• Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 27. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw .

  (druki nr 2230 i 2235)

  Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Maksa Kraczkowskiego.

  Panie pośle, bardzo proszę.

 • Dziękuję panu posłowi.

  Pan poseł Michał Tomasz Pacholski z Twojego Ruchu stanowisko klubu złożył na piśmie.

  Ponieważ do pytań nie zapisał się żaden poseł, lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.

  Czy wolę zabrania głosu wyraża przedstawiciel rządu? Pytań nie było.

  Nie ma takiej potrzeby.

  Sprawozdawca komisji pan poseł Maks Kraczkowski chce zabrać głos.

  Proszę bardzo.

 • Dziękuję panu posłowi.

  Stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawi poseł Mieczysław Kasprzak.

  Proszę bardzo.

 • Dziękuję panu posłowi.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów.

  Otwieram dyskusję.

  Jako pierwszy głos zabierze w imieniu klubu Platforma Obywatelska pan poseł Antoni Mężydło.

  Proszę bardzo.

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość odnieść się do czterech poprawek wniesionych przez Senat do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r.

  Poprawki zostały już omówione, zatem przedstawię tylko stanowisko klubu. Otóż Prawo i Sprawiedliwość poprze poprawki 1. i 4., w przypadku 3. się wstrzyma, zaś 2. poprawkę odrzuci. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dzisiaj kończymy już prace nad ustawą o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Jest to bardzo ważna ustawa, bo przede wszystkim dostosowuje nasze rozwiązania krajowe do rozwiązań unijnych. Jest również bardzo ważna z punktu widzenia społecznego, gospodarczego. Jak powiedział pan poseł sprawozdawca, jest to trudna ustawa, bardzo techniczna, dlatego też wymagała dokładnego przyglądania się rozwiązaniom. Stąd na każdym etapie legislacji pojawiały się jeszcze poprawki i zmiany. Cztery poprawki, które zgłosił Senat, w większym stopniu miały usprawnić te rozwiązania.

  Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował zgodnie z przedłożeniem komisji. Dziękuję bardzo.