• Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

  Na posiedzeniu komisji w dniu 8 lipca przedstawiona została jedyna zgłoszona przez Senat poprawka do wcześniej uchwalonej ustawy, a dotycząca poszerzenia zakresu podmiotowego regulacji przejściowej zawartej w art. 3 w odniesieniu do ustawy o Kra jowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Poprawka ta ma na celu objęcie dotychczasowymi zasadami odnoszącymi się do stażu referendarskiego wszystkich osób, które rozpoczęły już aplikację sędziowską przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Podczas posiedzenia komisji zgłoszono oczywiście wiele uwag do tej poprawki i w głosowaniu komisja ustaliła, żeby poprawkę Senatu odrzucić. Z takim wnioskiem do Sejmu występuję. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec sprawozdania komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, druk nr 2554.

  Wysoki Sejmie! Projekt ustawy, ogólnie rzecz ujmując, dotyczy zniesienia stażu referendarskiego w ramach aplikacji sędziowskiej oraz wprowadzenia fakultatywności zatrudnienia aplikanta na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego po ukończeniu aplikacji. Jedyna poprawka wniesiona przez Senat dotyczy zmiany art. 3 dotyczącego okresu przejściowego w stosunku do aplikantów, którzy rozpoczęli szkolenia na aplikacji sędziowskiej. Jak wskazał w uzasadnieniu Senat, projektowane rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska obecnych aplikantów, którzy rozpoczęli już szkolenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Osobom, które zdecydowały się na pracę w wymiarze sprawiedliwości, pozwoli zachować standard lojalności państwa wobec obywateli. Obecni uczestnicy aplikacji sędziowskiej zdecydowali się na szkolenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, kierując się zaufaniem do państwa, że wywiąże się ono ze swego rodzaju obietnicy. Obietnicę tę stanowiło założenie, że po złożeniu egzaminu sędziowskiego aplikant stażysta uzyska gwarancję zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego, a następnie będzie mógł zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko sędziego sądu rejonowego. Jako parlament musimy dotrzymać tej obietnicy. Nie można zmienić reguł w trakcie gry. Dla osób, które w przyszłości będą zdawać egzamin, aby móc się kształcić na sędziego czy prokuratora, sytuacja będzie jasna. Każdy będzie wiedział, czego może oczekiwać po ukończeniu aplikacji sędziowskiej, a czego nie.

  Wysoki Sejmie! Wobec powyższego Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego opowiada się za przyjęciem poprawki Senatu. Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 23. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

  Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez panią poseł Elżbietę Achinger oraz przeprowadził dyskusję.

  Przechodzimy do głosowania.

  Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego.

  W jedynej poprawce do art. 3 ustawy nowelizującej Senat proponuje, aby do aplikantów, którzy rozpoczęli szkolenie na aplikacji sędziowskiej przed dniem wejścia w życie ustawy, stosować przepisy dotychczasowe.

  Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

  Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Bartosza Kownackiego.