• Dziękuję.

  Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, druk nr 2890.

  Na wstępie pozwolę sobie jeszcze raz podkreślić i przypomnieć, iż wszelkie zmiany w polskim prawodawstwie zmierzające do ułatwienia wykonywania działalności gospodarczej mogą liczyć na naszą aprobatę. Niestety ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej nie spełnia oczekiwań społecznych, a co za tym idzie, nie mogła jako taka uzyskać naszego poparcia.

  Poprawki przegłosowane w dniu dzisiejszym przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w swojej masie jedynie doprecyzowują zapisy ustawy, nie doprowadzając do oczekiwanej przez nas zmiany jakościowej.

  Co do ogółu poprawek to mogą liczyć one na nasze poparcie, gdyż mają redakcyjny i doprecyzowujący charakter i mogą tylko ułatwić percepcję ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Jednakże wśród licznych poprawek proponowanych przez Senat nasz szczególny sprzeciw wywołują poprawki 4. oraz 12. Zmiany wprowadzone przez ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych były jednym z powodów, dla których Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość nie poparł jej projektu. Zmiany proponowane przez Senat zastępują tu jeden wadliwy zapis innym, również obarczonym wadą. Znacznie skuteczniejszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie koniunkcji – zamiast zastąpienia obywatelstwa polskiego miejscem zamieszkania w Polsce można by śmiało połączyć oba te wymogi. Poprawka 12. dotycząca paszportu roślinnego zdaje się w sposób zbyt restrykcyjny podchodzić do skądinąd drugorzędnej kwestii tego, w jaki sposób paszport roślin powinien być połączony z rośliną czy też produktem roślinnym, co w efekcie zamiast ułatwienia może być dodatkowym utrudnieniem w wykonywaniu działalności gospodarczej.

  Mnogość poprawek, a jest ich 25, proponowanych przez Senat dobitnie świadczy o tym, iż ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej w kształcie uchwalonym prze Sejm była obarczona wieloma wadami, co tym bardziej utwierdza nas w przekonaniu, iż decyzja o wstrzymaniu się od jej poparcia przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość była słuszna.

  Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na tryb prac nad rzeczonymi poprawkami i zaprotestować przeciwko niemu. To, że niecałe 24 godziny upłynęły pomiędzy przegłosowaniem ich przez Senat a poddaniem ich pod głosowanie Sejmu, w praktyce uniemożliwia przeprowadzenie wnikliwej analizy merytorycznej zmian proponowanych przez Senat przez odpowiednią sejmową komisję, co w efekcie utrudnia ustosunkowanie się przez kluby parlamentarne do samego sprawozdania komisji. Również 180 sekund przeznaczone na oświadczenia klubowe wydaje się skrajnie niewystarczające w odniesieniu do wagi zagadnienia i mnogości senackich poprawek. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym przedstawić stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej w sprawie poprawek do ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

  Senat zaproponował 25 poprawek, z czego trzy są merytoryczne, a pozostałe o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Dwie spośród nich nie zmieniają celów ustawy z pierwotnego przedłożenia rządowego, a jedynie je dopełniają, natomiast trzecia poprawka wprowadzająca przepis przejściowy odnośnie do rozliczeń z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych nie znajduje uzasadnienia w sytuacji rozpatrzenia poprawek Senatu na tym posiedzeniu Sejmu, o czym powiedziała przed chwilą dość dokładnie i szczegółowo pani poseł sprawozdawca.

  Dlatego klub Platformy Obywatelskiej, podobnie jak komisja, będzie rekomendował odrzucenie tej poprawki i przyjęcie pozostałych. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 30. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druki nr 2890 i 2891).

  Proszę o zabranie głosu sprawozdawczynię komisji panią posłankę Małgorzatę Janyską.

  Bardzo proszę, pani posłanko.

 • Dziękuję, pani posłanko.

  Zamykam dyskusję.

  Do głosowania nad uchwałą Senatu przystąpimy w bloku głosowań.

  Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 6 listopada br.

 • W 11. poprawce Senat proponuje inne brzmienie ust. 2a w art. 24.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Przystępujemy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 11. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 436 posłów. Większość bezwzględna – 219. Nikt nie był za, 435 – przeciw, 1 osoba wstrzymała się.

  Stwierdzam, że wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawkę Senatu przyjął.

  Poprawki od 12. do 15. Senat zgłosił do art. 19 zawierającego zmiany do ustawy o ochronie roślin.

 • W 20. poprawce Senat proponuje skreślić art. 7l.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Przystępujemy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 20. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 441 posłów. Większość bezwzględna – 221. Nikt nie był za, 296 osób – przeciw, wstrzymało się 145.

  Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu Sejm przyjął.

 • W 19. poprawce do art. 7d ust. 3 Senat proponuje skreślić wyrazy „jedynie” oraz „i tylko”.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Przystępujemy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 19. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 440 posłów. Większość bezwzględna – 221. Wszyscy byli przeciw.

  Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu Sejm przyjął.

 • Poprawki 2. i 3. Senat zgłosił do art. 3 zawierającego zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  W 2. poprawce polegającej m.in. na dodaniu ust. 2c w art. 12 Senat proponuje inny sposób ustalania przychodu pracownika, któremu przysługuje częściowo odpłatne świadczenie z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Przystępujemy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 440 posłów. Większość bezwzględna – 221. Nikt nie był za, 438 – przeciw, wstrzymały się 2 osoby.

  Stwierdzam, że wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawkę Senatu przyjął.

 • W 10. poprawce do art. 24 Senat proponuje pozo stawić ust. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Przystępujemy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 10. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 436 posłów. Większość bezwzględna – 219. Nikt nie był za, przeciw – 436, nikt się nie wstrzymał.

  Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawkę Senatu przyjął.

 • W 18. poprawce do art. 25 zawierającego zmianę do ustawy o przejrzystości stosunków inansowych pomiędzy organami publicznymi oraz o przejrzystości inansowej niektórych przedsiębiorców Senat w art. 4 ust. 6 w zdaniu pierwszym i trzecim proponuje, aby wyraz „zeznań” zastąpić wyrazem „oświadczeń”.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Przystępujemy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 18. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 441 posłów. Większość bezwzględna – 221. Nikt za, wszyscy przeciw, nikt się nie wstrzymał.

  Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu Sejm przyjął.

  Poprawki od 19. do 22. Senat zgłosił do ustawy o podatku akcyzowym.

 • W 3. poprawce do art. 21 ust. 1 pkt 117a Senat proponuje zmianę legislacyjną.

  Komisja wnosi o jej przyjęcie.

  Przystępujemy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 431 posłów. Większość bezwzględna – 216. Nikt nie był za, 429 – przeciw, 2 osoby wstrzymały się.

  Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm poprawkę Senatu przyjął.