• Komisja Zdrowia przedłożyła sprawozdanie o projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, druk nr 3213.

  W związku z tym, na podstawie art. 95e regulaminu Sejmu, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania.

  Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowego oświadczenia w imieniu koła w łącznej dyskusji nad przedstawionymi przez Radę Ministrów informacjami o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych w latach 2010–2013.

  Prezydium Sejmu proponuje także, aby Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła w dyskusjach nad sprawozdaniami komisji o projektach ustaw dotyczących ratyfikacji dokumentów zawartych w drukach nr 3155, 3158, 3159 i 3160.

  Prezydium Sejmu proponuje również, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła w dyskusjach nad pozostałymi punktami porządku dziennego.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycje przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  Informuję, że Konwent Seniorów przyjął propozycję Prezydium Sejmu rozpatrzenia na posiedzeniu informacji bieżącej w sprawie dostępu do świadczeń medycznych i sytuacji polskich pacjentów w systemie ochrony zdrowia, o przedstawienie której wnosił Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.

  Punkty porządku dziennego bieżącego posiedzenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów.

  Informacja w tej sprawie, a także wykaz ustaw, które Senat przyjął bez poprawek, dostępne są w Systemie Informacyjnym Sejmu.

  Proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów.

 • Dziękuję bardzo.

  Z wnioskiem formalnym zgłosił się pan poseł Jan Szyszko, Prawo i Sprawiedliwość.

  Proszę bardzo.

 • (Początek posiedzenia o godz. 12 min 07)

  (Na posiedzeniu przewodniczą marszałek Sejmu Radosław Sikorski oraz wicemarszałkowie Elżbieta Radziszewska, Jerzy Wenderlich i Marek Kuchciński)

  Otwieram posiedzenie.

  (Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

  Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Agnieszkę Hanajczyk, Jagnę Marczułajtis-Walczak, Marka Balta oraz Jana Dziedziczaka.

  W pierwszej części obrad sekretarzami będą posłowie Jagna Marczułajtis-Walczak i Marek Balt.

  Protokół i listę mówców prowadzić będą posłowie Marek Balt i Jan Dziedziczak.

  Protokół 88. posiedzenia Sejmu uważam za przyjęty wobec niewniesienia zastrzeżeń.

 • Dziękuję, panie pośle.

  W formie wniosku formalnego pan poseł nadal próbuje tworzyć wrażenie jakiegoś zagrożenia dla polskich lasów, którego w mojej merytorycznej ocenie nie ma.

  Chciałbym pana poinformować, ponieważ domaga się pan odpowiedzi na swoje pisma, że taką odpowiedź skierowaną do pana podpisałem w dniu wczorajszym. Proszę łaskawie sprawdzić swoją skrytkę sejmową, zapewne ta odpowiedź już tam jest i nie ma potrzeby, by zajmować tą sprawą cały Sejm.

  Dziękuję bardzo.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 14 stycznia 2015 r. w Katowicach zawiązało się porozumienie na rzecz przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku outsourcingu pracowniczego przez organy administracji państwowej. Są wśród tych poszkodowanych firmy z Podkarpacia. Zdeterminowani właściciele firm czują się zaszczuci przez ZUS i urząd skarbowy w związku z niewątpliwym oszustwem, którego ofiarą są właśnie oni, właściciele firm.

  Zdarzyło się tak, że firma Royal po prostu nie odprowadzała do ZUS i do urzędu skarbowego składek na ubezpieczenie i podatek, stała się zatem dłużnikiem tych instytucji i teraz ZUS i urząd skarbowy gnębią firmy, które zawarły umowy outsourcingowe z agencjami pracy Royal i K.u.K. Gnębią, bo chcą poprzez kontrole uzyskać od firm środki, których do ZUS i urzędu skarbowego nie zapłaciły firmy Royal i K.u.K. Inaczej mówiąc, firmy posiadające umowy z firmą Royal mają wedle ZUS i urzędu skarbowego zapłacić podatek i składkę na ubezpieczenie jeszcze raz, bo raz już środki na zapłacenie składki na ubezpieczenie i podatek przekazały firmie Royal, gdy ta firma wypłacała wynagrodzenie pracownikom.

  Ustalenia prawników wynajętych przez straszonych właścicieli firm są następujące. Organy państwa nie mogą podważać zasadności umów zawartych między firmą Royal a przedsiębiorcami, które dotyczyły outsourcingu pracowników, np. Telewizja Polska też zatrudnia pracowników na zasadzie outsourcingu. Pensje wypłacała firma Royal, natomiast ZUS i urząd skarbowy chcą, by składki na ubezpieczenie i zaliczki na podatek dochodowy płacił ktoś inny. To jest po prostu nonsens, bo ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych mówi wprost, że podstawą naliczenia składek jest fakt i data dokonania wypłaty wynagrodzenia. Dłużnikiem ZUS i urzędu skarbowego jest firma Royal, co potwierdza wniosek ZUS do sądu z 2012 r. o ogłoszenie upadłości firmy Royal ze względu na niepłacenie składek na ubezpieczenie. Podobnie urząd skarbowy w 2013 r. wydał tytuł wykonawczy wobec Royal i K.u.K., uznając te firmy za zobowiązane wobec ZUS i urzędu skarbowego. Niezrozumiałe jest też umorzenie przez prokuraturę we Wrocławiu postępowania przeciwko firmie Zdzisława K., właściciela firm Royal i K.u.K., mimo że prokuratura stwierdziła, że firma ta nie odprowadzała składek ani zobowiązań wobec ZUS. Są wyroki Sądu Najwyższego z 2004 r. potwierdzające możliwość przejęcia części działalności przedsiębiorstwa przez inną firmę, np. obsługi księgowej czy sprzątania. Obecnie organy skarbowe w trybie nadzwyczajnym, na podstawie art. 284a Ordynacji podatkowej, kontrolują firmy, które miały podpisane umowy outsourcingowe z firmami Royal i K.u.K. Czy jest to właściwy tryb kontroli? Państwowa Inspekcja Pracy uznaje z kolei ze skuteczne przejęcie pracowników przez firmy outsourcingowe.

  Wobec powyższych ustaleń pojawiają się następujące pytania. Czy nie jest tak, że w ZUS i US brakuje środków, więc te instytucje państwowe gnębią firmy, które nie są winne, bo przecież przekazały do firm Royal i K.u.K. środki na zapłacenie wynagrodzeń i pochodnych? Czy ZUS i US nie chcą obciążyć setek przedsiębiorstw, chodzi tu o ponad 500 przedsiębiorstw w skali kraju, w tym około 20 z Podkarpacia, skutkami swoich zaniedbań i zaniedbań organów ścigania? Czy ktoś w państwie polskim zdaje sobie sprawę z tego, że ok. 500 oszukanych firm może wkrótce upaść, bo windykatorzy po prostu wyszarpią od właścicieli firm środki, zaspokoją ZUS i US, ale zlikwidują firmy rozgoryczonych właścicieli i miejsca pracy? Dziękuję bardzo.

 • Zanim przystąpimy do rozpatrywania punktu następnego, podam parę informacji, mianowicie są one takie.

  Właściwe komisje przedłożyły sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  Sprawozdanie to zostało paniom i panom posłom doręczone w druku nr 3238.

  W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjął decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania.

  Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

  Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycje przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  A teraz punkt kolejny.

 • Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:

  — Infrastruktury – godz. 9,

  — Finansów Publicznych – godz. 9.15,

  — Gospodarki – godz. 9.30,

  — Administracji i Cyfryzacji wspólnie z Komisją Kultury i Środków Przekazu – godz. 10,

  — do Spraw Kontroli Państwowej – godz. 10,

  — Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – godz. 10,

  — Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Komisją do Spraw Unii Europejskiej – godz. 10.30,

  — do Spraw Służb Specjalnych – godz. 11,

  — do Spraw Unii Europejskiej – godz. 11,

  — Infrastruktury – godz. 11,

  — Ustawodawczej – godz. 11,

  — Finansów Publicznych wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych – godz. 11.30,

  — Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji – godz. 11.30,

  — Skarbu Państwa – godz. 12,

  — Finansów Publicznych – godz. 12.30,

  — Administracji i Cyfryzacji – godz. 13,

  — Sprawiedliwości i Praw Człowieka wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych – godz. 14, — Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych – godz. 13,

  — Finansów Publicznych – godz. 14,

  — Infrastruktury – godz. 14,

  — Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – godz. 15,

  — Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – godz. 15,

  — Zdrowia – godz. 15,

  — Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii – godz. 16,

  — Polityki Społecznej i Rodziny – godz. 16,

  — Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego – godz. 16,

  — Infrastruktury wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – godz. 18,

  — Spraw Wewnętrznych wspólnie z Komisją Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – godz. 18,

  — Spraw Wewnętrznych – godz. 18.30.

  W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

  — Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej – godz. 9,

  — Parlamentarnego Zespołu ds. skutków działalności Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego – godz. 12,

  — Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych – godz. 15,

  — Parlamentarnego Zespołu Miłośników Ziemi Bydgoskiej – godz. 17,

  — Parlamentarnego Zespołu ds. Wolnego Rynku – godz. 17. Dziękuję.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja też w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość proszę o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów w celu podjęcia decyzji o rozszerzeniu porządku obrad obecnego posiedzenia o informację rządu na temat konkluzji Rady Europejskiej przyjętych tej nocy w Brukseli. W konkluzjach tych po raz pierwszy w oficjalnym dokumencie Unii Europejskiej tej rangi znalazł się postulat, iżby unia energetyczna opierała się na zasadzie dekarbonizacji gospodarki. To jest zamach na Śląsk, to jest wyrok na polski węgiel. Koniecznie chcemy wiedzieć, pod jakim naciskiem i na podstawie jakich argumentów premier Kopacz i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zgodził się na dekarbonizację polskiej gospodarki. Dlaczego podpisaliście wyrok na Śląsk? Dlaczego podpisaliście certyfikat śmierci polskiego węgla?

  (Poseł Stefan Niesiołowski: Nie błaznuj.)

  (Poseł Rafał Grupiński: To Kaczyński podpisał wyrok.)

  Słowo „dekarbonizacja” było zakazane w dokumentach europejskich przez wszystkie lata. Głównym celem polskiej dyplomacji było wykreślanie słowa „dekarbonizacja” z dokumentów Rady Europejskiej, a tej nocy premier Kopacz zgodziła się na dekarbonizację polskiej gospodarki, czyli wyeliminowanie węgla z polskiej energetyki.

  Marszałek Radosław Sikorski: Panie pośle, zgodnie z art. 184 ust. 2 regulaminu Sejmu wniosek formalny może dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku dziennego i przebiegu posiedzenia. Prawo i Sprawiedliwość ma prawo do informacji bieżącej. Proszę zgłosić informację bieżącą w sprawie przebiegu posiedzenia Rady Europejskiej. Jestem przekonany, że pani premier z chęcią udzieli takiej informacji i rozwieje obawy panów.

  Dlatego, panie marszałku, chcielibyśmy, żeby to się stało przedmiotem obrad na obecnym posiedzeniu Sejmu.

  (Poseł Stefan Niesiołowski: Nie błaznuj.)

  Węgiel jest bardzo ważny, polska gospodarka też. Nam się na piąteczek nie spieszy.

  (Dzwonek)

  Możemy czekać w Sejmie, aż pani premier wróci i powie, dlaczego zgodziła się na śmierć polskiego węgla.

  (Poseł Rafał Grupiński: Dostarczymy wam śpiwory.)

  Dziękuję bardzo.

 • (Wznowienie posiedzenia o godz. 9 min 04)

  (Na posiedzeniu przewodniczą marszałek Sejmu Radosław Sikorski oraz wicemarszałek Jerzy Wenderlich)

  Wznawiam posiedzenie.

  Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Przemysława Czarneckiego oraz Dariusza Cezara Dziadzię.

  Protokół i listę mówców prowadzić będzie pan poseł Przemysław Czarnecki.

  Proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów.

 • W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych:

  — Parlamentarnego Zespołu na rzecz Ochrony Życia i Rodziny – bezpośrednio po głosowaniach, ok. godz. 10.30,

  — Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Parlamentarnego – bezpośrednio po głosowaniach, ok. godz. 10.30. Dziękuję.

 • Wysoka Izbo! W ostatnich dniach w Tunezji w Muzeum Bardo w Tunisie miał miejsce atak terrorystyczny. Rezultatem tego aktu barbarzyństwa są liczne ofiary śmiertelne oraz wielu rannych. Wśród nich są także Polacy.

  Uczcijmy minutą ciszy ofiary tej tragedii.

  (Zebrani wstają, chwila ciszy)

  Dziękuję.

  Pan Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość, i pan Krzysztof Szczerski, Prawo i Sprawiedliwość, zgłosili się z wnioskami formalnymi.

  Proszę bardzo.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zgłaszam wniosek o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów w następującej sprawie. Otóż w dniu wczorajszym przewodniczyłem pracom zespołu parlamentarnego, który badał powiązania prezydenta Bronisława Komorowskiego z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi.

  (Poseł Rafał Grupiński: Zejdź z mównicy.)

  Waga materiałów ujawnionych w trakcie prac zespołu wymaga, aby zebrał się Konwent Seniorów, by można było przekazać mu te materiały, uzupełnić porządek obrad o tenże punkt i zwrócić się do pana prezydenta Komorowskiego z następującymi pytaniami.

  (Głosy z sali: Co to jest?)

  Po pierwsze, czy pan prezydent Komorowski kontaktował się z kapitanem Piotrem Polaszczykiem lub innymi oficerami Wojskowych Służb Informacyjnych odpowiedzialnymi za miliardowe defraudacje w SKOK Wołomin i w fundacji Pro Civili?

  (Poruszenie na sali)

  (Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska: Dlaczego pan na to pozwala? Proszę wyłączyć mikrofon.)

  Marszałek Radosław Sikorski: Panie pośle, wnioski.

  (Gwar na sali)

  (Głos z sali: Proszę wyłączyć mikrofon.)

  Po drugie...

  (Poseł Bartosz Kownacki przemawia przy wyłączonym mikrofonie, oklaski)

  (Głos z sali: To nie jest przedmiotem obrad Sejmu.)

 • Panie pośle, przywołuję pana do porządku. Proszę do mnie.

  (Gwar na sali)

  Panie pośle, proszę do mnie. Panie pośle, przywołuję pana do porządku po raz pierwszy.

  Panie pośle, przywołuję pana do porządku po raz drugi.

  Dziękuję za opuszczenie mównicy.

  Z drugim wnioskiem formalnym zgłosił się pan Krzysztof Szczerski, również Prawo i Sprawiedliwość.

  Proszę bardzo.

 • Dziękuję bardzo.

  Nie zamierzam zwoływać Konwentu Seniorów w tej sprawie.

  (Poseł Bartosz Kownacki: Panie marszałku, czego się pan boi? Waszych związków z WSI?)

  Proszę zejść z mównicy.

  (Poseł Stefan Niesiołowski: Do komisji etyki pójdziesz.)

  (Poseł Bartosz Kownacki wręcza marszałkowi pismo)

 • Informuję, że prezes Rady Ministrów zawiadomił Sejm o zamiarze przedłożenia prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie:

  — Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o eksporcie szczególnych świadczeń dla osób uprawnionych, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 5 grudnia 2014 r.,

  — Poprawek do załączników A, B i C do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonych w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r., przyjętych w Genewie w dniach 4–8 maja 2009 r. oraz 25–29 kwietnia 2011 r.

  Posłowie w określonym terminie nie zgłosili zastrzeżeń co do zasadności wybranego przez Radę Ministrów trybu ratyfikacji tych dokumentów.

  Komisja Spraw Zagranicznych przedłożyła sprawozdania, w których wnosi o przyjęcie tych zawiadomień premiera bez zastrzeżeń.

  Sprawozdania komisji zostały paniom i panom posłom doręczone odpowiednio w drukach nr 3240 i 3241.

  W związku z tym, na podstawie art. 120 ust. 4 regulaminu Sejmu, informuję o braku zastrzeżeń co do zasadności wybranego przez Radę Ministrów trybu ratyfikacji tych dokumentów.

  Prezydium Sejmu przedłożyło wniosek w sprawie wyboru nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

  Wniosek ten został doręczony w druku nr 3264.

  W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku.

  Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 3265.

  W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku.

 • Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich.

  Jako pierwszy oświadczenie wygłosi pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

  Bardzo proszę.

 • Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowni Państwo! Moje oświadczenie dotyczy rozpoczęcia obchodów jubileuszu 30-lecia Olimpiad Specjalnych Polska. To jest ruch społeczny, ruch sportowy, który zrzesza rodziców, wolontariuszy i sportowców z niepełnosprawnością intelektualną. Ten ruch sportowy olimpiad specjalnych powstał w latach 60. XX w. w Stanach Zjednoczonych. Polska jest jednym z pierwszych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w których narodziła się idea włączania w życie sportowe osób z niepełnosprawnością intelektualną. W środę z udziałem pani Anny Komorowskiej w Pałacu Prezydenckim rozpoczęły się obchody jubileuszu 30-lecia Olimpiad Specjalnych Polska.

  Na dzień dzisiejszy w Olimpiadach Specjalnych Polska ćwiczy systematycznie blisko 18 tys. sportowców w ponad 500 klubach w 24 dyscyplinach sportu. Oprócz oczywiście realizacji idei fair play, rywalizacji sportowej, bardzo ważne jest włączanie w życie społeczne i udział w rywalizacji sportowej na różnych szczeblach, począwszy od rywalizacji z samym sobą, czyli prowadzenie aktywności sportowej w swoim klubie sportowym, w swojej placówce oświatowej, poprzez rywalizację na szczeblu regionalnym i krajowym, po rywalizację międzynarodową.

  Olimpiady specjalne to ruch sportowy, który ma akredytację Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i oprócz rywalizacji w igrzyskach paraolimpijskich i światowych igrzyskach głuchych jest trzecim segmentem współzawodnictwa sportowego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Co roku odbywają sią określone eliminacje do europejskich i światowych, zarówno letnich jak i zimowych, igrzysk olimpiad specjalnych.

  Nasi sportowcy mają coraz więcej praw. Te prawa wynikają z przyjętej przez Polskę deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, a także z naszych rozwiązań prawnych. W tej chwili w parlamencie toczy się praca nad nowelizacją ustawy o sporcie. Chciałem zaapelować do wszystkich klubów, aby chciały się przyjrzeć temu, aby nie tylko na spotkaniach w Pałacu Prezydenckim przedstawiciele rządu, a był tam minister pracy i polityki społecznej, wiceminister sportu, deklarowali, mówili, że wszyscy są z ruchem olimpiad specjalnych, a kiedy przychodzi do budowania rozwiązań systemowych w ustawie o sporcie, to mówią: nie.

  Do trzech rozwiązań staram się przekonywać stronę rządową, żeby zafunkcjonowały. Po pierwsze, żeby one były takie same, jak dla sportowców z niepełnosprawnością ruchową czy niedosłyszących. Chodzi mi o zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych strojów reprezentacyjnych, które otrzymują, kiedy jadą na światowe i europejskie igrzyska. Pozostali sportowcy, w tym jadący na igrzyska olimpijskie, mają to w ustawie zapewnione.

  Po drugie, chodzi o bezpłatną opiekę lekarską dla sportowców, którzy są już zakwalifikowani do reprezentacji Polski, żeby byli objęci bezpłatną opieką lekarską, jak to jest w wypadku pozostałych sportowców z niepełnosprawnościami.

  Po trzecie, chodzi o rozwiązanie, które w tej chwili budujemy, mianowicie żeby ze środków budżetu państwa można było dofinansować funkcjonowanie Centralnego Ośrodka Sportu jako miejsca, w którym przygotowują się polscy sportowcy do najważniejszych imprez. Tam wpisujemy, że te środki są przeznaczone z budżetu państwa na obiekty sportowe i na przygotowania kadry olimpijskiej, paraolimpijskiej i światowych igrzysk głuchych. Chodzi o dopisanie tam również sportowców z niepełnosprawnością intelektualną, zrzeszonych w olimpiadach specjalnych.

  Mam nadzieję, w związku z tym, że zaczynamy ten jubileusz 30-lecia olimpiad specjalnych, że nie będą to tylko deklaracje, ale pójdą za tym działania i starania o umieszczenie w ustawie o sporcie również spraw sportowców z niepełnosprawnością intelektualną zakończą się pozytywnie. Dziękuję.

 • I ja dziękuję panu posłowi Tomaszewskiemu.

  Jako ostatni uczestnik tego kilkudniowego posiedzenia wystąpi pan poseł Jerzy Szmit, Prawo i Sprawiedliwość.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Głosowaliśmy dzisiaj nad projektem ustawy o działaczach opozycji komunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, a także – potem zostało to połączone w jeden projekt – projektem, który został zgłoszony jeszcze jako projekt ustawy o Statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej, Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1956–1989 oraz zmianie niektórych innych ustaw.

  Wysoka Izbo! Prace nad tymi projektami w Sejmie trwały blisko 1,5 roku. W efekcie powstał projekt ustawy, która dalece nie zaspokaja oczekiwań środowisk, które przez długie lata walczyły o to, abyśmy żyli w demokratycznym, sprawiedliwym i wolnym państwie. Ale ustawa przeszła. I dobrze, że przeszła, dlatego że być może rozpoczyna się wreszcie proces, w wyniku którego dojdziemy do właściwego uhonorowania tych wszystkich osób, które poświęciły swoje życie wolności Polski, a przede wszystkim zadośćuczynienia im.

  W sytuacji historycznej, w której się znaleźli, żyli w systemie komunistycznym i aby wyrażać swoje poglądy, musieli narażać się na walkę z bezwzględnym komunistycznym państwem. Przypomnę, że w samym okresie stanu wojennego zarejestrowano ponad 100 ofiar ówczesnej władzy, ale ofiar było znacznie więcej, jeżeli przyjrzymy się całej historii PRL. Jakie zadośćuczynienie zostało dzisiaj uchwalone? Otóż, Wysoka Izbo, mówimy o 400 zł dodatku socjalnego, i to tylko dla tych, którzy są w wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej.

  Czyżby nasze państwo było stać tylko na tyle wobec osób, którym zawdzięczamy tak naprawdę to, że dzisiaj znajdujemy się w tej Wysokiej Izbie, zarówno my, jak i szanowni państwo na galerii? Niestety, nawet tak liche zadośćuczynienie spotkało się z protestem jednego z klubów, Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wystąpienia kilku członków tego klubu są naprawdę zdumiewające. Jak można odmawiać osobom, które poświęciły swoje życie, które nie wahały się postawić na szali wolności Polski swoich karier naukowych, życia rodzinnego, ryzykowały życiem na emigracji, opuszczeniem i życiem w biedzie, i mówić: Czego wy chcecie? Wysoka Izbo, ogromna większość ludzi, którym będą się należały te dodatki, nie wystąpi o nie, tak jak nie wystąpili o dodatki ludzie, którym przysługiwało zadośćuczynienie z tytułu ustawy uchwalonej w 2006 r. w związku z tym, że byli represjonowani w stanie wojennym. Zaledwie 1/3 tych, którym przysługiwały o te pieniądze, o nie wystąpiła. I też było to robione z wielką wstrzemięźliwością. Dlatego, szanowni państwo, Wysoka Izbo, z ogromną przykrością słuchałem wystąpień przedstawicieli klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wydaje mi się, że przynajmniej część członków tego klubu ma uraz do tego, co się nazywa polskim patriotyzmem. Mówili tak, jakby nie lubili tego, co się wiąże z polskim patriotyzmem, a przede wszystkim z ludźmi, którzy ten patriotyzm wcielali w życie i byli gotowi poświęcić się miłości do ojczyzny. Mam nadzieję, że będzie to jeden z ostatnich takich zgrzytów w naszej demokratycznej Polsce. Dziękuję bardzo.

 • I ja dziękuję panu posłowi Jerzemu Szmitowi.

  Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie

  Informacja o wpływie interpelacji, zapytań oraz odpowiedzi na nie dostępna jest w Systemie Informacyjnym Sejmu.

  Na tym kończymy 89. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

  (Gwar na sali)

  Prosiłbym jeszcze państwa posłów o pozostanie na kilkanaście sekund.

  Protokół posiedzenia będzie wyłożony do przejrzenia w Sekretariacie Posiedzeń Sejmu.

  Porządek dzienny 90. posiedzenia Sejmu wyznaczonego na dni 8 i 9 kwietnia 2015 r. został paniom i panom posłom doręczony.

  Zamykam posiedzenie.

  (Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

  (Koniec posiedzenia o godz. 12 min 54)