• Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyikacjach pragnę złożyć sprawozdanie dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

  Jak państwo świetnie się orientują, projekt ten dotyczy realizacji procesu informatyzacji sądów, w szczególności możliwości pozyskiwania danych związanych z prowadzonymi w sądach sprawami za pomocą systemu teleinformatycznego. Projektowane zmiany w przepisach procedury cywilnej dotyczyły odstąpienia od tych czynności w procedurze cywilnej, które nie spełniały tego wymogu funkcjonalności, w rzeczywistości stanowiły o wydłużeniu postępowań. Dotyczy to przede wszystkim kwestii złożenia sprawozdania przez sędziego sprawozdawcę w postępowaniu apelacyjnym, a także możliwości odstąpienia od uzasadnienia bądź ograniczenia się do uzasadnienia jedynie zasadniczych motywów orzeczenia, w sytuacji kiedy nie było przeprowadzone postępowanie dowodowe lub wówczas, kiedy brak było w tym zakresie stwierdzenia uzasadnionej apelacji, przy założeniu, że sąd nie zmienił ustaleń faktycznych pierwszej instancji.

  Wprowadzone zmiany w swojej istocie sprowadzi ły się do uwzględnienia postulatów zgłaszanych przez posłów w zakresie doprecyzowania przepisów, wprowadzenia czy dookreślenia pojęciowego, jak również wprowadzenia takich zmian w przepisach, które w swojej istocie sprowadzają się do pełnienia funkcji informacyjnej. Jest to o tyle istotne, że mamy do czynienia ze swoistego rodzaju nowością, bo trudno mówić o rewolucji, skoro ten proces prowadzony jest już od dobrych dwóch lat, mam na myśli informatyzację czy tzw. protokół czy protokół elektroniczny. Można tylko powiedzieć, że proces ten dotyczy dzisiaj 2223 sal rozpraw, że przeprowadzono 600 tys. rozpraw w tym systemie, a więc można mówić już o takiej absorpcji czy skutecznej implementacji tych rozwiązań przez szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości.

  Ta nowość polega głównie na pozyskiwaniu poprzez Internet, bez konieczności fatygowania się do sądu, wszystkich istotnych informacji dotyczących sprawy. Z pewnością podwyższa to standard konstytucyjnego dostępu do sądu, sprzyja szybkości i sprawności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Społeczne oczekiwania są realizowane, jeśli chodzi o poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Dodać należy, że z pewnością te rozwiązania zwiększają społeczną kontrolę nad funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Tak więc pozyskiwanie dźwięku czy dźwięku i obrazu z posiedzeń, z tymi wyłączeniami dotyczącymi rozpraw niejawnych, z pewnością gwarantuje ochronę dóbr osobistych, a więc istotnego elementu chronionego konstytucyjnie. Zmiany, o których wspominałem, doprecyzowujące, systemowe, a więc też poszerzenie chociażby kwestii dotyczącej ugody poprzez wprowadzenie jednostki redakcyjnej określającej także tę procedurę przyjętą w postępowaniu sądowym, jak również w zakresie sądu polubownego, wydają się mieć charakter całościowy i w pełni gwarantują poprzez swoją precyzję czytelność i jasność prawa. Będą także wykluczać arbitralność postępowania sądów w zakresie wątpliwości interpretacyjnych co do norm proceduralnych.

  Pragnę tylko, już kończąc, poinformować państwa, że we wtorek w sali kolumnowej odbyła się symulowana rozprawa sądowa, która odbyła się właśnie w systemie elektronicznym, gdzie również w obecności posłów, a może przede wszystkim w obecności posłów, można było te wszystkie kwestie, wątpliwości rozstrzygać, uzyskać wyjaśnienia co do ewentualnych wątpliwości.

  Wyrażam również podziękowanie dla sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, dla służb Kancelarii Sejmu za możliwości bezpośredniej obserwacji sposobu funkcjonowania naprawdę w pełni nowoczesnej, odpowiadającej oczekiwaniom społecznym, ale też rygorom czy wymogom XXI w. rozprawy, która w założeniu może skrócić o 1/3 długość postępowań sądowych.

  Niemniej po przyjęciu sprawozdania, po analizie klub Platformy Obywatelskiej uznał, że dla zachowania precyzji sformułowań i w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych należy wprowadzić poprawki o charakterze wyłącznie legislacyjnym, takim dookreślającym i systemowym. Dlatego, panie marszałku, pozwolę sobie przekazać panu marszałkowi poprawki zgłoszone na tym etapie przez Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska…

  Wicemarszałek Cezary Grabarczyk: Dziękuję.

  …prosząc równocześnie Wysoką Izbę o łaskawe potraktowanie tego projektu i dziękując wszystkim zaangażowanym w to posłom i posłankom za szczególnie intensywną pracę nad tym projektem. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoki Sejmie! W trakcie drugiego czytania do projektu ustawy zgłoszono 6 poprawek.

  Komisja wnosi o to, aby Wysoka Izba te poprawki raczyła przyjąć. Dziękuję.

  (Oklaski)

  (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk)