• Dziękuję panu posłowi.

  Głos zabierze pan poseł Andrzej Szlachta, Prawo i Sprawiedliwość.

  Proszę bardzo, panie pośle.

 • Dziękuję panu posłowi.

  Pan poseł Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe.

  Panie pośle, proszę bardzo.

 • Dziękuję panu posłowi.

  Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana.

  Głos zabierze celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytania podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pan minister Roman Dmowski.

  Bardzo proszę, panie ministrze.

 • Dziękuję panu posłowi.

  Pytania zadawał będzie pan poseł Wincenty Elsner.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję panu posłowi.

  Głos zabierze pan poseł Wincenty Elsner, Twój Ruch.

  Panie pośle, bardzo proszę.

 • Dziękuję panu ministrowi.

  Wystąpienie pana ministra kończy debatę w tym punkcie porządku obrad.

  Zamykam dyskusję.

  Do głosowania nad uchwałą Senatu przystąpimy w bloku głosowań.

  Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 9 stycznia br.

 • Dziękuję panu posłowi.

  Jako ostatni pytania zadawał będzie pan poseł Waldemar Sługocki.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję bardzo.

  W imieniu Solidarnej Polski stanowisko przedstawi pan poseł Edward Siarka.

  Proszę bardzo.

  Nie ma pana posła.

  Do pytań zapisało się dwóch posłów.

  Czy ktoś z pań lub panów posłów jeszcze chciałby się do listy zadających pytania dopisać?

  Nie widzę.

  Czas na zadawanie pytań ustalam na 1 minutę.

  Jako pierwszy zadawał będzie pytania ministrowi pan poseł Andrzej Szlachta.

  Proszę bardzo.

 • Dziękuję panu posłowi.

  Stanowisko klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej przedstawi w tym punkcie pan poseł Leszek Aleksandrzak.

  Proszę bardzo.

 • Dziękuję.

  Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej w sprawie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

  (druk nr 2013)

  .

  Senat wprowadził do ustawy 15 poprawek. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował zgodnie z rekomendacją komisji, czyli za przyjęciem wszystkich 15 poprawek. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska wyraża akceptację i aprobatę dla poprawek zgłoszonych przez Senat. Chciałbym także, nie koncentrując się na wszystkich poprawkach, bo uczynił to pan poseł sprawozdawca, który omówił pokrótce wszystkie 15 poprawek, odnieść się do jednego wątku, który w mojej ocenie szczególnie wymaga refleksji, pewnie krótkiej. Chodzi mianowicie o poprawkę nr 5, która rozszerza kompetencje Rady Informatyzacji i de facto zmienia jej nazwę na Radę do Spraw Cyfryzacji. Myślę, że to szalenie ważny wątek w kontekście dynamiki działań, jakie będą podejmowane w nowej perspektywie w ramach polityki spójności realizowanej w Polsce w latach 2014–2020. Zatem przed tym ciałem, przed tą radą bardzo ważne wyzwanie nie tylko w kwestii koordynacji i swego rodzaju pełnienia funkcji doradczej dla ministra właściwego, ale także w kontekście budowania pewnej komplementarności i doglądania, jeśli mogę tak się wyrazić, tego procesu przejawiającego się w różnych wymiarach, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i w wymiarze horyzontalnym, bo wiemy przecież, że z jednej strony będzie realizowany Program Operacyjna „Polska cyfrowa”, ale będą realizowane także programy regionalne. Dzisiaj w mojej ocenie pewną słabością jest brak komplementarności działań podejmowanych przez podmioty realizujące te programy, czyli między innymi Program Operacyjny „Innowacyjna gospodarka” i regionalne programy operacyjne. Zatem ważne byłoby, aby to ciało szczególną baczność miało w zakresie podejmowanych inwestycji w tym kontekście.

  Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, jak mówiłem na wstępie, będzie głosował za przyjęciem wszystkich 15 poprawek. Dziękuję bardzo.

  (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Tomasz Grzeszczak)

 • Bardzo dziękuję, panie marszałku.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam pytanie w kontekście poprawki nr 5. Ta poprawka faktycznie jest bardzo istotna i dobrze, że ma miejsce, ale chciałbym zapytać w jej kontekście, czy w skład Rady do Spraw Cyfryzacji będą wchodziły inne środowiska. O tym ona de facto mówi, że nie mają to być środowiska stricte związane z procesem informatyzacji prowadzonym w Polsce. Ale pytanie jest bardzo konkretne: Czy jest tam miejsce chociażby dla środowisk samorządowych – w kontekście tej wypowiedzi, którą miałem w imieniu klubu, żeby zbudować pewną komplementarność – czy nie uważacie państwo, że dobrze byłoby, aby samorząd wojewódzki miał swego przedstawiciela w tejże radzie? Bardzo dziękuję.

 • Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek Senatu 2., od 6. do 8., 10. i 12., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

  Kto jest przeciw?

  Kto się wstrzymał?

  Głosowało 435 posłów. Większość bezwzględna – 218. Nie było głosów za odrzuceniem ani wstrzymujących się, głosów przeciwnych było 435.

  Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki Senatu przyjął.

 • Czas minął.

  Dziękuję bardzo.

  Przystępujemy do głosowania.