• Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym powiedzieć kilka zdań na temat poprawek Senatu do tzw. drugiej transzy deregulacyjnej. Biorąc pod uwagę to, że mój klub w głosowaniu nad tą ustawą zajął stanowisko negatywne, chciałbym z pewną satysfakcją stwierdzić, że wiele z naszych uwag było słusznych. Ustawa niedomagała jednak w wielu punktach, a więc poprawki Senatu rzeczywiście legislacyjnie ją poprawiają, zatem w głosowaniu uzyskają poparcie mojego klubu. Poprawek merytorycznych, jak zauważył poseł sprawozdawca, jest niewiele, a zatem w związku z tym, że głosowaliśmy przeciwko tej ustawie, wstrzymamy się od głosu w głosowaniu nad tymi poprawkami.

  Wypada mi odnieść się do poprawki 29., dotyczącej kwestii uprawnień prezesa UTK. Wspominałem wielokrotnie o tym, że kwestia metra została w tej ustawie załatwiona w sposób zadziwiający, niewłaściwy, w związku z czym metro, jak również Warszawska Kolej Dojazdowa pozostały bez jakiegokolwiek nadzoru ze strony ministra i poza zakresem działania ustawy o transporcie kolejowym, jak również poza nadzorem Urzędu Transportu Kolejowego.

  Poprawka Senatu, wychodząc naprzeciw tym głosom, które podnosiłem w trakcie prac, owszem nakłada na szefa UTK obowiązek zatwierdzania przepisów wewnętrznych, bo o to m.in. był spór, jednakże nie daje żadnego umocowania ustawowego. Wobec tego w dalszym ciągu szef UTK, pozbawiony tego umocowania ustawowego, będzie miał kłopot, jak chce Senat, z zatwierdzaniem przepisów wewnętrznych, bo tak naprawdę nie będzie miał oparcia, do którego powinien się odnosić, ponieważ ustawa w dalszym ciągu w tym wypadku, niestety, nie obowiązuje.

  Jak powiedziałem, w zależności od charakteru tych poprawek mój klub je poprze, pomoże poprawić tę złą, niestety, ustawę, a w wypadku poprawek merytorycznych wstrzyma się od głosu. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Panie Marszałku! Panie Pośle! Zachowując ten poziom życzliwości i kurtuazji, o którą pan apelował, nie będę używał w stosunku do pana takiego samego języka jak pan, kiedy kierował pan do mnie swoją wypowiedź. Pragnę tylko zwrócić uwagę, że źle zrozumiał pan moja wypowiedź w zakresie odniesienia się do poprawki 29., w której przywołałem zmianę proponowaną przez Senat, odnoszącą się do możliwości akceptowania przez UTK przepisów szczegółowych, w którym to miejscu pan był łaskaw przywołać artykuły, do których odnoszą się te przepisy, a nie mają do tego podstaw. Panie pośle sprawozdawco, pan źle zrozumiał moją wypowiedź i poprawkę Senatu i z tego powodu uznałem, że należy pana wypowiedź, panie pośle sprawozdawco, sprostować. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Panie marszałku, o tak późnej godzinie pan minister nas zaszczycił, więc jednak spróbujmy wykorzystać obecność pana ministra.

  Krótkie pytanie, panie ministrze, oczywiście króciutko. Chodzi o poprawkę 29., upoważnienia szefa UTK w zakresie przepisów wewnętrznych. W oparciu o co szef UTK będzie wydawał przepisy wewnętrzne, skoro państwo nie zgodziliście się na poprawkę – a ta poprawka była w Senacie, ministerstwo było przeciwne temu – dotyczącą ust. 7, tego kontrowersyjnego, o którym rozmawialiśmy wielokrotnie, a co do którego opinie prawne, panie ministrze, z Kancelarii Sejmu, z Biura Analiz Sejmowych są dokładnie takie, o jakich mówiłem? Państwo się na to nie zgodziliście w Senacie. Jakby bez oparcia w ust. 7 na podstawie czego szef UTK będzie mógł wydawać te decyzje? Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję panu posłowi.

  Pan poseł Józef Racki, Polskie Stronnictwo Ludowe.

  Jako że nie widzę pana posła, proszę o zabranie głosu pana posła Dariusza Jońskiego, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

 • W 6. poprawce do art. 16 Senat proponuje, aby rozporządzenia, o których mowa w tym artykule, były wydawane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Przystępujemy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 6. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał? Głosowało 426 posłów. Większość bezwzględna – 214. Za oddało głos tylko 2 posłów, przeciwnego zdania było 424 posłów, nie było głosów wstrzymujących się.

  Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.

 • 13. poprawkę Senatu już rozpatrzyliśmy. Poprawki od 14. do 19. Senat zgłosił do art. 5 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

  W 14. poprawce do art. 3 Senat proponuje zmianę o charakterze redakcyjno-legislacyjnym.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Przystępujemy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 14. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 419 posłów. Większość bezwzględna – 210. Za oddał głos tylko 1 poseł, przeciwnego zdania było 418 posłów, nie było głosów wstrzymujących się.

  Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.

 • Poprawki Senatu 38. i 39. już rozpatrzyliśmy. W 40. poprawce do art. 9 Senat proponuje w ust. 7 w pkt 1 i 2 wyraz „albo” zastąpić wyrazem „lub”.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Przystępujemy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 40. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 419 posłów. Większość bezwzględna – 210. Nie było głosów za ani wstrzymujących się, 419 głosów było przeciwnych.

  Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.

 • W 41. poprawce do art. 9 ust. 7 pkt 3 Senat proponuje, aby certyfikaty i świadectwa wymienione w przepisie były wydawane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

  Z poprawką tą łączy się 49. poprawka.

  Nad tymi poprawkami będziemy głosować łącznie.

  Komisja wnosi o ich przyjęcie.

  Przystępujemy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek Senatu 41. i 49., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 416 posłów. Większość bezwzględna – 209. Za oddało głos 2 posłów, przeciwnego zdania było 414 posłów, nie było głosów wstrzymujących się.

  Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki Senatu przyjął.

 • W 42. poprawce do art. 9 ust. 8 Senat proponuje m.in., aby minister właściwy do spraw finansów publicznych określał, w drodze rozporządzenia, tryb stwierdzania spełniania warunków, o których mowa w ust. 7.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Przystępujemy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 42. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 423 posłów. Większość bezwzględna – 212. Nie było głosów za ani wstrzymujących się, 423 głosy były przeciwne.

  Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.

 • 15. poprawkę Senatu już rozpatrzyliśmy.

  W 16. poprawce do art. 5 ust. 2 pkt 3 Senat proponuje zmianę o charakterze legislacyjnym.

  Z poprawką tą łączy się poprawka 17.

  Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

  Komisja wnosi o ich przyjęcie.

  Przystępujemy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek Senatu 16. i 17., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 424 posłów. Większość bezwzględna – 213. Za oddał głos tylko 1 poseł, przeciwnego zdania było 423 posłów, nie było głosów wstrzymujących się.

  Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki Senatu przyjął.

 • Poprawki Senatu 45. i 46. już rozpatrzyliśmy.

  W 47. poprawce do art. 23 ust. 2 Senat proponuje zmienić sposób obliczania terminu upływu ważności egzaminu, o którym mowa w tym przepisie.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Przystępujemy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 47. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 426 posłów. Większość bezwzględna – 214. Nie było głosów za ani wstrzymujących się, 426 głosów było przeciwnych.

  Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.

 • 43. poprawkę Senatu już rozpatrzyliśmy.

  W 44. poprawce do art. 21 ust. 2 pkt 3 lit. e i pkt 10 Senat proponuje zmianę o charakterze legislacyjnym.

  Z poprawką tą łączy się poprawka 58.

  Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

  Komisja wnosi o ich przyjęcie.

  Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek Senatu 44. i 58., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 425 posłów. Większość bezwzględna – 213. Za oddał głos tylko 1 poseł, przeciwnego zdania było 424 posłów, nie było głosów wstrzymujących się.

  Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki Senatu przyjął.

 • W 2. poprawce do art. 12 ust. 5a pkt 1 Senat proponuje, aby opłata, o której mowa w tym przepisie, odnosiła się do kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Przystępujemy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 2. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 416 posłów. Większość bezwzględna – 209. Za oddało głos 4 posłów, przeciwnego zdania było 411 posłów, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

  Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.

 • Powracamy do rozpatrzenia punktu 20. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektó rych zawodów regulowanych.

  Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Adama Szejnfelda oraz przeprowadził dyskusję.

  Przechodzimy do głosowania.

  Przypominam, że Sejm odrzuca poprawkę Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

  Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu bezwzględną większością głosów, uważa się ją za przyjętą.

  Głosować będziemy za wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu.

  Poprawki od 1. do 7. Senat zgłosił do art. 1 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy Prawo budowlane.

  W 1. poprawce do art. 12 Senat proponuje między innymi dodać ust. 4i w brzmieniu: „Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania”.

  Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

  Przystępujemy do głosowania.

  Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 1. poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 407 posłów. Większość bezwzględna – 204. Za oddało głos 80 posłów, przeciwnego zdania było 220 posłów, 107 posłów wstrzymało się od głosu.

  Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.