• Bardzo dziękuję panu posłowi.

  Bardzo proszę panią poseł Annę Paluch o zabranie głosu w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość.

 • Dziękuję bardzo.

  Zamykam dyskusję

  Bardzo dziękuję za dyskusję nad punktem 24. porządku dziennego.

  W czasie dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie przedstawionej informacji.

  Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy na następnym posiedzeniu Sejmu.

  Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 78. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt odnieść się do przedstawionej przez ministra środowiska informacji o realizacji „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2013” w roku 2013 wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

  Szanowni Państwo! Jak mieliśmy okazję usłyszeć od przedmówców, jest to jedna z najdłużej realizowanych inwestycji przeciwpowodziowych, mająca również za zadanie retencjonowanie wody w okresach suszy, a więc mająca bardzo szerokie oddziaływanie na region górnej Wisły. W związku z tym corocznie odnosiliśmy się w tej Izbie do przedłożonego sprawozdania z realizacji tego przedsięwzięcia. Wiemy dokładnie o opóźnieniach, o przyczynach tych opóźnień, o źródłach inansowania, bo dyskutowaliśmy o tym również w dniu dzisiejszym. Inwestycja ta rozpoczęła się jako inwestycja centralna, później była inansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W końcu w 2005 r., na szczęście, wprowadzony został program wieloletni, który dotyczył okresu 2006–2010. Następnie, w związku z opóźnieniami, program został przedłużony do roku 2013. W końcu w 2013 r. ostateczny termin zakończenia, mam nadzieję, wyznaczono na 2015 r.

  Dwie przyczyny głównie składają się na opóźnienia w realizacji tego zadania, mianowicie oczywiście ograniczone środki, które zawsze w tych wskazanych okresach były niewystarczające, były uruchamiane za późno, o czym pani poseł była uprzejma powiedzieć.

  (Poseł Anna Paluch: Środki były, ale nie zostały wykorzystane.)

  Bo rzeczywiście, jeżeli środki uruchamia się w połowie roku, a procedury, przetargi mają określony rytm, są określone wymagania odnośnie do terminów, to niestety było tak, że na końcu kolejnych okresów budżetowych stwierdzaliśmy, że środki, które były pozostawione do dyspozycji, nie zostały w danym okresie wykorzystane. Niemniej jednak zbiornik, całe jego zaplecze, otoczenie, drogi dojazdowe, infrastruktura towarzysząca były budowane systematycznie. Myślę, że jest to z korzyścią dla przedsięwzięcia, przede wszystkim dla lokalnych samorządów, w związku z nowymi wyznaczanymi im zadaniami, i to trwa do dnia dzisiejszego. Pragnę również zwrócić uwagę na pozytywną stronę tego przedsięwzięcia, pamiętając i mając pełną świadomość tego, że te koszty oczywiście przez te lata wzrosły, ale doprojektowane były kolejne przedsięwzięcia, które dzisiaj jednoznacznie oceniamy jako korzystne, bo służą miejscowym samorządom, miejscowej ludności. Nawet w ostatnich latach, a więc za ten okres, który dzisiaj analizujemy, 2013 czy 2014 r., który jest w trakcie, mamy nowe przedsięwzięcia, nowe projekty i nowe zadania związane z budową dróg lokalnych. Tak że to jest aspekt pozytywny, który pewnie by nie zaistniał, gdyby to zadanie było realizowane w terminie.

  W związku z tym mam informację, że w ostatnim czasie zapadły dwie ważne decyzje, mianowicie przez marszałka małopolskiego wydane zostało pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie zbiornika, na piętrzenie wody, a przez wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego zostało wydane pozwolenie na użytkowanie zbiornika. Są przepisy, mamy formalne decyzje, które pozwalają na napełnienie tego zbiornika w 2015 r. i pełną jego eksploatację. Poziom zaangażowania prac, jeśli chodzi o rok 2013, określamy na poziomie 95,2%, a więc to zadanie rzeczywiście jest w końcowej fazie realizacji i wszystko wskazuje na to, że ten termin 2015 r. zostanie dotrzymany. Środki przeznaczone na realizację tego zadania w roku bieżącym i najbliższym

  (Dzwonek)

  powinny pozwolić na zakończenie tego zadania. Tym, co było problematyczne, co podkreślali moi przedmówcy, i najtrudniejsze, było przełożenie linii kolejowej. To się dzisiaj dzieje. Jesteśmy pełni nadziei, że ważne zadanie, bardzo istotne dla społeczności tamtego regionu, zostanie w 2015 r. wykonane. Będziemy głosować za przyjęciem informacji przedłożonej przez pana ministra. Dziękuję bardzo.

 • Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Ta inwestycja dla mieszkańców okolicznych gmin to duża zmiana, oczekiwana pewnie nie od dwudziestu paru lat, ale dużo więcej, bo te plany przecież pojawiły się wiele, wiele lat wcześniej i zablokowały różne przedsięwzięcia ludzi mieszkających na tym terenie. Widząc horyzont zakończenia inwestycji, przede wszystkim chciałabym podziękować w imieniu mieszkańców tych gmin, szczególnie Mucharza, Zembrzyc, Stryszowa. Ich to bezpośrednio dotyczy, jest również szansą przede wszystkim na bezpieczeństwo, ale i rozwój gospodarczy. To jest bardzo ważne, w tej chwili jakby są na nowym etapie planowania działań na swoim terenie i, myślę, pełni nadziei na dobrą przyszłość.

  Chciałabym zapytać odnośnie do kwestii jeszcze wątpliwych. Mianowicie czy umowy, które są do podpisania z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będą dopełnione w terminach?

  Druga rzecz to kwestia odtworzenia dróg, o których pan minister mówił.

  (Dzwonek)

  Większość z nich jest realizowana. Natomiast istotna jest droga Zagórze – Gołębiówka, bo jeżeli nie zostanie odtworzona, ten dojazd dla mieszkańców to będzie ponad 20 km.

  I ostatnia rzecz, która jest najważniejsza: Czy rzeczywiście w tym terminie, w roku 2015, w lecie bądź we wrześniu, zamkniemy temat? Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję.

  Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Przede wszystkim chciałbym podziękować, że wreszcie ta ekipa inalizuje ten prawie 30-letni maraton. Mieszkam w Krakowie niedaleko Wisły, więc tym bardziej będę się czuł bezpiecznie. Bardzo dziękuję, panie ministrze.

  Właściwie bardziej zgłaszam postulat niż zadaję pytanie. Słyszymy, że całe przedsięwzięcie kosztuje czy będzie kosztować, bo jeszcze nie jest zamknięte, 2200 mln i trwa prawie 30 lat. Oczywiście przyjęcie programu i dwa ostatnie rządy, zarówno PiS-u, jak i Platformy, spowodowały, że wreszcie to się kończy.

  Czy dokonano oceny? Pewno jej nie ma, bo pewnie nikt tego nie robił, ale warto by było, panie ministrze, może to zrobić, wskazać – byłaby to przestroga na przyszłość przy podejmowaniu poważnych inwestycji – o ile tak naprawdę te koszty mogłyby być niższe, gdyby ta inwestycja była realizowana w sposób normalny, czyli przygotowana, oczywiście przygotowane również inansowanie, i zrealizowana. Warto by było pokusić się o taką, chociażby szacunkową, ocenę – jeszcze raz powiem – po to, aby była to przestroga przy następnych decyzjach, przy tak dużych inwestycjach. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W zakresie rzeczowym budowy zbiornika Świnna Poręba planowanym do wykonania i wykonanym w roku 2013 interesują mnie dwa zadania ujęte na stronie 12 sprawozdania. Są to ośrodek zarybieniowy i Rybaczówka.

  Proszę o wyjaśnienie, kiedy te zadania zostały włączone do inwestycji budowy zbiornika, gdyż wcześniej nie zauważyłem takich pozycji. Dlaczego zakres rzeczowy tych zadań został tak ewidentnie powiększony? W 2013 r. bowiem planowano wykonać ośrodek zarybieniowy o powierzchni 656 m, a wykonano o powierzchni aż 1683 m. Rybaczówka miała mieć powierzchnię 70 m 2 , a skończyło się aż na 232 m 2 . Proszę również wyjaśnić, co kryje się pod tymi terminami: ośrodek zarybieniowy i Rybaczówka, czemu będą służyć i dlaczego musiały powstać w tym miejscu. Drugie pytanie dotyczy całkowitego kosztu przedsięwzięcia. Czytamy, że ma to być 2208 mln zł.

  (Dzwonek)

  Chciałbym zapytać, czy jest to już planowana ostateczna wartość zakończonej inwestycji, czy też nie. Mówię to w kontekście budowy Stadionu Narodowego, który został zbudowany z przesadnym inansowaniem, jak ocenia to NIK. W tym przypadku zarzucił ministrowi niegospodarność i działanie na szkodę Skarbu Państwa. A przecież to są rzeczy nieporównywalne – Stadion Narodowy…

  Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska: Dziękuję bardzo.

  …a przedsięwzięcie budowy zbiornika Świnna Poręba. Dziękuję za uwagę.

  (Oklaski)

 • Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pochylamy się dzisiaj nad przedstawioną przez ministra środowiska informacją o realizacji „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2013” w roku 2013.

  „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2013” to inwestycja obejmująca realizację czterech zadań: wykonanie zbiornika, przebudowę dróg, przebudowę kolei oraz odnowę zlewni zbiornika.

  Budowa rozpoczęta została w 1986 r. i przez blisko 13 lat była inwestycją centralną, czyli, jak to w polskich warunkach bywa, czas upływał, a postępu i końca robót widać nie było. W 2005 r. ustawowo został ustanowiony wieloletni „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2010”. Program programem, ale znowu prace nie szły tak, jak powinny iść, a to z powodu ubogiego inansowania inwestycji z budżetu państwa, a to z powodu braków w przygotowanej dokumentacji technicznej lub konieczności dostosowania jej do aktualnych norm.

  Do tak znacznych opóźnień w wykonawstwie nie doszło z powodu trudności technicznych przy pracach budowlanych, a po prostu z przyczyn biurokratycznych stwarzanych przez naszych urzędników różnych szczebli czy służb. Moja opinia o polskich urzędnikach jest jednoznaczna, uważam, że gdyby to zależało od polskich urzędników, to ludzkość nie miałaby jeszcze koła. Sprawy, które powinny być załatwione w miesiąc, trwają u nas 6 do 9 miesięcy, dlatego nasze inwestycje tak się ślimaczą. Dla przykładu podam, że największa tama na świecie, Zapora Trzech Przełomów w Chinach, zbudowana została w ciągu 12 lat, choć jest to zbiornik blisko 240 razy większy od tego w Świnnej Porębie. Nasz zbiornik – 28 lat, pomimo że jest tyle razy mniejszy. To tu, w tej Izbie, 6 grudnia ub.r. jednogłośnie zdecydowaliśmy o zmianie ustawy i wydłużyliśmy termin zakończenia inwestycji do roku 2015.

  Obecnie to zadanie jest inansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w roku 2013 wydano na ten cel 240 mln zł. W zaprezentowanej informacji przedstawiono realizację kwotową poszczególnych wydatków inwestycyjnych w sposób wyczerpujący. Wysoka Izbo, uznać należy, że w dokumencie tym przedstawione zostały przez ministra środowiska kompleksowe, pełne i opisowe dane o wykonaniu prac według stanu na rok 2013.

  Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Bezpieczeństwo i Gospodarka pragnę oświadczyć, że jego członkowie głosować będą za przyjęciem tego sprawozdania. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie ministrze, mamy tutaj typowy przykład, chodzi o budowę tego zbiornika, związany z przewlekłością naszych polskich inwestycji. Tak długo budować to znaczy drogo budować. Mam pytanie: Ile takich inwestycji hydrotechnicznych mamy w Polsce i jak one są zaawansowane, chodzi o wartości procentowe. Mam też pytanie, czy inwestycje, które pod względem wykonawstwa są już w 50%, w 60% i więcej zrealizowane, nie powinny być doinansowane, żeby jak najszybciej je zakończyć i rozpoczynać nowe inwestycje. Myślę, że tak byłoby bardziej właściwie, żebyśmy jak najwięcej obiektów mieli oddanych w krótkim czasie.

  Jeszcze jedno pytanie odnośnie do małej retencji. Potrzebujemy dużo małych zbiorników, ponieważ Polska cierpi na deicyt wody, a to by umożliwiło zatrzymanie wody po opadach i jej właściwe zagospodarowanie. Jeśli chodzi o małe zbiorniki retencyjne, to czy byłaby możliwość, żeby obligatoryjnie na każdym była mała elektrownia wodna? Dziękuję.

 • Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej chciałbym przedstawić stanowisko wobec informacji o realizacji „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2013” w roku 2013, druk nr 2517.

  Moi przedmówcy sięgali do odległej historii. Rzeczywiście historia budowy tego obiektu obejmuje już jedno pokolenie. Chciałbym przypomnieć trochę bliższą historię. Na posiedzeniu Sejmu w dniu 17 marca 2011 r. wyraziłem zadowolenie w imieniu Klubu Poselskiego SLD, chociaż wszystkie kluby to wtedy popierały, że rząd przedstawił projekt ustawy, dzięki któremu możliwa była kontynuacja „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba” i zakończenie tego w 2013 r. Jak wiemy, to się nie stało. W końcu 2013 r. zmieniliśmy ustawę, przedłużając proces inwestycyjny o kolejne 2 lata, do 2015 r.

  Wysoki Sejmie! Trwający od niemal 30 lat proces budowy zbiornika ukazał cały szereg nieprawidłowości i swoistych patologii istniejących w sektorze wielkich inwestycji. Przeciągłość procesów decyzyjnych, brak niezbędnych środków pieniężnych, a także logistycznego dopasowania poszczególnych etapów nie wystawiają administracjom kolejnych rządów dobrego świadectwa. W czasie dyskusji prowadzonych przy okazji zmian ustawy, o której mówiłem, czy w czasie omawiania kolejnych informacji rządu słyszeliśmy te same lub podobne argumenty wskazujące na przyczyny przedłużającej się inwestycji. Chciałbym tylko przypomnieć, że np. w czasie debaty w marcu 2011 r., kiedy nowelizowaliśmy tę ustawę, poseł Arkit, który jest już klasykiem w tej dziedzinie, chciałbym go zacytować, przekonywał nas, Wysoką Izbę, cytuję: Przyczyną przedłużających się prac do ubiegłego roku – wtedy do roku 2010 – było to, że inwestycja nie miała kompletnej dokumentacji technicznej. Z tego powodu nie można było realizować niektórych przedsięwzięć, takich jak przełożenie odcinka linii kolejowej itd. Obecnie są przygotowane. Wtedy pan poseł mówił w trybie dokonanym, że te projekty już są. Podobną argumentację słyszeliśmy w 2013 r., kiedy nowelizowaliśmy i uchwalaliśmy ustawę. Teraz w informacji o ocenie realizacji programu w 2013 r., którą tu omawiamy, znajdują się, po raz już nie wiem który, stwierdzenia, cytuję: Przewidywane w kolejnych harmonogramach daty realizacji uległy przesunięciu ze względu na opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i pozwoleń na realizację. Budowa obiektów w ramach zadania drugiego została rozpoczęta z opóźnieniem ze względu na brak decyzji i pozwoleń na budowę dróg lokalnych. Zadanie trzecie – opóźnieniu uległy prace budowlane. Tu z kolei trzeba było zmieniać technologie.

  Wysoki Sejmie! Wspomniane przedłużanie procedur w odbiorze społecznym postrzegane jest jako próba ukrycia realnej odpowiedzialności ponoszonej przez administrację rządową. Już moi poprzednicy mówili o wielkim znaczeniu tej inwestycji zarówno dla gospodarki, jaki i dla lokalnej społeczności przede wszystkim, która ponosi tego konsekwencje.

  Mimo licznych spraw budzących wątpliwości, które przedstawiłem w poprzednich debatach, Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej przyjmuje jednak z ostrożnością, ale i nadzieją fakt, że ostatnio prace dotyczące tej ważnej inwestycji są kontynuowane i że pojawiła się możliwość ich zakończenia może już nie w perspektywie życia naszych wnuków czy prawnuków. W tej sytuacji wstrzymamy się od głosu w głosowaniu nad przyjęciem omawianej informacji. Dziękuję za uwagę.

 • Bardzo dziękuję pani poseł sprawozdawcy.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

  Otwieram dyskusję.

  Bardzo proszę o zabranie głosu w imieniu klubu Platforma Obywatelska pana posła Tadeusza Arkita.

 • Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Właśnie chciałbym zapytać, kiedy kolej zdoła zakończyć przekładanie swojej linii. Kiedy ta inwestycja umożliwi w konsekwencji zalanie zbiornika? Czy może kolej planuje jakąś linię podwodną na dłuższą metę?

  Drugie pytanie. Gdyby pan minister zechciał przypomnieć pierwotny kosztorys budowy zbiornika Świnna Poręba i zechciał porównać, zestawić w cenach porównywalnych, końcowy efekt, będę zobowiązany. Dziękuję bardzo.