprawdę jest to bardzo potrzebne, warto to po prostu przemyśleć.

  Jest także wątpliwość innego rodzaju. Rozumiem, że wszystko, co się wiąże z migracją i cudzoziemcami przypisuje się Straży Granicznej, ale czy obciążanie funkcjonariuszy Straży Granicznej sprawami kontroli legalności zatrudnienia czy działalności gospodarczej cudzoziemców to dobry kierunek? Nie zamieniajmy funkcjonariuszy Straży Granicznej w inspektorów pracy, bo to raczej nie jest ich zadanie. Warto tę kwestię rozważyć. Czy to nie jest zbyt kosztowna sprawa, żeby dobrze wyszkolonych funkcjonariuszy tak kierować?

  (Dzwonek)

  Jeszcze chwileczkę, jeżeli pan pozwoli, panie marszałku.

  Myślę, że z punktu widzenia gospodarności państwa, bo dużo inwestuje się w dobre wykształcenie funkcjonariuszy, te rzeczy mogą robić inne służby. Jest także kwestia związana z instrumentalnym traktowaniem funkcjonariuszy, jeżeli chodzi o ich przenoszenie, zwłaszcza do innych miejscowości. Moim zdaniem jest to posunięte za daleko. Jest cały szereg skutków dotyczących takiego przenoszenia. Chodzi o skutki finansowe, rodzinne i społeczne. To też poszło, moim zdaniem, za bardzo w jedną stronę. Trzeba to będzie przedyskutować ze związkami zawodowymi, z przedstawicielami, którzy reprezentują funkcjonariuszy, bo być może trzeba jeszcze jakichś innych zapisów, może jakiś konsensus osiągniemy.

  I jeszcze jedna sprawa na koniec. Chodzi mianowicie o różnicowanie oznakowania granic, co jest zrozumiałe, jeżeli chodzi o to, że w strefie Schengen obowiązują inne zasady ich przekraczania. Ciągle jednak powtarzam, i powtórzę to także dzisiaj, że suwerenne państwo wszystkie granice ma takie same, że tak powiem, chociaż inaczej się je przekracza, inaczej się je chroni. W związku z tym warto się zastanowić nad tym, czy takie rozmywanie granic przez inne oznakowanie, tych wewnętrznych, bo tak są nazywane w Unii Europejskiej, to jest dobry kierunek. Mam wątpliwości.

  W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość proponuję skierować ten projekt ustawy do prac w Komisji Spraw Wewnętrznych. Powołamy podkomisję, takie działanie jest na jutro przewidziane, i będziemy nad tym pracować. Mam nadzieję, że znajdziemy dobre rozwiązania, bo ta formacja na to zasługuje. To jest ważna formacja w państwie i trzeba nad tym wspólnie pracować, a także patrzeć bardziej wielostronnie, krytycznie. Dziękuję bardzo.

 • Proszę.

  Głos ma pani poseł Krystyna Ozga, Polskie Stronnictwo Ludowe.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dostosowanie przepisów dotyczących właściwości i funkcjonowania Straży Granicznej, a także zarządzania granicą państwową było podstawą do przedłożenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.

  Od kilku już lat trwa proces reorganizacji Straży Granicznej. Brak jest jednak opracowania stanowiącego ostateczny model Straży Granicznej. Na przestrzeni ostatnich lat nastąpiła między innymi konieczność stworzenia nowej koncepcji finansowania przejść granicznych. Należy w tym miejscu podnieść i zaakcentować sprawę rozszerzenia właściwości Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępstw określonych w art. 270–276 Kodeksu karnego. Także nowy czynnik polegający na zwalczaniu migracji nie może pozostać bez znaczenia. Konsekwencją proponowanych zmian będzie także zmiana przepisów w zakresie zarządzania kontroli operacyjnej. Projekt odnosi się ponadto do dość istotnej kwestii postępowania mandatowego, co z punktu widzenia zarówno postępowania procesowego, jak i ekonomicznego wydaje się rozwiązaniem słusznym.

  Oceniając proponowane przedłożenie, nie sposób nie odnieść się do uregulowania jakże istotnej kwestii, która dotyczy sprawdzania obywateli w wielu bazach i systemach, co obecnie wynika jedynie z porozumienia komendanta głównego Straży Granicznej z komendantem głównym Policji. Takie rozwiązanie jest prawnie wątpliwe. Te czynności wynikać powinny wprost z zapisów ustawy. Również niebagatelną staje się sytuacja użycia w szczególnych przypadkach oddziałów lub pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, co absolutnie musi znaleźć ustawowe usankcjonowanie. Nie może również umknąć uwadze problem z zakresu przepisów regulujących kwestie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej, co jest podnoszone w tym projekcie. Proponuje się usankcjonowanie zwrotu kosztów poniesionych przez Straż Graniczną na rzecz funkcjonariuszy z tytułu podnoszenia ich kwalifikacji w przypadku rezygnacji z pełnienia dalszej służby.

  Panie Marszałku! Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Oceniając zaproponowane rozwiązania, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego uważa, że idą one w dobrym kierunku i winny być przekazane do dalszych prac w Komisji Spraw Wewnętrznych. Dziękuję za uwagę.

 • Proszę.

  Głos ma poseł Artur Ostrowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

 • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Ten projekt ustawy dotyczy niezwykle ważnej formacji służb mundurowych, jaką jest Straż Graniczna. Ta nowelizacja wynika z potrzeby dostosowania przepisów prawnych, które dotyczą funkcjonowania i właściwości Straży Granicznej, a także zarządzania granicą państwa polskiego, w tym wszystkich zasad, które są związane z obowiązkiem utrzymania przejść granicznych stosownie do aktualnych potrzeb i warunków pełnienia tej ważnej dla bezpieczeństwa państwa służby. Dotyczy to również faktu przekształcania Straży Granicznej z formacji granicznej w formację graniczno-migracyjną i nowych zadań z tym związanych.

  Projekt zawiera wiele rozwiązań korzystnych z punktu widzenia ochrony granic, jak również samej formacji, jaką jest Straż Graniczna, nadaje również nowe kompetencje Straży Granicznej do rozpoznawania wszystkich wykroczeń, zapobiegania im i ścigania wykroczeń wynikających na przykład z pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Poza korzystnymi zapisami zawartymi w przedłożonej nowelizacji funkcjonariusze Straży Granicznej zgłaszają szereg zastrzeżeń do zapisów zawartych w tym projekcie. I tak, związek zawodowy funkcjonariuszy Straży Granicznej w swojej opinii dołączonej do tego projektu wprost wnioskuje o odrzucenie propozycji dotyczących wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie delegowania funkcjonariuszy ze względu na miejsce pełnienia służby. W ocenie związków zawodowych oraz funkcjonariuszy delegowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej bez ograniczeń czasowych i bez wymaganej zgody będzie źródłem i przyczyną destabilizacji zawodowej, o czym mówią funkcjonariusze Straży Granicznej, destabilizacji życiowej tychże funkcjonariuszy, a także spowoduje, zdaniem związków zawodowych, podział funkcjonariuszy na dwie grupy.

  Zdaniem związków zawodowych czasowe delegowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej z urzędu do wykonywania zadań w innych jednostkach operacyjnych może nastąpić wyłącznie w sytuacji, kiedy zostanie ogłoszony stan gotowości obronnej państwa wymagający uruchomienia wybranych elementów systemu obronnego państwa lub realizacji zadań ustalonych dla tego stanu. To jest jeden z zarzutów dotyczących nowego systemu delegowania.

  Inne zarzuty, podnoszone przez funkcjonariuszy, a zgłaszane przez związek zawodowy funkcjonariuszy Straży Granicznej, dotyczą wprowadzanego nowego rodzaju umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz, o czym mówił już pan minister, finansowania wydatków związanych z nowym umundurowaniem. Funkcjonariusze podkreślają potrzebę zapewnienia dodatkowych środków z budżetu państwa w związku z wprowadzeniem nowego rodzaju umundurowania.

  Kwestią związaną z nowym umundurowaniem, o czym mówił pan minister w swoim wystąpieniu, jest sprawa systemu punktowego, który nie zyskał przychylności funkcjonariuszy i związków zawodowych, którzy zgłaszają wprost zastrzeżenia odnośnie do takiej formy określonej w tym projekcie ustawy. Zwracają również uwagę na to, iż jest pewna różnica, jeśli chodzi o umundurowanie Straży Granicznej i Policji. Myślę, że będzie to przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji i podkomisji. Jestem przekonany, że strona związkowa wyrazi swoje stanowisko w tej sprawie. Rozumiem, że ministerstwo jest otwarte, tak jak pan minister deklarował, na taką dyskusję i takie rozwiązania, które spełniałyby oczekiwania Straży Granicznej, funkcjonariuszy Straży Granicznej, i wszystkie postulaty, które zgłasza związek zawodowy funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  (Dzwonek)

  W związku z tym klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest za podjęciem prac nad tą ważną ustawą dotyczącą niezwykle ważnej formacji, jaką jest Staż Graniczna, i skierowaniem projektu tej ustawy do Komisji Spraw Wewnętrznych w celu podjęcia dalszych prac w tej komisji. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Głos zabierze wiceminister spraw wewnętrznych pan Piotr Stachańczyk.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Posłowie! Bardzo krótko. Najpierw odniosę się do uwag pana posła przewodniczącego. Chcę powiedzieć, że bardzo dokładnie analizowaliśmy, myśląc o tej ustawie, relacje wojsko – Straż Graniczna, w obie strony, i mam nadzieję, że uda się, nawet nie tyle mnie, ile kierownictwu Staży Granicznej, przekonać pana przewodniczącego na posiedzeniu komisji, dlaczego ten kierunek jest lepszy od tego drugiego.

  Jeśli chodzi o migracyjną rolę Straży Granicznej, to prawda jest taka, że jeżeli Straż Graniczna nie będzie prowadziła kontroli legalności pobytu czy legalności pracy cudzoziemców, to praktycznie kontroli nie będzie, bo Państwowa Inspekcja Pracy, będąca bardzo małym organem, skupia się przede wszystkim na prawach pracowniczych obywateli polskich i ma w tym zakresie bardzo dużo pracy. Natomiast dla nas informacje pozyskiwane z takich kontroli stanowią bardzo poważne źródło wiedzy służącej do podejmowania decyzji w sprawie zwalczania nielegalnej migracji, ale też w bardzo dużym stopniu służą pracownikom cudzoziemskim, ponieważ pracodawcy mają świadomość, że jest formacja, podmiot, który może tego typu zadania wykonywać, a funkcjonariusze Straży Granicznej działający na terenie kraju do tego typu zadań również są szkoleni.

  Jeśli chodzi o przenoszenie funkcjonariuszy – to będzie też odpowiedź dla pana posła – po tej opinii związku funkcjonariuszy straży zmieniliśmy ustawę. To jest opinia, którą funkcjonariusze wyrazili na pewnym etapie prac, natomiast na kolejnych etapach ta ustawa została w tym zakresie poprawiona.

  Przepisy dotyczące czasowego przenoszenia, bo o tym mówimy, są w tej chwili inne, niż były poprzednio, ale w mojej opinii są najliberalniejsze z tych, które są w przypadku służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych, a są moim zdaniem też niezbędne, dlatego że jednak mamy w formacji np. szereg placówek nadmorskich, w przypadku których taka rutynowa działalność Straży Granicznej w okresie jesienno-zimowym tak naprawdę zanika. W zimie ani nikt nie wpływa do portów, ani nie ma cudzoziemców, właściwie niespecjalnie jest co robić. W związku z tym właściwą możliwością jest oddelegowanie na kilka miesięcy przynajmniej części funkcjonariuszy do zadań na granicy wschodniej, gdzie są oni nam stale potrzebni.

  Jeśli chodzi o różnicowanie oznakowania granicy, to wyjaśniam: oznakowanie będzie takie samo, tylko na granicy zewnętrznej na oznaczeniu będzie dopisane „Przekraczanie zabronione”, a na granicy wewnętrznej nie będzie tej tabliczki, bo przekraczanie granicy Rzeczypospolitej zgodnie z przepisami jest dopuszczalne w dowolnym miejscu granicy.

  Co do wypowiedzi pani poseł Ozgi, to w tej chwili Komenda Główna Straży Granicznej pracuje nad koncepcją formacji na lata 2016–2022, zawierającą docelowe rozwiązanie, jeśli chodzi o tę formację.

  Jeżeli chodzi o mundury, to te przepisy też zostały zmienione. Dzisiaj ustawa jest tak skonstruowana, że przepisy ustawy w żaden sposób nie przesądzają tego, co najbardziej interesuje funkcjonariuszy, czyli przeliczania w systemie punktowym punktów na pieniądze oraz wysokości tzw. mundurówki, którą oni rzeczywiście co roku otrzymują, a także tego, co przyznaje się funkcjonariuszowi w naturze, a co powinien otrzymywać w formie pieniężnej. To wszystko zostało przeniesione do rozporządzenia i w trakcie prac nad tym rozporządzeniem będziemy te zapisy negocjować ze związkami zawodowymi. Jesteśmy w tej sprawie, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, umówieni z kierownictwem Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  Kończąc tym, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim państwu i wszystkim klubom za poparcie i skierowanie tego projektu do dalszych prac, bo jest to projekt naszym zdaniem naprawdę bardzo potrzebny. Dziękuję.

 • Dziękuję.

  (Poseł Jarosław Zieliński: W trybie sprostowania.)

  W trybie sprostowania, tak?

  (Poseł Jarosław Zieliński: Tak.)

  Proszę.

  Poseł Jarosław Zieliński.

 • Chociaż jest późno, panie marszałku, to króciutko w trybie sprostowania, bo mam nieodparte wrażenie, że pan minister jednak nie zrozumiał intencji mojej wypowiedzi w tym głównym punkcie.

  To nie jest tak, że kierunek jest lepszy czy gorszy. Mówiłem o obu koniecznych kierunkach, czyli o oczywistości, że jeżeli Straż Graniczna ma niewystarczające siły, to Siły Zbrojne muszą przyjść jej z pomocą w strefie nadgranicznej czy przejścia granicznego itd. Ta ustawa zapisuje, sankcjonuje to, co jest potrzebą oczywistą.

  Ale przy, powiedzmy sobie, słabości polskiej armii obecnie, przy jej niewielkiej liczebności 15-tysięczna formacja Straży Granicznej, mająca pewne możliwości obronnych działań wojskowych, jest nie do przecenienia. Naprawdę to kwestia szkolenia, wyposażenia i pewnych funkcji, które byłyby zapisane w ustawie na wypadek konieczności wsparcia Sił Zbrojnych. I tylko tyle. Proponuję myśleć o tym dwukierunkowo. Taka była moja intencja. Dziękuję bardzo.

 • Proszę bardzo.

  Pan minister chce odpowiedzieć?

  Proszę bardzo.

 • Panie Marszałku! Kończąc, chciałbym powiedzieć tak. Rzeczywiście z uwagi zarówno na porę, jak i przede wszystkim materię tej debaty to nie jest dyskusja na posiedzenie plenarne. Dobrze zrozumiałem – myślę, że jak zwykle – pana przewodniczącego i postaram się na posiedzeniu podkomisji, a potem komisji spróbować przekonać pana przewodniczącego, że dobrze pana zrozumiałem i mam argumenty przemawiające za tym, o czym mówiłem. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję bardzo.

  Zamykam dyskusję.

  Zgodnie ze zgłaszanymi propozycjami proponuje się, aby ten projekt ustawy przekazać do Komisji Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  Jednocześnie marszałek Sejmu wyznacza termin przedstawienia sprawozdania przez komisję do dnia 7 lipca 2015 r.

  Ogłaszam 2 minuty przerwy.

  (Przerwa w posiedzeniu od godz. 1 min 05 do godz. 1 min 07)