• Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch mam przyjemność przedstawić stanowisko w sprawie sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin, druki nr 2217 i 2285.

  Obowiązujące przepisy nakładają obowiązek wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych i przedmiotów importowanych z państw trzecich jedynie przez wyznaczone punkty wwozu. Propozycja Senatu ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnych norm, w których wprowadzenie artykułów pochodzenia roślinnego niewymagających świadectwa fitosanitarnego możliwe jest przez każde przejście graniczne. W punktach wwozu muszą przy tym zostać spełnione warunki zapewniające prawidłowy przebieg granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych towarów, określone w przepisach wykonawczych, implementujących do prawa polskiego postanowienia dyrektywy Komisji 98/22/WE z dnia 15 kwietnia 1998 r., ustanawiającej minimalne warunki przeprowadzania kontroli zdrowia roślin we Wspólnocie w punktach kontroli innych niż te w miejscu przeznaczenia, dotyczące roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wywożonych z państw. Koszty spełniania powyższych warunków wymagających zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz kadr powodują, że punkty wwozu zostały ustanowione jedynie na niektórych przejściach granicznych.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wynikający z obecnych przepisów obowiązek wprowadzenia importowanych towarów przez wyznaczone punkty wwozu dotyczy każdego materiału roślinnego, niezależnie od tego, czy podlega on obowiązkowej granicznej kontroli fitosanitarnej, czy też nie, stanowi utrudnienie dla podmiotów gospodarczych zajmujących się importem towarów roślinnych z trzecich państw poprzez zwiększenie kosztów transportu takich towarów, ponieważ mogą być one wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jedynie przez niektóre przejścia graniczne. W unijnym prawie czytamy, że ograniczenie importu roślin do określonych punktów wprowadzania może być stosowane wyłącznie do towarów, dla których wymagane są świadectwa fitosanitarne. Dyrektywa 2000/29/WE nie wymaga, aby towary pochodzenia roślinnego podlegające obowiązkowi granicznej kontroli fitosanitarnej były wprowadzane na terytorium państw członkowskich z państw trzecich przez wyznaczone punkty wwozu. Istnieją więc wystarczające przesłanki, by prawo funkcjonujące w Polsce zmienić, tym bardziej że proponowana nowelizacja nie powoduje żadnych dodatkowych kosztów, natomiast na pewno wpłynie pozytywnie na budżety samorządowe, a także zwiększy dochody z opłat portowych i opłat celnych. Będzie też szansą na zwiększenie zatrudnienia, nie tylko na przejściach granicznych, ale również w miejscach produkcji i wykorzystania do produkcji komponentów sprowadzanych spoza obszaru Unii Europejskiej.

  Ogromnie cieszy zgłoszona przez wnioskodawców poprawka, która rozwiewa niepokoje związane z zaniechaniem kontroli artykułów, które mogą budzić wątpliwości co do miejsca pochodzenia czy też ich jakości, które to wątpliwości z pewnością będą wyjaśnione w drodze kontroli fitosanitarnych.

  Na uwagę zasługuje również punkt w projekcie ustawy, który ma na celu ułatwienie organom celnym oraz importerom ustalenia, czy produkty pochodzenia roślinnego mogą być wwożone oraz czy podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej. Obecne informacje o tym, jakie są zasady wwozu produktów pochodzenia roślinnego, są rozporoszone w wielu aktach prawnych. Prawidłowe ich odczytanie wymaga specjalistycznej wiedzy, którą posiadają inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Projekt wprowadza zapisy, które dają upoważnienie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa do wydania obwieszczenia, w którym ogłosi wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które podlegają kontroli fitosanitarnej, oraz wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do określonych stref chronionych jest zabronione.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ten projekt jest niewątpliwie długo oczekiwanym spełnieniem postulatów zgłaszanych od wielu lat przez środowiska związane z funkcjonowaniem gospodarki przygranicznej, zwłaszcza przez wojewodów i marszałków. Jasne i przejrzyste przepisy z pewnością ułatwią pracę celnikom.

  Mając na uwadze to, iż interesem gospodarczym i społecznym jest umożliwienie sprowadzenia artykułów niewymagających świadectw fitosanitarnych przez każde najbliższe przejście graniczne, Klub Poselski Twój Ruch jest za przyjęciem sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin, druki nr 2217 i 2285. Dziękuję.

 • Dziękuję bardzo.

  Panie Marszałku! Zgodność co do ustawy we wszystkich klubach jest wyraźna. Można powiedzieć, że projekt jest bardzo dobrze i starannie przygotowany. Niemniej mam wątpliwości, czy artykuły wątpliwego pochodzenia będą pod kontrolą i czy mamy, powiedzmy, gwarancje, że na pewno nie będą sprowadzone do kraju. Wiemy doskonale, że czasami niektóre aspekty kontroli mogą szwankować.

  W związku z tym mam pytanie do pani poseł sprawozdawcy: Czy jest gwarancja, że te wszystkie produkty będą kontrolowane przy sprowadzaniu do kraju? Dziękuję bardzo.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin, druki nr 2217 i 2285.

  Projekt ustawy dotyczy zmniejszenia obowiązków podmiotów gospodarczych zajmujących się importem towarów roślinnych spoza Unii Europejskiej. Obecnie wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych i przedmiotów importowanych z państw trzecich odbywa się według przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Artykuł 21 ust. 1 tej ustawy nakłada obowiązek wprowadzania wymienionych towarów jedynie przez wyznaczone punkty wwozu. Na mocy art. 21 ust. 2 tej ustawy wykaz takich punktów jest określany w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego ds. rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym ds. finansów publicznych oraz ministrem właściwym ds. transportu. W wyznaczonych punktach wwozu muszą być spełnione warunki zapewniające prawidłowy przebieg granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych towarów. Ze względu na wysokie koszty ustanowienia punktów kontroli fitosanitarnej punkty wwozu zostały ustanowione tylko na niektórych przejściach granicznych, co w znaczący sposób ogranicza obrót tymi towarami i opóźnia przeładunki.

  Zauważyć należy, że do punktów wwozu kierowane są w naszym kraju rośliny, produkty roślinne i przedmioty importowane z krajów trzecich podlegające obowiązkowi granicznej kontroli fitosanitarnej, a także towary pochodzenia roślinnego, które takiej kontroli nie podlegają, co w znacznej mierze ogranicza import tych towarów oraz obrót nimi. W myśl postanowień Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, art. VII ust. 2 lit. d, oraz dyrektywy 2000/29/ WE z dnia 8 maja 2000 r. towary pochodzenia roślinnego, które nie wymagają granicznej kontroli fitosanitarnej, nie muszą być wwożone przez wytypowane punkty wwozu. A zatem nasze prawo wymaga w tym zakresie dostosowania do zasad unijnych, co zlikwiduje dotychczasowe zbędne utrudnienia i ograniczenia.

  W projektowanej zmianie ustawy o ochronie roślin w art. 21 ust. 1 ogranicza się kierowanie do punktów wwozu jedynie tych towarów pochodzących z państw trzecich, w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które wymagają kontroli fitosanitarnej. W ust. 1a wprowadzono zapis, który uniemożliwi wprowadzanie tych towarów w sposób inny aniżeli przez punkty wwozu. Dla uściślenia prawidłowego przepływu towarów w art. 22 dodany został ust. 1c, który zobowiązuje ministra rolnictwa do umieszczenia w dzienniku urzędowym właściwego ministra obwieszczenia z wykazem roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga kontroli fitosanitarnej, oraz wykazu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wwożenie na terytorium naszego kraju jest zabronione.

  Zdaniem Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska uchwalenie projektowanej ustawy wpłynie korzystnie na zwiększenie przepływu towarów pochodzenia roślinnego, co będzie miało wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz lepsze wykorzystanie portów morskich i żeglugi śródlądowej, a co za tym idzie, spowoduje wzrost zatrudnienia.

  Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska popiera w całości projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin. Dziękuję bardzo.