• Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawić stanowisko dotyczące sprawozdania z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2012

  (druk nr 1857)

  .

  Sprawozdanie to stanowi wykonanie art. 20 ustawy o ochronie danych osobowych, który mówi, że generalny inspektor ochrony danych osobowych raz w roku składa Sejmowi sprawozdanie ze swojej działalności wraz z wnioskami wynikającymi ze stanu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Ten obowiązek wynika też z dyrektywy Unii Europejskiej z października 1995 r., która taki obowiązek również formułuje.

  Generalny inspektor ochrony danych osobowych jest organem zajmującym się zagadnieniami mającymi konstytucyjne umocowanie, przede wszystkim w art. 47 i art. 51 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ale również w innych aktach, również w innych normach konstytucyjnych. Jednocześnie kwestie związane z ochroną danych osobowych regulowane są nie tylko na poziomie prawa krajowego, ale również na poziomie prawa międzynarodowego, w tym przede wszystkim Polska jest członkiem Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób fizycznych w związku z automatycznym przetwarzaniem danych, która została uchwalona przez Radę Europy.

  Do podstawowych zadań GIODO, które są wymienione w art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych, należy przede wszystkim kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, wydawanie decyzji administracyjnych, rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, zapewnienie wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających ze wspomnianych wyżej decyzji oraz stosowanie środków egzekucyjnych, które są przewidziane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jednocześnie GIODO prowadzi ogólnokrajowy rejestr jawny zbiorów danych osobowych, udziela informacji o zarejestrowanych zbiorach, opiniuje projekty aktów prawnych, ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych, inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych, a także uczestniczy w pracach gremiów międzynarodowych.

  Warto zwrócić uwagę na ogromny wzrost liczby zbiorów zgłaszanych do rejestracji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jak i liczby skarg i pytań prawnych oraz pytań o interpretację przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, która wpływa do biura. W roku 2012 do Biura GIODO wpłynęły 1593 skargi, które wszczynają postępowanie administracyjne, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, co oznacza wzrost o 322 w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego. Mamy do czynienia z ponaddwukrotnym wzrostem liczby skarg w ciągu ostatnich 3 lat. Nie wynika to ze zwiększonej liczby problemów, z którymi się spotykamy, bardziej skomplikowanego prawa czy nowych rozwiązań, które by się pojawiły, a raczej ze zwiększającej się świadomości obywateli, jeśli chodzi o kwestie związane z ochroną danych osobowych.

  Najwięcej skarg, które wpłynęły do biura, dotyczyło przetwarzania i ochrony danych osobowych przez banki i instytucje finansowe.

  Liczne były skargi na działalność przedsiębiorstw i dostawców usług internetowych przetwarzających dane użytkowników bez ich zgody czy kwestie odmowy udostępniania przez nich danych.

  Niezmiennie od wielu lat wiele skarg kierowanych jest na działalność wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które polegają na udostępnianiu danych osobowych najemców osobom nieupoważnionym, przede wszystkim przez wywieszanie ich publicznie bądź przekazywanie ich do informacji internetowej.

  Podobnie jak w poprzednich latach, również w 2012 r. odnotowano skargi zawierające zarzut przetwarzania danych osobowych przez proboszczów parafii, głównie Kościoła katolickiego, choć niektóre skargi dotyczyły również Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego Strażnica.

  Porównanie liczby skarg w poszczególnych sektorach w latach 2011 i 2012 pozwala na zauważenie pewnych wyraźnych trendów. W przypadku administracji publicznej wzrasta liczba skarg i jest to o tyle niepokojące akurat w tym punkcie, że przez lata spadała. Jest to związane z tym, że coraz więcej zbiorów prowadzonych jest na poziomie nie centralnych instytucji administracji publicznej, które nieźle sobie radzą z ochroną danych osobowych, gdzie skokowo wzrosła liczba zbiorów zgłaszanych do rejestracji, to są w tej chwili tysiące zbiorów, ale poszczególne uprawnienia zostały przekazane też na poziom gminy.

  Stosunkowo niewiele jest zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, które zgłasza generalny inspektor ochrony danych osobowych, co niestety jest również związane z faktem, że bardzo często tego typu zawiadomienia nie spotykają się z dalszymi działaniami ze strony prokuratury czy organów ścigania, które uznają je za zdarzenia mniejszej wagi.

  Bardzo ważną część działań GIODO stanowi praca na poziomie międzynarodowym związana z tworzeniem nowych ram prawnych dla ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, gdzie GIODO stara się uczestniczyć zarówno w pracach prowadzonych wprost przez grupę art. 29, czyli grupę zrzeszającą wszystkich rzeczników ochrony danych osobowych, jak i w innych pracach Parlamentu Europejskiego i Rady.

  Podsumowując, chciałabym stwierdzić, że rok 2012 z jednej strony nie był jakimś dramatycznie przełomowym rokiem, jeśli chodzi o ochronę prawną danych osobowych, choć pojawiły się tutaj nowe rozwiązania, a z drugiej strony przygotował nas na nowe zmiany w 2013 i 2014 r. na poziomie europejskim i na poziomie międzynarodowym.

  Klub Platformy Obywatelskiej pozytywnie opiniuje sprawozdanie przedstawione przez GIODO i wnosi o jego przyjęcie. Dziękuję bardzo.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Korzystając z tej okazji, dyskusji nad sprawozdaniem z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w 2012 r. i z obecności pana ministra w Sejmie, chciałbym zapytać o dostęp parlamentarzystów do niektórych danych osobowych. Pełniąc kiedyś obowiązki prezydenta wojewódzkiego miasta, kierowałem do mieszkańców Rzeszowa okolicznościowe listy gratulacyjne z okazji ukończenia 100 lat życia. Ta praktyka jest stosowana dość powszechnie. Wówczas dostęp do tych informacji, które umożliwiały kierowanie takich gratulacji, był oczywisty. Natomiast posłowie czy senatorowie, chcąc pozyskać informacje o tych szczególnych jubilatach, muszą kierować prośby do wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. Od moich kolegów parlamentarzystów, bo sam nie znalazłem się w takiej sytuacji, wiem, że dostęp do tych informacji różnie wygląda. I dlatego kieruję pytanie do pana ministra: Czy parlamentarzyści w okręgu swojego działania, ale też ogólnie, mają prawny dostęp do takich informacji, czy też informacje o osobach, które w danym okresie kończą setny rok życia, są objęte ochroną danych osobowych? Bardzo dziękuję.

 • Dziękuję bardzo, pani marszałek. Przede wszystkim dziękuję za wyrozumiałość, że pani wybaczyła mi spóźnienie.

  Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Otóż nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych prawdopodobnie zostaną uchwalone w 2014 r. i mogą wejść w życie w 2016 r. W styczniu 2012 r. Komisja Europejska ogłosiła projekt zmian w ramach ochrony prawnej danych osobowych w całej Unii Europejskiej. W związku z tym mam pytanie, bacząc na doświadczenia, jeśli chodzi o działalność innych resortów, chociażby resortu transportu, bo są przepisy, które powinny być implementowane do naszego systemu prawnego chociażby w październiku 2013 r., chodzi tu o ustawę o kierujących pojazdami, a dopiero rozpoczynamy procedowanie nad tymi przepisami w Sejmie i opóźnienie będzie bardzo duże. Mam w pamięci sytuację z korytarzami transportowymi TEN-T – polski rząd nie wniósł uwag, które powinien wnieść w czasie procedowania przepisów Unii Europejskiej w sprawie tychże korytarzy.

  Wobec tego pytanie: Jak polska strona, jak Rzeczpospolita Polska, jak polski rząd, jak rzecznik ochrony danych osobowych przygotowują się do tego, jak jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o te nowe przepisy, które zostaną przyjęte przez Unię Europejską, czy trwają już przygotowania? Panie rzeczniku, panie ministrze, czy bierzecie czynny udział w pracach prowadzonych w Brukseli nad tymi nowymi przepisami Unii Europejskiej? Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Bardzo dziękuję.

  Pani Marszałek! Panie Ministrze! Chciałbym być precyzyjnie zrozumiany. Być może, to znaczy na pewno, nieprecyzyjnie się wyraziłem. A więc interesuje mnie przede wszystkim pana ocena stanu przygotowań do koniecznych implementacji, które będą wynikiem przyjęcia rozstrzygnięć w Unii Europejskiej. Dokładnie o to mi chodziło. Dziękuję bardzo.

 • Dziękuje, panie pośle.

  Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.

  Proszę o zabranie głosu generalnego inspektora ochrony danych osobowych pana Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego.

  Bardzo proszę, panie ministrze.

 • Dziękuję, pani posłanko.

  Głos teraz zabierze pan poseł Andrzej Adamczyk z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję, pani posłanko.

  Nie widzę pana posła Dery, co oznacza, że zakończyliśmy wystąpienia klubowe i przystępujemy do pytań.

  Czy zanim zamknę listę osób zgłoszonych do zadania pytań, ktoś z państwa chciałby jeszcze dopisać się do niej?

  Jeśli nie, to listę uważam za zamkniętą.

  Ustalam czas na zadanie pytania na 1,5 minuty.

  Jako pierwsza pytanie zada pani posłanka Joanna Fabisiak z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

  Bardzo proszę, pani posłanko.

 • Dziękuję, panie ministrze.

  Zamykam dyskusję. Komisja wnosi o przyjęcie sprawozdania z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2012, zawartego w druku nr 1857, do wiadomości.

  Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Sejm propozycję przyjął.

  Sprzeciwu nie słyszę.

  Ogłaszam 3-minutową przerwę.

  (Przerwa w posiedzeniu od godz. 14 min 10 do godz. 14 min 12)

  Wznawiam obrady.

  Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny 58. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Bardzo proszę, panie ministrze.

 • Dziękuję bardzo, panie marszałku.

  Zapraszam panią posłankę Stanisławę Prządkę z Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję bardzo, pani posłanko.

  Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów.

  Otwieram dyskusję.

  Jako pierwsza głos zabierze pani posłanka Elżbieta Achinger z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję.

  Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch chciałbym przedstawić stanowisko w sprawie sprawozdania generalnego inspektora ochrony danych osobowych za rok 2012 wraz ze stanowiskiem komisji, druki nr 1857 i 1921.

  Na początku od razu uprzedzę, że stanowisko klubu poselskiego jest pozytywne. Klub będzie głosował za przyjęciem sprawozdania, niemniej zdążyliśmy wyłapać w tym sprawozdaniu parę takich elementów, które budzą nasze wątpliwości.

  Zacznę od pkt 2.2.1 na stronie 18. Chodzi o administrację publiczną. Pan inspektor informuje nas o przeprowadzonych 8 kontrolach w podmiotach sektora administracji publicznej. Czy to nie jest za mało? Tak jak moi przedmówcy twierdzili, świadomość społeczna jest na tyle wysoka, że obywatele zaczęli się interesować swoimi danymi osobowymi.

  Od razu przechodzę do wykresu nr 45 na stronie 301, gdzie jest wskazane, że mamy wysoki wzrost liczby interwencji i zapytań społecznych dotyczących administracji publicznej, ale też banków i instytucji finansowych. Musimy sobie zdać sprawę, że w przypadku technologii, informatyzacji, przetwarzania danych, nowoczesnych technologii, które funkcjonują w otaczającym nas świecie, musimy tego rzetelnie pilnować. Rozumiem też, że wiąże się to z poziomem zatrudnienia, co też już padło z tej mównicy. Ten poziom zatrudnienia nie zmienia się od kilku lat i na to trzeba zwrócić uwagę. W dobie rozwoju technologicznego, cyfryzacji, informatyzacji, a zwłaszcza administracji, będzie jeszcze więcej tego typu zapytań. Trzeba rozważyć i przedyskutować możliwość zwiększenia liczby etatów oraz rzetelnie podchodzić do wykonywania swoich obowiązków. Zwracam się z apelem do Wysokiej Izby, abyśmy po zapoznaniu się z tym sprawozdaniem rozważyli taką możliwość. To rzetelne sprawozdanie, panie ministrze, i w 10 minut naprawdę trudno omówić wszystkie aspekty tego dużego, 362-stronicowego sprawozdania, niemniej będę ten apel podtrzymywał.

  Jeszcze jedna ważna rzecz, za którą też trzeba podziękować. Mianowicie chodzi o przetwarzanie danych osobowych przez związki wyznaniowe. To jest kłopotliwe i trudne dla inspektora ochrony danych osobowych, ponieważ, tak jak pan minister wspomniał w swoim wystąpieniu, osoby, które wychodzą z Kościoła, nie poddały się weryfikacji czy nie została przeprowadzona apostazja. Procedura jest tam skomplikowana i generalny inspektor ochrony danych osobowych nie może za wiele zrobić, ale Wysoka Izba może pochylić się nad zmianą ustaw, oczywiście przy pomocy pana inspektora i we współpracy z nim. Myślę, że wtedy byśmy wybrnęli z tego problemu i dali możliwość rzetelnego wypełnienia obowiązku złożenia tej informacji.

  Jeżeli chodzi o załącznik nr 1, to są w nim zawarte najważniejsze wystąpienia, jedynie 14 wystąpień. I tutaj, panie ministrze, brakuje uwzględnienia sektora resortu finansów. Będę jakby szczególnie pilnował tego tematu, ponieważ w chwili obecnej wpłynęło do mnie zawiadomienie, zapytanie w sprawie prowadzonej w departamencie pańskiej instytucji jednego z obywateli, który czeka na odpowiedź już od lipca 2013 r. Rozumiem ogrom problemów, ale akurat zwłaszcza instytucje rządowe, Ministerstwo Finansów, powinny być transparentne i podlegać kontroli głównego inspektora ochrony danych osobowych.

  W pkt 2.3 na str. 53 – przechodzę już do systemów informatycznych, do przetwarzania danych osobowych – podano, że przeprowadzono tylko 165 kontroli obejmujących 280 systemów informatycznych. W porównaniu do 2010 r. to jest o 2,5 razy mniej. Tak przynajmniej wynika z danych statystycznych. To też budziło nasze wątpliwości przy ocenie tego sprawozdania.

  Brakuje też, panie ministrze, informacji, jakie generalny inspektor ochrony danych osobowych posiada kadry specjalistyczne, ale informatyczne, o specjalności informatyka. Rozumiem, że w sprawozdaniu podano, że bodajże w tym departamencie 15 takich osób jest zatrudnionych, ale czy to są właśnie typowo specjaliści z tej dziedziny? Bo we wcześniejszym punkcie zapisano, że jest tam bodajże 112 osób z wykształceniem merytorycznym. Ale czy to też jest wykształcenie informatyczne, bo ta dziedzina coraz częściej będzie podlegała kontroli?

  No i brakuje też informacji, jaki jest średni czas odpowiedzi na skargi i pytania prawne kierowane przez osoby fizyczne, jaki to jest czasokres. Może trzeba przygotować społeczeństwo na to, że z uwagi na wagę problemu i sytuację albo potrzebę analizy przetwarzania danych czasami oczekiwanie na te odpowiedzi może być dłuższe. Obywatele nie są o tym do końca poinformowani.

  Jeżeli chodzi o wykres 41. na str. 289, porównanie liczb kontroli przeprowadzonych w latach 2007–2012, to tutaj, kiedy spojrzymy na ilość przeprowadzonych kontroli, zobaczymy, że to jest tendencja spadkowa. Czy to wynika tylko i wyłącznie z etatów i budżetu, funduszy, czy może jakieś inne okoliczności wpływają na to, że takie kontrole się odbywają?

  No i na koniec taka ciekawostka dotycząca załącznika nr 2 poz. 85. Burmistrz dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy został poddany kontroli. Nasuwa mi się takie pytanie: Czy to nie było jakby „działanie polityczne”, bo kontrolę przeprowadzono, ale nie stwierdzono uchybień? Wiemy, że dzielnica Ursynów jest dosyć prężną dzielnicą m.st. Warszawy, energiczną i zaangażowaną w rozwój, i to nie dość że samorządności samorządu, ale też całego urzędu. Ja mniej więcej zorientowałem się, że tam chodziło o informację dotyczącą podatków w celu skrócenia albo weryfikacji kolejek. No, nie stwierdzono uchybień. To takie na koniec pytanie retoryczne do pana ministra. Ale, tak jak powiedziałem na wstępie, panie ministrze, Klub Poselski Twój Ruch pozytywnie ocenił sprawozdanie za rok 2012 i będzie głosował za przyjęciem tego sprawozdania. Dziękuję, pani marszałek. Dziękuję, panie ministrze, Wysoka Izbo.

  (Oklaski)

 • Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Szanowny Panie Generalny Inspektorze Ochrony Danych Osobowych! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej wobec sprawozdania z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2012, druk nr 1857, wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, druk nr 1921.

  Jak co roku dokonujemy w Sejmie oceny działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych, tym razem za okres 2012 r., oceny instytucji mającej umocowanie konstytucyjne, instytucji, która – z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę – stanowi niezwykle istotny element w systemie demokratycznego państwa prawa, instytucji stojącej na straży wolności i praw obywatelskich, bo przecież do takich z pewnością należy obszar spraw związanych ze skuteczną ochroną danych osobowych obywateli.

  Wysłuchaliśmy wystąpienia generalnego inspektora ochrony danych osobowych pana Wojciecha Wiewiórowskiego. Pragnę przedstawić w imieniu mojego klubu wysoką ocenę tego wystąpienia, które w sposób wyczerpujący, precyzyjny i przejrzysty pozwoliło poznać Wysokiej Izbie dokonania kierowanej przez pana Wiewiórowskiego instytucji w 2012 r. i na tej podstawie dokonać oceny funkcjonowania tego, powiem raz jeszcze, ważnego organu w systemie demokratycznego państwa prawa. Było to wystąpienie wielowątkowe, w którym znalazły się odniesienia do głównych kierunków działalności GIODO, a także do zakresu i poziomu wywiązywania się z nałożonych na tę instytucję obowiązków i zadań, wystąpienie, dzięki któremu mogliśmy lepiej poznać i zrozumieć istotę działalności tej instytucji, a także problemy, z jakimi boryka się ona na co dzień, i skalę wyzwań, którym musi sprostać.

  Pozwolę sobie w tym miejscu przypomnieć, że omawiane sprawozdanie było przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, dyskusji bardzo interesującej, podczas której generalny inspektor w sposób merytoryczny, wyczerpujący i kompetentny odniósł się do sygnalizowanych przez posłów pytań i wątpliwości. Pragnę z satysfakcją odnotować, że członkowie komisji jednomyślnie przyjęli stanowisko rekomendujące przyjęcie przez Wysoką Izbę do wiadomości sprawozdania z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych za rok 2012.

  Przedmiotowe sprawozdanie to bardzo obszerny materiał, jak już wspomniałam, wielowątkowy. To materiał, do którego trudno w sposób wyczerpujący odnieść się w 10-minutowym wystąpieniu. Nie chciałabym też powielać opinii i ocen wyrażonych w tej debacie przez moich poprzedników, dlatego też pozwolę sobie w moim wystąpieniu zwrócić uwagę na dwa, moim zdaniem, istotne aspekty działalności GIODO w omawianym dziś okresie.

  Po pierwsze, aktywność generalnego inspektora na arenie międzynarodowej – bardzo ważna część działań generalnego inspektora ochrony danych osobowych w tym obszarze dotyczyła udziału w tworzeniu nowych ram prawnych dla ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Generalny inspektor uczestniczy w pracach prowadzonych w tym zakresie przez grupę art. 29, czyli grupę zrzeszającą wszystkich rzeczników ochrony danych osobowych. Natomiast jeśli chodzi o Parlament Europejski, należy odnotować, że GIODO był jednym z prelegentów na odbywającym się w październiku 2012 r. międzyparlamentarnym spotkaniu Komisji LIBE, czyli komisji, która zajmuje się nowymi ramami ochrony danych osobowych. W tym przypadku należy również z satysfakcją odnotować dobrą współpracę podczas trwania tego spotkania generalnego inspektora z delegacją Sejmu, międzyparlamentarność bowiem tego spotkania polegała na tym, że zaproszeni zostali przedstawiciele parlamentów z poszczególnych krajów.

  Drugi problem, który pragnę poruszyć w moim wystąpieniu, to kwestie finansowe działalności tej instytucji. Do tego problemu generalny inspektor ochrony danych osobowych odniósł się w swoim wystąpieniu na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jak zauważył, w stosunku do koleżanek i kolegów z Unii Europejskiej, którzy przeżyli w ostatnich latach spore cięcia finansowe, nie może on narzekać na swoją sytuację, ponieważ tego rodzaju działania w Polsce nie miały miejsca, ale nie oznacza to jednocześnie, że wszystko w tym zakresie jest dobrze. Jak podkreślił bowiem generalny inspektor, już któryś rok z rzędu jego budżet jest budżetem przetrwania. Ogranicza to w sposób istotny możliwość przeprowadzania inspekcji, które są jednym z bardziej środkochłonnych działań, szczególnie jeżeli odbywają się poza Warszawą. Sposobem rozwiązania tego problemu mogłoby być stworzenie oddziałów zamiejscowych GIODO – co zresztą jako możliwość przewiduje ustawa – ale niestety brakuje środków na realizację tego zadania. Znamienne w tym względzie jest przywołane przez GIODO porównanie, iż budżet biura GIODO jest dokładnie taki sam jak budżet miasta Warszawy na utrzymanie kamer monitoringu wizyjnego na ulicach – ok. 15 mln zł. Kwota 15 mln zł to jest budżet centralnej instytucji mającej przeprowadzać inspekcje w 38-milionowym kraju i budżet przeznaczony na czterysta kilkadziesiąt kamer nadzoru wizyjnego na terenie miasta Warszawy. Przytaczając to znamienne w swojej wymowie porównanie, pragnę zwrócić uwagę na konieczność zajęcia się przez Sejm problemem odpowiedniego finansowania GIODO przy konstruowaniu budżetu państwa na kolejne lata. Musimy bowiem pamiętać, iż jego zadania w kontekście gwałtownego rozwoju technik informatycznych, lawinowego wzrostu podmiotów gromadzących i przetwarzających dane osobowe oraz powstających w związku z tym nowych zasobów rosną z każdym rokiem w sposób znaczący, a środki na ich realizację pozostają na niezmienionym poziomie.

  Kończąc, pragnę podziękować generalnemu inspektorowi ochrony danych osobowych panu Wojciechowi Wiewiórowskiemu za należyte wypełnianie w 2012 r. spoczywających na nim obowiązków i za wysiłek. Życzę, aby w trudnej niewątpliwie sytuacji finansowej oraz przy wzrastającej liczbie spraw wymagających z jego strony podjęcia stosownych działań potrafił sprostać wyzwaniom, jakie niesie współczesna rzeczywistość, zwłaszcza w związku z tak gwałtownym rozwojem technik informatycznych.

  Pragnę poinformować Wysoką Izbę, iż Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej popiera stanowisko Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka rekomendujące przyjęcie przez Wysoką Izbę sprawozdania z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych za rok 2012. Dziękuję bardzo za uwagę.

 • Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrzyła sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2012, druk nr 1857, w dniu 19 listopada ubiegłego roku. Sprawozdanie to na posiedzeniu komisji przedstawił osobiście generalny inspektor ochrony danych osobowych pan Wojciech Wiewiórowski.

  Pan minister poinformował komisję o przeprowadzonych kontrolach przetwarzania danych osobowych w wybranych obszarach, o problemach związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych i rozpatrywaniem skarg w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych. W stosunku do 2011 r. w roku 2012 liczba skarg i pytań kierowanych do Biura GIODO wzrosła, co jest niewątpliwie spowodowane wzrostem świadomości obywateli w obszarze prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Taka sytuacja jest też wynikiem działalności edukacyjnej Biura GIODO. Urząd bardzo dobrze prowadzi działalność informacyjną i szkoleniową.

  Pan minister Wiewiórowski poinformował komisję również o współpracy z innymi instytucjami państwowymi oraz podmiotami zagranicznymi. Na posiedzeniu posłowie zwrócili uwagę na niektóre problemy związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych m.in. przez banki i instytucje finansowe oraz operatorów sieci telekomunikacyjnych, kościoły i związki wyznaniowe. Sprawy te pozostają w zainteresowaniu pana ministra i będziemy współpracować w celu rozwiązania pojawiających się tutaj problemów.

  Kończąc, chciałabym powiedzieć, że członkowie komisji wysoko ocenili pracę generalnego inspektora i całego Biura GIODO, która pomimo znacząco rosnącej liczby spraw, a także znacznych ograniczeń budżetowych pozostaje efektywna.

  Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wysoko oceniła przedstawione sprawozdanie i wnosi o jego przyjęcie. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego dokładnie zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2012

  (druk nr 1857)

  .

  Wysoki Sejmie! Chciałbym podkreślić, że to sprawozdanie świadczy o bardzo poważnym podejściu do zagadnienia, które jest przedmiotem działalności inspektora ochrony danych osobowych. W tym sprawozdaniu mamy dane, które świadczą przede wszystkim o trosce o to, aby przepisy ustawy były bezwzględnie przestrzegane. Rzecz jasna, w krótkim czasie trudno ustosunkować się do wszystkich zagadnień, a wszystkie te zagadnienia są ważne. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego chciałbym podziękować panu ministrowi za wnikliwość i troskę o to, aby w demokratycznym państwie przepisy dotyczące obywateli rzeczywiście były bezwzględnie przestrzegane. Dziękuję, panie ministrze.