• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 18. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

  (druki nr 3413 i 3419)

  Głos zabierze poseł Tadeusz Arkit w celu przedstawienia sprawozdania.

 • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przedstawić Wysokiej Izbie opinię komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

  (druki nr 3413 i 3419)

  .

  Senat przyjął 15 poprawek, z czego pozwolę sobie przedstawić państwu króciutko jedną poprawkę, bo jest ona merytoryczna – pozostałe poprawki mają charakter legislacyjno-redakcyjny. Poprawka merytoryczna dotyczy zmiany terminu wejścia w życie przedmiotowej ustawy – proponuje się dzień 1 stycznia 2016 r. Poprawka ta ma na celu zmniejszenie realnego zagrożenia skierowaniem przeciwko Polsce skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z brakiem usunięcia nieprawidłowości w zakresie transpozycji art. 5 dyrektywy 2000/53/ WE. Ryzyko niekorzystnego dla Polski wyroku Trybunału Sprawiedliwości stanowi szczególnie istotny argument na rzecz przyspieszenia terminu wejścia w życie przedmiotowej ustawy i określenia go na dzień 1 stycznia 2016 r. W wyniku tej poprawki Senat dokonał również konsekwentnych zmian w przepisach przejściowych, które odnosiły się do terminów wprost powiązanych z aktualnie uchwalonym przez Sejm RP dniem wejścia w życie ustawy, tj. 1 stycznia 2017 r.

  Tak jak już powiedziałem, pozostałe poprawki mają charakter legislacyjno-redakcyjny.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wnoszę o przyjęcie wszystkich zgłoszonych poprawek. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Proszę bardzo.

  Informuję, że obradom przysłuchuje się w tej chwili chór „Niezastąpieni” z Włoszczowy.

  Witamy serdecznie.

  Informuję jednocześnie, że wysłuchamy teraz 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

  Otwieram dyskusję.

  Jako pierwszy głos ma poseł Miron Sycz, Platforma Obywatelska.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nowelizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wynika przede wszystkim z potrzeby zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do tej ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. Senat przyjął poprawki dotyczące w zasadzie zmiany terminu wejścia w życie przedmiotowej ustawy na dzień 1 stycznia 2016 r., dokonując również konsekwentnych zmian w przepisach przejściowych. Senat zaproponował też zmiany o charakterze legislacyjno-redakcyjnym. Powyższe poprawki Senatu klub Platformy Obywatelskiej opiniuje pozytywnie i będzie głosować za ich przyjęciem. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Proszę.

  Głos ma poseł Edward Czesak, Prawo i Sprawiedliwość.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko wobec poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, zawartych w druku nr 3413

  (sprawozdanie komisji druk nr 3419)

  .

  Komisja na wczorajszym posiedzeniu rozpatrzyła poprawki, rekomendując ich przyjęcie. Klub Prawa i Sprawiedliwości poprze poprawki mające charakter doprecyzowujący zapisy w ustawie, natomiast przy poprawkach 4. i 6. wstrzyma się od głosu. Będziemy głosować za odrzuceniem poprawki merytorycznej, o której tu poseł sprawozdawca już mówił, zmieniającej termin wejścia w życie nowej ustawy, podtrzymując tym samym termin 1 stycznia 2017 r. zawarty w ustawie uchwalonej przez Sejm. Stanowisko naszego klubu odnosi się tym samym do stanowiska zajmowanego podczas procedowania ustawy i jej uchwalania w Sejmie, kiedy to podkreślaliśmy pośpiech przy uchwalaniu nowelizacji tej ustawy i poniekąd chaos w działaniach i procedowaniu. Dziękuję.

 • Proszę.

  Głos ma poseł Marek Gos, Polskie Stronnictwo Ludowe.

 • Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego chcę zarekomendować wszystkie zgłoszone przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podzielam oczywiście zdanie moich przedmówców – większość poprawek ma charakter legislacyjno-redakcyjny, doprecyzowujący, korygujący pewne błędne odniesienia i te poprawki zmierzają do zapewnienia w ustawie spójności terminologicznej. Co do formuły procedowania, w przeciwieństwie do pana posła nie widzę żadnych zakłóceń, a co do czasu procedowania, myślę, że powinniśmy procedować wcześniej, bo takie były oczekiwania komisji. Tak że ten pośpiech w tym przypadku był wskazany – chodziło o to, by nie narażać naszego kraju na stosowne reperkusje. Dziękuję za uwagę.

 • Proszę.

  Głos ma poseł Marek Balt, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

 • Dziękuję, panie marszałku.

  W imieniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej chciałbym zadeklarować, że poprzemy poprawki zgodnie z rekomendacją komisji. Dziękuję bardzo.

 • Proszę bardzo.

  Poseł Adam Rybakowicz w imieniu Ruchu Palikota złożył oświadczenie na piśmie

  Zamykam dyskusję.

  Do głosowania nad uchwałą Senatu przystąpimy w bloku głosowań.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 18. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw.

  Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego.

  Poprawki od 1. do 6. Senat zgłosił do art. 1 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

  W poprawkach 1., 3., 8, 11. i 14. Senat proponuje zmiany o charakterze redakcyjnym.

  Głosować nad nimi będziemy łącznie.

  Komisja wnosi o ich przyjęcie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek Senatu 1., 3., 8., 11. i 14.?

  Kto jest przeciw odrzuceniu?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 412 posłów. Za – 7, przeciw – 404, wstrzymał się 1.

  Sejm przyjął poprawki Senatu.

 • W 2. poprawce do art. 5a Senat proponuje zmianę o charakterze redakcyjnym.

  Komisja wnosi o przyjęcie poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki Senatu?

  Kto jest przeciw odrzuceniu? Kto się wstrzymał?

  Głosowało 409 posłów. Za – 4, przeciw – 405.

  Sejm poprawkę Senatu przyjął.

 • W 4. poprawce do art. 52b ust. 1 Senat proponuje przepis karny obejmujący wszystkie zachowania polegające na naruszeniu nakazów określonych w art. 38 ustawy.

  Komisja wnosi o przyjęcie poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 4. poprawki Senatu?

  Kto jest przeciw odrzuceniu?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 411 posłów. Za – 4, przeciw – 268, wstrzymało się 139.

  Sejm poprawkę przyjął.

 • W 5. poprawce do art. 53 ust. 1 i 2 Senat proponuje zmiany o charakterze redakcyjnym.

  Komisja wnosi o przyjęcie poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 5. poprawki Senatu?

  Kto jest przeciw odrzuceniu?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 405 posłów. Za – 4, przeciw – 400, wstrzymał się 1.

  Sejm poprawkę przyjął.

 • W 6. poprawce do art. 53 ust. 2 Senat proponuje doprecyzowanie przepisu karnego.

  Komisja wnosi o przyjęcie poprawki.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów za odrzuceniem 6. poprawki Senatu?

  Kto jest przeciw odrzuceniu?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 407 posłów. Za – 4, przeciw – 265, wstrzymało się 138.

  Sejm poprawkę przyjął.

 • W poprawkach 7., 9., 10., 12., 13. i 15. Senat proponuje m.in., aby ustawa weszła w życie 1 stycznia 2016 r.

  Głosować będziemy łącznie.

  Komisja wnosi o ich przyjęcie.

  Głosujemy.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek Senatu 7., 9., 10., 12., 13. i 15.?

  Kto jest przeciw odrzuceniu?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 412 posłów. Za – 144, przeciw – 268.

  Sejm poprawki przyjął.

  Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw.