• Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko co do poprawek Senatu dotyczących zmiany Kodeksu postępowania karnego.

  Naszym zdaniem projekt tej ustawy jest dobrym projektem, o czym świadczy fakt, że są tylko dwie poprawki Senatu, do tego tak naprawdę o charakterze legislacyjnym. O tym, że przywrócenie kasacji jest dobrym rozwiązaniem, zaświadczyliśmy w głosowaniu. Myślę, że co do tego nie było sporów w tej Izbie. Jest to potrzebna rzecz i wszyscy wierzymy w to, że obecny i następni ministrowie będą korzystali z tego w sytuacji, kiedy będzie to po prostu niezbędne, konieczne. To jest instrument, który ma temu służyć.

  Jeżeli chodzi o te dwie poprawki, to sprawa wydaje się jasna. Pierwsza jest do zaakceptowania i nasz klub będzie głosował za przyjęciem tej poprawki. Druga jest natomiast zbędna, naszym zdaniem również nie ma potrzeby zmiany tekstu, tekst sejmowy jest lepszy niż senacki. Trwa odwieczny spór między legislatorami z Sejmu i Senatu. W tym pojedynku, w tej ustawie jest remis 1:1, więc tak to wygląda.

  Krótko mówiąc, nasz klub będzie głosował zgodnie z rekomendacją komisji dotyczącą tych poprawek. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ja prosto z pociągu, stąd przepraszam za spóźnienie, ale dobrze się zaczyna.

  Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyikacjach oświadcza, że głosować będzie zgodnie z wnioskiem komisji. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ja właściwie nie mam żadnego zadania do wykonania, koledzy to już za mnie zrobili. Mogę tylko powiedzieć tyle, że ja też się cieszę, tak jak reprezentanci pozostałych klubów, że przywracamy ministrowi to uprawnienie do wniesienia kasacji. A co do poprawek, które zaproponował nam w swojej uchwale Senat, klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował zgodnie z rekomendacją komisji kodyikacyjnej, kodyikacyjnej Komisji Nadzwyczajnej. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska chciałbym przedstawić stanowisko w sprawie uchwały Senatu dotyczącej zmiany ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z druku nr 2766.

  Tak jak stwierdził przed chwilą poseł sprawozdawca, te poprawki rzeczywiście mają charakter legislacyjny, choć mogą wywoływać skutki o charakterze merytorycznym. Niemniej należy podkreślić, że wprowadzenie, a właściwie przywrócenie funkcjonującej w porządku prawnym instytucji nadzwyczajnego środka zaskarżenia, jaką jest kasacja, w odbiorze wszystkich środowisk politycznych w Sejmie spotkało się z aprobatą. Jest to wyraz zwiększenia transparentności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, ale również bardzo pozytywnie oceniany element dotyczący współdziałania konstytucyjnych organów państwa w zakresie właściwego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości – w rozumieniu nie tylko dostępu do tego wymiaru sprawiedliwości, ale przede wszystkim prawa do sprawiedliwego wyroku. Wyrażamy przekonanie, że ta instytucja nie będzie nadużywana, że będzie stosowana w przypadkach, które będą wymagały przede wszystkim zachowania standardu sprawiedliwości społecznej.

  Popierając raz jeszcze argumentację przedstawioną przez pana posła Jarosława Piętę co do charakteru tych propozycji i co do stanowiska w zakresie wprowadzonych przez Senat poprawek, klub Platformy Obywatelskiej również będzie głosował za przyjęciem poprawki 1., natomiast z uwagi na oczywistą precyzję w sformułowaniu w zakresie określonym poprawką 2. uznaje, iż uchwalona przez Sejm ustawa zasługuje na utrzymanie jej obowiązującej obecnie treści.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję za uwagę.

  (Oklaski)

 • W 2. poprawce do art. 521 § 3 Senat proponuje, aby wyraz „rozstrzygnięcia” zastąpić wyrazami „orzeczenia, o którym mowa w § 1 i 2”.

  Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

  Przystępujemy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 450 posłów. Większość bezwzględna – 226. Za – 444 osoby, przeciw – 4, 2 wstrzymały się od głosu.

  Sejm odrzucił poprawkę Senatu bezwzględną większością głosów.