• Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! W druku nr 2834 zawarty jest poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Chodzi o zmianę art. 57 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zmiana ma na celu wydłużenie o 3 lata okresu, w którym lekarz systemu, który posiada doświadczenie w wymiarze 3 tys. godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa lub izbie przyjęć, powinien rozpocząć specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej, aby nadal spełniać wymagania dla lekarzy systemu. Umożliwi to wskazanej grupie lekarzy po dniu 1 stycznia 2015 r. dalszą pracę w składzie specjalistycznych zespołów ratowniczych, a pacjentom zapewni należyty dostęp do świadczeń pozaszpitalnych z zakresu ratownictwa szpitalnego.

  Po dniu 1 stycznia 2015 r. taka praca nie byłaby możliwa dla znacznej grupy lekarzy, którzy do tej chwili tę pracę wykonywali. Niestety, nie było spodziewanych zmian, jeżeli chodzi o to, że zdecydowanie większa liczba lekarzy rozpocznie specjalizację w zakresie ratownictwa medycznego. W związku z tym musimy przesunąć ten termin co najmniej o 3 lata. Projektowana regulacja nie spowoduje negatywnych skutków inansowych dla budżetu, dla jednostek, nie jest również objęta prawem Unii Europejskiej.

  W związku z powyższym komisja wnosi o przyjęcie projektu ustawy. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuję bardzo.

  Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Niestety, muszę na chwilę wrócić do exposé, ponieważ te pieniądze już są zarezerwowane. Jeszcze tylko jedno stwierdzenie – na przyszły rok będzie o 3529 rezydentur więcej. Co zrobiliśmy? Zrobiliśmy kilka rzeczy poprzez zmianę ustaw i rozporządzeń. Jedną ze zmian będzie chociażby zmiana, która jest procedowana. Ona na pewno wejdzie w życie do marca przyszłego roku, jeżeli zostaną wskazane rezydentury. W tej chwili wojewodowie mogą je przesuwać w zależności od zainteresowania i wykorzystania miejsc rezydenckich na inne specjalizacje. Przypomnę, że dwa razy w roku odbywają się nabory – w marcu i październiku. Od marca roku 2015 bez zgody ministra takiej możliwości nie będzie. Minister będzie o tym decydował.

  Kolejnym etapem jest to, że od 2015 r. de facto Agencja Oceny Technologii Medycznych będzie zajmowała się wyceną. Pochyli się ona nie tylko nad wyceną koszyków świadczeń, ale również nad tak zwaną dobokaretką, nad świadczeniami, nad wartością, przepraszam, doby opłacanej na oddziale ratunkowym. W tej chwili kończy pracę nad tym zespół w Narodowym Funduszu Zdrowia. Nie wiem, jaką propozycję wypracuje, ale ma ona zostać przedłożona jeszcze w listopadzie, tak żeby wszyscy wiedzieli, ile teoretycznie środków zostanie przekazanych poszczególnym szpitalom. Mam nadzieję, że związane jest to z tym samym, co w innych dziedzinach kardiologii, czyli z wartościami. Pieniądze są bardzo silnym motywatorem dla wszystkich osób. Właśnie dlatego 3 lata – dziękuję bardzo za tę propozycję – żebyśmy wiedzieli, jakie wprowadzić zmiany, czy będą one wystarczające, czy zareaguje na nie rynek – mówimy tutaj o młodych lekarzach – czy będziemy musieli je jeszcze poszerzać.

  Jeżeli chodzi o ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym, to odbyły się już konsultacje zewnętrzne w Ministerstwie Zdrowia. Przyszło ponad 208 stron skróconych uwag. Spotykamy się z ekspertami, aby jeszcze wyjaśnić, przedyskutować niektóre etapy. Mam nadzieję, że do końca listopada będzie ona na kolejnym etapie prac.

  Kwestia reszty specjalistów. Oczywiście mówiliśmy tutaj o lekarzach, ale ratownicy nie mają takiego obowiązku. Pielęgniarki również nie mają takiego obowiązku. Nie ma żadnego terminu zobowiązującego ich do uzupełnienia kwaliikacji. Jestem przekonany, że ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym wpłynie. W tym roku była o tym mowa podczas posiedzenia komisji. Została ona przez jeden z klubów skierowana do podkomisji. Spotkamy się tam i będziemy procedować nad tymi dwoma projektami ustawy, tak aby spełniły swoją najważniejszą rolę, czyli zapewniły bezpieczeństwo naszym przyszłym pacjentom. Dziękuję.

 • Dziękuję.

  Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Mam pytanie, panie ministrze. Otóż dostrzegliśmy, że przedłużacie ten okres o 3 lata. Mam pytanie: Dlaczego go nie przedłużacie o 2 lata albo na przykład o 5 lat? I tak, jeżeli będzie rządziła Platforma, będzie uchwalona następna ustawa, najprawdopodobniej jej projekt będzie poselski, która ten okres przedłuży. Jeżeli rządy się zmienią, to wystarczą 2 lata, aby przygotować prawidłową ustawę o ratownictwie medycznym. Dziękuję.

 • Dziękuję.

  Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, druki nr 2834 i 2883.

  Zastanawia fakt, że jest to projekt poselski. Zastanawia fakt, że nie jest to projekt ministerialny. Co robi minister w kwestii ratownictwa? Minister nie robi nic. Muszą go zastąpić posłowie. W jakiej sytuacji? Otóż w takiej sytuacji, chodzi o to, aby przedłużyć czas na zdobycie – jak to nazwano dzisiaj na posiedzeniu komisji – odpowiednich kwaliikacji przez lekarzy, którzy te kwaliikacje posiadają.

  Przez wiele lat nie wypracowano żadnego spójnego systemu ratownictwa medycznego. Nie ma jednoznacznie określonych standardów. NFZ bawi się w przetargi, a właściwie w konkursy, bo oni to nazywają konkursami, kto da taniej i jak to ma wyglądać. Potem widzimy takie obrazki, czasami oglądamy w telewizji, że przyjechał zespół i nie potraił sobie z jakimś przypadkiem poradzić. To jest bardzo ważna rzecz. Niestety, ten rząd o to nie dba.

  Zastanawiając się nad tym, czy poprzeć ten projekt, czy nie, musimy wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że poparcie poselskiego projektu można by było uznać za rzecz pozytywną dla tego środowiska, ale popierając tę ustawę – to druga rzecz – spowodowalibyśmy sytuację, w której obecny minister zdrowia nadal by nic nie robił. Sojusz Lewicy Demokratycznej tej ustawy nie poprze. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie ministrze.

  Czy pani sprawozdawczyni chciałaby zabrać głos?

  (Poseł Elżbieta Gelert: Dziękuję bardzo.)

  Zamykam dyskusję.

  Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Czy jest pan poseł Siarka?

  Nie ma.

  A zatem głos zabierze pan poseł Henryk Kmiecik z Koła Poselskiego Bezpieczeństwo i Gospodarka.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 28. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie usta wy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

  (druki nr 2834 i 2883)

  .

  Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez panią...

  Przepraszam bardzo, kartki mi się pomyliły.

  Proszę o zabranie głosu sprawozdawczynię komisji panią posłanką Elżbietę Gelert.

  Bardzo proszę, pani posłanko.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Głos zabierze pan poseł Łukasz Krupa z Klubu Poselskiego Twój Ruch.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Głos teraz zabierze pan poseł Romuald Ajchler z klubu SLD.

  Bardzo proszę, panie pośle

 • Dziękuję, panie pośle.

  Kolejne pytanie zada pan poseł Piotr Chmielowski z klubu SLD.

  Bardzo proszę, panie pośle.