• Bardzo dziękuję.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałbym zapytać o kwestie dotyczące systemów informatycznych. Po pierwsze, chodzi o system, o który pytałem już w trakcie wystąpienia w imieniu klubu. Na stronie 2 uzasadnienia napisaliście państwo o konieczności stworzenia systemu informatycznego, za pomocą którego podatnicy będą mogli rozliczać podatek VAT. Chciałbym, żeby pan minister odniósł się do tego, na jakim etapie tworzenia jest ten system i czy zostanie on wdrożony do czasu wejścia tej ustawy w życie.

  Na stronie 3 uzasadnienia napisali państwo, że państwa członkowskie identyikacji przekazują swoje deklaracje do odpowiednich państw członkowskich konsumpcji za pośrednictwem bezpiecznej sieci komunikacyjnej. Chciałbym, żeby pan minister powiedział, czy taka sieć już istnieje i czy sama implementacja tych przepisów w różnych państwach Unii Europejskiej gwarantuje, że od 1 stycznia 2015 r. ten system będzie działał i że będziemy mogli przesyłać informacje i należne środki do innych państw członkowskich, ale również je od nich otrzymywać.

  Na koniec chciałbym zapytać o kwestie związane z wdrożeniem. Toczyła się już dyskusja w trakcie pierwszego czytania o kwestiach administracyjnych, była mowa – i jest o tym mowa w uzasadnieniu – o 15 dodatkowych etatach. Pan minister powiedział, że zostaną one wygospodarowane. Chciałbym dowiedzieć się, jak te dwa urzędy skarbowe poradzą sobie z tym problemem

  (Dzwonek)

  , szczególnie na początku, jeśli to jest prawda. Jestem też ciekaw, jak pan minister odpowie na pytanie o to, ile jest podmiotów, ilu jest przedsiębiorców, którzy zostaną objęci tą ustawą, i czy urzędy skarbowe poradzą sobie z tym zadaniem. Dziękuję bardzo, pani marszałek.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, zawartego w druku nr 2507, i sprawozdania Komisji Finansów Publicznych, zawartego w druku nr 2625.

  W przedstawionym Wysokiej Izbie projekcie ustawy rząd proponuje wprowadzenie zmian do ustawy o podatku VAT i Ordynacji podatkowej, które, jak tłumaczy, wynikają z implementacji przepisów unijnych do polskiego porządku prawnego. Przyjęte w trakcie posiedzenia Komisji Finansów Publicznych poprawki mają charakter redakcyjno-legislacyjny. Nie kwestionując ich zasadności, jak również konieczności wprowadzenia wyżej wymienionej ustawy, nie sposób nie przypomnieć i nie powtórzyć pytań, wątpliwości i obaw, jakie w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości w trakcie pierwszego czytania zgłaszała pani poseł Barbara Bubula.

  Podkreślić muszę w tym miejscu, że na część zadanych pytań do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Panie ministrze, proszę powiedzieć raz jeszcze, tu, w Wysokiej Izbie, ilu polskich przedsiębiorców dotkną wprowadzane przepisy? Ilu z nich prowadzi działalność w usługach telekomunikacyjnych, ilu w usługach nadawczych, ilu w usługach elektronicznych? To oni zgłaszają dzisiaj wiele pytań i, co jest rzeczą zupełnie naturalną, swoje obawy związane z przepisami, jakie mają zostać wprowadzone w życie. Proszę powiedzieć, w jaki sposób przeprowadziliście państwo prognozę skutków inansowych wprowadzanych zmian dla budżetu państwa? Jakie koszty dla budżetu państwa będą towarzyszyć wprowadzeniu wyżej wymienionej ustawy? Ile będzie kosztował specjalny system informatyczny i czy zdążycie państwo z jego uruchomieniem na czas wejścia w życie ustawy? Czy gotowe są już wszystkie projekty aktów prawnych, które będą stosować przedsiębiorcy, jak również formularze podatkowe, z których będą korzystać?

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Te wszystkie wątpliwości powodują, że klub Prawa i Sprawiedliwości wstrzyma się w głosowaniu nad przyjęciem wyżej wymienionej ustawy. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję pięknie.

  Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko wobec sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa.

  Projekt tej ustawy ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Proponowane zmiany dotyczą uproszczenia rozliczenia podatku VAT z tytułu zmiany miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną, i mają odniesienie zarówno do ustawy o podatku VAT, jak i ustawy Ordynacja podatkowa.

  Projekt wypełnia czy też konsumuje dwie dyrektywy Unii Europejskiej, implementuje mianowicie dyrektywę Rady z 17 grudnia 2013 r. w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej oddalonych, włączając Majotty do wykazu tych regionów, a także dokonuje implementacji dyrektywy Rady 2008/8/WE z 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/ WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług.

  Celem dyrektywy, a zatem i projektu niniejszej ustawy, jest usprawnienie funkcjonowania wspólnego systemu podatku VAT. Proponowane w projekcie ustawy zmiany zmierzają do opodatkowania usług w miejscu ich konsumpcji, przy zastosowaniu szczególnej procedury umożliwiającej uproszczony, elektroniczny system rozliczenia podatku VAT, czyli tzw. mały punkt kompleksowej obsługi.

  W projekcie określa się, że miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami będzie miejsce, w którym podmioty te, czyli konsumenci, posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. W projekcie przewiduje się, że gdy Polska będzie państwem członkowskim konsumpcji, tzw. małym punktem kompleksowej obsługi, właściwym organem podatkowym będzie naczelnik łódzkiego urzędu skarbowego, zatem ten właśnie urząd skarbowy będzie odpowiadał za pobór podatku VAT w związku z usługami, dla których miejscem świadczenia będzie Polska, a także za kontrolę rozliczeń tego podatku. Przepisy dotyczące małego punktu kompleksowej obsługi umożliwiają podatnikom świadczenie przedmiotowych usług niezależnie od miejsca siedziby działalności, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w państwie członkowskim, w którym mają nadany numer identyikacyjny. Dzięki temu systemowi podatnicy unikną rejestracji w każdym państwie członkowskim konsumpcji.

  Wysoki Sejmie! Pierwsze czytanie przedmiotowego projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 9 lipca 2014 r., zaś w dniu dzisiejszym w pracach Komisji Finansów Publicznych, o czym pan poseł sprawozdawca szczegółowo opowiadał, rozpatrzyliśmy wnikliwie zapisy tej ustawy, jak również zaproponowane w projekcie zmiany, włącznie ze zgłoszonymi przez Biuro Legislacyjne uwagami. Choć trzeba przyznać, że uwag była znaczna ilość, dokładnie 14, to miały one jednak charakter redakcyjno-legislacyjny i nie burzyły zapisów projektu ustawy.

  W związku z powyższym pragnę poinformować w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, że opowiadamy się za zaproponowanymi rozwiązaniami, które są zawarte w sprawozdaniu Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie ministrze.

  Czy sekretarz, przepraszam, sprawozdawca komisji pan poseł Munyama chciałby zabrać głos?

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Głos zabierze pan poseł Adam Kwiatkowski z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 15. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa.

  Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Killiona Munyamę oraz przeprowadził dyskusję.

  W dyskusji nie zgłoszono poprawek.

  Przystępujemy do trzeciego czytania.

  Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu w druku nr 2625.

  Przystępujmy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Finansów Publicznych, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 433 posłów. Za oddało głos 296 posłów, przeciwnego zdania było 4 posłów, 133 posłów wstrzymało się od głosu.

  Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa.