• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

  (druki nr 3362 i 3404)

  Proszę pana posła Marka Wójcika o przedstawienie sprawozdania komisji.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie Komendancie! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Pierwsze czytanie tego projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych, więc warto krótko przedstawić Wysokiej Izbie, co tak naprawdę w omawianym dzisiaj projekcie się znajduje.

  Otóż, po pierwsze, jeżeli chodzi o cele ustawy, projekt zawiera zasady postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Rozwiązania te mają doprowadzić do tego, aby rzeczywiście postępowanie kwalifikacyjne było prowadzone na równych zasadach i w oparciu o obiektywne kryteria w stosunku do wszystkich kandydatów. Dotychczas brakowało takich przepisów. Na brak takich regulacji w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej zwracał również uwagę rzecznik praw obywatelskich, w związku z czym z pewnością warto te przepisy do ustawy wprowadzić.

  Po drugie, projekt przewiduje uregulowanie zasad przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej płatnego urlopu szkoleniowego, tj. ujednolicenie przepisów w stosunku do regulacji, które obowiązują również w innych służbach, w związku z czym strażacy nie będą w sytuacji gorszej niż funkcjonariusze służący w Policji bądź Straży Granicznej.

  Trzecim elementem, bez wątpienia najistotniejszym w tym projekcie, jest kwestia uregulowania wzrostu uposażenia zasadniczego strażaków z tytułu wysługi lat. Przypomnę, że w tym roku wprowadzana jest zmiana we wszystkich służbach mundurowych podległych MSW. Zmiana dotyczy innego sposobu naliczania dodatku stażowego, tak aby zachęcić funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie. Jeśli chodzi o tę zmianę, są to korzystne rozwiązania, które w przypadku straży pożarnej będą miały zastosowanie do ok. 8200 strażaków, czyli sporej części funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

  Wysoka Izbo! Komisja na posiedzeniu wprowadziła poprawki o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym. Proszę o przyjęcie projektu ustawy. Dziękuję.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

  Otwieram dyskusję.

  Jako pierwsza głos zabierze pani posłanka Lidia Gądek z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

  Bardzo proszę, pani posłanko.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie Komendancie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska pragnę przedstawić opinię w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

  Kształt projektowanej nowelizacji sprawił, że swoje wystąpienie podzieliłam na trzy części. W pierwszej kolejności pragnę ustosunkować się do niezwykle ważnej, a przez aspirantów długo wyczekiwanej zmiany, polegającej na wprowadzeniu obiektywnych kryteriów doboru kandydatów do służby.

  Chyba nikogo nie trzeba przekonywać do tego, jak ważna dla bezpieczeństwa naszego zdrowia i życia oraz posiadanego mienia jest profesjonalnie działająca straż pożarna. O tym, że praca strażaka jest trudna, wymagająca odpowiednich predyspozycji psychofizycznych, poświęcenia i stałej gotowości do maksymalnego wysiłku, wie każdy z nas. Strażakiem zawodowym powinny więc zostać osoby szczególnie uzdolnione, świadome misji, którą pragną pełnić. Aby takie jednostki, można powiedzieć, wyłapać, potrzebny jest rzetelny, jeśli chodzi o kryteria i ocenę, proces rekrutacji, w którym weźmie udział relatywnie duża grupa kandydatów. Obecnie obowiązujące zasady dostępu do służby budzą wiele wątpliwości, a czasem kontrowersji. Projektowana ustawa zawiera regulacje, które nie tylko wypełnią przepisy art. 32 i art. 60 konstytucji, lecz także są elementem wzmacniającym prestiż służby w Państwowej Straży Pożarnej.

  Kolejno odniosę się do standardów przyznawania strażakom płatnego urlopu szkoleniowego. Niektórzy pewnie zauważą, że gdyby art. 103 Kodeksu pracy był zgodny z art. 92 ust. 1 konstytucji, to nie wystąpiłaby potrzeba zmian w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej. Uprzedzę zatem, że sprawa ta nie jest taka oczywista.

  Ustawodawcy – niezależnie od tego, jakiej to będzie dotyczyło większości – zawsze będzie towarzyszyć dylemat, czy konkretne przepisy prawa pracy odwołujące się do funkcjonariuszy publicznych powinny znaleźć się jeszcze w regulacji kodeksowej, czy może już w tzw. pragmatyce służbowej. Ostatecznie zasadność jednego bądź drugiego rozwiązania weryfikuje praktyka.

  Polska Państwowa Straż Pożarna w ostatnich latach osiągnęła bardzo wysoki stopień profesjonalizacji, nie tylko za sprawą zainwestowanych środków, ale głównie dzięki wzbogaceniu kapitału ludzkiego. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie właściwy system motywacji do odbywania kursów czy studiów przy jednoczesnej gwarancji uzyskania urlopu szkoleniowego. Zaproponowane w projektowanej ustawie liczby dni urlopu do wykorzystania w zależności od konkretnej sytuacji satysfakcjonują samych zainteresowanych. Mogłam się o tym przekonać w trakcie ostatnich majowych obchodów Dnia Strażaka, kiedy druhowie i przede wszystkim strażacy Państwowej Straży Pożarnej bardzo pozytywnie wyrażali się o tejże zmianie.

  Na koniec chcę powiedzieć o celowości wzrostu uposażenia zasadniczego strażaków z tytułu wysługi lat. Aktualnie często bywa tak, że na przejście na emeryturę decyduje się strażak w dobrej, o ile nie bardzo dobrej kondycji fizycznej, bogaty w doświadczenie przynajmniej dwóch pokoleń, który sukcesywnie poszerzał swoją wiedzę i rozwijał swoje umiejętności. Wielce nieroztropna jest rezygnacja z usług fachowca w kwiecie jego wieku. Społeczeństwo zainwestowało w jego rozwój i teraz ma prawo oczekiwać, że możliwie długo będzie dla niego pracować. Ktoś mógłby zapytać, jak więc pogodzić to oczekiwanie z potrzebą tworzenia nowych miejsc pracy dla młodych adeptów sztuki pożarniczej. Zgodnie z wyliczeniami, które zostały opracowane wespół z władzami Państwowej Straży Pożarnej, wzrost wspomnianego uposażenia wiąże się zarówno z wydatkami budżetowymi, jak i z oszczędnościami dla budżetu ze względu na mniejszą liczbę wypłat z tytułu zaopatrzenia emerytalnego. Różnica pomiędzy wydatkami a oszczędnościami jest na tyle mała, że nie ma zagrożenia dla tworzenia nowych etatów w Państwowej Straży Pożarnej na aktualnym poziomie.

  Puentując swoje wystąpienie, chcę jeszcze raz podkreślić, że procedowany projekt ustawy podnosi i tak bardzo wysoki prestiż służby strażaka, tworzy klarowne warunki rozwoju kariery oraz wzmacnia dotychczasowe walory całego systemu zawodowej straży pożarnej.

  Jako posłanka, która dostąpiła zaszczytu noszenia munduru strażackiego, podobnie jak wiele koleżanek i wielu kolegów na tej sali, chcę wyrazić nadzieję, że procedowana nowelizacja w żadnym razie nie stanie się powodem do politycznych utarczek i wszyscy zgodnie przyjmą proponowane rozwiązania. Deklaruję to w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, pani posłanko.

  Głos zabierze pan poseł Jarosław Zieliński z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W państwie, które – jak mówił były minister obecnego rządu Bartłomiej Sienkiewicz – działa tylko teoretycznie, Państwowa Straż Pożarna jest jedną z nielicznych instytucji, które działają dobrze. Ona działa w sposób rzeczywiście profesjonalny, wypełnia swoje zadania w taki sposób, że niesie pomoc, kiedy trzeba, ratując życie, zdrowie, mienie i środowisko, wypełnia swoje zadania w sposób, który naprawdę trzeba pochwalić. Dlatego trzeba o tę straż dbać. Trzeba stwarzać coraz lepsze warunki dla jej funkcjonowania, dbać o formację, dbać o strażaków.

  Te trzy obszary regulacji, które są zapisane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, idą w dobrym kierunku, bo wszystkie te trzy punkty poprawiają sytuację funkcjonariuszy. Jeżeli chodzi o pkt 1, tzn. uregulowanie zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, to raczej jest to porządkowanie tego obszaru, ale dwie pozostałe sprawy, czyli kwestie dotyczące płatnego urlopu szkoleniowego i wzrostu uposażenia w związku z wysługą lat, to działania, które poprawią sytuację funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Dlatego Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprze te rozwiązania.

  Właściwie można by na tym zakończyć, gdyby nie jeden problem, który zarysowuje się w sposób wyraźny, gdy mówimy o kwestii wysługi lat i o stanie kadrowym PSP. Otóż chciałbym prosić pana ministra, żeby nie odpowiadał teraz na to pytanie, które zadam, bo ono wymaga pewnego przygotowania i analizy. Prosiłbym, żeby to zostało przedstawione na piśmie, bo sprawa jest istotna. Za chwilę to pytanie zadam, ale najpierw powiem, czego rzecz dotyczy. Otóż na 30 490 etatów, to jest stan z 2014 r., ponoć 13 tys. strażaków posiada uprawnienia emerytalne. Oczywiście według tego obecnie obowiązującego systemu emerytalnego. To może oznaczać, że mogą oni skorzystać z tych uprawnień emerytalnych, co oznaczałoby duży ubytek w krótkim czasie. Niepokój jest uzasadniony, tym bardziej że w latach 2004–2014, a więc w ciągu 10-lecia, z uprawnień emerytalnych skorzystało i odeszło 16 590 strażaków. Jest to podane w uzasadnieniu rządowym. Być może są tam jeszcze inne powody, ale głównie chodzi o przejście na emeryturę. To jest ponad połowa stanu, jaki jest dzisiaj. Ten zabieg, żeby umotywować dłuższe pozostawanie w służbie podwyższeniem dodatku za wysługę lat, jest oczywiście słuszny, może prowadzić do zatrzymania funkcjonariuszy dłużej w służbie. Czy to jest zabieg wystarczający? Takie jest pytanie. Wydaje się, że zdecydowanie nie, bo mimo korzystniejszego naliczania dodatku za wysługę lat w tych interwałach podanych w przepisach, które będą przedmiotem głosowania w trzecim czytaniu, faktem jest, że to aż tak bardzo wynagrodzeń jednak nie podniesie. Wydaje mi się, że to jest działanie zbyt słabe, mechanizm zbyt słabo działający, chociaż słuszny. Dlatego musi nastąpić w najbliższym czasie podwyżka wynagrodzeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, zresztą tak jak funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Pomijam już, że to powinno mieć miejsce w całej sferze budżetowej, ale mówimy dzisiaj o Państwowej Straży Pożarnej, więc ten problem podnoszę. Możemy się spotkać z tym, że zabraknie funkcjonariuszy w służbie. W podanym przeze mnie 10-leciu, czyli w latach 2004–2014, odchodziło rocznie 1508 strażaków. Gdyby to zjawisko się nasiliło, może być problem.

  Panie ministrze, teraz pytanie o szczegółowsze dane związane z tym, po jakim okresie służby strażacy odchodzą na emeryturę, korzystając z uprawnień emerytalnych, które im przysługują. Ilu odchodzi po 15 latach, ilu po kolejnych latach, aż do najdłuższego stażu? Jak to wygląda? To będą dane do dyskusji.

  (Dzwonek)

  Pozwolą ocenić, czy ten mechanizm może cokolwiek tutaj zmienić. Bardzo proszę, panie ministrze, o takie dane.

  Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za tą ustawą.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle.

  Głos zabierze pan poseł Mirosław Pawlak z Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

  Bardzo proszę.

 • Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie Komendancie Główny! 17 kwietnia 2015 r. został przedłożony Wysokiej Izbie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z projektem aktu wykonawczego. Przedłożona nowelizacja na nowo określa wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej, reguluje zasady przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej płatnego urlopu szkoleniowego oraz reguluje wzrost uposażenia zasadniczego strażaków z tytułu wysługi lat.

  Chociaż nie jest to obszerna nowelizacja, to w swych założeniach bardzo istotna. Do służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej nie mogą ani nie powinni wstępować ludzie przypadkowi, i to z różnych względów, stąd wymóg dobrowolności oraz spełniania określonych rygorystycznych kryteriów. W projekcie określony został wymóg służby kandydackiej. Jako wymogi natury formalnej zakłada się posiadanie polskiego obywatelstwa, niekaralność, korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie co najmniej średniego wykształcenia. Warunek absolutnie bezwzględny to zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia tak wyjątkowej służby o niecodziennym charakterze ze względu na jej specyficzny rodzaj.

  Dotychczasowe zapisy ustawy nie zawierały regulacji dotyczących trybu postępowania kwalifikacyjnego. Na pewne bardzo istotne mankamenty i rozwiązania pozostające w sprzeczności ze standardami konstytucyjnymi, na które zasadnie wskazał Trybunał Konstytucyjny, zwrócono uwagę w trakcie prac Komisji Spraw Wewnętrznych. Godzi się podnieść fakt, iż z uwagi na derogację niektórych przepisów ustawy Kodeks pracy ustawodawca pochylił się nad nowym brzmieniem zapisów w przedmiocie płatnego urlopu szkoleniowego dla pracownika. W omawianej kwestii niebagatelne znaczenie ma także stanowisko rzecznika praw obywatelskich, które odcisnęło piętno na nowej regulacji. Komisja Spraw Wewnętrznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania i dogłębnej analizie przedłożenia rządowego w sprawozdaniu z dnia 14 maja 2015 r. uchwaliła projekt ustawy nowelizującej obecnie obowiązujące przepisy.

  Omawiane przeze mnie na wstępie wymogi dla kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej zostały bardzo szczegółowo określone i doprecyzowane w nowym brzmieniu art. 28. Jest to katalog bardzo rozszerzony, ale też zamknięty. Problematyka naboru w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym dotycząca sprawdzianów, np. lęku wysokości, nie budzi cienia wątpliwości. Kwalifikacja podzielona została na etapy. To swoistego rodzaju sito dla kandydatów. Sprawa udzielania urlopów również nie jest kontrowersyjna, zatem jej uregulowanie nie budzi wątpliwości. Zasady ustalania wysługi lat, od której uzależniony jest wzrost uposażenia zasadniczego strażaka, już znowelizowane, obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2015 r., tj. z mocą wsteczną. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego popiera nowe, racjonalne rozwiązania, oczekiwane przez środowisko strażackie i opowie się za przyjęciem projektu zawartego w sprawozdaniu. Dziękujemy za uwagę.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle.

  Głos zabierze pan poseł Artur Ostrowski z Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej.

  Bardzo proszę.

 • Pani Marszałek! Panie Komendancie! Wysoki Sejmie! Omawiany projekt ustawy dotyczy funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej i odnosi się do trzech niezwykle ważnych kwestii z tym związanych.

  Pierwsza z nich, bardzo istotna, to sprawa uregulowania zasad postępowania w stosunku do kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej. W projektowanej ustawie uwzględniono stanowisko rzecznika praw obywatelskich, który podnosił kwestie dotyczące przyjmowania nowych funkcjonariuszy do Państwowej Straży Pożarnej, nowa regulacja wychodzi naprzeciw propozycji rzecznika. Aktualnie jest tak, iż proces przyjmowania funkcjonariuszy opiera się na wytycznych komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, a teraz będzie to uregulowane ustawowo, na terenie całego kraju będą jednakowe kryteria, toteż każdy, kto będzie się ubiegał o przyjęcie do Państwowej Straży Pożarnej, będzie mógł się stosować do ustawy, o projekcie której dzisiaj mówimy.

  Kwestia druga, również niezwykle istotna, która jest poruszana w tym projekcie nowelizacji, dotyczy zasad przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej płatnego urlopu szkoleniowego. Ponieważ na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dniem 10 kwietnia 2010 r. utracił moc art. 103 Kodeksu pracy, zapis zaproponowany w projekcie nowelizacji wprowadza do ustawy zasady przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej płatnego urlopu szkoleniowego. Należy zaznaczyć, że z tej formy szkolenia, doskonalenia zawodowego korzysta 400 strażaków.

  Trzecia kwestia podnoszona w projektowanej ustawie, niezwykle istotna z punktu widzenia funkcjonariuszy, szczególnie tych z długoletnim stażem w służbie, dotyczy wzrostu uposażenia zasadniczego strażaków z tytułu wysługi lat. Cel jest taki, aby zachęcić funkcjonariuszy straży pożarnej do jak najdłuższego pozostawania w służbie. Zaproponowano dwuletni cykl podnoszenia uposażenia od pierwszych dwóch lat aż do 32. roku służby, tj. 22% po 22 latach, 32% po 32 latach i 35% po 35 latach służby. Z ustaleń i wyliczeń pana komendanta głównego wynika, że tym procesem zostanie objętych prawie 8500 strażaków, czyli – jak podaje pan komendant – praktycznie 1/3 stanu osobowego PSP, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

  Te trzy niezwykle ważne zmiany są oczekiwane przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, w związku z tym klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował za przyjęciem procedowanego projektu ustawy. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle.

  Kolejnym mówcą będzie pan poseł Tadeusz Woźniak z Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica w sprawie sprawozdania Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, zawartego w druku nr 3404.

  Rządowy projekt, zawarty pierwotnie w druku nr 3362, ma na celu uregulowanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, określenie zasad przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej urlopu szkoleniowego oraz zwiększenie motywacji do pozostawania w służbie strażaków, którzy planują odejście na zaopatrzenie emerytalne poprzez podwyższenie uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat w Państwowej Straży Pożarnej.

  Co do dwóch pierwszych kwestii w zasadzie nie mamy uwag krytycznych, nieco inaczej postrzegamy jednak sprawę dodatku stażowego. Słusznie zauważono w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, że dotychczasowy mechanizm wzrostu uposażenia zasadniczego strażaków nie jest wystarczająco odczuwalny jako element tzw. awansu poziomego. Propozycja zamieszczona w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wpisuje się w sposób jednoznaczny w kontynuację systemu motywującego do dłuższego pozostawania w służbie, zapoczątkowanego przez wprowadzenie w ramach ustawy modernizacyjnej motywacyjnego wynagradzania strażaków oraz nowych zasad przechodzenia na zaopatrzenie emerytalne strażaków podejmujących służbę po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 r. Roli takiej nie spełnia jednak konstrukcja, która nadaje nowe brzmienie art. 88 ust. 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. System degresywny mający zastosowanie do strażaków pozostających w służbie dłużej niż 20 lat ma zostać zastąpiony systemem progresywnym interwałowym z dwuletnimi interwałami po 20 latach wysługi i trzyletnim po 32. roku służby. O ile wprowadzenie progresji we wzroście uposażenia zasadniczego również po 20 latach służby jest krokiem w dobrym kierunku, o tyle interwały są rozwiązaniem zasługującym na krytykę. Efektem ich zastosowania, a zwłaszcza interwału trzyletniego, może być sytuacja, w której przechodzący na emeryturę strażak mający 32 lata wysługi będzie miał identyczną podstawę naliczenia, jak strażak przechodzący na emeryturę po 34,5 roku służby. Tym samym proponowana w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej regulacja prowadzi do naruszenia konstytucyjnie zagwarantowanej zasady równości wobec prawa – strażacy będący w istotnie różnej sytuacji byliby w kwestii naliczenia emerytury traktowani odczuwalnie inaczej. Złożyliśmy w związku z tym poprawkę w pierwszym czytaniu. Niestety większością głosów została ona odrzucona ze stratą dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej pan generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, który stwierdził, że to on reprezentuje rząd, gdyż nie było innego przedstawiciela rządu w trakcie obrad komisji, wyjaśnił, że uregulowania są takie same dla wszystkich służb mundurowych. W związku z tym zgodziliśmy się na to niestety zbyt mało korzystne rozwiązanie w stosunku do tego, które rzeczywiście mogło zostać przyjęte. Jednak dobrze życząc funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, uważamy, że właściwych zmian można dokonać w przyszłości. W związku z powyższym Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica zagłosuje za proponowanym projektem ustawy. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Przystępujemy do pytań.

  Czy ktoś chciałby zapisać się jeszcze do zadania pytania, a nie zapisał się do tej pory?

  Jeśli nie, to listę zamykam.

  Ustalam czas na 1,5 minuty.

  Jako pierwsza pytanie zada pani posłanka Joanna Bobowska z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

  Bardzo proszę, pani posłanko.

 • Dziękuję bardzo.

  Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie Komendancie! Wysoka Izbo! Dziękuję bardzo za te oczekiwane zmiany zawarte w nowelizacji, które rozwiązują ważny problem obiektywnych i równych kryteriów rekrutacji aspirantów i problem motywacji strażaków Państwowej Straży Pożarnej do dłuższego pełnienia służby. Jest to na pewno oczekiwana nowelizacja.

  Przy tej okazji chciałabym powiedzieć o trochę innym problemie dotyczącym również aktywności strażaków, mam na myśli strażaków ochotników, którzy współpracują czynnie z profesjonalną strażą, związanej z udziałem w szkoleniach ochotników stanowiących ważne zaplecze w dyspozycji jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, bowiem strażacy sygnalizują, że coraz częściej pracodawcy niechętnie patrzą na chwilowe zwolnienia z pracy pracownika, który jako strażak ochotnik uczestniczy w akcji ratowniczej bądź w szkoleniach. Czy nie należałoby się nad tym zastanowić, czy ministerstwo, mając na uwadze dalszą potrzebną współpracę państwowej straży

  (Dzwonek)

  z ochotnikami, dostrzega możliwość dyskusji o jakiejś formie ulg czy innych formach wsparcia dla ochotników, a w zasadzie o przekazaniu pewnej gratyfikacji bądź zadośćuczynieniu dla pracodawców, którzy zwalniają z pracy ochotników? Ten problem gotowości ochotników do akcji, mam wrażenie, staje się również problemem funkcjonowania służb profesjonalnych. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję bardzo.

  Głos teraz zabierze pan poseł Tadeusz Woźniak ze Zjednoczonej Prawicy.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Pytanie: Czy to jest jakaś nowa praktyka, że na posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych nie przybywa pani minister, nie przybywa żaden z jej zastępców, czyli ktoś w randze sekretarza bądź podsekretarza stanu, tylko komendant główny Państwowej Straży Pożarnej stwierdza, że jest przedstawicielem rządu? To pierwsze pytanie.

  I drugie pytanie – chciałbym tutaj uzyskać konkretną odpowiedź pana ministra. Sytuacja jest taka, że rozważamy kwestie dotyczące funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, chociażby kwestię dodatków z tytułu wysługi lat, ponieważ to musi być uregulowane ustawowo. Jeśli chodzi o inne służby mundurowe, takie jak Policja, Straż Graniczna czy Służba Więzienna, to tego typu regulacje następują w drodze rozporządzenia. Powiedziano nam, że to wszystko jest już uregulowane i teraz po prostu nie możemy zgłaszać propozycji innych regulacji, ponieważ pojawiłby się dysonans w odniesieniu do tamtych rozwiązań. A więc proszę, aby odpowiedział nam pan wprost, czy te rozporządzenia już weszły w życie, czy też dopiero będą one podpisane i wejdą w życie po przyjęciu tej ustawy, bo gdyby tak miało być, to znaczyłoby, że posłowie zostali wprowadzeni w błąd. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Głos teraz zabierze pan poseł Tadeusz Tomaszewski z klubu SLD.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Państwowa Straż Pożarna i ochotnicze straże pożarne należą do najlepiej ocenianych przez społeczeństwo służb gwarantujących bezpieczeństwo obywateli. Te rozwiązania, o których dzisiaj dyskutujemy, dopełniają zapewnianie tego bezpieczeństwa. Chciałbym zapytać o zainteresowanie służbą w Państwowej Straży Pożarnej, o nabory. Jednym z elementów tego projektu jest zunifikowanie systemu naboru do Państwowej Straży Pożarnej. Ile mniej więcej odbywa się co roku nowych naborów i ilu jest chętnych do służby w Państwowej Straży Pożarnej, ilu ich przypada na jedno miejsce?

  Po drugie, chodzi o system wzmacniający czy promujący finansowo tych funkcjonariuszy, którzy mają dłuższy staż pracy. Czy na ten cel zabezpieczone są środki finansowe w budżecie na przyszły rok? Czy to będzie uruchamiało dodatkowe środki finansowe? I czy zdaniem pana ministra to działanie to nie jest tylko takie działanie jednak trochę retuszujące, bo trzeba przede wszystkim zwiększonych środków na podwyższenie wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, żeby proces odchodzenia został zatrzymany, żeby to była pewna, stabilna służba, również jeśli chodzi o zabezpieczenie finansowe?

  I ostatnie pytanie. Dzisiaj w zależności od powiatów 30–40% akcji ratowniczych jest podejmowanych

  (Dzwonek)

  wspólnie przez Państwową Strażą Pożarną i ochotniczą straż pożarną. Bardzo ważnym elementem wzmacniającym działalność PSP są jednostki OSP włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Chciałbym prosić o odpowiedź na piśmie, na spokojnie, na pytanie o to, jak wygląda kwestia rozwoju ochotniczych straży pożarnych będących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym w bieżącym roku oraz jakie są plany na najbliższe lata. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie pośle.

  Ponieważ było to ostatnie pytanie, o odpowiedź zwracam się do podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pana Tomasza Szubieli.

  Bardzo proszę, panie ministrze.

 • Pani Marszałek! Szanowne Panie Posłanki! Szanowni Panowie Posłowie! Postaram się jak najpełniej odpowiedzieć na pytania, które padły z sali. Tak więc po kolei idąc, zacznę od kwestii obecności na posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych pana komendanta. Zawsze, przynajmniej tak z mojego doświadczenia wynika, na posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych są reprezentanci rządu. Zdarzają się sytuacje wyjątkowe, wtedy w każdym przypadku przedstawiciel, który jest obecny, posiada odpowiednie pełnomocnictwo. Jeśli chodzi o kwestię tego, w jaki sposób można życzliwie zachęcać pracodawców, aby mniej niechętnie zgadzali się na szkolenia i nieobecność w pracy członków ochotniczej straży pożarnej, to jest to niewątpliwie zagadnienie, które wymaga przemyślenia i nad którym na pewno się trzeba pochylić. Nie jestem w stanie w tej chwili podać, który to jest dokładnie przepis, ale w naszej odpowiedzi pisemnej będę oczywiście referował, jaki to jest konkretnie przepis, jednak członkowie ochotniczej straży pożarnej mogą wykorzystać do 6 dni pracy płatnych w roku na szkolenia. A sama kwestia zachęcenia pracodawców do tego wymaga rozważenia, bo to też powinno wzmocnić skuteczność działania członków ochotniczej straży pożarnej.

  Co do kwestii rozporządzeń to rozporządzenia te już działają i one wszystkie weszły w życie od 1 stycznia 2015 r. Natomiast co do kwestii naboru i fluktuacji kadr w Państwowej Straży Pożarnej to będzie dokładna odpowiedź pisemna, a oprócz tego mogę powiedzieć, że około 1500 osób rocznie odchodzi na emeryturę, a nabór jest mniej więcej tej samej wielkości. Czy działania przewidziane w proponowanej ustawie są wystarczające, aby zatrzymać proces odchodzenia? Wydaje mi się, że tutaj należy myśleć też o pewnego rodzaju efekcie skumulowanym. Ta ustawa kierunkowo będzie zwiększała stabilność kadr w Państwowej Straży Pożarnej, niezależnie od tego oczywiście w miarę możliwości budżetowych zawsze należy iść w tę stronę, aby poprawiać warunki pracy, poprawiać jakość pracy wszystkich służb, które codziennie dbają o bezpieczeństwo obywateli. Czy środki są zapewnione? Tak, środki są zapewnione. Mam nadzieję, że żadnego z pytań nie pominąłem. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję, panie ministrze.

  Głos zabierze sprawozdawca komisji pan poseł Marek Wójcik.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie Komendancie! Wysoka Izbo! Właściwie do jednego z pytań powinienem się ustosunkować. Pan poseł Woźniak pytał o kwestię pełnomocnictwa dla pana komendanta. Otóż pan komendant przedłożył pełnomocnictwo do reprezentowania rządu na posiedzeniu komisji w dyskusji dotyczącej tego projektu, w związku z czym wszystko bez wątpienia formalnie odbyło się zgodnie z procedurami. Co więcej, chcę pana zapewnić, że wcześniej wiedziałem o tym, iż w związku z chorobą wiceministra bezpośrednio nadzorującego straż pożarną taka sytuacja zaistnieje, i podjąłem decyzję, że mimo to posiedzenie komisji się odbędzie po to, żeby ta ustawa mogła wejść w życie szybciej, po to, żeby strażacy jak najszybciej mogli cieszyć się z nowych rozwiązań, które w tej ustawie są zawarte, panie pośle.

  (Poseł Tadeusz Woźniak: Jestem uspokojony...)

  Bardzo się cieszę w takim razie, że jest pan usatysfakcjonowany i moimi, i pana ministra wyjaśnieniami.

  A abstrahując zupełnie od tej sytuacji, chciałbym powiedzieć, że myślę, iż niewiele jest takich tematów, które tak jednoczą Wysoką Izbę jak kwestie związane ze strażą pożarną. W związku z tym bardzo wszystkim państwu chciałbym podziękować za dyskusję i za wsparcie dla tego niewątpliwie potrzebnego projektu ustawy. Dziękuję.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Zamykam dyskusję.

  Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

  Przystępujemy do trzeciego czytania.

  Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 3404.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3404?

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 412 posłów. Za – 411, przeciw – 1.

  Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.