• Dziękuję.

  Pan poseł Jan Łopata przedstawi stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego w tym punkcie.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję.

  Pan poseł Szeliga.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję.

  Lista posłów zapisanych do pytań została wyczerpana.

  Głos zabierze w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pan minister Roman Dmowski.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję, panie pośle.

  Pan poseł Szlachta w trybie sprostowania, jak rozumiem.

  Bardzo proszę.

 • Dziękuję panu posłowi.

  (Poseł Wincenty Elsner: Panie marszałku, jedno zdanie.)

  Jedno zdanie, panie pośle.

  Proszę bardzo.

 • Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw .

  (druki nr 1637 i 1943)

  Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Wincentego Elsnera.

  Proszę bardzo, panie pośle.

 • Dziękuję, panie marszałku.

  Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

  (druk nr 1637)

  , sprawozdanie komisji zawarto w druku nr 1943.

  Przedstawiony rządowy projekt ustawy stanowi kolejny etap procesu zmian legislacyjnych dotyczących informatyzacji i cyfryzacji, zapoczątkowanego w 2005 r. Jeżeli państwo pozwolicie, nie będę odnosił się do szczegółowych kwestii, bo byłoby to nieeleganckie. Pan poseł sprawozdawca Wincenty Elsner oraz koledzy posłowie przedstawili tak dokładnie tę ustawę, że pewnie laik już ją rozumie, więc nie będę się odnosił do szczegółów tej ustawy i do tych zapisów, które zostały przyjęte w pracach podkomisji oraz dwóch połączonych komisji.

  Kilka uwag ogólnych dotyczących ustawy i wdrażania jej w życie, bo to jest najistotniejsze, bo sam proces przygotowania ustawy i przyjęcia jej to pierwsze, a drugie to oczywiście wprowadzenie jej w życie, to są kluczowe elementy. Mam takie pytania, a jednocześnie uwagę do ministerstwa.

  Po pierwsze, czy mamy w pełni przygotowane kadry do wprowadzenia tej ustawy? Czy to nie będzie tak, jak na początku często się zdarzało, że obok komputera znajdował się papierowy zapis i wprowadzano wszystkie elementy i na papierze, i w druku, co powodowało zwiększenie administracji i nie przyspieszało, nie poprawiało procesu wdrażania tej ustawy?

  Po drugie, czy wykryta przez CBA afera w sprawie informatyzacji nie spowoduje, że okaże się, iż cały system nie funkcjonuje tak jak powinien? My przyjmiemy ustawę, a okaże się, że ta ustawa nie zostanie wdrożona w życie, bo elementy zakupione w tym procesie nie będą przydatne do prowadzenia procesu cyfryzacji.

  Takie pytania mi się nasuwają, ale oczywiście, biorąc pod uwagę, iż sam projekt ustawy jest kluczowy potrzebny, że ma poprawić funkcjonowanie administracji, sądów, ale również polepszyć obsługę, czyli dla obywateli jest lepszy, wdraża oczywiście również europejskie przepisy, klub Sojusz Lewicy Demokratycznej poprze ten projekt ustawy, z poprawkami, które przygotowała podkomisja, a przyjęły dwie połączone komisje. Dziękuję bardzo.

  (Oklaski)

 • Dziękuję bardzo.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam nie tyle obowiązek, co przyjemność w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska zaprezentować stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1637 i 1943.

  Wraz z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej rozpoczęto proces restrukturyzacji niemal wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Przebudowie poddano także system funkcjonowania państwa. Jednym z celów, który zdefiniowano w dokumentach strategicznych Polski o średnim horyzoncie czasu, jest budowa sprawnego państwa. Realizacja tego celu możliwa będzie m.in. dzięki przygotowaniu odpowiednich przepisów prawa, przygotowaniu odpowiednich projektów, tzn. przedsięwzięć inwestycyjnych, czy wreszcie zapewnieniu środków finansowych na ich realizację.

  Dzisiaj koncentrujemy swą uwagę na pierwszym z zakreślonych przeze mnie obszarów, chociaż zaznaczyć należy, iż równolegle trwają prace nad przygotowaniem odpowiednich projektów, jak i przygotowywane są programy operacyjne w ramach nowej perspektywy polityki spójności Unii Europejskiej, które zapewne stanowić będą podstawowe źródło finansowania tych przedsięwzięć.

  Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw jest kolejnym z etapów zmian legislacyjnych w zakresie informatyzacji i cyfryzacji. Godny przypomnienia jest fakt, iż geneza tego procesu sięga roku 2005 i bezpośrednio związana jest z uchwaleniem ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Był to ważny, a nawet przełomowy krok, panowie posłowie, w procesie przekształcenia naszego kraju w nowoczesne państwo, które może sprostać wyzwaniom związanym z cyfryzacją.

  Ponadto planowane zmiany determinowane są dużym oczekiwaniem społecznym dotyczącym wprowadzenia usprawnień w zakresie funkcjonowania e-administracji, a także działaniami naprawczymi, których wdrożenie wymaga podjęcia szybkich prac legislacyjnych.

  Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przyjęte na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa mechanizmy udostępniania usług przez podmioty publiczne, a także istniejące bariery prawne utrudniają bądź uniemożliwiają inicjowanie przez uprawnione podmioty spraw urzędowych w drodze elektronicznej. W tym kontekście istnieje potrzeba wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, które ułatwią świadczenie usług drogą elektroniczną oraz kontakty uprawnionych podmiotów z administracją publiczną i pozwolą na wykorzystanie rozwiązań, które zostały zaprojektowane i stworzone w tym celu.

  Zmiany zaplanowane do wprowadzenia w drodze przedmiotowej nowelizacji koncentrują się przede wszystkim na kwestiach dotyczących wprowadzenia mechanizmów oraz instrumentów umożliwiających wykorzystanie, rozwój i usprawnienie funkcjonowania narzędzi stworzonych w celu realizacji czynności administracyjnych drogą elektroniczną.

  Omawiany projekt ustawy stanowi szczególnie ważny element procesu zmian legislacyjnych, które mają na celu stworzenie ram prawnych niezbędnych do zbudowania spójnego i efektywnego systemu informacyjnego państwa w ramach budowania jednolitego rynku cyfrowego. Zmiany wprowadzane niniejszym projektem ustawy w pełni wpisują się w proces zmian systemowych związanych z wdrożeniem „Europejskiej agendy cyfrowej”, z której m.in. wynika zobowiązanie rządów europejskich, że do roku 2015 rozpowszechnią ukierunkowane na użytkownika spersonalizowane i wieloplatformowe usługi e-administracji.

  Za kluczowe wręcz przyjęto uproszczenie otoczenia prawnego i stworzenie ułatwień dla obywateli i przedsiębiorców. Rozwijanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych pozytywnie wpłynie na rozwój społeczeństwa cyfrowego, co jest szczególnie ważne w czasach, w których przyszło nam żyć.

  Procedowana nowelizacja ustawy zakłada stworzenie mechanizmów oraz instrumentów umożliwiających wykorzystanie, ale także rozwój i usprawnienie funkcjonowania ePUAP oraz wprowadzenie w przepisach dotyczących procedury administracyjnej rozwiązań, które zapewnią ułatwienie świadczenia e-usług, gdyż aktualnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie świadczenia usług na ePUAP są niewystarczające do prawidłowego funkcjonowania platformy

  (Dzwonek)

  z perspektywy oczekiwań obywateli.

  Efektem wprowadzanych zmian będzie zwiększenie liczby i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, a także ich dostępności dla zainteresowanych podmiotów, jak również przyspieszenie realizacji niektórych czynności w ramach prowadzonych postępowań, zaoszczędzenie czasu wcześniej poświęcanego na osobiste stawiennictwo w urzędzie oraz oszczędności finansowe dla obywatela wynikające z załatwiania spraw drogą elektroniczną. Podkreślić należy, iż projekt omawianej nowelizacji ustawy poddano szerokiemu procesowi konsultacji społecznych.

  Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak: Panie pośle, proszę o konkluzję.

  Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska wnosi o przyjęcie projektu ustawy zawartego w druku nr 1943. Bardzo dziękuję.

  (Oklaski)

 • Dziękuję, panie marszałku.

  Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jak wiemy, przed Polską kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej, 82,5 mld euro, w tym „Polska cyfrowa” – 2 255 600 tys. euro. Mam konkretne pytanie do pana ministra. Czy w tej procedowanej podczas dzisiejszych obrad Sejmu ustawie, zawartej w drukach nr 1637 i 1943, są zmieniane wszystkie ustawy, które wymagają nowelizacji w kontekście podjęcia tak intensywnych inwestycji w obszarze cyfryzacji państwa? Jeżeli nie, to jakie są wyzwania przed rządem, przed Polską w kontekście efektywnego inwestowania środków europejskich. Bardzo dziękuję.