• Wznawiam obrady.

  Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sa morządzie powiatowym (druki nr 3250 i 3314).

  Bardzo proszę o zabranie głosu panią poseł Halinę Rozpondek w celu przedstawienia sprawozdania komisji.

 • Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej mam zaszczyt przedstawić zawarte w druku nr 3314 sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym, druk nr 3250.

  Projekt ustawy ma na celu istotną zmianę związaną z uchwalaniem regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym dawała dotychczas takie uprawnienie radzie powiatu, natomiast omawiany projekt ustawy przekazuje to zadanie zarządowi powiatu. I słusznie, bo w analogicznych przepisach art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i w przepisach art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa uchwalanie regulaminu gminy jest zadaniem wójta, burmistrza lub prezydenta, natomiast regulamin organizacyjny urzędu marszałkowskiego uchwala zarząd województwa.

  Regulaminy organizacyjne urzędów samorządowych określają organizację i zasady funkcjonowania urzędów oraz ich wewnętrznych komórek organizacyjnych, a także ich strukturę organizacyjną, tryb pracy, zasady ustanawiania regulaminów jednostek organizacyjnych, zakresy ich działania, zakresy czynności, system kontroli wewnętrznej, tryb rozpatrywania skarg obywatelskich i wiele innych, w zależności od szczegółowości regulaminu. Kierownikami urzędów samorządowych są: w gminie – wójt, burmistrz lub prezydent, w powiecie – starosta, w samorządzie województwa – marszałek. Do nich też należy wprowadzanie regulaminów organizacyjnych w życie. Odpowiadają oni za pracę urzędu i konieczne zmiany organizacyjne. Pełne uprawnienia w tym zakresie mają wybierani w wyborach bezpośrednich wójtowie, burmistrzowie i prezydenci, oni też wprowadzają regulamin organizacyjny w drodze zarządzenia. Wydaje się więc, że dla starosty powiatowego i marszałka województwa absolutne minimum to uchwalanie regulaminów przez zarządy odpowiednio powiatów i województw. Ustawa o samorządzie województwa wprowadziła taki zapis w art. 41 ust. 2 pkt 7, natomiast w powiecie uchwalanie regulaminu organizacyjnego należy nadal do rady powiatu. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej popiera projekt ustawy, który wprowadza stosowne zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym. W art. 32 ust. 2 dotyczącym zadań zarządu powiatu wprowadza się pkt 6 w brzmieniu: uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego. Proponuje się też nowe brzmienie art. 35 ust. 1: organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny.

  Art. 2 jest przepisem przejściowym, regulującym status dotychczas uchwalonych regulaminów. Jego proponowane brzmienie to: regulaminy organizacyjne starostw powiatowych wydane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie regulaminów organizacyjnych starostw powiatowych wydanych na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1. Art. 3 określa czas wejście w życie ustawy, jest to 14 dni od dnia ogłoszenia.

  Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wnosi do Wysokiej Izby o przyjęcie sprawozdania komisji oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym. Dziękuję.

 • Bardzo dziękuję pani poseł sprawozdawcy.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

  Otwieram dyskusję.

  Jako pierwsza głos zabierze pani poseł Katarzyna Matusik-Lipiec, klub Platforma Obywatelska.

 • Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska chciałabym już na samym wstępie zaznaczyć, iż klub Platformy Obywatelskiej pozytywnie odnosi się do zmian zaproponowanych w drukach nr 3314 i 3250, czyli tych, które dotyczą zmiany ustawy o samorządzie gminnym.

  Jak wspomniała pani poseł sprawozdawczyni Halina Rozpondek, proponowane zmiany mają charakter porządkujący. W obecnym stanie prawnym przepisy dotyczące powiatów przypisują kompetencje w zakresie uchwalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego radzie powiatu, a analogicznie, czy to w ustawie o samorządzie gminnym, czy w ustawie o samorządzie województwa regulamin urzędu gminy przyjmowany jest na podstawie zarządzenia wójta, burmistrza lub prezydenta, a regulamin organizacyjny urzędu marszałkowskiego – na podstawie uchwały zarządu województwa. Tak więc naturalne wydaje się przeniesienie kompetencji w zakresie uchwalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego z rady powiatu na zarząd powiatu.

  Proponowane zmiany zawierają przepisy przejściowe, które utrzymują w mocy regulaminy organizacyjne starostw powiatowych wydane na podstawie nowelizowanej ustawy do dnia wejścia w życie regulaminów organizacyjnych wydanych na podstawie nowych przepisów.

  Co istotne, projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążeń finansowych dla budżetu państwa ani jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego też klub Platformy Obywatelskiej będzie głosował za jego przyjęciem. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Bardzo dziękuję, pani poseł.

  W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pan poseł Czesław Sobierajski.

 • Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość ustosunkować się do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym zawartego w druku nr 3250 i do sprawozdania, druk nr 3314.

  Jest to nowelizacja krótka, ale ważna. Porządkuje ona ustrojowo i systemowo wszystkie szczeble samorządu, powiatu, województwa i gminy, wprowadza te same rozwiązania, odnośnie do regulaminu organizacyjnego urzędu.

  W gminie wójt ustanawia regulamin organizacyjny gminy, uchwałą zarządu województwa nadaje się regulamin organizacyjny urzędu marszałkowskiego, a tylko w odniesieniu do powiatu zarządzeniem czyni to rada powiatu. I właśnie w tej noweli ustawy kompetencje z rady przechodzą na zarząd powiatu.

  Wydaje się zasadne, że te same rozwiązania ustrojowe powinny dotyczyć wszystkich szczebli samorządu, dlatego też klub Prawo i Sprawiedliwość popiera projekt nowelizacji ustawy. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Bardzo dziękuję, panie pośle.

  Stanowisko klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego zostało złożone przez pana posła Tomasza Makowskiego na piśmie

  Proszę zatem o zabranie głosu w imieniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej pana posła Jacka Czerniaka.

 • Dziękuję bardzo.

  Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym, druki nr 3250 i 3314.

  W dotychczasowym obiegu prawnym tylko na szczeblu gminnym i samorządu województwa uchwalanie regulaminu organizacyjnego należy do kompetencji właściwej rady. I właśnie ta nowelizacja poselska ma na celu dokonanie ujednolicenia w tym zakresie i przekazanie tej kompetencji w ustawie o samorządzie powiatowym zarządowi. Dotychczas kompetencja ta przysługiwała radzie powiatu. W uzasadnieniu proponowanej nowelizacji stwierdzono, że przyspieszy to proces ustanawiania regulaminu organizacyjnego, gdyż nie trzeba będzie czekać na podjęcie uchwały przez właściwą radę. Będzie to się odbywało sprawniej, jak twierdzą projektodawcy, i szybciej. W związku z powyższym, ponieważ ta nowelizacja ujednolica, jak powiedziałem, kompetencje w ramach trzech szczebli samorządu: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej popiera proponowane zmiany. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję bardzo.

  Bardzo proszę, głos zabierze pan poseł Jan Ziobro w imieniu Zjednoczonej Prawicy.

 • Dziękuję.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym.

  Szanowni Państwo! Jeśli chodzi o przedłożoną zmianę, to jest to może dosyć krótka, ale istotna zmiana z punktu widzenia ujednolicenia systemu nadawania regulaminu na szczeblu gmin, rady powiatu, tylko w odniesieniu do rady powiatu był pewien wyłom w tym zakresie. Dlatego myślę, że słuszna była decyzja, iż ta nowelizacja powstała. Klub Zjednoczonej Prawicy jak najbardziej będzie popierał ten projekt ustawy. Dziękuję bardzo.

 • Bardzo dziękuję.

  Bardzo proszę pana posła Andrzeja Lewandowskiego o zabranie głosu w imieniu koła Ruch Palikota.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Ruch Palikota pragnę przedstawić oświadczenie w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym.

  Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym, druk nr 3250, ma na celu zmianę organu właściwego do uchwalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego. W obowiązującym stanie prawnym organem właściwym do uchwalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego jest rada powiatu. Projekt zakłada zmianę tego organu przez przyznanie kompetencji do uchwalania regulaminu organizacyjnego zarządowi powiatu. Zdaniem Koła Poselskiego Ruch Palikota zmianę organu właściwego do uchwalania regulaminu organizacyjnego w wersji zaproponowanej przez wnioskodawców należy uznać za celową.

  Regulamin organizacyjny starostwa powiatowego jest aktem prawnym określającym organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego. W świetle przepisu art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Za wskazane należy zatem uznać przeniesienie kompetencji w zakresie uchwalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego z organu stanowiącego powiatu, jakim jest rada powiatu, na organ wykonawczy – zarząd powiatu. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już w ustawie o samorządzie gminnym, zgodnie z którym organem uprawnionym do ustalenia regulaminu organizacyjnego urzędu gminy jest organ wykonawczy gminy – wójt, art. 33 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

  Reasumując, Koło Poselskie Ruch Palikota popiera inicjatywę dotyczącą zmiany przepisów ustawy o samorządzie powiatowym w formie przedłożonej Wysokiej Izbie w sprawozdaniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, druk nr 3314, o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym, druk nr 3250. Dziękuję bardzo.

 • Bardzo dziękuję panu posłowi.

  Na tym wyczerpaliśmy listę posłów zapisanych do głosu w imieniu klubów i koła.

  Do zadania pytania zapisał się jeden pan poseł.

  Czy ktoś jeszcze zgłasza akces do zadania pytania?

  Nie widzę zgłoszeń.

  Zamykam listę.

  Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Szlachta.

  Czas – 1 minuta na zadanie pytania.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam krótkie pytanie: Czy regulaminy, które obowiązują obecnie i które były przyjmowane przez rady powiatów, będą musiały być objęte tą procedurą, czyli zarządzeniem władz powiatu, a więc zarządu powiatu? Dziękuję bardzo.

 • Bardzo dziękuję.

  Zamykam punkt: zadawanie pytań.

  Bardzo proszę pana ministra Marka Wójcika, podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

 • Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Mam ogromną przyjemność wystąpić w sprawie bardzo dobrego projektu zmiany ustawy o samorządzie powiatowym.

  Dziękuję posłom wnioskodawcom. Dziękuję klubom parlamentarnym za poparcie tego dobrego projektu. Porządkuje on pozycję ustrojową organów jednostek samorządu terytorialnego. A przy okazji, nieco uprzedzając panią poseł Rozpondek, odpowiadam panu posłowi: tak, do tej pory regulaminy organizacyjne przyjmowane były uchwałą rady organu stanowiącego czy organu powiatu. I w tej kwestii mam przyjemność oznajmić państwu, że przyjmując ten projekt, naprawiamy błąd, który ciążył nad nami przez 17 lat. Precyzyjnie: od 1998 r. obowiązujące było – i dziś obowiązuje – rozwiązanie, które przenosiło na organ stanowiący obowiązek ustalania regulaminu urzędu starostwa. Cieszę się w związku z tym, że po tych 17 latach docieramy do momentu uporządkowania tej sytuacji, jeśli chodzi o nierówną pozycję powiatu w stosunku do gmin i województw. Bardzo dziękuję za uwagę.

 • Bardzo dziękuję panu ministrowi.

  Bardzo proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji panią poseł Halinę Rozpondek.

 • Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Może doprecyzuję jeszcze odpowiedź dla pana posła. Mianowicie jak uchwalimy, mam nadzieję, w piątek tę ustawę, to już wszystkie regulaminy organizacyjne będzie przygotowywał i wprowadzał – uchwałą, nie zarządzeniem – zarząd powiatu. Natomiast do momentu, kiedy zarządy powiatu uchwalą nowe regulaminy, już bez uchwały rady powiatu, będą obowiązywały te wcześniej uchwalone regulaminy. Od momentu wprowadzenia ustawy to zarząd powiatu swoją uchwałą będzie wprowadzał regulamin organizacyjny. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Bardzo dziękuję.

  Wyczerpaliśmy listę osób zapisanych do głosu w tym punkcie.

  Zamykam dyskusję.

  Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.

  Następny punkt naszych obrad, punkt 9., dotyczy Prawa energetycznego, ale ponieważ nie ma jeszcze przedstawicieli ministerstwa, ogłaszam 10 minut przerwy.

  (Przerwa w posiedzeniu od godz. 16 min 05 do godz. 16 min 14)

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o sa morządzie powiatowym.

  Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez panią poseł Halinę Rozpondek oraz przeprowadził dyskusję.

  W dyskusji nie zgłoszono poprawek.

  Przystępujemy do trzeciego czytania.

  Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 3314.

  Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosował 434 posłów. Za – 431, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 3.

  Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym.