• Dziękuję bardzo, chcę króciutko.

  Panie ministrze, jeżeli chodzi o Fundusz Rezerwy Demograficznej, to nie licząc oczywiście wpływów z OFE w roku 2014, przez 2 ostatnie lata jednak wyjmuje się z tego funduszu więcej niż jest przychodów z prywatyzacji. W roku 2013 wyjęto z Funduszu Rezerwy Demograficznej 2,5 mld, a dochody z prywatyzacji to 1,7 mld, a więc mamy minus. W roku 2014 – to jest co prawda plan – planuje się wydać 2,5 mld zł, natomiast wpływy z prywatyzacji planuje się na 1,5 mld. Nie licząc OFE, zasoby Funduszu Rezerwy Demograficznej...

  (Poseł Zbigniew Kuźmiuk: Maleją.)

  ...jednak maleją w ostatnich 2 latach, poprzednio rzeczywiście się zgadza.

  Jeśli chodzi o moje szczegółowe pytania o Mazowsze, ponieważ rozumiem, że pan minister mógł nie być precyzyjnie przygotowany, proponuję, aby na wszystkie pytania, które zadałem, udzielił odpowiedzi na piśmie. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam pytanie dotyczące budżetów samorządowych. Co prawda w tej ustawie dotyka się, tak jak już mówiłem w swojej wypowiedzi, dość delikatnie problemów samorządów, które nie spełniają kryteriów zadłużenia, jednak moje pytanie precyzyjnie dotyczy problemów samorządu województwa mazowieckiego. Podczas nowelizacji ubiegłorocznego budżetu zwiększaliśmy kwotę na pożyczki o 220 mln zł. Nie została ona udzielona. W tym roku również została przewidziana taka kwota. Warunkiem jest oczywiście złożenie wniosku, przedstawienie programu naprawczego. Wobec tego stawiam pytanie: Dlaczego ta pożyczka nie została dla Mazowsza, dla samorządu województwa mazowieckiego, udzielona? Czy to miało związek, nie wiem, z nieodpowiednim programem naprawczym, z niezłożeniem w odpowiednim terminie wniosku? Jakie są przyczyny, że w tej chwili Mazowsze płaci janosikowe za ubiegły rok pod presją komornika, co oczywiście kosztuje? I tak przy okazji, jakie są koszty egzekucji komorniczej, ściągania tego janosikowego za rok 2013 i czy Ministerstwo Finansów zamierza przyjąć taką samą procedurę komorniczą w stosunku do samorządu województwa mazowieckiego, jeśli chodzi o rok 2014? Dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zmiana ustawy o finansach publicznych, oczywiście w tym najważniejszym zapisie dotyczącym obniżenia progów ostrożnościowych, jest potrzebna. Jest to zresztą konsekwencja deklarowanej przez rząd zmiany, która wynika z przejęcia aktywów otwartych funduszy emerytalnych. Obniżenie o 7 punktów procentowych jest dość ostrożnym zachowaniem, zostawiającym jeszcze margines na zwiększenie zadłużenia, dlatego że tak naprawdę środki finansowe przejęte z otwartych funduszy emerytalnych praktycznie powodują obniżenie, już realnie, długu publicznego o ok. 9%. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, że jest to tylko połowa środków. Na pewno znaczna część środków finansowych przepłynie z otwartych funduszy emerytalnych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w momencie, w którym ludzie skorzystają z prawa wyboru pomiędzy otwartymi funduszami emerytalnymi a ZUS-em. Z dotychczasowych zachowań i deklaracji wynika, że z tego prawa wyboru, czyli z możliwości przeniesienia do ZUS-u, na pewno skorzysta bardzo duża liczba osób, stąd te 7 punktów procentowych, jeśli chodzi o obniżenie progów ostrożnościowych, to wydaje się mało. Niech jednak, powiedzmy, będzie to pierwszy dobry krok, byleby to nie był krok, który otwiera furtkę do dalszego zadłużania.

  Sprawa druga, oczywiście niebudząca wątpliwości, to upoważnienie dotyczące zmian w zakresie placówek zagranicznych.

  Natomiast co do sprawy kolejnej, co do kwestii budżetów jednostek samorządu terytorialnego, już w czasie posiedzeń i prac komisji zgłaszałem uwagi, że jest to dość kosmetyczna zmiana, dlatego że tak naprawdę nie dyscyplinuje ona samorządów, nie zobowiązuje do zachowania dyscypliny finansów publicznych i do stawiania barier chroniących przed nadmiernym zadłużaniem. Otóż ona tak naprawdę tylko formalnie to porządkuje. W momencie, w którym jednostka samorządu terytorialnego nie ustali budżetu zgodnego z zasadami, jeśli zrobi program naprawczy, który zostanie odrzucony przez regionalną izbę obrachunkową, regionalna izba obrachunkowa ten budżet za jednostkę samorządu terytorialnego ułoży. Ja jednak poszedłbym dalej. Oczywiście wymaga to znacznie większych zmian, ale jeśli jednostki samorządu terytorialnego absolutnie nie radzą sobie z finansami, nie potrafią zrobić programu naprawczego, zadłużają się ponad miarę, to ustawa powinna przewidywać wprowadzenie w takim momencie zarządu komisarycznego. Apeluję do rządu, aby przygotował taki projekt. Wymagałoby to znacznie większego rozszerzenia, a nie tylko zmiany w ustawie o finansach publicznych. Wymagałoby to również zmiany w ustawach o samorządzie terytorialnym, o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego itd., ale jest to krok, który powinniśmy uczynić.

  Natomiast, jak gdyby przy okazji tej ustawy, jest wprowadzana pod hasłem porządkowania finansów rzecz dość niewinna, chodzi mianowicie o Fundusz Rezerwy Demograficznej. To porządkowanie ma polegać na daniu absolutnie wolnej ręki w zarządzaniu środkami z Funduszu Rezerwy Demograficznej i, tak to określę, przejadaniu ich. Fundusz Rezerwy Demograficznej, który został utworzony w 2002 r., miał zapewnić bezpieczeństwo emerytalne w momencie, w którym liczba emerytów, czyli pobierających składki, będzie większa niż liczba płacących składki, czyli pracujących. Miało się to stać w latach 20. XXI wieku. Jednak już ten rząd, czekając tylko na twardy próg ustawowy, od 2010 r. zaczął bardzo ochoczo korzystać z tych pieniędzy. Już w 2010 r. było to 7,5 mld, i tak kolejno przez następne lata. Do tej pory, gdyby policzyć to, co zaplanowano na rok 2014, już ponad 19 mld zł wyjęto z Funduszu Rezerwy Demograficznej, a nie są to jeszcze czasy, które w pełni uzasadniałyby korzystanie z tej rezerwy. Przestał być to już fundusz stabilizujący, który miał dawać bezpieczeństwo

  (Dzwonek)

  , a trochę zrobiła się z tego kasa zapomogowo-pożyczkowa rządu Tuska – jak jest źle, to z Funduszu Rezerwy Demograficznej można się zasilić. Dlatego naszym zdaniem absolutnie nieuzasadnione jest ułatwianie procedury korzystania z tego funduszu. W tym momencie składam w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość poprawkę, która blokowałaby ułatwienie korzystania z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Dziękuję bardzo.

 • Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Chciałbym przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

  Podstawowym elementem tej legislacji jest dostosowanie progów relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto w tzw. mechanizmie korygującym stabilizującej reguły wydatkowej. Oprócz tego omawiany akt prawny zawiera także inne, ale mniejszej wagi zmiany legislacyjne.

  Jeśli chodzi o podstawową sprawę, mianowicie obniżenie progów relacji kwoty długu do produktu krajowego brutto, to w projekcie ustawy proponuje się obniżenie tych progów na potrzeby działania stabilizującej reguły wydatkowej z 55 do 48% oraz z 50 do 43%, czyli o 7% PKB. Jest to uzasadnione tym, że w wyniku przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obligacji Skarbu Państwa na łączną kwotę 130 188 mln zł państwowy dług publiczny ulega obniżeniu o taką samą kwotę. Szacujemy, że jest to równoważność 7,6% produktu krajowego brutto w 2013 r., ale zaznaczam, że jest to wielkość szacunkowa, ponieważ nie mamy jeszcze w tej chwili pełnych danych dotyczących produktu krajowego brutto za 2013 r.

  Zatem w związku z tym, że zobowiązania Skarbu Państwa w postaci obligacyjnej ulegają umorzeniu na kwotę 130 mld zł, dokładnie o tę samą kwotę ulega obniżeniu państwowy dług publiczny. Ponieważ jednak rząd deklarował od samego początku, że przejęcie aktywów z OFE nie może być traktowane jako rozluźnienie polityki fiskalnej i nie może być traktowane jako stworzenie przestrzeni do dalszego zadłużania, rząd podjął takie zobowiązanie. Pod koniec ubiegłego roku rząd zakomunikował Wysokiej Izbie, że przedstawi stosowne propozycje legislacyjne, aby odpowiednio dostosować progi ostrożnościowe związane ze stabilizującą regułą wydatkową. To zobowiązanie zostało spełnione w ramach proponowanej nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

  Przypomnę, że poprzednio bardzo wielu posłów opozycji krytykowało rząd, że takiej propozycji nie ma. Kwestionowali oni, mówiąc otwarcie, intencje i rzetelność obietnic rządu, że takie propozycje zmian ustawowych pojawią się w najbliższej przyszłości. Chciałbym więc bardzo mocno podkreślić, że rząd wywiązał się z tego zobowiązania i stosowna propozycja legislacyjna wpłynęła do Sejmu. W ten sposób zmiany w OFE polegające na przejęciu części zobowiązań w postaci obligacji Skarbu Państwa nie mają w żaden sposób wpływu na dyscyplinę finansów publicznych w Polsce.

  Odpowiadając na wątpliwości, które wypowiedział z tej mównicy pan poseł reprezentujący Solidarną Polskę, chciałbym podkreślić, że to, o czym mówił, a mianowicie efekt dla ZUS-u i zadłużenie Skarbu Państwa wynikające z przenoszenia przez obywateli polskich swoich składek z OFE do ZUS, nie ma absolutnie żadnego wpływu na dług, dlatego że dotyczy to wyłącznie bieżących składek. Jeśli chodzi o aktywa, które są zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych, one tam pozostają, nawet aktywa tych osób, które zadeklarują przejście do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Apeluję, aby nie niepokoić się tymi zmianami. One nie wpływają na rozluźnienie reguł fiskalnych. Nie jest tak, jak powiedział pan poseł, że rząd uzyska w ten sposób 3 czy 4% PKB dodatkowego luzu fiskalnego. Tak nie jest.

  (Poseł Zbigniew Kuźmiuk: Ale 0,6 zyska.)

  Nie wiemy, czy zyska 0,6, dlatego że nie wiemy jeszcze – powtarzam raz jeszcze, bo widocznie pan poseł nie uważał – ile nominalnie wynosi produkt krajowy brutto za 2013 r., więc trudno jest nam bardzo precyzyjnie obliczyć relację kwoty 130 mld zł do PKB, który jeszcze nie jest w pełni obliczony.

  Chciałbym w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej wyrazić poparcie dla proponowanych zmian. Apeluję, aby Wysoka Izba zechciała przyjąć proponowane przez rząd zmiany i głosować za ich przyjęciem. Bardzo dziękuję.

 • Dziękuję bardzo.

  O zabranie głosu proszę pana posła Ryszarda Zbrzyznego, Sojusz Lewicy Demokratycznej.

 • Dziękuję, panie ministrze.

  Głos zabierze sprawozdawca komisji pan poseł Jakub Szulc.

  Bardzo proszę, panie pośle.

 • Dziękuję bardzo, panie ministrze.

  Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy.

  Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Finansów Publicznych, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 422 posłów. Za oddało głos 254 posłów, przeciwnego zdania było 3 posłów, 165 posłów wstrzymało się od głosu.

  Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.